"Türkmen sporty" gazeti

Esaslandyryjysy: "Türkmen Sporty" gazetiniň redaksiýasy
Salgysy: Aşgabat şäheri, 1995-nji köçe 66 jaýy
Telefon belgileri: 22-33-91, 22-33-72

Habarlar

Ýaş türgen ýeňişli ýolda

Hormatly Prezidentimiziň tagallalarynyň netijesinde eziz Watanymyz ýokary netijeli sportuň we köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketiniň rowaçlanýan mekany hökmünde dünýäde tanalýar. Ýurdumyzda sportuň welosiped sürmek görnüşiniň meşhurlygy hem barha artýar. Welosiped sürmek ruhuňy belende galdyryp, bedeniňi taplamaga kömek edýär. Sportuň bu görnüşi bilen meşgullanylanda bedeniň kesellere garşy durmak ukyby güýçlenýär, ýürek-damar keselleriniň döremek howpy ep-esli azalýar. Ol dem alyş ulgamyna oňyn täsir edip, öýkeniň kadaly işlemegine ýardam berýär. Ylmy barlaglaryň görkezişi ýaly, welosiped sürlende ýerine ýetirilýän sazlaşykly hereket we kadaly dem alyş ýadawlygy aýyrmagyň ajaýyp usulydyr.

Adam, jemgyýet, bedenterbiýe

Bedenterbiýe we sport tutuş jemgyýetiň hem-de aýratyn alnan her bir adamyň durmuşynyň aýrylmaz bölegidir. Häzirki döwürde adamyň işiniň bedenterbiýe we sport bilen baglanyşygy bolmadyk ugruny tapmak örän kyn. Soňky ýyllarda bedenterbiýä adamyň durmuşynyň hilini ýokarlandyrýan esasy şertleriň biri hökmünde baha berilýär. Taryha nazar salanyňda, bedenterbiýe hereketiniň ilatyň ähli gatlaklarynyň, aýratyn-da, ýaş nesliň zähmete ukyplylygy ýokarlandyrmak zerurlygy bilen baglanyşykly ýüze çykandygyny görmek bolýar. Bilim we terbiýeçilik ulgamynyň kämilleşmegi bilen, bedenterbiýe hem medeni durmuşyň möhüm bölegine öwrülýär. Häzirki döwürde-de bedenterbiýe her bir adamyň durmuşynda wajyp orny eýeleýär.

Sagdynlyga tarap ähmiýetli ädim

Ýurdumyzda ynsan saglygyny berkitmekde köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini işjeňleşdirmek, sagdyn durmuş ýörelgelerini berkarar etmek, zähmeti we dynç almagy sazlaşykly utgaşdyrmak işlerine uly ähmiýet berilýändigi döwrümiziň buýsandyryjy hakykatydyr. Çünki bu gün hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ilatyň saglygy hakyndaky alada döwlet syýasatynyň iň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi. Jemgyýetiň sagdynlygynyň, ýaş nesli beden we ruhy taýdan sazlaşykly ösdürip ýetişdirmegiň esasyny düzýän giň gerimli özgertmeleriň çäklerinde ýurdumyzyň ähli sebitlerinde köp sanly bedenterbiýe we sport maksatly desgalar bina edildi hem-de bar bolanlarynyň durky düýpli täzelendi. Eziz Watanymyzda bedenterbiýäni we köpçülikleýin sporty ösdürmäge, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgelerini ornaşdyrmaga aýratyn ähmiýet berilýändigini bu gün ýurduň ähli künjünde görmek bolýar. Şol sebäpden hem, «Türkmenistan — sagdynlygyň we bagtyýarlygyň ýurdy» diýen jümle bu gün biziň durmuşymyzyň many-mazmunyna öwrüldi. Ine, şu sebäpden hem, bu gün halkymyz sagdyn durmuş ýörelgesine pugta eýerip, eşretli hem bagtyýar günleriň hözirini görüp ýaşaýar.

Paýtagtyň birinjiligi

Aşgabat şäheriniň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň Ýöriteleşdirilen küşt we şaşka mekdebinde 20 ýaşa çenli oglanlaryň hem-de gyzlaryň arasynda küşt boýunça paýtagtymyzyň birinjiligi geçirildi. Oglanlaryň we gyzlaryň arasynda geçirilen bäsleşige ýüzden gowrak küştçi gatnaşyp, ýeňiji 9 tapgyryň netijesinde kesgitlenildi. Geçirilen bäsleşigiň jemi boýunça Serdar Annaberdiýewiň elinde tälim alýan Azim Saryýew birinji orna mynasyp boldy. Ýeňiji bolan küştçi umumylykda 7,5 utuk toplamagy başardy. Bäsleşigiň jemi boýunça ikinji, üçünji orunlary degişlilikde Annamuhammet Hommadow (tälimçisi Serdar Annaberdiýew) bilen Serdar Seýitmuradow (tälimçisi Wladimir Annaýew) eýelediler.

Çagalaryň futbol bäsleşikleri

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty goldamak hem-de ösdürmek boýunça öňde goýulýan wezipelerden ugur alnyp, şeýle hem çagalaryň we ýetginjekleriň arasynda sportuň ähmiýetini wagyz etmek, galyberse-de, ýurdumyzyň ýetginjekler ýygyndy toparynyň düzümini kesgitlemek maksady bilen, Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň Futbol boýunça geljekki olimpiýaçylaryň ýöriteleşdirilen çagalar-ýetginjekler sport mekdebiniň guran ýaryşlary diýseň çekeleşikli geçdi. Futbol boýunça GOÝÇÝSM-niň açyk birinjilikleri 2009-njy, 2013-nji hem-de 2014-nji ýyllarda doglan çagalardan düzülen toparlaryň iň güýçlülerini saýlady. Ýaryşlar «Aşgabat» köpugurly stadionynda ýaýbaňlandyryldy.

Saglyk – baýlyk

Halkymyzyň gymmatly baýlygy bolan saglygy goramak ýurdumyzda aýratyn üns berilýän möhüm ugurlaryň biridir. Saglyk baradaky alada ömür baradaky aladadyr. Raýatlaryň saglygyny goramakda hem-de berkitmekde alnyp barylýan işler köptaraplaýyn häsiýete eýedir. Bu babatdaky her bir başlangyçlar dünýä jemgyýetçiliginde uly goldawa hem-de ýokary baha mynasyp bolýar. Şeýlelikde, ýurdumyzda lukmançylyk hyzmatlarynyň ugurlaryny we hil derejesini halkara ülňülerine laýyk getirmek, köpçülikleýin bedenterbiýäni we sporty ösdürmek, sagdyn durmuş ýörelgelerine eýermegi bilen utgaşyp, ajaýyp sazlaşygy emele getirýär.

Sportda hemaýatkärligiň ähmiýeti

Bedenterbiýe we sport jemgyýeti jebisleşdirýän, tutuş halky, esasan-da, onuň ýaş neslini uly üstünliklere ruhlandyrýan kuwwatly güýç hasaplanylýar. Häzirki döwürde bedenterbiýäni we sporty ösdürmekde hemaýatkärligiň dürli görnüşli usullary peýdalanylýar. Dünýä tejribesiniň görkezişi ýaly, hemaýatkärlik bedenterbiýäniň we sportuň köpçülikleýin ösmegine oňyn täsirini ýetirýär. Türkmenistanda bedenterbiýäniň we sportuň ösüşini goldamak üçin döwlet meýilnamalary kabul edilip, ýokary derejeli türgenleri taýýarlamaga gönükdirilen toplumlaýyn çäreler amala aşyrylýar. Giň gerimli özgertmeleri durmuşa geçirmegiň çäklerinde köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketiniň ýaýbaňlandyrylmagynda hemaýatkärligiň goldawyndan peýdalanylýar. Ýurdumyzda sportuň olimpiýa görnüşlerini ösdürmekde döwlet we hususy kärhanalaryň birnäçesi özleriniň hemaýatkärlik kömeklerini berýärler.

Futbol täzelikleri

Futbol boýunça ýurdumyzyň Kubogy ugrundaky bäsleşigiň birinji ýarymfinal duşuşyklary geçirildi. «Ahal» topary myhmançylykda «Altyn Asyryň» garşysyna geçiren duşuşygyny 2:1 hasabynda ýeňiş bilen tamamlady. «Ahala» ýeňiş getiren gollary Didar Durdyýew geçirmegi başardy. «Altyn Asyryň» düzüminde Yhlas Toýjanow tapawutlandy.

Görkezme sapak

Golaýda «Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasyndan» ugur alnyp, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň ýanyndaky Utgaşdyryjy Geňeşiň meýilnamasyny durmuşa geçirmek maksady bilen, Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň talyplarynyň çykyş etmeginde Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebinde görkezme sapak geçirildi. Sapak iňlis we rus dillerinde alnyp baryldy. Görkmezme sapagyna ýaşlar uly höwes bilen gatnaşdylar. Häzirki wagtda tehnologiýa täzelikleri ugrundaky oňyn tejribeleri okuw mekdeplerine giňden ornaşdyrmak işi tapgyrlaýyn amala aşyrylýar. Bilim ulgamyny innowasion tehnologiýalar bilen üpjün etmegiň güýçlendirilmegi maglumat gorlaryny baýlaşdyrmaga we oňa elýeterliligi üpjün etmäge giň mümkinçilikleri döredýär. Biz muňa geçirilen görkezme sapagynda hem aýdyň göz ýetirdik.

Saglyk baradaky pähimler

Abraý isleseň – köp diýme, saglyk isleseň – köp iýme.* * *Bar zadyň sakasy saglyk.* * *Giň bolsaň kem bolmaz, saglykdan özge dem bolmaz. Türkmen halk nakyllary.

Taryhda şu gün

Şol gün NBA-nyň regulýar çempionatynyň çäginde geçirilen duşuşykda «Los-Anjeles Leýkers» toparynyň esasy düzüminde meýdança giren Braýant bary-ýogy 18 ýaşy, 73 güni dolupdy. Onuň bu toparyň düzüminde mundan öň hem çykyş edendigini bellemek gerek. Ýöne ol 5-nji noýabrda geçirilen duşuşykda ilkinji gezek esasy düzümde oýna girdi. Şol duşuşykda ol 6 minut çemesi wagt çykyş etdi.

Sportuň täsin görnüşleri

Sportuň geň galaýmaly görnüşleriniň biri-de «küşt boksudyr». Adyndanam belli bolşy ýaly, onda küştden hem-de boksdan gezekleşdirilip güýç synanyşylýar. Sportuň bu täsin görnüşini ilkinji sapar 1992-nji ýylda fransiýaly suratçy we oýun goýujy Enki Bilal özüniň «Froýd» atly komiksinde ulanypdyr.

Türkmen sportunyň galkynýan zamanasy

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ajaýyp zamanamyzda Diýarymyzda sport ulgamyny has-da kämilleşdirmek hem-de ösdürmek babatda düýpli özgertmeler durmuşa geçirilýär. Döwlet Baştutanymyzyň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň 20-nji oktýabrynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň sport ulgamyny kämilleşdirmek, türkmen sportunyň dünýädäki abraýyny belende götermek, ilaty köpçülikleýin sport bilen meşgullanmaga giňden çekmek, bedenterbiýe-sport we Olimpiýa hereketleri arkaly sagdyn durmuş ýörelgelerini has-da ýaýbaňlandyrmak maksady bilen «Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetini döretmek hakynda» Permana gol çekmegini munuň aýdyň subutnamasy hökmünde buýsanç bilen görkezmek bolar. Şol gün geçirilen sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde hormatly Prezidentimize Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VII gurultaýynda kesgitlenen wezipeleri ýerine ýetirmek ugrunda görülýän toplumlaýyn çäreler barada hasabat berildi. «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşiniň 10-njy maddasyna laýyklykda, Bilim ministrligi ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň çygrynda döwlet düzgünleşdirmesini we gözegçiligini amala aşyrýan ygtyýarly edara bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetini döretmek hakynda

Sport – dostlugyň gözbaşy

Garaşsyz ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda bedenterbiýäni we sporty dünýä derejesinde ösdürmek, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgelerini berkarar etmek arkaly halkymyzyň saglygyny berkitmek, beden hem ruhy taýdan kämil ýaşlary kemala getirmek ugrunda uly işler durmuşa geçirilýär. Halk köpçüliginiň arasynda bedenterbiýe-sagaldyş hereketiniň meşhurlygynyň barha artmagy hem-de türgenlerimiziň halkara ýaryşlarda gazanýan ýeňişleri şol işleriň ajaýyp miweleridir. Türkmenistan häzirki wagtda ösen sport ulgamyna, dünýä derejesindäki ýaryşlary üstünlikli geçirmekde uly tejribä eýe bolan, halkara sport hyzmatdaşlygy ulgamyna işjeň gatnaşýan ýurt hökmünde belent abraýa eýedir. 2017-nji ýylda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň, 2018-nji ýylda «Amul – Hazar 2018» halkara awtorallisiniň hem-de Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň we beýleki halkara derejedäki ýaryşlaryň üstünlikli geçirilmegi hem sözlerimize şaýatlyk edýär. Ösen sport düzümlerine eýe bolan paýtagtymyzda 2025-nji ýylda Sambo boýunça dünýä çempionatyny geçirmek baradaky çözgüdiň kabul edilmegi bolsa Watanymyzyň halkara sport abraýynyň has-da ýokary göterilmegine ýardam eder.

Uniwersiadanyň gyzykly ýaryşlary

Şu günler «Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly Uniwersiadanyň çägindäki çekeleşikli ýaryşlar yzygiderli dowam edýär. Golaýda bu ajaýyp sport ýaryşlarynyň badminton we stol tennisi boýunça bäsleşikleri tamamlandy. Badminton boýunça oglanlaryň ýaryşynda Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty ýeňiş gazandy. Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň oglanlary ikinji orny eýelese, Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň talyplaryndan düzülen topar öňdäki üçlügi jemledi.

Ajaýyp toplumyň mümkinçilikleri

Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky «Köpetdag» sport toplumy milli sportumyzy ösdürmek işinde ajaýyp binýat bolup hyzmat edýär. Çünki bu ýerde sportuň birnäçe görnüşleri boýunça türgenleşik sapaklary geçirilýär. Aýratyn hem, kikboksing, erkin göreş, futbol boýunça alnyp barylýan kämil türgenleşikleri bellemelidiris. Kikboksing boýunça Türkmenistanyň at gazanan tälimçileriniň yhlasy bilen günsaýyn kämilleşýän türgenleriň birnäçesi eýýäm halkara ýaryşlarynyň ençemesinde üstünlikli çykyş etdiler. Bu ýerde Aşgabat şäheriniň sport mekdepleriniň tälimçileriniň alyp barýan okuw sapaklarydyr türgenleşikleri türkmen sportunyň kämil nesliniň kemala gelmeginde diýseň ähmiýetlidir.

Türkmenistanly karateçileriň üstünlikleri

Italiýa Respublikasynyň Rimini şäherinde adaty karate boýunça Ýewropanyň açyk çempionaty geçirildi. Abraýly ýaryşa dünýäniň 30-a golaý döwletinden müň töweregi türgen gatnaşdy. 26-njy gezek geçirilýän iri ýaryşda türkmen türgenleri dürli medallaryň birnäçesini gazandylar. Milli ýygyndy toparymyzdan Yhlas Annagurbanow 45 kilograma çenli agram derejesinde çykyş edip, şahsy katadan altyn, şahsy tutluşykdan bolsa kümüş medallara eýe boldy. 65 kg agramda 18-20 ýaşly türgenleriň arasynda bäsleşen Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň sport fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Arslan Ataýew şahsy tutluşykdan, 70 kg-de ýaryşan Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň sport fakultetiniň 5-nji ýyl talyby Selim Myratdurdyýew adaty karateniň şahsy tutluşyk görnüşinden 21-35 ýaşly türgenleriň arasynda ikinji orunlara mynasyp boldular. Aşgabat şäherindäki 45-nji orta mekdebiň 11-nji synp okuwçysy Nurgeldi Annagurbanow fudokan karateniň şahsy kata görnüşinden 16-17 ýaşly türgenleriň arasynda kümüş medal gazandy.

Gyşky görnüşler boýunça türkmen mekdebi

ösüşiň täze tapgyryna gadam goýýar Bu gün Gahryman Arkadagymyzyň binýadyny goýan sport syýasaty Arkadagly Serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda mynasyp derejede dowam etdirilýär. Şunuň esasynda hem, milli sportumyzyň eýe bolýan belent sepgitleri bütin dünýä ýaň salýar. Türkmenistanyň Konkide typmagyň halkara birleşiginiň (ISU) doly hukukly agzalygyna kabul edilmegi hem bu hakykatyň beýany bolup dabaralandy.

«Paýhas çeşmesinden» dür dänelеri

Milli buýsanjymyzyň baýramy

«Biz ahalteke atlarynyň baş sanyny we dünýädäki şan-şöhratyny artdyrmak, milli itşynaslyk mekdebiniň baý däplerini gorap saklamak we baýlaşdyrmak, türkmen alabaýlarynyň sanyny köpeltmek boýunça hem möhüm işleri dowam etdireris» diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow şu ýylyň 19-njy martynda bolup geçen wezipä girişmek dabarasynda eden taryhy çykyşynda belläp geçdi. Milli senenamamyzda mynasyp orun alan ajaýyp senäniň – Türkmen alabaýynyň baýramynyň dürli dabaraly çäreleriniň bir-birine ulaşýan häzirki günlerinde biz Arkadagly Serdarymyzyň bu sözleriniň beýik hakykat bolup dabaralanýandygyna bütin aýdyňlygy bilen göz ýetirýäris. Hawa, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli gymmatlyklarymyza uly sarpa goýulýandygy Türkmen alabaýynyň baýramynyň şatlyk-şowhunly çäreleriniň tutuş Diýarymyzy gurşap alan günlerinde has-da aýan bolýar. Türkmen halkynyň şan-şöhratyny dünýäde beýgelden gymmatlyklarymyzyň naýbaşylarynyň biri saýylýan, edermenligi, wepalylygy, akyllylygy bilen tapawutlanýan meşhur alabaýlarymyzyň şanyna baýram edilmegi türkmen halkynyň milli gymmatlyklaryna aýratyn buýsanýan halkdygynyň güwäsidir. 2017-nji ýylda gözel paýtagtymyz Aşgabatda geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň nyşany hökmünde alabaýyň şekiliniň saýlanyp alynmagynyň özi milli gymmatlygymyza goýulýan hormat-sarpanyň bimöçberdiginiň kepi