"Türkmen sporty" gazeti

Esaslandyryjysy: "Türkmen Sporty" gazetiniň redaksiýasy
Salgysy: Aşgabat şäheri, 1995-nji köçe 66 jaýy
Telefon belgileri: 22-33-91, 22-33-72

Habarlar

Beýik maksatlaryň rowaç alýan zamanasy

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda bedew bady bilen öňe barýan eziz Diýarymyz «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylyny uly zähmet üstünlikleri bilen garşylady. Şu aýyň içinde il-ýurt bähbitli tutumly işleriň birnäçesine ak pata beren milli Liderimiz 18-nji ýanwarda Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu sebitiň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli işler bilen tanyşdy. Döwlet Baştutanymyz şol gün ir säher bilen Köpetdagyň etegindäki ajaýyp künjekleriň birinde ýerleşýän Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda täze taýçanagyň dünýä inendigi baradaky hoş habary eşidip, bu topluma hem bardy. Toplumda zähmet çekýän atşynas milli Liderimizi mähirli garşylap, döwlet Baştutanymyza täze doglan taýy görkezdi.

Halkara hyzmatdaşlygyň çäklerinde

Şu ýylyň 4 — 20-nji fewraly aralygynda Hytaý Halk Respublikasynyň Pekin şäherinde geçirilýän XXIV Gyşky Olimpiýa we Paralimpiýa oýunlarynyň çäklerinde, 18-nji ýanwarda Ýewraziýa ýurtlarynyň we Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriniň öňdebaryjy ýaş wekilleriniň arasynda «Bilelikde umumy geljege tarap» atly mowzuk boýunça maslahat geçirildi. Maslahata wideoaragatnaşyk arkaly Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň degişli wekilleri gatnaşyp, Türkmenistanda sportuň gyşky görnüşlerini ösdürmekde amala aşyrylan işler we gazanylan üstünlikler barada çykyş etdiler.

Öňde belent maksatlar

Olimpiýa hereketini we ýokary üstünlikler gazanylýan sporty ösdürmek, ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgeleriniň dabaralanmasyny gazanmak, beden we ruhy taýdan sagdyn nesli kemala getirmek hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda durmuşa geçirilýän döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarydyr. «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgämize laýyklykda, eziz Diýarymyzda ähli ulgamlar bilen bir hatarda sport ulgamy hem döwrebap derejede ösdürilýär. Bu gün diňe bir paýtagtymyzda däl, eýsem, ýurdumyzyň ähli sebitlerinde häzirki zaman sport-sagaldyş toplumlary, döwrebap desgalar, ýörite sport mekdepleri yzygiderli gurlup, ulanylmaga berilýär. Bu işler milli sport ulgamyny düýpli kämilleşdirmek bilen, türgenlerimize ýokary netijeleri gazanmaga giň mümkinçilikleri döredýär, hemmetaraplaýyn ösen, sagdyn nesli terbiýeläp ýetişdirmäge, ýokary hünärli türgenleri we halkara derejedäki ýygyndy toparlary taýýarlamaga ýardam edýär. Ýurdumyzda diňe bir köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini höweslendirmek bilen çäklenilmän, eýsem, ýokary derejeli türgenleri we tälimçileri, ugurdaş hünärmenleri taýýarlamak, bu ugurda oňyn halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmek arkaly ýokary netijeli sportuň ösdürilmegine hem aýratyn uly üns berilýär. Türkmen türgenleri ýurdumyzda hem-de daşary ýurtlarda geçirilýän iri ýaryşlara gatnaşyp, uly üstünlikleri gazanýarlar, baýrakly orunlara we dürli gymmatlyk

Möhüm Ähmiýetli maksatnamalar sport we ýaşlar syýasaty ulgamlarynyň ösüşinde täze sahypa

Bu gün Arkadag Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda üstünlikli durmuşa geçirilýän ýaşlar syýasaty hem-de okgunly ösdürilýän sport ulgamy Watanymyzyň halkara abraýynyň mäkäm binýady bolup durýar. Tamamlanan ýyl ildeşimiziň sport dünýäsiniň iň uly üstünligine ýetmegi Gahryman Arkadagymyz tarapyndan döredilýän köptaraply şert-mümkinçilikleriň miwesi bolup, türkmen sportunyň ösüşiň täze belentliklerine ynamly ädimler bilen gadam goýýandygyny görkezdi. Elbetde, beýik başlangyçlaryň miwesi ýaşlar syýasatynyň durmuşa geçirilişinde hem aýdyň beýanyny tapýar. Umuman, taryha giren 2021-nji ýylyň bu ugurlaryň ikisi boýunça hem uly ähmiýetli wakalara diýseň baý bolandygyny bellemelidiris. Ýylyň başynda Arkadag Prezidentimiziň Karary bilen «Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021 – 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynyň» kabul edilmegi şu ugurda alnyp barylýan syýasatyň iň möhüm ugurlaryny kesgitlese, «Türkmenistanda 2021 – 2025-nji ýyllarda bedenterbiýäni we sporty goldamagyň hem-de ösdürmegiň Maksatnamasynyň» kabul edilmegi Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň işiniň möhüm bölegini emele getirdi. Ýylyň başynda Arkadag Prezidentimiziň Karary esasynda tassyklanan ähmiýetli maksatnamalarda gelejekki bäş ýylyň dowamynda bu ugurlary amal etmegiň – ýaşlar syýasatyny durmuşa geçirmegiň, sporty ösüşiň has belent sepgitlerine çykarmagyň, bedenterbiýäni d

Sport we ýaşlar syýasaty

Ahal welaýatynyň Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýan sport mekdep-internatynda bilim alýan ýaşlaryň arasynda geçirilen wagyz-nesihat çäresinde arassaçylyk kadalarynyň talaplary, dürli ýokançlardan goranmagyň zerurlygy, baş baýlyga deňelýän saglygyň ähmiýeti giňişleýin düşündirildi. Sagdyn durmuş ýörelgesini gündelik hemrasyna öwürmek bilen, ýaşlaryň Watan gerçekleri bolup ýetişjekdiklerine ynam bildirildi. Bu ýerde ynsan saglygyny döwlet syýasatynyň iň möhüm ugry hökmünde kesgitlän Arkadag Prezidentimiziň adyna alkyş aýdyldy. Garrygul GARRYGULOW,

Şägirtlerimden tamam uly

Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň 1-nji sport mekdebinde hereket edýän sport görnüşleriniň biri-de boks bolup, bilim ojagymyzda türgenleriň 12-sini jemleýän toparlar bar. Köpugurly «Aşgabat» stadionynda geçýän sapaklarymyz oňyn netijelerini hem berýär. Çünki ýörite taýýarlan meýilnamamyz boýunça alyp barýan işimiz bilim berýän ýaşlarymyzyň günsaýyn kämilleşmeginde uly ähmiýete eýedir. Boksçular maşgalasynyň wekili hökmünde saýlan ugrum boýunça ýaşlara tälim bermek, ykjam taýýarlykly türgenleri ýetişdirmek ýaşlygymdan iň uly arzuwymdy. Elbetde, şägirtleriniň üstünliklerine guwanmak her bir tälimçi üçin bahasyna ýetip bolmajak bagtdyr. Şol sebäpden hem, şeýle arzyly käriň eýesi hökmünde milli sportumyzyň abraýyny gorajak ýaşlary taýýarlaýandygyma buýsanýaryn.

Maslahat geçirildi

«Bedenterbiýe we sport jemgyýetimizi jebisleşdirýän, halkymyzy beýik ösüşlere ruhlandyrýan güýçdür» diýip, mähriban Arkadagymyz belleýär. Halkymyzy sporta höweslendirmekde, ýaş türgenleriň sanyny artdyrmakda, zehinli ýaşlary ýüze çykarmakda, olary sagdyn ruhda terbiýelemekde uly işler alnyp barylýar. Sport hünärmenleriniň bilim derejesini ýokarlandyrmaga, öňde goýlan meýilnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegini gazanmakda hem yzygiderli okuw sapaklarydyr maslahatlar geçirilýär. Ýakynda Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň guramagynda sport mekdepleriniň müdirleriniň orunbasarlarynyň gatnaşmaklarynda ýerine ýetirilmeli işler barada maslahat geçirildi. Maslahaty Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň sport mekdepleriniň işini guramak bölüminiň başlygy Juma Jumaýew bilen Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň hünärmeni Öwez Akmyradow alyp bardy. Maslahatda çykyş edenler öňde goýlan maksatnamalar barada aýdyp, olary durmuşa geçirmekde irginsiz zähmet çekjekdiklerine ynandyrdylar.

Bedeniň kesellere garşy göreşmek ukybyny – immuniteti nädip berkitmeli?

Möwsümleýin ýiti respirator ýokanç keselleriň öňüni almak işi köptaraplaýyn we üznüksiz çärelerden ybarat bolup, öz netijesini berýär. Kadaly iýmitlenmek, sagdyn durmuş ýörelgesi, bedeni taplamak we bedenterbiýäniň işjeň görnüşi bilen meşgullanmak bedeniň kesellere garşy göreşmek ukybyny ýokarlandyrýar. Saglygyňyzy goraň!

Futbol habarlary

Kuala-Lumpur şäherinde geçirilen bije çekişlik dabarasynda AFK-nyň Çempionlar ligasynyň toparçalaýyn bäsleşiginde çykyş edýän «Ahal» topary öz garşydaşlaryny bildi. Geçirilen bije çekişligiň netijesinde «C» toparça düşen «Ahalyň» garşydaşlary «Şabab Al-Ahli Dubaý» (BAE), «Fulad Huzestan» (Eýran) hem-de «Al-Garafa» (Katar) toparlary bolar.

Bedew atym – buýsanjym

Türkmen halky dünýä medeniýetine naýbaşy gymmatlyklary beren halkdyr. Ahalteke bedewleri bilen dünýäde giňden tanalan halkymyz milli guwanjy bolan bedewleriniň arassa neslini şu günlere ýetiripdir. Bedew türkmen halkynyň uçar ganatydyr. Döwlet Baştutanymyz golaýda Köpetdagyň etegindäki ajaýyp künjekleriň birinde ýerleşýän Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda bolup, täze dünýä inen taýçanagy gördi we oňa Zaman diýip at dakdy. Hormatly Prezidentimiz bu ýerde işleýän atşynaslaryň iş aladalary, maşgala durmuşy, hal-ahwallary bilen içgin gyzyklandy hem-de onuň Döwlet tugramyzda orun alan ahalteke bedewiniň şöhratyny dünýä ýaýmak, şöhratly pederlerimiziň döreden milli atşynaslyk däplerini döwrebap derejede ösdürmek ýaly asylly käriň eýesidigini belledi. Milli Liderimiz bu ugurda mundan beýläk-de zerur mümkinçilikleriň üpjün edilmegi üçin döwletimiz tarapyndan yzygiderli alada ediljekdigini aýtdy.

Täsirli maslahatlar

Hepdäniň çarşenbe güni Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginde hormatly Prezidentimiziň 2024-nji ýylda Fransiýa Respublikasynyň Pariž şäherinde geçiriljek XXXIII Tomusky Olimpiýa hem-de XVII Paralimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlaryny taýýarlamak we olaryň gatnaşmagyny üpjün etmek maksady bilen degişli Karara gol çekmegi mynasybetli hoşallyk maslahaty geçirildi. Oňa ministrligiň ýolbaşçylary, hünärmenleri, türgenler we talyp ýaşlar gatnaşdylar. Hoşallyk maslahatynda edilen çykyşlarda Gahryman Arkadagymyzyň döredip berýän şertleriniň we mümkinçilikleriniň saýasynda türkmen sportunyň ösüşi, türgenlerimiziň halkara ýaryşlarynda gazanýan üstünlikleri barada giňişleýin durlup geçildi. «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň ilkinji günlerinde döwlet Baştutanymyzyň milli ýygyndy toparlarymyzy iri halkara ýaryşlaryna taýýarlamak bilen baglanyşykly Karara gol çekmeginiň we onuň ýerine ýetirilmegi bilen baglanyşykly tabşyryklary bermeginiň tälimçileriňdir türgenleriň göwnüni galkyndyryp, täze üstünliklere ruhlandyrandygy bellenildi.

Wagyz-nesihat duşuşygy

13-nji ýanwarda «Aşgabat» köpugurly stadionynyň Kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň, medeni guramaçylyk bölüminiň TMÝG-niň Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrap geňeşi, Futbol boýunça geljekki olimpiýaçylaryň ýöriteleşdirilen çagalar ýetginjekler sport mekdebi bilen bilelikde guramagynda stadionyň mejlisler zalynda «Halkyň Arkadagly zamanasy: Ýaşlar geljegidir eziz Watanyň» atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Bu ýerde çykyş edenler «Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021 – 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny», şeýle-de, «Türkmenistanda 2021 – 2025-nji ýyllarda bedenterbiýäni we sporty goldamagyň hem-de ösdürmegiň Maksatnamasyny» ugur edinip, ýaşlary sporta çekmek babatda durmuşa geçirilýän işler hakynda buýsançly gürrüň etdiler.

Alabaý – Watanymyzyň baýlygy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda milli hem medeni mirasymyzy, asyrlar aşyp gelýän gymmatlyklarymyzy gorap saklamak we dünýä ýaýmak boýunça ägirt uly işler durmuşa geçirilýär. Türkmen alabaý itlerini köpeltmek, alabaýlar bilen bagly ata-babalarymyzdan gelýän tejribeleri ýaş nesle ýetirmek barada edilýän işler hem bellenilmäge mynasypdyr. Oktýabr aýynyň soňky ýekşenbesinde Türkmen alabaýynyň baýramynyň bellenilmegi hem bu babatda alnyp barylýan işleriň rowaçlanmasyna öwrülýär. Bu günki gün öz milli mirasyna, dünýä meşhur bolan milli gymmatlyklaryna sarpa goýýan her bir türkmenistanlynyň ýüreginde-zybanynda milli buýsanjymyza bolan mähirli garaýşy gaýtadan galkyndyran hormatly Prezidentimize aýdylýan hoşallyk sözleriniň uly joşguna eýedigini buýsanç bilen aýdyp bileris. «Alabaý — biziň Watanymyzyň baýlygy. Ol biziň ata-babalarymyzyň döreden milli gymmatlygy. Ony gorap saklamak, ähli ajaýyplygy bilen geljek nesillerimize ýetirmek biziň borjumyz» diýip, milli Liderimiz «Türkmen alabaýy» atly ajaýyp kitabynda ýazýar. Milli mirasymyza aýawly garamakda we dünýä ýaýmakda nusgalyk işleri bitirýän Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak bolsun! Il-ýurt bähbitli işleri hemişe rowaçlyklara beslensin!

Welaýatlardan habarlar

Ýakynda Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň sport mekdebinde wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Oňa saglygy goraýyş işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, sport mekdebiniň tälimçi-mugallymlary hem-de ýaşlar gatnaşdylar. Wagyz-nesihat duşuşygynda saglygy goraýyş işgärleri arassaçylyk kadalaryny berk berjaý etmegiň, dogry iýmitlenmegiň, pasla görä geýinmegiň, bedenterbiýe maşklaryny yzygiderli ýerine ýetirmegiň ynsan saglygyna ýetirýän peýdasy, şeýle hem möwsümleýin ýiti ýokanç kesellerden goranmak boýunça çäreleriň ähmiýeti barada gürrüň berildi.

Sporty özgerden tehnologiýa

Sport durmuşyna tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy bilen, onýyllyklaryň dowamynda geçirilýän ýaryşlar ähli babatda has kämilleşdi. Sportuň aýrylmaz bölegine öwrülen şeýle täzeçillikleriň biri-de fotopellehanadyr. Fotopellehana resmi ýagdaýda ilkinji gezek 1912-nji ýylda Şwesiýanyň Stokgolm şäherinde guralan Olimpiýa oýunlarynda ulanyldy. Bu günki gün ol ýeňil atletikanyň, welo we motosportuň, «Formula – 1-iň»,

Taryhda şu gün

Formeniň hüjümleri bilen başlanan duşuşygyň birinji raundynda çempion üç gezek nokdauna düşýär. Ikinji raundyň hem başy dalaşgäriň ynamly hereketleri bilen başlaýar. Bu raundda hem Freýzer üç gezek nokdauna düşýär. Diňe şondan soň emin birtaraplaýyn ugra syrygan duşuşygy saklamak kararyna gelýär. Şonda garaşylmadyk ýagdaýda ýeňil ýeňiş gazanan Jorj Formen agyr agramda dünýäniň nobatdaky çempiony bolmagy başarýar. Bu duşuşygyň «Ring» žurnaly tarapyndan ýylyň duşuşygy diýlip saýlanandygyny hem bellemek gerek.

Sportdaky üstünlikler – Watanymyzyň abraýy

«Sport ynsany beden we ruhy taýdan taplaýan, dünýägaraýşyny kämilleşdirýän gymmatlykdyr. Bedenterbiýä we sporta biz jemgyýetimizi jebisleşdirýän, halkymyzy beýik ösüşlere ruhlandyrýan güýç hökmünde garaýarys. Şundan ugur alyp, köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini ösdürýäris» diýip nygtaýan Gahryman Arkadagymyzyň bu sözleri Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ajaýyp hakykaty bolup dabaralanýar. Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň sport ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň berkidilmegine, tälimçileriňdir türgenleriň ýaşaýyş-durmuş derejeleriniň, iş şertleriniň gowulanmagyna, olaryň halkara ýaryşlaryna gatnaşmaklary, taýýarlanmaklary babatda döredilýän şert-mümkinçilikleriň iň gowy derejede bolmagyny üpjün edilmegine hemişe uly üns berýär. Muňa «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň 7-nji ýanwarynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň täze ýyldaky ilkinji mejlisiniň dowamynda hem bütin aýdyňlygy bilen göz ýetirmek boldy. Döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşylan hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garalan mejlisiň dowamynda ýurdumyzyň sport ulgamynda alnyp barylýan işler hakynda hem giňişleýin durlup geçildi. Mejlisde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew 2024-nji ýylda Fransiýanyň Pariž şäherinde geçiriljek XXXIII Tomusky Olimpiýa hem-de XVII Paralimpiý

Olimpiýa üstünliklerini nazarlap

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ata Watanymyz taryh üçin gysga wagtyň içinde dünýäde we yklym derejesinde iri halkara sport ýaryşlarynyň geçirilýän merkezine öwrüldi. Milli Liderimiziň sport arkaly parahatçylygy we dostlugy pugtalandyrýan nusgalyk başlangyçlarynyň netijesinde Halkara Olimpiýa komiteti, Aziýanyň Olimpiýa geňeşi hem-de beýleki iri halkara sport guramalary bilen işjeň hyzmatdaşlyk ýola goýulýar. Türkmenistanyň dünýädäki sport abraýyny mundan beýläk-de ýokarlandyrmak, abraýly halkara düzümler bilen gatnaşyklary pugtalandyrmak arkaly ýurdumyzda olimpiýa hereketini ösdürmek, şeýle hem sportuň olimpiýa görnüşleri boýunça ýokary derejeli ussat türgenleri taýýarlamak boýunça netijeli işler alnyp barylýar. Sagdyn we işjeň durmuş ýörelgeleriniň belent nusgasyny görkezýän hormatly Prezidentimiziň asylly başlangyçlary esasynda ýurdumyzda sport hereketi giň gerime eýe bolýar. Milli Liderimiz köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini höweslendirmek bilen birlikde, ýokary hünärli türgenleri hem-de tälimçileri, beýleki ugurdaş hünärmenleri taýýarlamaga, şonuň ýaly-da, bu ulgamda giň halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmäge uly üns berýär. Bu gün hormatly Prezidentimiziň şahsy göreldesine eýerýän ildeşlerimiz, aýratyn hem ýaşlar sportuň dürli görnüşleri bilen yzygiderli meşgullanýarlar.

Buýsançly kalplaryň alkyşy

Ýakynda Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň 9-njy sport mekdebinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň 2022-nji ýyly «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýip atlandyrmak hakyndaky Kararyna bagyşlanan hoşallyk maslahaty geçirildi. Oňa sport mekdebiniň iş dolandyryjy işgärleri we tälimçi-mugallymlary gatnaşdylar. Hoşallyk maslahatynda mekdebiň müdiri A.Çaryýew, mugallymy B.Atahanow çykyş edip, ýurdumyzda asylly däbe eýerilip, ýylyň şygarynyň kesgitlenilýändigi, munuň bolsa ildeşlerimizi döwletimiziň we jemgyýetimiziň ösüşi ugrunda yhlasly zähmet çekmäge ruhlandyrýandygy barada bellediler. Şeýle hem çykyşlarda Watanymyzda ähli ugurlar bilen bir hatarda, sport we ýaşlar syýasaty babatda uly üstünlikleriň gazanylýandygy, belent sepgitlere ýetilýändigi, munuň bolsa Gahryman Arkadagymyzyň asylly başlangyçlary, parasatly syýasaty bilen berk baglydygy buýsanç bilen beýan edildi. 2022-nji ýylyň şygary hökmünde «Halkyň Arkadagly zamanasy» şygaryny saýlamak baradaky ildeşlerimizden köp sanly teklipleriň gelip gowuşmagynyň we bu teklipleriň gyzgyn goldanylmagynyň milli Liderimiziň daşyna mäkäm jebisleşen halkymyzyň ýürek isleginden gözbaş alýandygy aýratyn nygtaldy.

Sport bagtyýarlykdyr

Gahryman Arkadagymyzyň peşgeş beren Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe eşretli durmuşyň hözirini görýän agzybir, zähmetsöýer halkymyz bu ajaýyp zamananyň ýene-de bir belent tutumly ýylyna – «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylyna uly ruhubelentlik bilen gadam basdy. «Nesip bolsa, biz merdana halkymyz bilen el-ele berip işläp, täze ýyly hem yhlasly zähmetimiz arkaly uly üstünliklere besläris. Ata Watanymyza belent buýsanjymyz, geljege berk ynamymyz, aýdyň maksatlarymyz bilen has uly sepgitlere ýeteris» diýip, türkmen halkyna Täze ýyl Gutlagynda nygtan Arkadag Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp barylýan işler, esasan-da, ynsan saglygyny goramakda, bedenterbiýäni, sporty ösdürmekde, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgesini rowaçlandyrmakda amala aşyrylýan ähmiýetli başlangyçlar bizi guwandyrýar, buýsandyrýar. Ýurdumyzy dünýä ýüzünde sport döwleti hökmünde ykrar etdiren hormatly Prezidentimize alkyşlarymyzyň egsilmezdigini nygtamak bilen, sözümi kalbymyň töründen çykan goşgy setirleri bilen jemlemegi makul bildim.