"Türkmen sporty" gazeti

Esaslandyryjysy: "Türkmen Sporty" gazetiniň redaksiýasy
Salgysy: Aşgabat şäheri, 1995-nji köçe 66 jaýy
Telefon belgileri: 22-33-91, 22-33-72

Habarlar

Bagtyýar durmuşyň nurana ýolunda

20-nji maýda Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň mejlisler zalynda «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Halkyň Arkadagly Serdary bilen bagtyýar geljege tarap» diýen at bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň, hukuk goraýjy edaralaryň, syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri hem-de Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň işgärleri gatnaşdylar. Wagyz-nesihat duşuşygyny TDP-niň Aşgabat şäher komitetiniň partiýa guramaçysy Gülnar Akjigitowa alyp bardy. Duşuşykda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň başlygy A.Durdyýewa çykyş edip, watansöýüjilik, ynsanperwerlik, edep-ekramlylyk, maşgala gymmatlyklary barada giňişleýin durup geçdi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzasy M.Geldiýewiň çykyşy hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň kanunçylyk ulgamynyň kämilleşdirilişine bagyşlandy. Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň wekili Allamyrat Amandurdyýew öz nobatynda ýaşlaryň arasynda ýüze çykýan hukuk bozulmalaryň öňüni almak we bu işde ata-eneleriň hem-de terbiýeçi-mugallymlaryň öňünde durýan wezipeler barada çykyş etdi. Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň wekili Parahat Çaryýew, Içeri işler ministrliginiň wekili Toýly Abdullaýew we beýlekiler hem ýaş nesli terbiýelemekde ata-babalary

Medally maý

Ilkinji günlerinden medallara beslenen maý ýurdumyzyň sport durmuşyna möhüm ähmiýetli üstünlikleri bagyşlady. Aýyň ilkinji ongünlüginde Iraklion şäherinde (Gresiýa) geçen Agyr atletika boýunça ýaşlaryň arasyndaky dünýä çempionatynda Atajan Daýyýewiň gazanan üstünligi soňlugy bilen ildeşlerimiziň Gazagystan Respublikasynyň Almaty şäherinde dzýudo boýunça ýetginjekleriň arasyndaky Aziýanyň Kubogyndaky netijelerine uzap gitdi. Aýyň ahyrky ongünlüginde bolsa bu ýeňişli ýoly türkmen pälwanlary mynasyp dowam etdirdiler. Gyrgyz Respublikasynyň Oş şäherinde geçen guşakly göreşiň alyş görnüşi boýunça Aziýa çempionaty türkmen pälwanlary üçin diýseň düşümli boldy. Yklymyň çempionatynda gazanylan medallar baýramçylyk dabaralyryna beslenýän Aşgabat şäheriniň gününe ajaýyp sowgat boldy. Ýaryşa Türkmenistandan, Özbegistandan, Gazagystan Respublikasyndan, Ýaponiýadan, Eýran Yslam Respublikasyndan, Mongoliýadan, Hindistandan hem-de Gyrgyz Respublikasyndan iň güýçli pälwanlar gatnaşdy. Daýanç Orazmuhammedowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen toparyna tälimçi Nuraly Lollykow hem-de 12 türgen agzalyk etdi.

Şägirtlerimizden tamamyz uly

Aslynda, sportuň olimpiýa görnüşleri boýunça türgenleri taýýarlamak hem-de ýetişdirmek diýseň uly jogapkärçiligi talap edýär. Agyr atletika hem şeýle sport görnüşidir. Bu görnüşden kämil türkmen mekdebiniň kemala gelýändigi bizi diýseň buýsandyrýar. Altymyrat Orazdurdyýew, Ümürbek Bazarbaýew, Rejepbaý Rejebow, Hojamuhammet Toýçyýew, Ýulduz Jumabaýewa, Polina Gurýewa ýaly ussatlarymyzyň gazanan netijeleri bu kämil mekdebiň dowamatdygyny görkezýär. Bu hakykat ýakynda ýaşlaryň arasyndaky dünýä çempionatynda ajaýyp üstünlik gazanan talybymyz Atajan Daýyýewiň netijesinde hem aýdyň beýanyny tapdy.

Tennis kortlarynda

18 — 22-nji maý aralygynda geçirilen tennis boýunça Aşgabat şäheriniň çempionaty sportuň bu görnüşi boýunça ussatlyga gol berýän ýaş türgenleriň täze nesliniň kemala gelýändigini görkezdi. Türkmenistanyň Tennis federasiýasynyň Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirligi bilen bilelikde guramagynda «Aşgabat» köpugurly stadionynyň tennis kortlarynda geçirilen ýaryşa 70-den gowrak türgen gatnaşdy. 2008-nji ýylda doglan we ondan uly oglanlaryň arasynda ýekeleýin ugurda Allanur Daýanjow (tälimçisi A.Dowmatow) ýeňiji boldy. Amir Bäşimow (tälimçisi S.Bäşimow) ikinji, Ruslan Barraýew (tälimçisi J.Hallyýewa) bolsa üçünji orunlary eýelediler.

Ýaş olimpiýaçylarymyzyň mekdeplerinde «Soňky jaň» dabaralary guraldy

25-nji maýda Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli guralan ajaýyp çäreler «Soňky jaň» dabarasynyň şowhuny bilen utgaşdy. Şol gün Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş hem-de «Olimp» orta sport mekdeplerinde, Ahal welaýatynyň ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýan sport mekdep-internatynda hem «Soňky jaň» dabaralary giňden ýaýbaňlandyryldy. Döwlet senamyzyň ýaňlanmagy bilen badalga alan dabaranyň başynda hormatly Prezidentimiziň Türkmenistanyň orta mekdepleriniň uçurymlaryna, mugallymlaryna we ähli bilim işgärlerine iberen Gutlagynyň okalmagy baýramçylyk ruhuny goşalandyrdy. Sportuň görnüşleri boýunça görkezme çykyşlary, şowhunly aýdym-sazlar, ajaýyp tanslar, gutlag sözleri hemmelere şatlyk paýlady. Milli lybasdaky oglan-gyzlaryň ýerine ýetiren tanslary ajaýyp mukamlar bilen utgaşyp, dabara özboluşly öwüşgin çaýdy.

Paýtagtyň sport durmuşyndan

Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň hem-de Türkmenistanyň Dzýudo milli merkeziniň bilelikde guramagynda «Olimp» orta sport mekdebiniň sport zalynda dzýudo boýunça Aşgabat şäheriniň çempionaty geçirildi. Onda türgenler 34, 38, 42, 46, 60 we 66 kilogram agram derejelerinde bäsleşmek üçin düşekçä çykdylar. 34 kg agram derejesinde Selim Şamedow, 38 kg-de Hezret Atabaýew ýeňiji boldy. 42 kg agramda çykyş eden türgenleriň arasynda Hemra Atabaýew ýeňiş gazandy. 46 kg-de Islam Çerkezowa taý tapylmady. 60 kg agram derejesinde birinji orny Toýguly Seýliýew eýeledi. 66 kg-de Rahym Öwezmämmedow ýeňiji boldy.

Sport we ýaşlar syýasaty

Ýolöten etrabynyň sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň sport mekdebinde «Sagdyn nesil – sagdyn jemgyýet» ady bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň dowamynda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ösüp gelýän ýaş nesli döwrebap terbiýelemek, ýaşlaryň bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmaklary üçin döredilýän mümkinçilikler barada aýdyldy. Wagyz-nesihat duşuşygynda hormatly Prezidentimiziň adyna aýdylan alkyş sözleri belentden ýaňlandy.

Çagalary goramagyň halkara gününe

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň, Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň hem-de «Salam» hojalyk jemgyýetiniň bilelikde guramagynda 2013-nji ýylda doglan oglanlaryň hem-de gyzlaryň arasynda Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli kiçi futbol boýunça bäsleşik geçirilýär. Düýn başlanan bäsleşige paýtagtymyza wekilçilik edýän toparlaryň 8-siniň («A» toparça: «Köpetdag», «Altyn Asyr», «Aşgabat gyzlary», «Batly sport»; «B» toparça: «Altyn», «Altyn Täç», «Diýar», «Kuwwatly beden») gatnaşýandygyny bellemek gerek.

Aşgabadym göwün şadym

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe amala aşyrylýan taryhy özgertmeleriň netijesinde ak mermere bürenen paýtagtymyz dünýäniň iň owadan we ýaşaýyş üçin amatly şertleri özünde jemleýän şäherleriniň biri hökmünde dünýä jemgyýetçiliginiň nazaryndaky ornuny barha pugtalandyrýar. Ak mermerli Aşgabat gözelligi bilen göwünlerden orun alýar. Paýtagtymyzyň özboluşly desgalarynyň birnäçesiniň Ginnesiň Bütindünýä rekordlar kitabyna girizilmegi bolsa türkmenistanlylaryň buýsanjyna buýsanç goşýar. Paýtagtymyzda ýerleşýän Olimpiýa şäherçesiniň esasy desgalarynyň biri bolan 45 müň tomaşaça niýetlenen Aşgabat Olimpiýa stadionynyň münberini bezeýän ahalteke bedewiniň dünýäde iň uly atyň keşbi, şeýle hem, Sportuň suw görnüşleri merkeziniň dünýäde iň uly üsti ýapyk suwda ýüzüş howzy hökmünde Ginnesiň Bütindünýä rekordlar kitabyna girmegi merjen şäherimiziň dünýäniň sport jemgyýetçiliginiň üns merkezinden ornuny tapmagyna degerli esasdyr. Soňky ýyllarda paýtagtymyzyň iri sport merkezleriň biri hökmünde hem uly abraýdan peýdalanýandygyny bellemeli. Iri ýaryşlary, dünýä we Aziýa çempionatlaryny geçirmegiň paýtagtymyza ynanylmagy bu hakykatyň aýdyň görkezijisidir. Gözel Aşgabatda sport bilen hünär derejesinde meşgullanmak üçin hem, sagdyn durmuş ýörelgesine pugta eýermek üçin-de ähli mümkinçilikler jemlenendir.

Gyzykly bäsleşikler

Mary şäheriniň 2-nji sport mekdebinde küşt boýunça 8, 12, 16 ýaşly oglan-gyzlaryň arasynda welaýatyň birinjiligi geçirildi. Bäş gün dowam eden ýaryşa ýaş küştçüleriň 150-den gowragy gatnaşdy. Şeýlelikde, 8 ýaşly oglanlaryň arasynda Mary şäheriniň 1-nji sport mekdebiniň küştçüsi Baýgeldi Bazarow, 12 ýaşly oglanlaryň arasynda geçirilen ýaryşda şol mekdebiň ýaş küştçüsi Alyhan Batyrow, gyzlaryň arasynda Mary şäheriniň 2-nji sport mekdebiniň küştçüsi Ejegyz Amanowa, 16 ýaşly oglanlaryň arasynda geçirilen ýaryşda şol mekdebiň küştçüsi Ysmaýyl Maksadow, gyzlaryň arasynda Mary şäheriniň 1-nji sport mekdebiniň türgeni Selbi Hemraýewa dagy ýaryşy ýeňiş bilen tamamlady. Welaýatyň birinjiligi ugrunda geçirilen ýaryşda ýeňiji bolan ýaş küştçülere Kärdeşler arkalaşyklarynyň Mary welaýat birleşmesiniň taýýarlan sowgatlary we Mary welaýat sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň Hormat hatlary gowşuryldy.

Media-tehnologiýalar

1921-nji ýylyň 11-nji aprelinde taryhda ilkinji gezek sport bäsleşigi, has takygy boks duşuşygy radioýaýlymy arkaly halk köpçüligine ýetirilipdir. Ilkinji ýaýlymlardan soň sportda hakyky öwrülişik başlandy. Şol döwürde hiç kim telewizion kamerasynyň sporty diňe bir meşhur we elýeterli etmek bilen çäklenmän, eýsem, ýaryşlaryň aýrylmaz bölegine öwrüljekdigini göz öňüne hem getirip bilmeýärdi. Wagtyň geçmegi bilen sportda gaýtalap görkezişleriň ähmiýeti artyp başlaýar. Telewideniýäniň ösmegi bilen sport bäsleşikleriniň dowamynda eminlere wideolary gaýtadan görmek mümkinçiligini bermek baradaky talaplar güýçlendi.

Welaýatlardan habarlar

Gökdepe etrabynyň sport mekdebinde tälim alýan türgenler welaýat derejesinde geçirilýän bäsleşiklerde şowly çykyş edýärler. Olardan Oguljeren Saparowa, Aýdogdy Berdiýew, Atahan Ataýew ýaly türgenleriň atlaryny agzap bolar. Ýaş türgenler tälim alýan sport görnüşi boýunça geçirilýän islendik ýaryşlarda mynasyp garşydaş bolmagy başarýarlar. Bu bolsa tejribeli tälimçilerimiziň yhlasynyň ýerine düşýändigini görkezýär. A.ÖWEZMYRADOW,

Talyp ýaşlaryň bäsleşikleri

Golaýda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň, orta hünär hem-de başlangyç hünär okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň talyplary» atly sport ýaryşlarynyň toplumy başlandy. Ilkinji ýaryşlar stol tennisi boýunça guraldy. Bu görnüşden oglanlaryň ýaryşy diýseň dartgynly geçdi. Toparlaýyn hasapda ýeňiş Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň tarapynda boldy. Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty ikinji orny eýeledi. Öňdebaryjylaryň üçlügini Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň talyplary jemlediler.

Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýolunda

Bedenterbiýe-sagaldyş we sport hereketini ösdürmek, milli hem-de ählumumy derejede jemgyýetiň ekologiýa medeniýetini kämilleşdirmek Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarydyr. Ýurdumyzyň başlangyjy boýunça 2018-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Kararnamasy bilen Bütindünýä welosiped gününiň döredilmegi bolsa Watanymyzyň halkara başlangyçlarynyň giň goldawa eýe bolýandygynyň subutnamasydyr. Sagdynlyk, raýdaşlyk, dostluk we ynsanperwerlik ýörelgelerine ygrarlylyk ýaly umumadamzat gymmatlyklarynyň ähmiýetini açyp görkezýän bu halkara baýram parahatçylygyň ilçisi bolmak bilen, özara ynanyşmak we düşünişmek ýörelgelerine esaslanýan netijeli hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň nyşany hökmünde sporty giňden wagyz etmek üçin uly mümkinçilikleri açýar. Şu ýylyň başynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan ýurdumyzyň awtordaşlyk etmeginde öňe sürlen «Durnukly ösüşi gazanmak üçin köpçülikleýin welosiped sürmegi jemgyýetçilik ulag ulgamlaryna girizmek» atly Kararnamanyň kabul edilmegi bolsa Türkmenistanyň ählumumy abadançylygy üpjün etmäge gönükdirilen başlangyçlarynyň rowaçlanýandygynyň nobatdaky nyşanyna öwrüldi. Saglyk, sport, ekologiýa abadançylygy hem-de durnukly ösüş biri-biri bilen berk baglanyşykly düşünjelerdir. Jemgyýetde sagdyn we işjeň durmuş, daşky gurşawa aýawly garamak ýörelgelerini pugtala

Futbol habarlary

Futbol boýunça Türkmenistanyň 23 ýaşa çenli ýaşlar ýygyndysy Aziýa Kubogy – 2022-niň öňüsyrasy Türkiýäniň Antalýa şäherinde okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirdi. 26-njy maýda tamamlanan okuw-türgenleşiginiň dowamynda ýaşlar ýygyndymyzyň ýoldaşlyk duşuşyklarynyň birnäçesini geçirendigini bellemek gerek.

Sagdyn durmuş – kämil jemgyýet

Ynsan saglygyny pugtalandyrmaga, onuň işjeň ýagdaýda uzak ýaşamagyna hem-de durmuş wezipelerini ýokary derejede ýerine ýetirmegine, ýaşaýşyň zähmet, jemgyýetçilik, maşgala durmuşy, dynç alyş görnüşlerine işjeň gatnaşmagyny gazanmak üçin öňüni alyş çäreleriniň kabul edilmegine, şeýle hem keselleriň sebäplerini we netijelerini düzmek üçin öňüni alyş çärelerini amal etmäge gönükdirilen adamyň durmuş keşbine, gysgaça, sagdyn durmuş ýörelgesi diýilýär. Sagdyn durmuş ýörelgesine eýermek arassaçylygyň kadalaryny doly hem dogry berjaý etmekden başlanýar. Dogry iýmitlenmek ynsan ömrüniň iň wajyp meseleleriniň biridir. Bu düzgün adam bedeni üçin zerurlykdyr. Ol ynsan bedeninde bolup geçýän öwrülişigiň sazlaşyklylygynyň saklanmagyna ýardam berýär. Fiziki we ruhy täsirler wagtyň geçmegi bilen diňe bir beýniniň däl, bütin bedeniň işjeňligini peseldip bilýär. Şonuň üçin ýokumlara, aýratyn hem, C, E, A ýokumlara baý önümleri köpräk iýmeli. C ýokumy, esasan, sitruslarda, gara smorodinanyň, oblepihanyň hem-de itburnyň miwelerinde köp bolýar. E ýokumy, esasan, süýtde, mesgede, ösümlik ýagynda, ýumurtgada köpdür. A ýokumy balykda, süýt önümlerinde, bolgar burçunda köp bolýar.

Muny bilmek gyzykly

SPORT AÝAKGAPLARYNYŇ TARYHYNDAN ABŞ-nyň aýakgap öndürýän kompaniýasy 1892-nji ýylda aşagy rezinden, üsti matadan bolan oňaýly aýakgaplary öndürip başlapdyr. Bu aýakgaplar «kedi» diýlip atlandyrylypdyr we köpçülikleýin satuwa çykarylypdyr.

Taryhda şu gün

Şol gün Londonyň «Uembli» stadionynda geçirilen final duşuşygynda «Mançester Ýunaýted» topary ispanlaryň «Barselonasy» tarapyndan 3:1 hasabynda ýeňlişe sezewar edilipdi. Bu duşuşygyň Edwin wan der Saryň professional sport ýolundaky iň soňky oýny bolandygyny bellemek gerek.

Halkara ýaryşlaryň medallary

Gahryman Arkadagymyzyň asylly ýörelgelerini mynasyp dowam etdirýän hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda türkmen sporty täze belentliklere galýar. Bu hakykat türkmenistanly türgenleriň halkara ýaryşlarynda gazanýan netijelerinde hem aýdyň şöhlelenýär. Ine, ýakynda ildeşlerimiz nobatdaky gezek halkara ýaryşlarynda baýrakly orunlara mynasyp bolup, türkmen sportunyň abraýyny goramagyň hötdesinden geldiler. Bu üstünlik ýurdumyzda giňden bellenilenTürkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň gününe ajaýyp sowgat boldy. Dzýudo boýunça ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasynda geçirilen Aziýanyň kubogy ugrundaky ýaryş türkmen türgenleri üçin hem ussatlyklaryny artdyrmakda özboluşly mekdep boldy. Türkmenistanly dzýudoçylar Gazagystanyň Almaty şäherinde geçirilen ýaryşdan medallaryň üçüsi bilen dolandylar. Olaryň ikisi altyn, biri bolsa kümüş medaldyr. Halkara ýaryşyna 270 türgen gatnaşdy. Şolaryň 13-si türkmenistanly dzýudoçylardyr.

Türkmen pälwanlary Aziýa çempionatynda

Şu günler türkmen pälwanlary Gyrgyz Respublikasynyň Oş şäherinde geçýän alyş göreşi boýunça Aziýa çempionatyna gatnaşýarlar. Çempionata gatnaşýan türkmen toparyna 14 adam wekilçilik edýär. Daýanç Orazmuhammedowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetimiziň düzüminde tälimçi, Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň mugallymy Nuraly Lollykow hem-de 12 türgen bar. Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň talyplary Nigara Jumanyýazowa, Gülnara Joraýewa, Jemal Owlýakulyýewa, Nazyýa Joraýewa hem-de Türkmenistanyň Guşakly göreş görnüşleri federasiýasynyň türgeni Maral Garjykowa gyzlaryň bäsleşiklerinde çykyş edýärler. Daýanç Guwanjow (Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň talyby), Iskender Aşyrow (Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň talyby), Agaýusup Garaýew (Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň talyby), Rozymyrat Medow, Arslan Hojamberdiýew (ikisi hem Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky 1001-nji harby bölüminiň esgeri), Pälwan Gurbangeldiýew (Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň talyby) hem-de Nurmuhammet Aýdogdyýew (Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň talyby) dagy bolsa oglanlaryň ýaryşlarynda milli sportumyzyň abraýyny gorar.