"Türkmen sporty" gazeti

Esaslandyryjysy: "Türkmen Sporty" gazetiniň redaksiýasy
Salgysy: Aşgabat şäheri, 1995-nji köçe 66 jaýy
Telefon belgileri: 22-33-91, 22-33-72

Habarlar

Sagdynlyga, sporta beslenýän ýyllar

Bagtyýar hem-de agzybir halkymyz Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ilkinji ýyly bolan «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylyny hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda taryhy ösüşlere we özgertmelere besledi. Ajaýyp zamanamyzyň uly dabaralar, şatlyk-şowhun bilen garşylanan ýene-de bir şanly ýylynyň – 2023-nji ýylyň ähli halkymyzyň giňden goldamagy esasynda «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilmegi bolsa raýatlarymyzyň buýsanjyna buýsanç, şatlygyna şatlyk goşdy. Sebäbi ajaýyp döwrümizde durmuşa geçirilýän beýik işleriň ählisi Arkadagly Serdarymyzyň pähim-paýhasyndan gözbaş alýar we şol işleriň geljekde hem dowamat-dowam bolmagyna mynasyp goşant goşmak, ilkinji nobatda, şu günki ýaş nesliň borjy bolup durýar. Hawa, ruhubelentligiň, sagdynlygyň, sportuň mekany bolan eziz Diýarymyzda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly şöhratly menziline rowana boldy. Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Watanymyzda her bir ýyly ähli ugurlarda uly ösüşlere beslemek, hemmämize mälim bolşy ýaly, döwletimiziňem, halkymyzyňam öňündäki iň esasy wezipe bolup durýar. Geçen ýylda amala aşyrylan we şu ýylda durmuşa geçirilmeli il-ýurt bähbitli işler hakynda söhbet edilende bolsa, elbetde, halkymyzyň saglygyny goramak, jemgyýetimize sagdyn durmuş ýörelgesini has giňden ornaşdyrmak, köpçülikleýin bedenterbiýäni, sporty ösdürmek meseleleriniň döwlet syýasa

Halk bähbitli demokratik özgertmeler

Ata-babalarymyzyň halk häkimiýetlilik ýörelgeleriniň mynasyp dowam etdirilýän Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli demokratiýamyz täze many-mazmun bilen baýlaşýar. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu ýylyň 11-nji ýanwarynda paýtagtymyzdaky Maslahatlar merkeziniň binasynda geçiren Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň bilelikdäki maslahaty ýurdumyzda konstitusion özgertmeleriň täze tapgyryna badalga berdi. Maslahatda täze taryhy eýýamda kanun çykaryjy häkimiýetiň işini mundan beýläk-de döwrüň talabyna laýyk derejede kämilleşdirmek bilen baglanyşykly wajyp wezipeler beýan edildi. Milli Geňeşiň palatalarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda geçirilen maslahatda Gahryman Arkadagymyz halkymyzyň köpasyrlyk taryhynda döwlet gurluşy babatda toplan tejribesini hemmetaraplaýyn nazara alyp, ata-babalarymyzyň ygtyýarly jemgyýetçilik wekilleri bilen ählihalk maslahatlaryny geçirip, iň wajyp syýasy, ykdysady meseleleri çözmek baradaky asylly däplerine eýerip, halk häkimiýetiniň ýokary wekilçilikli edarasyny döretmek baradaky başlangyç bilen çykyş etdi. Şunlukda, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň täzeden döredilmegi esasynda oňa giň ygtyýarlyklar berler. Şonuň esasynda ýurdumyzda kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan Milli Geňeşiň bir palatadan ybarat bolan Türkmenistanyň Mejlisine öwrülmegi bilen, jemgyýetiň

Welosipedçiler trekde

Golaýda welosportuň trek görnüşi boýunça Aşgabat şäheriniň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň 5-nji sport mekdebiniň açyk birinjiligi geçirildi. Açyk birinjilige paýtagtymyzdan hem-de Ahal welaýatyndan 45-den gowrak türgen gatnaşdy. Ýaryşa gatnaşan welosipedçiler toparlary ýokary taýýarlyklaryny görkezmegi başardylar. Welosipedçileriň Halkara bileleşiginiň halkara düzgünnamasy esasynda guralan ýaryşda paýtagtymyzyň 5-nji sport mekdebiniň tälimçileri W.Akmyradowyň, I.Sahatowyň tälim berýän türgenleriniň ýedisi baýrakly orunlary eýelediler. K.Karaýewa birinji orny eýelese, S.Akamowa, S.Guşina hormat münberiniň ikinji basgançagyna çykdylar. Mundan başga-da, E.Rejepnurow, R.Bäşow, A.Altumýan hem-de A.Andreýewa öňdäki üçlügi jemlemegiň hötdesinden geldiler.

Ýaşlara ynam – gelejege ynam

16-njy ýanwarda Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň garamagyndaky Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebi Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrap geňeşi, Agrar partiýanyň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde wagyz-nesihat maslahatyny geçirdi. Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebinde 2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip ylgan edilmegi mynasybetli guralan maslahat hormatly Prezidentimiziň tabşyryklaryny hem-de öňde goýan maksatnamalaryny durmuşa geçirmek, «Türkmenistanda ýaşlar barada döwlet syýasatynyň 2021 – 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynyň», şeýle hem «Türkmenistanda 2021 – 2025-nji ýyllarda bedenterbiýäni we sporty goldamagyň hem-de ösdürmegiň maksatnamasynyň» çäklerinde ýaşlaryň bedenterbiýe, sport we sagdyn durmuş endikleri bilen yzygiderli meşgullanmaklaryny gazanmak, olary watançylyk, zähmetsöýerlik, ahlaklylyk ruhunda terbiýelemek maksady bilen geçirildi.

Olimpiýa maksatlaryna tarap ynamly ädimler ädilýär

Türkmen türgenleri 2024-nji ýylda Fransiýanyň Pariž şäherinde geçjek XXXIII tomusky Olimpiýa oýunlaryna ykjam taýýarlyk görýärler. Häzirki wagtda sportuň görnüşleri boýunça milli ýygyndy toparlarymyz Pariž olimpiadasyna ýollanma gazanmak üçin irginsiz türgenleşýärler, abraýly ýaryşlara gatnaşýarlar. Türkmenistanly türgenler olimpiýa ýollanmasyna eýe bolmak üçin sportuň 9 görnüşinden – agyr atletika, boks, erkin we grek-rim göreşleri, suwda ýüzmek, 3х3 basketbol, dzýudo, parapauerlifting hem-de ýeňil atletika boýunça ýokary derejedäki türgenleşikleri alyp barýarlar. Şu görnüşlerden geçilýän okuw-türgenleşik ýygnanyşyklary bolsa olaryň taýýarlyklarynyň has-da ýokary derejesini üpjün edýär. Ine, golaýda erkin göreş boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparynyň türgenleriniň «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän sport toplumynda geçen okuw-türgenleşik ýygnanyşygy hem örän netijeli boldy. Ýokary sport ussatlygy mekdebiniň tälimçi-mugallymy, ýurdumyzyň milli ýygyndy toparynyň baş tälimçisi Ýusup Melejäýewiň ýolbaşçylygynda geçirilen okuw-türgenleşik ýygnanyşygynyň esasy maksady şu ýylyň 28-nji marty – 2-nji apreli aralygynda Hindistan Respublikasynyň Deli şäherinde geçiriljek Aziýa çempionatynda üstünlikli çykyş etmekden ybaratdyr. Çünki bu ýaryş olimpiýa ýollanmasyna uzaýan ýoluň bir tapgyrydyr. Nobatdaky okuw-türgenleşik sapaklarynyň arassa howada hem-de sport zalynda ut

Täze ýylyň ilkinji halkara synaglary

Türkmenistanly türgenler Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny hem ilkinji günlerinden ajaýyp netijelere besleýärler. Türkmen ýygyndysynyň Bahreýn Patyşalygynyň Isa-Taun şäherinde geçen tennis boýunça 14 ýaş we şondan kiçi türgenleriň arasyndaky Günbatar we Merkezi Aziýa sebiti boýunça halkara ýaryşyndaky çykyşy hem bu hakykatyň görkezijisine öwrüldi. Ýaryşa gatnaşan türkmen toparyna ýetginjekleriň dördüsi wekilçilik etdi. 14 döwletden 56 türgeni kabul eden ýaryş ildeşlerimiziň ajaýyp netijelerine beslendi.

Şowhunly dabara

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda dilleri okatmagy kämilleşdirmekde talyplaryň başarnyklaryny ýüze çykarmak maksady bilen, «Arkadagly Serdarymyz bilen öňe barýar bagtyýar nesil» atly şowhunly çäre geçirildi. Döwletimiziň ajaýyp ösüşleri hakyndaky aýdymyň ýaňlanmagy bilen başlanan çärede talyplar gyzykly şertleriň birnäçesi boýunça bäsleşdiler. Şolaryň hatarynda üç dilde krossword çözmek has-da gyzykly geçdi. Dünýä dillerini iri sport baýramçylyklary bilen baglaýan aýdym-sazlar belentden ýaňlandy. Sportuň görnüşleri boýunça sorag-jogap alşyldy. Olaryň dürli dillerde bolmagy institutda bilim alýan ýaşlaryň birnäçe dili suwara bilýändiklerini görkezdi.

Aziýanyň Agyr atletika federasiýasyndan hoş habar

2023-nji ýyl ilkinji günlerinden ýurdumyzyň sport durmuşyna ajaýyp täzeliklerini bagyşlaýar. Ýylyň başyna Aziýanyň Agyr atletika federasiýasyndan gelip gowşan hoş habar hem şeýle täzelikleriň biri hökmünde kabul edildi. Bu habarda Türkmenistanyň Agyr atletika federasiýasynyň baş kätibi Çarygeldi Mämmedowyň 2026-njy ýyla çenli Aziýanyň Agyr atletika federasiýasynyň Tehniki komitetiniň agzalygyna kabul edilendigi öz beýanyny tapýar. Bu barada merkezi edarasy Kataryň Doha şäherinde ýerleşýän yklymyň Agyr atletika federasiýasynyň prezidentiniň hem-de baş kätibiniň adyndan gelip gowşan habarda aýdylýar. Ýeri gelende bellesek, türkmen hünärmeni Çarygeldi Mämmedow Tokio olimpiadasynyň hem agyr atletika ýaryşlaryna emin hökmünde gatnaşypdy. Bu waka Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda başy başlanyp Arkadagly Serdarymyz tarapyndan täze ösüşlere beslenýän sport syýasatynyň netijesinde taryhy sepgitlere ýeten agyr atletika boýunça milli mekdebimiziň derejesine hem-de Watanymyzyň bu görnüşden iri ýaryşlary guramakdaky we geçirmekdäki mümkinçiliklerine berlen ýokary bahadyr.

Çagalar-ýetginjekler sporty: Ýetilen sepgitler, täze wezipeler

Berkden tutulan binýat islendik taslamanyň durmuşa geçirilmeginiň, işiň üstünlikli amala aşyrylmagynyň esasy şertidir. Bu hakykat sport ulgamy babatynda-da üýtgewsizligine galýar. «Halkyň Arkadagly zamanasy» şygary astynda geçen 2022-nji ýylda türkmenistanly türgenler halkara derejesindäki ýaryşlarda ýüzlerçe medallary gazandylar. Şeýle üstünligiň gazanylmagynda ýaş türgenleriň hem mynasyp paýy bar. Bu bolsa Gahryman Arkadagymyzyň binýadyny berkden tutan hem-de hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda üstünlikli ösdürilýän çagalar-ýetginjekler sportunyň ähmiýetini tassyklaýar. Biz hem ýaş çempionlaryň täze neslini kemala getirmekde ýetilen sepgitler, durmuşa geçirilýän işler, gazanylýan üstünlikler barada giňişleýin söhbet etmek maksady bilen, «tegelek stol» söhbetdeşligini guradyk. ― Türkmenistanly türgenleriň halkara ýaryşlarda gazanýan üstünlikleri ildeşlerimizi begendirýär, buýsandyrýar. Ýaş türgenleriň ýeňişleri bolsa türkmen sportunyň ösüş ýolunyň dowamat-dowam boljakdygyny görkezýär. Şeýle üstünlikleriň esasy şerti barada gürrüň beräýseňiz!

Hoş habar

Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde berkararlygy dowamat-dowam bolan Diýarymyzda alnyp barylýan tutumly işler ýurdumyzyň ýaşlary bilen bir hatarda, bagtyýar çagalaryň ajaýyp durmuşyny, geljegini nazarlaýar. 5-nji ýanwarda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi tarapyndan 1992-nji ýyldan bäri ýylyň-ýylyna geçirilýän Gulbaba adyndaky Çagalar baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň jemleri boýunça sylaglamak dabarasy geçirildi. Ýurdumyzda bilimde, sportda we sungatda özleriniň ukyp-başarnyklaryny görkezip, deň-duşlarynyň arasynda aýratyn tapawutlanan çagalary höweslendirmek maksady bilen geçirilýän bu bäsleşik Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda aýratyn many-mazmuna, şatlyk-şowhuna beslendi.

Medallar – täze üstünlige badalga

Türkmenistanyň Taekwondo (ITF) milli merkeziniň ýolbaşçysy, halkara derejeli sport ussady, Magtymguly adyndaky Ýaşlar baýragynyň eýesi Gaýgysyz Atabaýew bilen golaýda bolan söhbetdeşligimiz turuwbaşdan, geçen ýylyň soňky günlerinde Belarusyň paýtagty Minsk şäherinde geçirilen taekwondo (ITF) boýunça Dünýä kubogy ugrundaky ýaryşda gazanylan medallary ýatlamak bilen başlandy. Ýagny şol abraýly ýaryşda ýurdumyzyň 13 türgenden ybarat ýygyndy topary 2 altyn, 3 kümüş we 4 bürünç, jemi 9 medal gazandy. Has takygy, Azatmyrat Muhammedowyň 40 kg agramda we Abdylla Rejepowyň 52 kg agramda gazanan ýeňişleri türkmen toparyna altyn medallary getirdi. Şeýle-de ýygyndy toparymyzyň taekwondo ussatlaryndan Annamyrat Goşanyýazow, Orazmuhammet Ussaýew, Annaberdi Agajanow dagy öz çykyşlaryny bürünç, Orazmyrat Çaryýew we Goşanyýaz Durdyýew bolsa tutluşyklaryny kümüş medal bilen jemlemegi başardylar. Altyn medallaryň eýeleri bolan ussatlardan Abdylla Rejepow hem-de Azatmyrat Muhammedow ýaryşyň görkezme çykyş görnüşinde hem degişlilikde kümüş we bürünç medallary gazandylar.

Bedenterbiýe we sport

Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň meýilnamasy esasynda, Aşgabat şäheriniň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi hem-de Aşgabat şäher häkimligi bilen bilelikde guramagynda ajaýyp özgertmeleri şöhlelendirýän «Sagdyn jemgyýet — bagtyýarlygyň daýanjy» atly maslahat geçirildi. Maslahatda edilen çykyşlarda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyzyň sport ulgamynda giň gerimli başlangyçlaryň başynyň tutulyp, täze netijeli işleriň üstünlikli amala aşyrylýandygy aýdyldy. Maslahatda berkarar Watanymyzda her bir ýyly döwrüň ruhuna laýyklykda atlandyrmagyň asylly däbe öwrülendigi, munuň bolsa ildeşlerimizi has-da hyjuwly zähmet çekmäge, gurmaga, döretmäge ruhlandyrýandygy, gadam basylan 2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylmagynyň ýurdumyzda ýaşlara bildirilýän belent ynamyň alamatydygy barada täsirli gürrüň edildi.

Gyzykly bäsleşikler

Ýakynda Görogly etrabyndaky 65-nji orta mekdepde paýhas oýunlary — küşt, şaşka, düzzüm boýunça ýaryş geçirildi. Görogly etrap bilim bölüminiň, «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň Daşoguz welaýat bölüminiň, Görogly etrabynyň bedenterbiýe we sport bölüminiň bilelikde guramagynda geçirilen ýaryşyň maksady ýaşlaryň akyl-paýhas oýunlaryna höweslerini artdyrmakdan, bu ugurda ezberleri ýüze çykarmakdan ybarat boldy. Küşt boýunça geçirilen ýaryşda etrabyň 29-njy orta mekdebiniň okuwçysy Şageldi Sazakow, Sähetli Gaýypberdiýew hem-de 28-nji orta mekdebiň okuwçysy Batyr Esenow degişlilikde öňdäki orunlara mynasyp boldular. Gyzlaryň arasynda 34-nji orta mekdebiň okuwçysy Ogulnur Hojaýewa, 63-nji orta mekdebiň okuwçysy Ogulşat Nepesowa, 29-njy orta mekdebiň okuwçysy Bägül Täçbabaýewa dagy baýrakly orunlara mynasyp boldy. Ýeňijilere «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň Daşoguz welaýat bölüminiň ýadygärlik sowgatlary hem-de Hormat hatlary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

Aň-paýhas hazynasy

Kitap ruhy baýlygyň gözbaşy, kämilligiň açary hasaplanylýar. Ýurdumyzda çuň many-mazmun dürlerini sahypalarynda saklaýan kitaplary özünde jemleýän kitaphanalaryň işini döwrebaplaşdyrmak, elektron kitaphanalary döretmek, kitap üpjünçiligini ýokarlandyrmak babatda gysga döwrüň içinde möhüm işler üstünlikli ýerine ýetirildi. Hormatly Arkadagymyzyň eserleri bolsa tutuş halkymyz, aýratyn-da, ýaş nesil üçin terbiýe mekdebidir. Gahryman Arkadagymyzyň «Döwlet guşy», «Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi», «Ganatly bedewler», «Gadamy batly bedew», «Watan goragy mukaddesdir», «Mertler Watany beýgeldýär», «Mert ýigitler gaýrat üçin dogulýar» ýaly dürdäne eserleri ýaşlary watançylyk, zähmetsöýerlik, halallyk, edermenlik ruhunda terbiýelemekde gymmatly gollanmadyr. Gahryman Arkadagymyzyň jöwher paýhasyndan dörän eserleriň arasynda sporta we sagdynlyga bagyşlananlary hem ildeşlerimiziň ürç edip okaýan kitaplaryna degişlidir.

Welaýatlardan habarlar

Sporty, köpçülikleýin bedenterbiýäni ösdürmek, sagdyn durmuş ýörelgesini rowaçlandyrmak, adamlaryň saglygyny goramak babatda ýurdumyzda alnyp barylýan işler munuň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini görkezýär. Sporty, sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmekde geçirilýän dürli çäreleriň hem oňyn netijeleri berýändigini bellemek gerek. Biziň müdirligimiziň işgärleri hem şeýle çärelere yzygiderli gatnaşyp durýarlar. Şol wagyz-nesihat çärelerinde nygtalyşy ýaly, sagdyn durmuş ýörelgesini hemra edinip, zyýanly endiklerden daşda bolmak, sport we bedenterbiýe bilen yzygiderli meşgullanmak her bir adamyň, ilkinji nobatda öz saglygy üçin peýdalydyr. Ösüşleriň belentliklerini nazarlaýan ýurdumyzda ýöredilýän syýasatyň baş maksady hem adamlaryň bagtyýar durmuşyny üpjün etmekden, beden we ruhy taýdan sagdyn bolmagyny gazanmakdan ybaratdyr. Çärelerde edilýän çykyşlarda halkymyzyň saglygyny goramakda, jemgyýetimize sagdyn durmuş ýörelgesini ornaşdyrmakda taýsyz tagallalary edýän Arkadagly Serdarymyza tüýs ýürekden alkyş sözleriniň aýdylmagy aýratyn buýsandyryjydyr.

Janköýerleriň söýgüsini gazanan hüjümçi

Futbol oýnan ýyllarynda janköýerleriň uly söýgüsini gazanyp, özüni ussat oýunçy hökmünde tanatmagy başaran futbolçylar az däl. Garaşsyzlyk ýyllaryndaky türkmen futboly hakynda söhbet edilende, elbetde, ezber hüjümçi hökmünde ýokary netijelere eýe bolan Mämmedaly Garadanowy şeýle futbolçylaryň hatarynda uly höwes bilen görkezmek bolar. Öz ussatlygy, oýun wagtyndaky kynçylykly pursatlardan dürli tilsimler bilen baş alyp çykyp bilýänligi bilen, iň esasam, gol geçirmekde döwürdeşlerinden aýyl-saýyl tapawutlanan hüjümçi bilen guran söhbetdeşligim meniň üçin-ä şol döwürlere gaýybana syýahat eden ýaly boldy. Munuň okyjylar üçinem şeýle boljakdygyna ynanýaryn. – Mämmedaly, söhbetimizi futbola gadam basan döwürleriňden başlaýaly!

Guşakly göreşiň geçmişine göz aýlap

Guşakly göreş sportuň iň gadymy görnüşleriniň biridir. Ilkidurmuş adamlarynyň arasyndaky başa-baş tutluşyklar ähli göreşleriň ilkinji başlangyjydyr diýip aýtmaga adamzadyň geçmiş taryhy esas berýär. Şol tutluşyklar asyrlaryň geçmegi, adamlaryň aňynyň ösmegi bilen düzgünleşdirilip, ýagny gazaply düzgünler aradan aýrylyp, umumy göreşleriň ýüze çykmagyna sebäp bolýar. Dünýäniň dürli künjeklerinden: Aziýadan, Afrikadan, Ýewropadan we Merkezi Amerikadan tapylan gadymy golýazmalar, daşyň ýüzündäki suratlar, sungat ýadygärlikleri bu göreşiň baý we gadymy taryhynyň bardygyna şaýatlyk edýär. Mysal üçin, Yragyň Bagdat şäherinde guşakly göreş bilen meşgullanýan iki pälwanyň heýkeljiginiň üstünden baryldy. Bu heýkeljik, takmynan, 6 müň ýyl mundan ozal döredilipdir diýlip hasaplanylýar. Her bir halkda bu başa-baş göreşiň öz aýratynlygy bar, ýöne göreş mahalynda bäsdeşleriň guşakdan elini aýyrmazlygy baradaky kada olaryň hemmesine mahsusdyr.

Futbol täzelikleri

Pariž şäherinde geçiriljek Olimpiadanyň futbol boýunça saýlama tapgyryna şu gezek zenanlar ýygyndylarynyň 31-si gatnaşar.

Taryhda şu gün

Ilkinji küştçüler

Geçen asyryň başlarynda, esasan-da, ýigriminji, otuzynjy ýyllarda ýurdumyzda sportuň küşt görnüşine uly üns berilýär, aýratyn-da, sada oba ilatynyň, ýönekeý daýhanlaryň arasynda bu oýna bolan gyzyklanma artýar. Şol ýyllarda Aşgabat, Mary, Türkmenabat, Baýramaly, Tejen, Gyzylarbat, Türkmenbaşy, Gökdepe, Bäherden, Sarahs küştüň iň köp oýnalýan ýerlerine öwrülýär. Otuzynjy ýyllarda türkmen küştüniň ilkinji «ýyldyzlary» ýüze çykyp ugraýar. Olaryň ilkinjileriniň hatarynda Aman Geldiýewi görkezmek bolar. Soňra Aşgabadyň 6-njy mekdebiniň okuwçysy Ýuriý Geýer, şol wagtky Aşgabat etrabynyň «RKKA-nyň 12 ýyllygy» kolhozynyň miraby Täşli Taýlyýew, Aşgabat hem-de Mary etraplarynyň kolhozçylary Welle Amanow, Çary Begenjow, M.Pälwanow, Töre Mamyşow dagy özlerini tanadyp, olar ýurt möçberinde geçirilen ýaryşlarda ençeme gezek ýeňiş gazanýarlar.