Halkara senä bagyşlanan maslahat

2 Iýun 2023
159

Düýn Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň Medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň geňeşi bilen bilelikde guramagynda Bütindünýä welosiped güni mynasybetli «Ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgesiniň tutýan orny we ähmiýeti» diýen at bilen maslahat geçirildi. Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň mejlisler zalynda geçirilen maslahata sport ulgamynyň hünärmenleri, ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşdy.

Maslahatyň dowamynda Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň Sport çärelerini guramak we utgaşdyryş guramasynyň başlygy B.Kerimow, Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň başlygy B.Jumaýewa, Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebiniň direktory Ö.Atalyýew, Gyşky oýunlar sport toplumynyň şepagat uýasy H.Taganowa, «Aşgabat» köpugurly stadionynyň hünärmeni B.Hamedow dagy çykyş etdi. Çykyş edenler Arkadagly Serdarymyzyň ýurdumyzda köpçülikleýin bedenterbiýe-sport hereketini ösdürmek ugrunda edýän uly tagallalarynyň ähmiýeti, Türkmenistanyň başlangyjy boýunça BMG-niň Baş Assambleýasynyň Bütindünýä welosiped gününi bellemek hakynda Kararnamasynyň kabul edilmegi hakynda gürrüň etdiler.

Gülälek GAJYÝEWA,
Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň bedenterbiýe we köpçülikleýin sport çärelerini guramak bölüminiň baş hünärmeni.