"Türkmen sporty" gazeti

Esaslandyryjysy: "Türkmen Sporty" gazetiniň redaksiýasy
Salgysy: Aşgabat şäheri, 1995-nji köçe 66 jaýy
Telefon belgileri: 22-33-91, 22-33-72

Habarlar

Sport we ýaşlar syýasaty

Balkan welaýatynyň ýöriteleşdirilen şaşka sport mekdebinde okuwçy oglanlaryň we gyzlaryň arasynda 64 öýjükli şaşka boýunça welaýatyň birinjiligi geçirildi. Gyzykly ýagdaýda geçen oýunlaryň netijesinde Balkanabat şäheriniň şaşkaçylary baýrakly orunlaryň ählisini eýelemegiň hötdesinden geldiler. Oglanlaryň arasynda 2-nji orta mekdebiň 10-njy synp okuwçysy Täçdurdy Hajyýew birinji, 22-nji orta mekdebiň 10-njy synp okuwçysy Möwlam Hudaýberdiýew ikinji, 16-njy orta mekdebiň 10-njy synp okuwçysy Yslamberdi Garajaýew üçünji orna mynasyp boldy. Gyzlaryň arasynda bolsa 1-nji orta mekdebiň 8-nji synp okuwçysy Orazgül Durdyýewa ähli garşydaşlaryndan üstün çykmagy başardy. Şol mekdebiň 7-nji synp okuwçysy Züleýha Durdyýewa bilen 6-njy synp okuwçysy Mähriban Durdyýewa degişlilikde ikinji we üçünji orunlary eýelediler.

TFF-niň täzelikleri

Ýakynda Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 9-njy tapgyrynyň duşuşyklary geçirildi. Bu tapgyryň esasy duşuşygy paýtagtymyzda geçirilip, onda ýaryş tertibiniň öňbaşçylary «Ahal» bilen «Altyn Asyr» toparlary duşuşdy. Netijede döreden mümkinçiliklerinden ýerlikli peýdalanan «Ahal» 2:1 hasabynda üstün çykmagy başardy. Tapgyryň ýene-de bir duşuşygy paýtagtymyzda geçirilip, onda «Köpetdag» «Aşgabatdan» 2:0 hasabynda üstün çykdy. Türkmenbaşy şäherinde geçirilen duşuşykda ýerli «Şagadam» Balkanabat şäheriniň «Nebitçisini» 6:1 hasabynda ýeňlişe sezewar etdi. Mary welaýatynyň derbisinde «Merw» «Energetigi» 1:0 hasabynda ýeňmegi başardy.

Futbol hem durmuş

Şu gün başyny başlaýan bu ýazgylaryma diňe «Futbol» diýen sözbaşyny goýmak pikiri birnäçe aýlap serimde ikiýana at çapdyryp gezdi. Ýöne «Futbol hem durmuş» diýen jümle-de ekiztaýy ýaly ondan galybermedi. Sebäbi meniň aňymda «futbol» hem-de «durmuş» diýen sözler bireýýämden bäri sinonimleşmek derejesine bardy. Olary bir-birinden aýry göz öňüne getiribem bilemok, getirjegem bolamok. Özümde futbola söýginiň haçan we nähili ýagdaýda dörändigini hakydama getirip bilemok. Edil şu wagt «söýgi» sözünem «höwes», «janköýerlik etmek», «gowy görmek», «halamak» ýaly sözler bilen çalşyraýmak pikiriniňem menden daşlaşmaýandygyny gizläp durmaýyn. Ýöne, suwjuklyk ýa-da özüňi hasam mazamlamak hasap etmäň, ol, hakykatdanam – söýgi. Futboly gowy görşümi hut söýgi diýen düşünje bilen düşündiräýmesem, göwnüm ynjalmaz, futbolam menden «öýkelär».

Welaýatlardan habarlar

«Ýol hereketiniň howpsuzlygy – ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlygyň çäginde Babadaýhan etrabyndaky 17-nji orta mekdepde okuwçy ýaşlaryň gatnaşmagynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. «Ýol hereket kadalaryny bilmek borjumyzdyr» atly duşuşykda çykyş edenler obalarymyzyň, şäherçedir şäherlerimiziň barha özgerýän döwründe köçe-ýollaryň degişli ýerlerinde döwrebap ýol belgileriniň we ýolyşyklaryň goýulýandygyny, hereketi sazlamakda olaryň ähmiýetiniň uludygyny, ýolagçylaryň her biriniň köçe-ýol hereketiniň düzgünlerini berk berjaý etmeginiň wajypdygyny aýratyn belläp geçdiler. Parahat ŞAMURADOW,

Taryhda şu gün

Açylyş dabarasy şol ýylyň 17-nji sentýabrynda geçirilen Oýunlar 2-nji oktýabra çenli dowam etdi. Onda 159 döwlete wekilçilik eden türgenleriň 8465-si (6279 erkek türgen, 2186 zenan türgen) çykyş etdi.

Sport: parahatçylygyň we dostlugyň bähbidine

«Halkara Olimpiýa komitetiniň, Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň agzasy bolan ýurdumyz halkara olimpiýa hereketiniň ösdürilmegine hem mynasyp goşant goşýar. Türkmenistan sport mümkinçiliklerini parahatçylygyň we dostlugyň bähbitlerine gönükdirip, ilkinji nobatda, dünýä bileleşigi bilen hyzmatdaşlygy yzygiderli pugtalandyrýar» diýip nygtaýan hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň dünýäde sport diplomatiýasyny dabaralandyrmak ugrunda alyp barýan giň gerimli işleri Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe barha öňe ilerleýär. Muňa geçen hepdäniň anna güni döwlet Baştutanymyzyň sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hem aýdyň göz ýetirdik. Mejlisde hormatly Prezidentimiziň garamagyna ÝUNESKO we onuň Bedenterbiýe we sport boýunça hökümetara komiteti bilen hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak boýunça teklip hödürlenildi. Mälim bolşy ýaly, ýurdumyz 2017 – 2021-nji ýyllaryň dowamynda bu komitetiň agzasy bolmak bilen, onuň işine işjeň gatnaşdy. Şunuň bilen baglylykda, häzirki wagtda Türkmenistanyň dalaşgärligini bu komitetiň düzüminde 2023 – 2027-nji ýyllar üçin agzalyga hödürlemek hem-de geljek ýyllarda ýurdumyzda bedenterbiýe we sport meselelerine jogapkär ministrleriň halkara maslahatyny geçirmegiň mümkinçiliklerine seretmek teklip edildi.

Halkara ýaryşdaky üstünlik

Türkmen türgenleri mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllyk baýramyny halkara ýaryşlarda gazanýan üstünlikleri bilen garşylaýarlar. 3-4-nji sentýabrda Germaniýanyň Berlin şäherinde karatedo boýunça geçirilen «Banzai Cup» atly halkara ýaryşda türkmenistanly karateçiler mynasyp çykyş edip, baýrakly orunlaryň 16-syny gazandylar. Baýraklaryň bäşisi altyn, üçüsi kümüş, sekizisi bolsa bürünç medallardyr. 31 ýurtdan 1200-den gowrak türgeni jemlän halkara ýaryşyň birinji gününde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby Dawut Nazarmyradow «kumite» görnüşinde ulularyň arasynda 75 kilogram agram derejesinde birinji orny, 21 ýaşa çenli türgenleriň arasynda ikinji orny, ulularyň arasynda agram derejesi hasaba alynmaýan ýaryşda-da ikinji orny eýeledi.

Ýewropa çempionatyndan iki altyn

Soňky birnäçe aýda türkmenistanly türgenler halkara ýaryşlarda gazanýan üstünlikleri bilen sport muşdaklarymyzy yzygiderli begendirip gelýärler. Türgenlerimiziň ýeňişli ýoly sentýabrda-da dowam edýär. 3-4-nji sentýabrda Awstriýanyň Oberwart şäherinde geçirilen dzýudo boýunça Ýewropanyň açyk çempionatynda gazanylan iki altyn medal hem ildeşlerimiziň baýrak gaznasynyň üstüni ýetirdi. Ýakynda Türkiýäniň Konýa şäherinde guralan V Yslam raýdaşlygy oýunlarynda 60 kilograma çenli agram derejesinde bürünç medal gazanan Hakberdi Jumaýew Awstriýadaky ýaryşda ähli garşydaşlaryny ýeňip, hormat münberiniň iň ýokarky basgançagyna çykmagy başardy. 23 ýaşly türgenimiz jemleýji tutluşykda fransiýaly Rişar Wernden üstün çykdy.

Ýaşlar syýasaty dabaralanýar

Hepdäniň başynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň hem-de Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň bilelikde guramagynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VII gurultaýynyň geçirilmegi, şeýle hem «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşiniň kabul edilmegi mynasybetli hoşallyk maslahaty geçirildi. Ýurdumyzda ýaşlar babatdaky Kanuna özgertme girizilmeginiň baş maksady Garaşsyz Watanymyzyň ykdysady, syýasy we medeni durmuşyna ýaşlaryň işjeň gatnaşmagyny üpjün etmekden, şeýle hem ýaş nesilleri watançylyk, ynsanperwerlik, zähmetsöýerlik ruhunda terbiýelemek üçin has amatly hukuk şertlerini döretmekden ybaratdyr diýip maslahatda çykyş edenler bellediler. Ýaş nesli pederleriň ruhy siňen toprakda döwre mynasyp görnüşde terbiýelemek maksady bilen, Kanunyň rejelenen görnüşine girizilen özgertmeleriň artykmaçlyklary, olaryň ýaşlary hemmetaraplaýyn goldamakdaky ähmiýeti barada maslahatda giňişleýin düşündirildi.

Bagtyýar durmuşyň binýady

Ýaşlaryň asyrlaryň dowamynda halkymyz tarapyndan döredilen ruhy gymmatlyklaryň esasynda terbiýelenmegi, Watanymyzyň ýeten derejesine buýsanýan, jemgyýete wepaly, zähmetsöýer, ylymly-bilimli, ýurdumyzyň hemmetaraplaýyn ösüşine mynasyp goşant goşýan kämil nesilleri terbiýeläp ýetişdirmek hormatly Prezidentimiziň alyp barýan döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biridir. Şunuň bilen baglylykda, häzirki döwürde ýurdumyzda ýaş raýatlaryň aýratyn alada bilen gurşalandygyny bellemeli. Döwlet Baştutanymyzyň parasatly başlangyçlarynyň esasynda milli kanunçylygymyzda ýaşlaryň durmuş üpjünçiligini has-da gowulandyrmaga gönükdirilen özgertmeler amala aşyrylýar. Şoňa laýyklykda, ýaş maşgalalary goldamak, ýaşlaryň hünär derejesini ýokarlandyrmak, olaryň ýokary derejede bilim almagyny, hünär öwrenmegini üpjün etmek ugurlarynda ähli zerur şertler döredilýär. Ýaňy-ýakynda «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşiniň kabul edilmegi hem bu hakykatyň nobatdaky subutnamasydyr. Kanunyň täze rejelenen görnüşine ýaşlaryň bähbitlerini ileri tutýan birnäçe ýeňillikleriň girizilendigini bellemek gerek. Munuň özi döwür bilen aýakdaş gidýän kämil, watansöýüji ýaşlaryň kemala gelmegine ýardam edýär.

Sport – rowaçlyga badalga

Eziz Diýarymyzda dünýä ölçeglerine laýyk gelýän sport toplumlarynyň, mekdepleriň, stadionlaryň, aýlawlaryň we ençeme sport desgalarynyň gurlup, ulanylmaga berilmegi netijesinde ilatyň köpçülikleýin bedenterbiýe bilen meşgullanmagyna giň mümkinçilikler döredildi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň şahsy göreldesi bilen sagdyn durmuşyň artykmaçlyklaryny yzygiderli görkezip gelýändigi ýaş nesillerimiz üçin nusgalyk mekdepdir. Sport halkara gatnaşyklarynyň medeniýeti hökmünde parahatçylyga, dostluga, agzybirlige hem-de birek-biregiň güýjüne ynam döredýär. Sport ýaryşlarynyň geçirilýän ýerleri bolsa şowhunly baýramçylygy ýada salýar. Çünki sport ynsanyýetiň kalbynda birek-birege sarpany, sylagy hem-de ynamy berkidýär. Şeýle ýakyn gatnaşyklar rowaçlyklara badalga bolýar.

Hoşallyk maslahaty

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VII gurultaýynyň geçirilmegi, şeýle hem «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşiniň kabul edilmegi mynasybetli Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebinde hoşallyk maslahaty geçirildi. Bu ýerde edilen çykyşlarda ýurdumyzda ýaşlar syýasaty barada durmuşa geçirilýän işler hakynda durlup geçildi. Mekdebe çenli çagalar edaralarynyň her birinde hem-de täze mekdeplerde ýaş nesilleri sazlaşykly terbiýelemek, sapaklary geçmek, terbiýeçilik işi, bedenterbiýe-sport we medeni çäreleri geçirmek, körpeleriň, okuwçylaryň boş wagtyny netijeli geçirmegini guramak üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Şeýle-de, täze gurulýan desgalarda amatly mebeller, döwrebap okuw enjamlary bilen üpjün edilen giň we ýagty otaglar, daşary ýurt dillerini çuňňur öwrenmek üçin lingafon otaglary, informatika, biologiýa, fizika, himiýa we beýleki okuw dersleri üçin ýörite enjamlaşdyrylan otaglar ýerleşdirilýär. Bularyň ählisi ýaş nesillerimiz hakyndaky aladanyň barha rowaçlanýandygyny, döwrüň talabyna görä, ýaşlar syýasatynyň yzygiderli kämilleşdirilýändigini alamatlandyrýar.

Sport mekdeplerinde

Türkmenistanda sportuň we bedenterbiýäniň köpçülikleýin häsiýete eýe bolmagy üçin uly işler geçirilýär. Aýratyn hem, ýaş türgenlere uly üns berilýär. Çünki sport diňe bir saglygyň girewi hasaplanylman, eýsem, ýeňişli ýollaryň hem kepilidir. Özümizden edilýän talaba dogry düşünmek bilen, biz sport mekdebimizde ýaşlary çuňňur alada bilen gurşap alýarys. Meniň özüm ýaşlara agyr atletika boýunça tälim berýärin. Sporta höwesek ýaşlaryň köpüsi bu ugur bilen gyzyklanýar. Biz türgenlere tälim berenimizde olaryň berk bedenli, sagdyn bolup, bäsleşiklerde şowly çykyş etmeklerini gazanmaga çalyşýarys. Türgenlerimiziň dürli ýaryşlardan ýeňiji bolup gelmekleri biziň irginsiz zähmetimiziň miwesidir. Biz geljekde hem hormatly Prezidentimiziň aladalaryna jogap edip, ýaşlara berýän tälimlerimizi has-da kämilleşdireris. Orazgylyç ÇAKANOW,

Milli sportumyzyň döwrebap ösüşleri

Bu gün hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän sport syýasaty netijesinde milli sportumyzyň kämil binýady emele gelýär. Bu syýasatyň Gahryman Arkadagymyzyň türkmen sportuny dünýä derejesine çykarmak ugrundaky taýsyz tagallalarynyň mynasyp dowamydygyny bellemelidiris. Munuň özi bu ulgamyň has-da belent sepgitlere ýetjekdiginden nyşandyr. Bu gün eziz Watanymyzda uly üstünlikleri gazanýan türgenlerimiziň Şa serpaýlaryna eýe bolmaklary olary täze ýeňişlere ruhlandyrýar. Ine, Russiýa Federasiýasynyň Wladiwostok şäherinde geçen «Aziýanyň çagalary» atly VII halkara sport oýunlarynda hem-de Türkiýäniň Konýa şäherinde guralan V Yslam raýdaşlygy oýunlarynda medal gazanan türgenlerimiziň sylaglanyş dabarasynyň guralmagy hem bu hakykatyň beýanyna öwrüldi. Elbetde, şeýle çäreleriň netijesinde türkmenistanly türgenleriň ýeňşe hyjuwy, ykjam türgenleşiklere yhlasy artýar.

Bedenterbiýäniň ähmiýeti

Umumy orta bilim berýän mekdepde bedenterbiýe sapaklaryny guramagyň, köpçülikleýin sport çärelerini alyp barmagyň tertibi we usulyýeti Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk resminamalary, ýurdumyzyň Bilim ministrligi tarapyndan makullanan usuly gollanmalar we ýörite buýruklar esasynda düzgünleşdirilýär. Okuw işlerini mekdepde we mekdepden daşary geçirilýän bedenterbiýe we köpçülikleýin sport işlerini ýerine ýetirmek, bu işleri guramak we geçirmek boýunça ähli zerur şertleri döretmek welaýat, şäher we etrap bilim bölümleri tarapyndan amala aşyrylýar.

Ýaşlar – Watan buýsanjy

Bedew bady bilen okgunly öňe barýan Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýaş nesilleriň eşretli hem-de abadan durmuşda ýaşamagy üçin giň gerimli işler alnyp barylýar. Ýaşlaryň halkara ülňülerine laýyk gelýän döwrebap bilim almagyna, saýlap alan hünärleri boýunça bilimlerini artdyrmagyna, ylmy we döredijilik işlerinde höweslenmegine, dünýägaraýşynyň giňelmegine, bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmagyna hemmetaraplaýyn goldaw bermek hormatly Prezidentimiziň öňde goýýan baş wezipeleridir. Biz ýaşlar her pursatda Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň aladalaryny duýup ýaşaýarys. «Watanymyzyň geljegi, onuň ýagty ertiri şu günki ýaşlarymyzyň ykbaly bilen aýrylmaz baglydyr» diýmek bilen, hormatly Prezidentimiz ýaşlara uly ynam bildirýär. Ýurdumyzda alnyp barylýan döwletli işler il-ulsuň, şol sanda ýaşlaryň bagtyýar durmuşda ýaşamagy üçin amala aşyrylýar. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň ähli düzümleri «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanunyny durmuşa geçirmäge, hormatly Prezidentimiziň tabşyryklaryny we sargytlaryny berjaý etmäge mynasyp goşant goşýarlar. Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 31 ýyllyk baýramynyň bellenilmeginiň öňüsyrasynda ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan gelen ýaşlaryň gatnaşmagynda gözel paýtagtymyz Aşgabat şäherinde TMÝG-niň VII gurultaýy ýokary guramaçylykly geçirildi. Olarda Ýaşlar

Kämillik ýolundaky gadamlar

Hormatly Prezidentimiziň döredip berýän şert-mümkinçilikleriniň netijesinde ýurdumyzda iri halkara ýaryşlarda gazanýan ýeňişleri bilen Watanymyzyň sport abraýyny artdyrýan türgenleriň täze nesli kemala gelýär. Şeýle türgenleriň biri hem Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň 6-njy sport mekdebinde tälim alýan agyr atletikaçy Saparly Muhyýewdir. 2005-nji ýylda Mary welaýatynyň Murgap etrabynda doglan Saparly kiçilikden sporta bolan höwesi hem-de tebigy ukyp-başarnyklary bilen deň-duşlaryndan saýlanýar. Ol 7-nji synpa çenli Murgap etrabyndaky 14-nji orta mekdepde bilim alyp, soňra Aşgabat şäherindäki 20-nji orta mekdepde okuwyny dowam etdirýär. Okuwdan daşgary Saparly Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň 6-njy sport mekdebinde agasy Şamuhammet Muhyýewiň halypalygynda tälim alýar.

Welaýatlardan habarlar

Mary welaýat häkimliginiň guramagynda welaýat kitaphanasynyň mejlisler zalynda «Buýsanç bilen Watanymyzyň belent ösüşine tarap» atly maslahat geçirildi. Bu maslahata Mary welaýatynyň ähli etrap şäherleriniň bilim, saglygy goraýyş, sport we TKA-nyň, TMÝG-niň, TDP-niň işgärleri, şeýle hem mährem eneler, hormatly ýaşulular gatnaşdylar. Maslahata Adalat ministrligine degişli hukuk goraýjy edaralaryndan, Döwlet migrasiýa gullugyndan wekiller gatnaşyp, täsirli çykyşlary etdiler. Maslahatyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar hormatly Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagy, alyp barýan il bähbitli, ýurt ähmiýetli işleriniň elmydama rowaç almagy arzuw edildi. Orazgeldi ORAZMUHAMMEDOW,

Pasyl çalşygynda berjaý edilmeli düzgünler

Sagdyn durmuş ýörelgesiniň ähmiýeti

Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzda ynsan saglygyna jemgyýetiň we döwletiň iň gymmatly baýlygy hökmünde garalýar. Köpçülikleýin bedenterbiýäniň we sport hereketiniň ösdürilmegine ägirt uly ünsüň berilmegi netijesinde häzirki wagtda bu ugurda görlüp-eşidilmedik derejede ýokary netijeler gazanylýar.