Talyplar göreş düşekçesinde

2 Dekabr 2022
61

Şu günler talyp ýaşlaryň durmuşy gyzykly sport ýaryşlaryna beslenýär. «Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly Uniwersiadanyň çäklerindäki ýaryşlaryň gyzykly pursatlary olara ýatdan çykmajak täsirleri bagyşlaýar. Golaýda Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda geçirilen sambo ýaryşyny hem şeýle bäsleşikleriň biri hökmünde görkezmek bolar. Ýokary okuw mekdepleriň 17-sini jemlän ýaryş agramlaryň ýedisi boýunça guraldy.

Şunlukda, toparlaýyn hasapda Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyplaryndan düzülen ýygyndy ýeňiji boldy. Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň talyplary ikinji orna mynasyp boldular. Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti üçünji orna eýe çykdy.

«Türkmen sporty».