"Türkmen sporty" gazeti

Esaslandyryjysy: "Türkmen Sporty" gazetiniň redaksiýasy
Salgysy: Aşgabat şäheri, 1995-nji köçe 66 jaýy
Telefon belgileri: 22-33-91, 22-33-72

Habarlar

Türkmen türgenleriniň medallar çemeni

Biz gazetimiziň geçen sanynda türkmenistanly türgenleriň Samsun şäherinde (Türkiýe Respublikasy) geçýän sportuň söweş görnüşleri boýunça talyplaryň (FISU) Dünýä Kubogynda gazanan ilkinji üstünlikleri hakyndaky habarymyzy sport muşdaklaryna ýetiripdik. Şol habarda samboçylarymyzyň üstünlikleri hakynda söhbet edilýärdi. Elbetde, sambo boýunça ýygyndy toparymyzyň üstünligine Muhammetmyrat Babekowyň 58 kg-de gazanan altyn, Niýazmyrat Babekow 64 kg-de, Sapar Döwletow 71 kg-de, Faride Mamedowa 72 kg-de eýelän kümüş medallary bilen şärik boldular. Saýara Awezmetowa 50 kg-de, Bagtyýar Bahramow 79 kg-de, Täzegül Huddyýewa 54 kg-de, bürünç medal gazanmak bilen, ýurdumyzyň baýrak gaznasynyň üstüni ýetirdiler. Indi şondan soňky üstünlikler hakynda söhbet etsek, uşu boýunça ýygyndy toparymyzyň netijeli çykyşy täze üstünlikleriň girewi boldy. Türkmenistanyň uşu boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni, Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 5-nji ýyl talyby Muhammet Jumamyradow 80 kg agram derejesinde bürünç medala eýe çykdy. Şol institutyň 4-nji ýyl talyby Aýgözel Gurbangeldiýewa 48 kg agram derejesinde şeýle üstünlige ýetmegi başardy.

Abraý — hormatyň eýeleri

Garaşsyzlyk bilen galkynan Watanymyzyň özbaşdak ösüş ýolunda geçen 31 ýyllyk döwrüniň dowamynda ähli ugurlar bilen bir hatarda sportda hem uly üstünlikler gazanyldy. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň baýramynyň öňýanynda — 23-nji sentýabrda geçirilen Döwlet Maslahatynda hormatly Prezidentimiziň gol çeken Permanyna laýyklykda ýurdumyzyň ösüşine mynasyp goşant goşan ildeşlerimiziň uly topary döwlet sylaglary bilen sylaglanyldy. Olaryň hatarynda türkmen sportunyň abraýyny artdyran türgenleri ýetişdiren tälimçileriňdir halkara ýaryşlarynda ýeňiji bolan türgenleriň birnäçesiniň Türkmenistanyň «Watana bolan söýgüsi üçin» medaly bilen sylaglanylmagy hem diýseň guwandyryjydyr. Habarçylarymyz belent hormata mynasyp görlen hünärmenler bilen söhbetdeş bolup, olaryň ýürek buýsançlaryny ýazga geçirdiler.

Sagdynlyk ‒ abadançylyk

Halkyň saglygy ýurduň we jemgyýetiň abadançylygynyň möhüm şertidir. Watanymyzda adam saglygyny goramak we dikeltmek baradaky edilýän aladalar, döredilýän şertler raýatlaryň beden hem ruhy taýdan sagdynlygyny, bagtyýar durmuşda ýaşamagyny üpjün etmäge gönükdirilendir. Hormatly Prezidentimiziň tagallalarynyň netijesinde ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty ösdürmek boýunça uly işler alnyp barylýar. Türkmenistanly türgenleriň halkara ýaryşlardaky üstünlikleri ýokary netijeli sporty we köpçülikleýin bedenterbiýäni ösdürmek boýunça amala aşyrylýan işleriň oňyn netije berýändigine şaýatlyk edýär.

Mergenlik mekdebi

Ýakynda paýtagtymyzda sportuň nyşana ok atmak görnüşinden Türkmenistanyň birinjiligi geçirildi. Oňa türgenleriň 30-dan gowragy gatnaşdy. Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Waleriý Arabowyň ýolbaşçylygynda geçirilen ýaryşda türgenler mergenlik mekdebinde alan ukyp-başarnyklaryny görkezmekde güýç synanyşdylar. Ilki türgenler birinjiligiň şertine görä, 10 metr aralyga nyşana ok atmagyň WP-2 pnewmatik görnüşi boýunça bäsleşdiler. Bu görnüş boýunça Türkmenistanyň Ýokary sport ussatlygy mekdebiniň tälimçisi Ruben Sarkisýan (200 utuk) 1-nji, Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 5-njy ýyl talyby Döwletgeldi Geldinazarow (199 utuk) 2-nji, şol institutyň 5-nji ýyl talyby Kemal Hudaýnazarow 3-nji orny eýelediler.

Sport üstünliklerine bagyşlandy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň uly aladalary netijesinde ýaş nesilleriň sport bilen meşgullanmagy, sagdyn durmuş ýörelgesine eýermegi babatda dünýä nusgalyk işler alnyp barylýar. Döredilýän mümkinçiliklerden ýerlikli peýdalanýan türkmen ýaşlary häzirki wagtda ýurdumyzyň sport abraýyny halkara derejesinde ýokarlandyrmaga mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Ýakynda paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde guralan dabaraly çäre hem türkmen türgenleriniň Awstriýa Respublikasynyň Oberwart şäherinde geçirilen dzýudo boýunça Ýewropanyň açyk çempionatynda, Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Berlin şäherinde karate-do boýunça geçirilen halkara ýaryşynda, Çehiýanyň Pardubise şäherinde şotokan karate boýunça geçirilen dünýä çempionatynda hem-de Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherinde sambo we söweş sambosy boýunça geçirilen «Sambony esaslandyryjylaryň kubogy» atly halkara ýaryşynda gazanan üstünliklerine bagyşlandy.

Halypa yhlasy ýaşajyk şägirtleri uly ýeňişlere ýetirdi

Soňky ýyllarda bütin dünýäde uly meşhurlykdan peýdalanýan sport görnüşleriniň biri bolan uniwersal söweş eziz Diýarymyzda hem ýaşlaryň arasynda giň gyzyklanma eýe bolýar. Şeýlelikde, sportuň bu görnüşi boýunça hem kämil mekdebimiz kemala gelýär. Has kiçiliginden bu görnüş bilen meşgullanmaga döwtalap ýaşlaryň kemala gelmegi bolsa başa-baş göreş sungatlarynyň birnäçe ugruny sazlaşykly alyp barýan ussatlaryň ýetişip gelýändiginiň nyşanydyr. Ine, ýakynda geçirilen ýurdumyzyň Uniwersal söweş federasiýasynyň açyk çempionaty we Kubogy hem bu hakykatyň aýdyň beýanyna öwrüldi. Şol ýaryşlarda sportuň şu görnüşinden ussat halypalaryň biri hökmünde tanalýan Orazgeldi Orazgeldiýewiň şägirtleri hem diýseň ajaýyp üstünliklere eýelik etdiler. Munuň özi tälimçiniň yhlasynyň ýerine düşýändigini ýene bir ýola äşgär etdi. Orazgeldi Orazgeldiýewiň şägirtleriniň şol ähmiýetli ýaryşlarda gazanan netijeleri hakynda söhbet etsek, ussat halypanyň ogly Muhammedaly Orazgeldiýew 2015-2016-njy ýylda doglan çagalaryň arasynda 19 kilogram agram derejesinde ýurdumyzyň Uniwersal söweş (laýt) federasiýasynyň açyk çempionatynyň ýeňijisi boldy. Zehinli türgen federasiýanyň Kubogyna hem şol agramda gatnaşyp, ýeňşi elden bermedi. Onuň öz agram hem-de ýaş derejesinde taýsyz zehinleriň biridigini bellemelidiris. Bu hakykat onuň iýun aýynyň başynda geçen federasiýanyň açyk çempionatyndaky netijesinde hem öz b

Sportuň rowaçlanýan ýurdy

Sagdynlygyň hem-de ruhubelentligiň ýurdy hökmünde ykrar edilen Türkmenistanda bedenterbiýe-sagaldyş hereketini we ýokary netijeli sporty döwlet tarapyndan goldamagyň çäklerinde milli kanunçylyk yzygiderli kämilleşdirilýär, bu ugurda kabul edilýän maksatnamalar üstünlikli amala aşyrylýar. Milli sport ulgamynda durmuşa geçirilýän özgertmeleriň netijesinde öz üstünlikleri bilen dünýä giňişliginde Watanymyzy şöhratlandyrmaga taýýar zehinli ýaşlaryň täze nesli kemala gelýär. Olar ýurdumyzyň sport abraýynyň belende göterilmegine mynasyp goşant goşýarlar. Şu ýylyň dowamynda şeýle üstünliklere köp gezek şaýat bolup, türgenlerimiziň ýeňişlerine buýsandyk. Garaşsyz Watanymyz sport ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy ösdürmäge-de uly ähmiýet berýär. Türkmenistan Halkara Olimpiýa Komitetiniň we Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň agzasy bolmak bilen, halkara Olimpiýa hereketiniň ösüşine mynasyp goşant goşýar. Ýurdumyzda Aziada – 2017, «Amul – Hazar 2018» halkara awtorallisi, Beýik Ýüpek ýolunyň ugry boýunça estafetalar we köpçülikleýin welosiped ýaryşlary, Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty ýaly sport baýramçylyklary ýokary derejede geçirildi. Munuň özi Watanymyzyň halkara abraýynyň ýokarlanmagyny şertlendirýär. Hormatly Prezidentimiziň ýadawsyz aladalarynyň, uly tagallalarynyň netijesinde Diýarymyz sportuň, sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy hökmünde dünýäde tanalýar.

Sport we ýaşlar syýasaty

Garaşsyzlyk ýyllarynda milli sportumyzyň dabaralanýandygyny halkara ýaryşlarynda, dünýä çempionatlarynda gazanylýan üstünliklerde, ýokary netijelerde görmek bolýar. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllyk toýunyň bellenilýän ýylynda hem türkmen türgenleri halkara ýaryşlarynda üstünlikli çykyş edip, eziz Diýarymyzyň medallar gaznasynyň üstüni ýetirdiler. Bu bolsa milli buýsanjymyz bolan Garaşsyzlyk baýramynyň şanly toýunyň naýbaşy sowgatlaryň biri boldy. Munuň özi Türkmenistanda köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini we ýokary netijeler gazanylýan sporty ösdürmäge döwlet derejesinde ägirt uly üns berilýändigine şaýatlyk edýär. Arkadagly Serdarymyzyň bedew bady bilen ösüşleriň täze belentliklerine tarap ynamly öňe barýan Türkmenistan Watanymyzyň mundan beýläk hem gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan tutumly işleriniň, dünýäde parahatçylygyň hem-de dostlugyň pugtalandyrylmagyna ýardam berýän beýik başlangyçlarynyň elmydama rowaç bolmagyny arzuw edýäris. Enejan ÝUSUPOWA,

Futbol habarlary

Ýurdumyzyň Kubogy ugrundaky ýaryşyň çärýekfinalynyň jogap duşuşyklary geçirilip, onda «Şagadam» – «Energetik», «Aşgabat» – «Köpetdag», «Merw» – «Ahal» hem-de «Nebitçi» – «Altyn Asyr» toparlary duşuşdylar. Geçirilen duşuşyklaryň netijesinde ýarymfinala çykan toparlar belli boldy.

Taryhdan parça

Futbolda sary petek almadyk oýunçy ýok diýen ýaly. Emma gyzyl petek almadyk futbolçylaryň sany bolsa ýeterlikdir. Mälim bolşy ýaly, futbol oýnunda düzgüni bozsaň, eden gödek hereketiň derejesine görä, eminler tarapyndan sary ýa-da gyzyl petek görkezilýär. Ine, bizem bu gün meýdanda tertip-düzgünli bolmakda görelde görkezen futbolçylar bilen sizi tanyşdyrmagy makul bildik.

Türgeniň sport ýolunda dil bilmegiň ähmiýeti

Häzirki döwürde sport halkara hyzmatdaşlygynyň iň möhüm ugruna öwrülýär. Bu bolsa iri halkara ýaryşlarynda, dünýä we yklym çempionatlarynda çykyş etmäge ukyply türgenleriň dünýäniň birnäçe dilini bilmeginiň ähmiýetini giňden açýar. Ine, biziň zähmet çekýän bilim ojagymyzda — Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda hem şeýle uly ýaryşlarda çykyş edýän ussatlaryň ýüzlerçesi bilim alýar. Biz hem öz nobatymyzda olaryň halkara giňişliginde ulanylýan dilleri gowy bilmegi üçin yhlasymyzy gaýgyrmaýarys. Aýratyn hem, iňlis dilini has içgin öwretmäge çalyşýarys. Elbetde, dünýäniň dürli döwletlerinde guralýan iri ýaryşlarda daşary ýurtly türgenlerdir hünärmenler bilen tejribe alyşmak türgeniň has-da kämilleşmeginiň baş şertidir. Şol sebäpden hem, Watanymyzda mekdep maksatnamasyndan çagalara daşary ýurt dilleriniň öwredilmegi biziň häzirki ösen jemgyýetimizde röwşen ertirimiziň eýeleri bolan ýaşlaryň dünýäniň iň soňky gazananlarynyň esasynda bilim almagyna ähli mümkinçilikleriň döredilendiginden nyşandyr. Ýaşlar hem-de Watanymyza şan getirýän türgenler üçin döredilýän şeýle şertler Gahryman Arkadagymyzyň başyny tutan döwlet syýasatynyň Arkadagly Serdarymyz tarapyndan mynasyp dowam etdirilýändigini görkezýär. Munuň üçin hormatly Prezidentimize alkyş-hoşallygymyz egsilmezdir.

Taryhda şu gün

2000-nji ýylyň 15-nji sentýabry bilen 1-nji oktýabry aralygynda geçirilen oýunlara 199 döwlete wekilçilik eden 10651 türgen (6582 erkek, 4069 zenan türgen) gatnaşdy.

Ýeňişler beýgeldýär Watan şöhratyn

«Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan beýik başlangyçlary esasynda ýurdumyzyň halkara sport abraýy täze derejelere ýetdi. Dünýäde iri halkara sport ýaryşlaryny geçirmäge ukyply döwlet hökmünde ykrar edilen ata Watanymyzda dürli ýaryşlaryň, şol sanda halkara derejedäki ýaryşlaryň yzygiderli geçirilmegi sport boýunça özgertmeleriň üstünlikli amala aşyrylýandygynyň aýdyň nyşanydyr» diýlip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň halkara ýaryşlarda ýeňiji bolan Türkmenistanyň ýygyndy toparlarynyň türgenlerine iberen Gutlagynda bellenilýär. Hawa, eziz Watanymyzyň we türkmen sportunyň şöhratyny dünýä ýaýan Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasynyň geçirilenine laýyk bäş ýyl dolan gün — 17-nji sentýabrda paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesi ýene-de baýramçylyk ruhuna beslendi. Şol gün bu ýerdäki Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy esasynda sentýabrda geçirilen iri halkara ýaryşlarda baýrakly orunlary eýelän türgenleri sylaglamak dabarasy boldy.

Bedewlere belent sarpa

«Ahalteke bedewleri halkymyzyň milli buýsanjydyr we asyrlaryň dowamynda kemala getiren gymmatlyklarynyň naýbaşysydyr» diýip nygtaýan Gahryman Arkadagymyzyň behişdi bedewlerimize söýgi-buýsanjynyň egsilmezdigine geçen hepdäniň şenbe gününde ýene bir ýola bütin aýdyňlygy bilen göz ýetirdik. Şol gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow Köpetdagyň etegindäki gözel künjekleriň birinde ýerleşýän Halkara ahalteke atçylyk sport toplumyna baryp, bu ýerde alnyp barylýan işler, seýisleriň, çapyksuwarlaryň zähmet we dynç alyş şertleri bilen tanyşdy. Hormatly Arkadagymyz tejribeli seýis D.Saparow bilen söhbetdeş bolup, seýisçiligiň häzirki zaman usullary we seýsiň maşgala ýagdaýy bilen gyzyklandy.

Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanym

Sen meniň Watanym, Watan içinde –Watan bolan kalbym senden gül açdy.Sözlerim seniňki, şonuň üçin-de,Owazlardan dessan alyp, dil açdy,Türkmeniň ýazlary dünýä nur saçdy. Ýurdum, buýsanç berdiň eziz halkyma,Garaşsyz, Bitarap beýik Watanym!Arkadagly Serdar iliň bagtynaGörkezdi ak daňyň mydam atanyn,Dilim saýrap, ruhum güldi, Watanym!

Galkynyşly eýýamyň gözbaşy Garaşsyzlyk

«Biz Türkmenistan atly beýik döwletde, parahat we arassa asmanyň astynda, uzak hem-de bagtyýar durmuşda ýaşamalydyrys, abadan we gül ýaly durmuşymyza buýsanmalydyrys» diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow nygtaýar. Türkmen halky üçin mukaddes hem naýbaşy baýramyň – Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň barha golaýlaşýan häzirki günlerinde bu nurana jümleler kalbyňda has-da berk orun alýar. Türkmenistan atly beýik döwletimize, parahat we arassa asmanyň astynda abadan we gül ýaly durmuşymyza buýsanjymyz öňküdenem belende göterilýär. Uzak hem-de bagtyýar durmuşda ýaşamagyň sagdyn durmuş ýörelgesiniň rowaçlanmagy, sportuň hem-de köpçülikleýin bedenterbiýäniň tutuş jemgyýeti gurşap almagy bilen berk baglanyşyklydygy baradaky hakykat bolsa, häzirki ajaýyp döwrümizde has-da aýdyň ýüze çykýar. Garaşsyzlyk bize beýleki ajaýyplyklardyr eşretler bilen birlikde, sagdyn durmuşda ýaşamaga, köpçülikleýin bedenterbiýäni durmuşymyzyň özenine öwürmäge, sportda dünýäniň ykrar etmek derejesindäki belent sepgitlere ýetmäge giň mümkinçilikleri döretdi diýip, buýsanç bilen aýtmaga bu günki gün doly hakymyz bardyr.

Garaşsyzlyk – ganatym

Watanymyzyň şanly Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramynyň bosagasynda türkmenistanly türgenleriň gazanýan uly ýeňişleri bilen bütin halkymyzy begendirmekleri her birimiziň buýsanjymyzy goşalandyrýar. Aslynda, milli sportumyzyň bu günki taryhy üstünlikleriniň mukaddes Garaşsyzlygymyzyň miwesidigine ünsi çekmek gerek. Çünki Garaşsyzlyk türkmenistanly türgenlere Döwlet Baýdagymyzyň astynda halkara arenasyna çykmaga giň ýol açdy. Garaşsyzlyk türkmen sportunyň kämil binýadyny goýmaga düýpli esas boldy. Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda Garaşsyzlyk ýyllarynda goýlan şol kämil binýat türkmen sportuny şu günki taryhy menzillere ýetirdi, Watanymyzy sportuň gülleýän ýurdy hökmünde dünýä tanatdy. Ýurdumyzda geçirilen iň iri derejeli halkara ýaryşlar, sport baýramçylyklary bolsa bütin dünýäniň sport jemgyýetçiliginiň üns merkezinden ornuny tapdy. Şeýle sport baýramçylyklarynyň biri-de 2017-nji ýylyň sentýabrynda paýtagtymyzda ýerleşýän Olimpiýa şäherçesinde geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarydyr. Şol Oýunlarda Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň medal sanawynyň başynda ornaşmagy milli sportumyzyň täze derejesiniň nyşany boldy.

Baýramçylyk sergisinde

20-21-nji sentýabrda paýtagtymyzdaky Söwda-senagat edarasynyň sergi zalynda ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli Türkmenista-nyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi guraldy. Forumda milli ykdysadyýetimiziň beýleki pudaklary bilen bir hatarda, bilim, medeniýet, sport, saglygy goraýyş we syýahatçylyk ulgamlarynyň düzümleýin bölümle-riniň işlerini tanyşdyrýan diwarlyklar guraldy. Eziz Watanymyzyň baş baýramynyň öňüsyrasynda geçirilmegi däp bolan gözden geçiriliş hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda okgunly ösýän milli ykdysadyýetimiziň üstünlikleriniň aýdyň beýanyna öwrülip, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ösüşiniň geljekki ugurlaryny şöhlelendirdi.

Internetiň ähmiýeti

Mälim bolşy ýaly, internet ulgamy köptaraply ähmiýete eýe bolmak bilen, dünýäniň kompýuterlerini özüne birleşdirýän ulgamdyr. Internetden islän maglumatlaryňy tapyp bolýar. Her bir talyp öz kompýuterinde ýerleşdiren maglumatlarynyň ýazgylaryny saklap, gerek ýerinde ulanyp bilýär. Şeýle-de kompýuteriň üsti bilen elektron neşiri edinip bilýär, ýagny ol islän habarlarydyr maglumatlaryny öz kompýuterine sargyt edip bilýär. Kompýuterleriň bilim-ylym ulgamyndaky orny, bitirýän hyzmaty uludyr. Täze tehnologiýalaryň güýçli ösýän häzirki döwri şekil we ses ýazgylaryny döretmäge-de giň mümkinçilikler açyldy. Olardan ýerlikli peýdalanmak bilen okuw-terbiýeçilik işlerini döwrebap, gyzykly, netijeli edip geçirip bolýar.

Ýeňişli ýoluň menzilleri

Milli sportumyzyň bedew batly ösüşleri bu gün biziň ählimizi guwandyrýar. Bu hakykat türkmen türgenleriniň iň iri halkara ýaryşlarda gazanýan ajaýyp üstünliklerinde hem aýdyň beýanyny tapýar. Şeýle iri ýaryşlarda üstünlik gazanýan türgenlerimiziň hormatly Prezidentimiziň Şa serpaýlary bilen sylaglanylmagy bolsa ussatlarymyzy täze, has uly ýeňişlere ruhlandyrýar. Ajaýyp üstünlikleri bilen Watana şan getirýän ussatlarymyzyň aglabasynyň biziň zähmet çekýän bilim ojagymyzyň – Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň talyplary bolmagy ýokary okuw mekdebimiziň tälimçi-mugallymlarynyň utgaşykly yhlasynyň, zähmetiniň ýerine düşýändiginden nyşandyr. Çünki ýokary okuw mekdebimizde diňe sportuň görnüşleri boýunça tälim bermek bilen çäklenmän, talyp ýaşlaryň sowatly, köptaraply düşünjeli bolup ýetişmegi, halkara giňişliginde giňden ulanylýan dünýä dillerini bilmegi üçin uly tagallalar edilýär.