"Türkmen sporty" gazeti

Esaslandyryjysy: "Türkmen Sporty" gazetiniň redaksiýasy
Salgysy: Aşgabat şäheri, 1995-nji köçe 66 jaýy
Telefon belgileri: 22-33-91, 22-33-72

Habarlar

Abuna — 2024

«Watan» gazetiniň hormatly okyjylary! Biz size 2024-nji ýylyň birinji ýarym ýyllygy üçin «Watan» gazetiniň elektron we kagyz görnüşine abuna ýazylyşyk möwsüminiň dowam edýändigini habar berýäris. Gazetiň çap görnüşiniň alty aýlygynyň bahasy 15 manat 60 teňňe.

Bildirişler

Edaralaryň we raýatlaryň resminamalary barada 1/12/2023

“Himiýa senagat” hojalyk jemgyýetiniň hasabynda duran “Toyota Hilux” pikap awtoulagyň 41-58 AGG döwlet belgisiniň ýitendigini habar berýäris. ***

Hormatly okyjylar!

2024-nji ýylyň birinji ýarymy üçin «Adalat» gazetiniň elektron hem-de kagyzgörnüşine  abuna ýazylyşygyň dowam edýändigini size habar berýäris. «Adalat» gazetiniň elektron görnüşine «turkmenmetbugat.gov.tm» internet sahypasynda hem-de «Türkmenmetbugat» mobil goşundysynyň üsti bilen  «Merkezi gazet-žurnallar we welaýat gazetleri» bukjasyndan ýazylmalydygyny ýatladýarys.

Jemgyýetçilik kabul edişligi

2023-nji ýylyň 9-njy we 23-nji dekabrynda Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň, Baş prokuraturasynyň, Ýokary kazyýetiniň işgärleriniň we Aşgabat şäher adwokatlar kollegiýasynyň agzasynyň gatnaşmaklarynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi geçirilýär. Kabul edişlik Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 150-nji jaýynda, ýagny Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň binasynda sagat 09:30-dan 12:00-a çenli geçirilýär.

«Alaja el işimiň maýasy — hemmä ýeter saýasy» atly döredijilik bäsleşige

Göwünleriň görki, ömürleriň örki   Alaja türkmen gelin-gyzlarynyň el işleriniň kämil görnüşleriniň biri. Alajalar hakynda kän makalalar ýazylýar, köp söhbetler edilýär. Olaryň her birinde öwrenere zat juda köp. Men hem bu ajaýyp el senedi barada gaýyn enemden eşiden bir rowaýatymy beýan etmek isleýärin.

«Alaja — el işimiň maýasy, hemmä ýeter saýasy» atly döredijilik bäsleşigine

Alaja — eşigiň gaşy, şerden gorar başy Uzaklardan ýol alyp, biziň häzirki döwrümize çenli gelip ýeten gymmatlyklarymyz bu günki günde özüniň mynasyp ornuny tapdy. Gadymyýetiň syrly gatlaryndan gözbaş alyp gaýdýan el işlerimiz eneden gyza galdyrylan bahasyna ýetip bolmajak gymmatly baýlyk hasaplanylýar. Türkmençilikde gyz çaga ýaňy kemala gelip başlan wagtynda oňa el işi öwredilipdir. Ilki bilen hem alaja işmekden başlapdyrlar. Ak bilen gara reňkler birleşdirilip, oňa mäkämje tow berlip, inçeden owadan alajalary işip dakypdyrlar. Göz-dilden gorasyn diýip alajany köp ýerde ulanypdyrlar. Bir işiň başy tutulanda alaja bilen başlanypdyr. Dokma ýüwürdilende haly dokalyp bolunýança erşiň üstünde alaja goýlupdyr. Täze jaýa göçülende, täze ulag edinilende, öýe täze gelin gelende ilki alaja bilen garşylanypdyr. Durmuşa çykjak gyzyň el bukjasydyr bukja bagynyň daşy sünnälenip örülen alaja bilen bezelipdir.   

Edaralaryň we raýatlaryň resminamalary barada 30/11/2023

Iskenderowa Rowşanaý Kadyrownanyň adynda duran “Nissan Pathfinder” awtoulagyň BZ 19-65 AG döwlet belgisiniň ýitendigini habar berýäris. ***

Bildirişler

“Gudratly bina mekany” hojalyk jemgyýetine degişli tertipnamasynyň, möhrüniň we möhürçesiniň, №15495236 belgili Türkmenistanyň ýuridik şahslarynyň ýeke-täk döwlet sanawyndan göçürmesiniň, № 15495236 belgili döwlet tarapyndan bellige almak hem-de Türkmenistanyň ýuridik şahslarynyň ýeke-täk döwlet sanawyna girizmek baradaky şahadatnamasynyň ýitendigini habar berýäris. ***

«Alaja — el işimiň maýasy, hemmä ýeter saýasy» atly döredijilik bäsleşigine

Bir asyrlyk ömrüň segsen bäş ýyly 2023-nji ýylyň 16-njy oktýabr güni ýurdumyzyň neşirlerinden biri bolan: «Di­ýar» žurnalynyň redaksiýasy «Alaja — el işimiň maýasy, hemmä ýeter saýasy» atly döredijilik bäsleşigini yglan edýär» diýen habary okan badyma, 92 ýaşy arka atan goňşymyz, diňe bir öz agtyklarynyň, çowluklarynyň däl-de, eýsem tutuş köçämiziň ýaşaýjylarynyň örän çuňňur hormat goýup, «ene» diýip ýüzlenýän mähriban ýaşuly zenany Ogulmiwe Gurbandurdyýewanyň güler ýüzli nurana keşbi göz öňümde janlandy.

Bildirişler

Türkmenbaşy etrabyndaky 19-njy orta mekdep tarapyndan 1984-nji ýylda Gapurguly Amanjanowyň adyna berlen 117250 belgili sekizýyllyk bilim hakynda şahadatnamanyň ýitirilendigini habar berýäris.***Türkmenbaşy şäheriniň ýaşaýjysy Baýramgeldi Amangeldiýewiç Malakowyň gaýygynyň OKA4 TBT 24 06 belgili güwänamasynyň ýitirilendigini habar berýäris.***Zinaida Ýurýewna Aliýewanyň awtoulagynyň tehniki pasportynyň, BF 11 24 BN döwlet belgisiniň ýitirilendigini habar berýäris.***Türkmenbaşy şäheriniň ýaşaýjysy Çemengül Täçmämmedowna Buzlyýewanyň öýüniň kitapçasynyň ýitirilendigini habar berýäris.***Balkanabat şäheriniň pensiýa gaznasy tarapyndan  2018-nji ýylda Amanbibi Nazarowna Oraztaganowanyň adyna berlen 0053660 belgili fiziki şahsyň (telekeçiniň we özbaşdak iş bilen meşgullanýanyň) ätiýaçlandyrýan hökmünde hasaba alnandygy hakynda şahadatnamanyň ýitirilendigini habar berýäris.***Balkanabat şäheriniň ýaşaýjysy Ýusup Gurbanmämmedowiç Hojaberdiýewiň pasportynyň ýitirilendigini habar berýäris.***Türkmenbaşy şäherindäki 1-nji hünärment mekdebi tarapyndan 2004-nji ýylda Ramil Adylýewiç Kasimowyň adyna berlen A 046794 belgili diplomyň ýitirilendigini habar berýäris.***Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy tarapyndan Aleksandr Igorewiç Nurmetowyň adyna resmileşdirilen  A 0389020 belgili Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan

Abuna — 2024

Hormatly okyjylar! 2024-nji ýylyň birinji ýarymy üçin «Daşoguz habarlary» elektron görnüşine abuna ýazylyşygy dowam edýär.

Üns beriň, bäsleşikli söwda!

Bildirişler

Rozumyrat Atamyradowiç Gedaýewiň ABC derejeli, TM-1305173 belgili sürüjilik şahadatnamasynyň ýitirilendigi habar berilýär. ***Arslanbeg Şamyradowiç Rozykulyýewiň AB derejeli, TM-1511092 belgili sürüjilik şahadatnamasynyň ýitirilendigi habar berilýär. ***Rozymyrat Babamyradowyň AB derejeli, TM-0809557 belgili sürüjilik şahadatnamasynyň ýitirilendigi habar berilýär. ***Türkmenabat şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 27-nji orta mekdepden Manzura Jorakulowna Ismailowa berlen A № 1000172 belgili orta bilim hakynda şahadatnamanyň ýitirilendigi habar berilýär. ***Rähmet Gurbangeldiýewiç Nobatowyň ABC derejeli, TM-1485716 belgili sürüjilik şahadatnamasynyň ýitirilendigi habar berilýär. ***Şöhrat Sattarowiç Madiýewiň ABC derejeli, TM-1053080 belgili sürüjilik şahadatnamasynyň ýitirilendigi habar berilýär. ***Bäşim Çaryýewiç Rahmedowyň ABC derejeli, TM-1539205 belgili sürüjilik şahadatnamasynyň ýitirilendigi habar berilýär. ***Jumanazar Çaryýewiç Abdymuminowyň BC derejeli, TM-0330516 belgili sürüjilik şahadatnamasynyň ýitirilendigi habar berilýär. ***Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy tarapyndan Nigara Haitmuradowna Begowanyň adyna resmileşdirilen A-1523060 belgili Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportynyň ýitirilendigi habar berilýär. ***Howwajan Sa

Abuna — 2024

Hormatly okyjylar! 2024-nji ýylyň birinji ýarym ýyllygy üçin gazetimiziň elektron görnüşine abuna ýazylyşygynyň dowam edýändigini ýatladýarys. Gazetimiziň elektron görnüşine «turkmenmetbugat.gov.tm» internet sahypasynda hem-de «Türkmenmetbugat» mobil goşundysynda «Merkezi gazet-žurnallar we welaýat gazetleri» bukjasyndan ýazylyp bilersiňiz.

Edaralaryň we raýatlaryň resminamalary barada 29/11/2023 ý.

Gurbanow Annanuryň adynda duran “WAZ-2101” awtoulagyň AZ 71-75 AG döwlet belgisiniň we güwänamasynyň ýitendigini habar berýäris. ***

Üns beriň, bäsleşikli söwda!

IT dünýäsine täsin syýahat

Aşgabatda ýerleşýän «AMAKids» çagalaryň intellektual ösüş akademiýasy 5 — 16 ýaş aralygyndaky çagalary we ýetginjekleri okuwlara kabul edýär. Akademiýa mental arifmetika we iňlis dili ýaly köp sanly bilim maksatnamalaryny hödürleýär. «AMAKids» bilim merkezinde geçilýän okuwlar çagalara çylşyrymly materiallary aňsatlyk bilen özleşdirmäge mümkinçilik berýän iň täze bilim usullaryny ulanmak arkaly amala aşyrylýar. Bu usullaryň esasyny — oýunlar bilen öwretmek stili, her bir okuwça özbaşdak çemeleşmek hem-de synpda bäsdeşlik pursatynyň bolmazlygy düzýär.

Edaralaryň we raýatlaryň resminamalary barada 28/11/2023

Annaozarowa Ogulbaý Geldimyradownanyň adynda duran “Opel Omega” awtoulagyň BE 36-86 AG döwlet belgisiniň ýitendigini habar berýäris. ***

Bildirişler