Samboçylarymyz möhüm synagyň bosagasynda

26 Awgust 2022
116

Türkmen samboçylary Moskwada geçjek halkara ýaryşynda çykyş ederler

Eziz Diýarymyzda sportuň beýleki görnüşleri bilen bir hatarda, başa-baş söweş sungatlaryny ösdürmäge hem uly ähmiýet berilýär. Şol sanda sambo we söweş sambosy boýunça ussatlary taýýarlamakda hem möhüm ädimler ädilýär. Watanymyzda geçirilen halkara ýaryşlarynda hem bu görnüşe möhüm ornuň degişli bolandygy bu hakykaty subut etmek üçin ýeterlikdir.

«Türkmen sporty».