"Standart, hil we howpsuzlyk" žurnaly

Esaslandyryjysy: Türkmen Standartlar maglumat merkezi
Salgysy: Aşgabat şäheri, Oguzhan köçesi 201-nji jaýy
Telefon belgileri: 39-25-76

Habarlar

Tej­ri­be alyşmagyň ne­ti­je­li usu­ly

Tä­ze ta­ry­hy eý­ýam­da ýur­du­my­zyň bi­lim iş­gär­le­ri­niň öňün­de mö­hüm we­zi­pe­ler dur­ýar. Şol we­zi­pe­ler, il­kin­ji no­bat­da, bi­lim sy­ýa­sa­ty­ny üs­tün­lik­li dur­mu­şa ge­çir­mek bi­len, kä­mil bi­lim­li, ter­bi­ýe­li, wa­tan­sö­ýü­ji, zäh­met­sö­ýer ýaş nes­li ter­bi­ýe­läp ýe­tiş­dir­mek­den, olar­da Wa­ta­ny­my­za, hal­ky­my­za söý­gi­ni, mu­kad­des Ga­raş­syz­ly­gy­my­za hem-de he­mi­şe­lik Bi­ta­rap­ly­gy­my­za buý­san­jy art­dyr­mak­dan yba­rat­dyr. Şu mak­sat bi­len, ýur­du­my­zyň, şol san­da Le­bap we­la­ýa­ty­nyň Çär­jew et­ra­by­nyň bi­lim-ter­bi­ýe­çi­lik eda­ra­la­ryn­da giň ge­rim­li iş­ler al­nyp ba­ryl­ýar. Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň we Ar­ka­dag­ly Ser­da­ry­my­zyň ýaş­lar ha­kyn­da ed­ýän ala­da­la­ry, ýaş nes­liň kä­mil bi­lim al­ma­gy üçin dö­red­ýän giň müm­kin­çi­lik­le­ri bu ugur­da al­nyp ba­ryl­ýan iş­le­riň ne­ti­je­li hä­si­ýe­te eýe bol­ma­gy­ny hem-de üs­tün­lik­le­re bes­len­me­gi­ni üp­jün ed­ýär. Bi­lim ul­ga­my­nyň kä­mil­leş­di­ril­me­gin­de we ös­dü­ril­me­gin­de bi­lim iş­gär­le­ri­niň hü­när us­sat­ly­gy, döw­re­bap, öň­de­ba­ry­jy iş usul­la­ry mö­hüm äh­mi­ýe­te eýe­dir. Bu bol­sa, öz no­ba­tyn­da, öň­de­ba­ry­jy iş tej­ri­be­le­ri öw­ren­me­giň we ýaý­rat­ma­gyň ne­ti­je­li usul­la­ry­nyň bi­ri bo­lan pe­da­go­gik iş­gär­le­riň usu­ly-ama­ly okuw­la­ry­nyň äh­mi­ýe­ti­ni ýü­ze çy­kar­ýar. Şo­nuň üçin et­r

Dil öw­ren­mek we te­bi­gy ukyp

Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de ylym-bi­li­miň jem­gy­ýet­çi­lik or­ny has ýo­kar­lan­dy. Mu­nuň özi da­şa­ry ýurt dillerini öw­ren­me­giň äh­mi­ýe­ti­niň ýo­kar­lan­ma­gyn­da hem mö­hüm maz­mu­na eýe bol­dy. Hä­zir­ki dö­wür­de da­şa­ry ýurt dil­le­ri­ni öw­ren­me­giň usu­ly­ýe­ti baý­laş­dy. Bi­lim ber­mek işin­de tä­ze teh­no­lo­gi­ýa­la­ryň ula­nyl­ma­gy okat­ma­gyň usu­ly­ýe­ti­ne öz tä­si­ri­ni ýe­tir­di. Şo­nuň üçi­nem, iň­lis di­li­ni okat­ma­gyň ada­ty usul­la­ry­ny ulan­ma­gyň-da gör­nü­şi öz­ger­di. Düýp­li usul — bu usul di­le ha­ky­ky hem-de do­ly de­re­je­li gep­le­şik se­riş­de­si hök­mün­de dü­şü­nil­me­gi­ne esas­lan­ýar. Şo­ňa gö­rä, bu usu­l ula­ny­lan­da, di­liň äh­li dü­züm bö­lek­le­ri, ýag­ny gep­le­şik hem ýa­zuw di­li, bi­lim al­ýan­la­ryň di­liň äh­li ugur­la­ryn­dan deň de­re­je­de we do­ly ýag­daý­da saz­la­şyk­ly öw­ren­me­gi gu­ral­ýar. Bu top­lum­la­ýyn çe­me­leş­me ma­ha­lyn­da mu­gal­lym öw­red­ýän di­li ene di­li bol­ma­sa-da, iki dil ul­ga­my­ny der­ňe­mek, mag­lu­ma­ty ýo­ka­ry de­re­je­de aý­dyp ýe­tir­mek, gram­ma­ti­ki ka­da­la­ry dü­şün­dir­mek, ýal­ňyş­dyr­ýan ýer­le­ri­ni öňün­den duý­dur­mak müm­kin­çi­li­gi­ne eýe­dir. Ara­gat­na­şyk usul­ynda gep­leş­mä­ge we pi­kir alyş­ma­ga ar­tyk­maç­lyk be­ril­ýär. Bel­li bol­şy ýa­ly, bu di­ňe söz­le­riň uly bir top­lu­my­ny öw­ren­me­gi aň­lat­ma­ýar, se­bä­bi

Bi­lim ul­ga­mynyň özgertmeleri

Be­dew ba­dy bi­len öňe bar­ýan eziz Di­ýa­ry­myz­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň alyp bar­ýan sy­ýa­sa­ty ne­ti­je­sin­de, äh­li ul­gam­lar­da bol­şy ýa­ly, ylym-bi­lim ul­ga­myn­da hem uly ösüş­ler ga­za­ny­lyp, be­lent sep­git­le­re ýe­til­ýär. Ýur­du­myz­da san­ly bi­lim ul­ga­my­ny ös­dür­mek bo­ýun­ça giň ge­rim­li iş­ler do­wam ed­ýär. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň dur­mu­şa or­naş­dyr­ýan ylym-bi­lim öz­gert­me­le­ri esa­syn­da ýaş­la­ryň bi­lim, ter­bi­ýe al­ma­gy­na, hü­när öw­ren­me­gi­ne, zäh­met çek­me­gi­ne giň ýol açyl­ýar. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň pa­ra­sat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da ýur­du­myz­da yl­my hem­me­ta­rap­la­ýyn ös­dür­mek, yl­myň ga­za­nan­la­ry­ny yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­ziň pu­dak­la­ryn­da ne­ti­je­li peý­da­lan­mak, jem­gy­ýet­çi­lik aň-dü­şün­jäni, dün­ýä­ga­raý­şy ýo­kar­lan­dyr­mak ug­run­da uly iş­ler dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär.

Bilim ömre binýat

Ynsan akyly bilen ylymda gazanylan ösüşler adamzada uly hyzmat edýär. Bilim-ylym babatynda uly geljegi nazarlaýan halkara gatnaşyklary ýurtlaryň ynanyşmak we ýakyn hyzmatdaşlyk arkaly ýeten belent sepgitleridir. Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda bilim ulgamynda gazanylýan ösüşler bagtyýar durmuşymyzyň girewidir. Hormatly Prezidentimiz eziz Diýarymyzda sanly bilimi ösdürmekde ylmy hem-de önümçilik gatnaşyklaryny pugtalandyrmakda ýokary hünär derejeli işgärleriň taýýarlanylmagyny üpjün etmegiň möhümdigine hemişe ünsi çekýär. Şu ýylyň 28-nji oktýabrynda sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň Ylmy parklaryň we innowasion meýdançalaryň halkara assosiasiýasynyň agzalygyna kabul edilendigi barada hoş habar aýdyldy. Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň binýadynda «Türkmenistanda innowasiýa tehnologiýalary» atly ylmy-amaly elektron žurnalyny döretmek boýunça geçirilýän işler barada hasabat berildi. Elbetde, munuň özi Tehnologiýalar merkezinde düýpli ylmy barlaglary alyp barmak işini höweslendirmekde, dünýäniň ylmy jemgyýetçiligini türkmen ylmynyň gazananlary hem-de innowasion işläp taýýarlamalary bilen ýakyndan tanyşdyrmakda täze üstünliklere we belent sepgitlere möhüm ädimdir.

Bilimli nesil — kuwwatly Watan

Abadan ertirimiziň jogapkärçiligi Nesil terbiýesine iňňän uly ähmiýet bermek bilen, dana ata-babalarymyz ogul-gyzlarynyň durmuşda özleriniň nusgalyk ýol-ýörelgelerine eýermekleri ugrunda hemişe aladalanypdyrlar. Çünki, pederlerimiz ýaş nesil hakynda göwnejaý aladalanmalydygyna gowy düşünipdirler. Galkynyşly döwrümizde-de pederlerimiziň ýörelgesi dowam etdirilip, Arkadagly Serdarymyzyň tagallalary bilen bilim ulgamynyň işini kämilleşdirmekde ýokary netijeler gazanylýar.

Sa­pa­gy dü­şün­dir­me­giň gür­rüň usu­ly

Bi­lim ber­mek işi­ni ter­bi­ýe­çi­lik me­se­le­sin­den aý­ry göz öňü­ne ge­tir­mek müm­kin däl. Olar bi­ri-bi­ri­niň üs­tü­ni ýe­tir­ýär. Mek­dep­de oka­dyl­ýan hem­me sa­pak­lar­da okuw­çy­la­ra so­wat, bi­lim ber­mek me­se­le­si ter­bi­ýe­çi­lik işi bi­len ut­ga­şyk­ly al­nyp ba­ryl­ýar. Mun­da hal­ky­my­zyň mil­li däp-des­sur­la­ry, ata-ba­ba­la­ry­myz­dan mi­ras ga­lan ýol-ýö­rel­ge­leri esas bo­lup hyz­mat ed­ýär. Şu gün­ki gün ter­bi­ýe­li, gö­rel­de­li, edep-ek­ram­ly, sag­dyn dur­mu­şy özü­ne ýö­rel­ge edi­nen, me­de­ni­ýet­li, päk ah­lak­ly, sa­ly­hat­ly, ki­çi­gö­wün­li, ata-ene­si­ne, ýa­şu­lu­la­ra we ki­çi­le­re, ýa­kyn­la­ry­na hem-de goň­şu­la­ry­na, do­gan-ga­ryn­daş­la­ry­na sy­lag-hor­mat­ly, daş-tö­we­re­gi­ne, te­bi­ga­ta eýe­çi­lik­li göz bi­len ga­ra­ýan, her bir kyn­çy­lyk­dan öz­baş­dak baş alyp çyk­ma­gy ba­şar­ýan, ru­hu­be­lent şah­sy­ýe­ti ke­ma­la ge­tir­mek­de ede­bi­ýat sa­pa­gy­nyň my­na­syp pa­ýy bar.

Türkmenistanyň Serhet institutyna 2023/2024-nji okuw ýyly üçin okuwa kabul etmegiň tertibi

1. Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy üçin ýokary bilimli hünärmenleri taýýarlamak maksady bilen, Türkmenistanyň Serhet institutyna okuwa girmäge isleg bildirýän dalaşgärleriň resminamalarynyň kabul edilip başlanandygyny habar berýäris. Okuwa öwrenilýän dalaşgärleriň ýaş derejeleri şu aşakda görkezilen tertibe laýyklykda kesgitlenilýär:

Bio­lo­gi­ýa sa­pak­la­ryn­da okuw­çy­la­ra haý­wa­nat dün­ýä­sini öwretmek

Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de ýur­du­myz­da te­bi­ga­ty we onuň haý­wa­nat dün­ýä­si­ni go­rap sak­la­mak döw­let sy­ýa­sa­ty­nyň ile­ri tu­tul­ýan ugur­la­ry­nyň bi­ri­dir. Umu­my­bi­lim ber­ýän or­ta mek­dep­le­riň okuw-ter­bi­ýe­çi­lik iş­le­rin­de haý­wan­la­ryň aý­ry-aý­ry gör­nüş­le­ri­ni we ola­ryň eme­le ge­tir­ýän te­bi­gy to­par­lan­ma­la­ry­ny, şeý­le-de te­bi­ga­tyň beý­le­ki baý­lyk­la­ry­ny re­je­li peý­da­lan­mak we go­rap sak­la­mak ba­bat­da gi­ňiş­le­ýin dü­şün­je be­ril­ýär. Türk­me­nis­ta­nyň döw­let eko­lo­gi­ýa sy­ýa­sa­ty we onuň çäk­le­rin­de dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän giň ge­rim­li çä­re­le­re mek­dep okuw­çy­la­ry­nyň jo­gap­kär­çi­lik­li gat­na­şyk­la­ry­ny ýo­la goý­mak, olar­da haý­wa­nat dün­ýä­si­ne re­him­dar­lyk duý­gu­sy­ny ter­bi­ýe­le­mek, ýaş­la­ryň eko­lo­gi­ýa me­de­ni­ýe­ti­ni ös­dür­mek hä­zir­ki za­ma­nyň wa­jyp me­se­le­le­ri­niň bi­ri­dir. Şun­da ösüp gel­ýän ýaş nes­le ata-ba­ba­la­ry­my­zyň en­çe­me asyr­la­ryň do­wa­myn­da top­lan we bi­ziň gün­le­ri­mi­ze ýe­ti­ren haý­wa­nat dün­ýä­si­ni aýaw­ly ulan­mak we go­rap sak­la­mak bi­len bag­la­ny­şyk­ly däp-des­sur­la­ry­ny öw­ret­mek okuw-ter­bi­ýe­çi­lik iş­le­rin­de aý­ra­tyn orun tut­ýar.

Bi­lim ul­ga­myn­daky üs­tün­lik­ler

Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de bi­lim ul­ga­my­ny ös­dür­mek hem-de ýaş­la­ry mil­li ruh­da ter­bi­ýe­le­mek esa­sy ugur­la­ryň bi­ri­dir. Mu­nuň özi döw­le­ti hem­me­ta­rap­la­ýyn ös­dür­me­giň şer­ti hök­mün­de bi­lim we ylym ul­ga­my­na aý­ra­tyn üns be­ril­ýän­di­gi­ni aň­lad­ýar. Öz işi­ne ök­de, hü­när de­re­je­si ýo­ka­ry, bi­lim bin­ýa­dy berk, yl­my-teh­ni­ki öz­ge­ri­şiň iň tä­ze ga­za­nan­la­ryn­dan ha­bar­ly, iş ba­şar­jaň mil­li hü­när­men­ler jem­gy­ýe­ti­mi­zi yk­dy­sa­dy, sy­ýa­sy we ru­hy-me­de­ni taý­dan ös­dür­jek, ata Wa­ta­ny­my­zyň dün­ýä­dä­ki at-ab­ra­ýy­ny has-da be­len­de gö­ter­jek eg­sil­mez güýç bo­lup dur­ýar. Yn­ha, şu ýy­lyň 1-nji sent­ýab­ryn­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Türk­me­nis­ta­nyň Mag­tym­gu­ly adyn­da­ky Ýaş­lar gu­ra­ma­sy­nyň VII gu­rul­ta­ýyn­da çy­kyş et­di we ýaş­la­ryň bi­li­mi, giň dün­ýä­ga­raý­şy, mil­li ter­bi­ýe­si ha­kyn­da pa­ra­sat­ly bel­le­di. Mu­nuň özi çuň­ňur ma­ny-maz­mu­na eýe bo­lup, ýaş­la­ryň ru­hu­ny be­len­de gö­ter­di, olar­da Wa­ta­na bo­lan söý­gi­ni has-da ös­dür­di.

Sanly bilim: maglumatlaryň elýeterliligi we ösüş üçin mümkinçilikler

Jemgyýetiň adam zerurlyklaryna, zähmetiň täze görnüşlerine, öndürijiligiň ýokarlanmagyna gönükdirilen sanly eýýama ynamly geçmeginde bilim ulgamy möhüm orun eýeleýär. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň ykdysadyýetini sanlylaşdyrmak boýunça durmuşa geçirilýän maksatnamalaýyn işleriň çäklerinde bilim edaralarynda dürli maksatly pedagogik programma üpjünçiligi, elektron okuw toplumlary giňden peýdalanylýar. Mugallymlar ýörite guralýan okuwlarda, şeýle hem özbaşdak sanly maglumat tehnologiýalaryny ulanmakda ukyp-başarnyklaryny artdyrýarlar. Sanly bilim birnäçe artykmaçlyklara we mümkinçiliklere eýedir. Gündelik okuwlarda ulanylýan sanly serişdeler adaty okuwyň päsgelçiliklerini ýeňip geçmäge, bilim maksatnamalaryny özleşdirmegiň depginini, okatmagyň görnüşlerini we usullaryny saýlamaga ýardam berýär. Bilimiň sanlylaşdyrylmagy okuwyň üznüksizligini, öňdebaryjy ösen okuw tehnologiýalarynyň esasynda okatmagyň şahsylaşdyrylmagyny üpjün edýär. Internete birikdirilen ykjam okuw tehnologiýalary okyjylara islän wagtynda, islendik ýerde öwrenmäge mümkinçilik berýär. Şu günki gün maglumat we bilim ykdysady ösüşiň esasyny düzýär. Ýurdumyzda sanly bilimiň ösdürilmegi netijesinde okuw maksatly dürli maglumat çeşmeleri, ýagny giperkolleksiýalar (media, wideo, ses, biblio, surat, grafika, animasiýa), uly maglumat gorlary, bilim portallary, internet sahypalary döredi

Hyzmatdaşlygyň möhüm ugry

Türkmenistanda ýaşlar syýasatyna uly üns berilýär. Ýurdumyzda ýaşlar üçin dünýä ösüşiniň öňdebaryjy tejribesine we däplerine laýyk ähli şertler döredilýär. Hormatly Arkadagly Serdarymyz ýaşlaryň durmuş we hukuk taýdan goraglylygyna, intellektual, döredijilik we fiziki taýdan ösüşiniň üpjün edilmegine aýratyn üns berýär. Şunuň bilen bagly, 2022-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda geçirilen Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VII gurultaýynda «Ýaşlar syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşi kabul edildi. Gurultaýda çykyş eden hormatly Prezidentimiziň: «Ýaşlarymyzyň ruhy-ahlak, medeni, aň-bilim we beden taýdan ösüşine uly ähmiýet berýäris. Çünki ylymly-bilimli, sagdyn ýaşlar döwletimiziň kuwwatly güýjüdir, nurana geljegidir» diýen sözleri ýurdumyzda ýaşlara uly ynam bildirilýändigine şaýatlyk edýär. Türkmenistanda öz işine ussat hünärmenleri taýýarlamaklyga-da aýratyn üns berilýär. Türkmen ýaşlarynyň dünýäniň öňdebaryjy bilim ojaklarynda ýokary bilim almaklary üçin ähli ýollar açylýar. Bu babatda Russiýa Federasiýasynyň ýokary bilim ulgamynyň tejribesine giň orun berilýär. Garaşsyzlyk ýyllarynda iki ýurduň arasynda ylym-bilim ulgamyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmäge degişli onlarça resminamalara, ylalaşyklara gol çekildi. Şolaryň hatarynda 2000-nji ýylda kabul edilen «Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda ylym, medeniýet we bilim boýunça hyzmatdaşlyk hakyn

Bilim ulgamyna dünýä tejribesi we täze tehnologiýalar giňden ornaşdyrylýar

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda ähli ugurlarda uly ösüşlere beslenýän Türkmenistan döwletimiz ykdysady taýdan kuwwatly ýurda öwrüldi. Häzirki wagtda ýurdumyzda döwlet Baştutanymyzyň alyp barýan öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryna sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak arkaly milli ykdysadyýetimiz barha kuwwatlanýar. Arkadagly Serdarymyzyň başda durmagynda ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda sanly dolandyryş ulgamyna geçmek işleri üstünlikli alnyp barylýar. Şol sanda «Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň konsepsiýasy» esasynda mekdeplerde, bilim edaralarynda sanly ulgamy ornaşdyrmak işiniň gerimi barha giňeýär. «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli pudaklary ýokary ösüşlere beslenýär. Hormatly Prezidentimiz Seredar Berdimuhamedowyň başda durmagynda ýurdumyzyň bilim ulgamynda birnäçe işler durmuşa geçirilýär. Bilim ulgamynda maglumat tehnologiýalaryny, elektron serişdeleri ulanmak bilen, okatmagyň we bilim işini dolandyrmagyň kadalaşdyryjy hukuk namalary seljerildi, degişli gözükdirijiler, düzgünnamalar taýýarlanyldy. Ýurdumyzyň ähli bilim edaralarynda sanly bilim portallary döredilip, bilim-terbiýeçilik işlerine degişli maglumatlar, elektron gollanmalar, kitaplar, wideo hem-de audio materiallar, interakti

Magtymguly adyndaky mekdep gurlar

Mugallymçylyk, bilime, bilimlä sarpa, ýaş nesle ugur-ýol görkezmek, goldamak, mekdep gurmak... Bu ýörelgeler Arkadagly Serdarymyza pederlerinden arka-arka geçen terbiýe mekdebidir. Bu asylly ýörelge Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hem üstünlikli dowam etdirilýär. Hormatly Prezidentimiz ýakynda döwletli Karara gol çekdi. Bu Karar türkmen halkynyň ata-babalarynyň beýik ynsanperwerlik däplerine hem-de Türkmenistan bilen Täjigistan Respublikasynyň arasyndaky dost-doganlyk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryna esaslanmak bilen, doganlyk täjik halkyna ynsanperwerlik kömegini bermek maksadyndan ugur alýar. Türkmenistanyň Täjigistan Respublikasyndaky (Duşenbe şäheri) ilçihanasyna Täjigistan Respublikasynyň Hatlon welaýatynyň Dusti etrabynyň “Ergeş Sultanow” daýhan birleşiginde 540 orunlyk umumy bilim berýän orta mekdebiň binalar toplumyny gurmak barada “Döwlet gurluşyk” hojalyk jemgyýeti bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar bermek baradaky bu resminama ählimizde ýakymly duýgulary döretdi. Mekdebiň türkmeniň söz ussady Magtymguly Pyragynyň adyny göterjekdigi has-da guwandyryjydyr. Özi-de bu mekdebi akyldar şahyrymyzyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň belleniljek ýylynda — 2024-nji ýylda ulanyşa tabşyrmak meýilleşdirilýär. Şeýlelikde, munuň özi hem ynsanperwerligiňdir dost-doganlygyň, hem-de Magtymguly atamyza sarpanyň belent nusgasyna öwrüler. Beýik şahyry

Bilim ulgamy döwrebap ösüşlere beslenýär

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tagallasy bilen, ýurdumyzda ýaş nesli hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösdürmek babatda ähli mümkinçilikler döredilýär. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe bilimli, ýokary aňly, düşünjeli, giň dünýägaraýyşly ýaşlar kemala gelýär. Olaryň dünýä ülňülerine laýyk gelýän bilim almagy üçin milli bilim ulgamynda döwrebap özgertmeler amala aşyrylýar. Ýurdumyzda alnyp barylýan bilim syýasaty Arkadagly Serdarymyzyň sanly bilim ulgamyny ösdürmek syýasatyny durmuşa geçirmek maksady bilen, ýurdumyzyň innowasion ösüşine laýyklykda bilim bermegiň ähli basgançaklaryny ýokary hilli elektron bilim maglumatlary bilen üpjün etmäge, sanly serişdeleri peýdalanyp, bilim edaralarynda berilýän bilimiň mazmunyny baýlaşdyrmaga, hilini ýokarlandyrmaga we okatmagyň usulyýetini kämilleşdirmäge ýardam bermegi maksat edinýär. Islendik döwletiň, jemgyýetiň ösüşi kämil ylym-bilim ulgamyny döretmek bilen berk baglanyşyklydyr. Döwrüň öňe sürýän talaplaryna laýyklykda sanly bilim konsepsiýasy häzirki wagtda dünýä jemgyýetçiliginde uly seslenme döredýän meseleleriň biridir. Dünýäniň globallaşýan döwründe bilim ulgamy hem tehnologiýanyň ösüşleri bilen aýakdaş galkynýar. Garaşsyz, baky Bitarap döwletimiziň bilim ulgamynda hem dünýä tejribesine we milli ýörelgelerimize laýyklykda ägirt uly özgertmeler amala aşyrylýar, belent sepgitlere ýetilýär. Bi

Kitap – ruhy şamçyrag

Kitaplar gapy ýalydyr. Açanyňyzdan soň başga bir dünýä gidersiňiz.Jeanette WINTERSON, iňlis ýazyjysy. Döräli bäri iň uly maglumat çeşmesi bolup hyzmat eden kitaplar geçmişi, şu gün bilen geljegi baglanyşdyrýan köprülerdir. Kitaplar saglygymyza we şahsy ösüşimize kömek edýän iň uly guraldyr. Biz hem şeýle uly peýdalary peşgeş edýän kitaby özlerine dost tutunan mekdep okuwçylary baradaky ýörite sahypamyzy dykgatyňyza ýetirýäris.

«Parahatçylyk: çagalaryň sesi»

Türkmenistanyň Parahatçylyk gaznasynyň müdiriýetiniň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de «Güneş» žurnalynyň redaksiýasynyň bilelikde gurnamagynda geçen «Parahatçylyk: çagalaryň sesi» atly bäsleşiginiň döwlet tapgyrynda düzme ýazmak boýunça ýeňiji bolan mekdep okuwçylarynyň işlerini okyjylarymyza hödürleýäris. Olarda ösüp gelýän ýaş nesilleriň döredijilik ukyby şöhlelenýär. Dünýä dursun parahat!

Asylly maksada gönükdirilen özgertmeler

Ýurdumyzyň röwşen geljeginiň eýeleri bolan türkmen ýaşlary baradaky alada hormatly Prezidentimiziň öňe sürýän döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda kesgitlenilýär. Arkadagly Serdarymyz Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine girişmek dabarasynda eden taryhy çykyşynda bu barada nygtap, türkmen ýaşlary hakynda aýratyn alada etjekdigini aýtdy. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýaşlar syýasatyna şeýle çynlakaý we oýlanyşykly çemeleşilmegi ýurdumyzyň nurana ertirleri baradaky tutumly tagallalardan gözbaş alýar. Ýurdumyzda öňe sürülýän ýaşlar syýasaty hakynda gürrüň edilende, ilki bilen, bu ugurda kämil kanunçylyk binýadynyň hereket edýändigi bellärliklidir. Hut şol kanunçylyk ulgamynyň döwletimiz tarapyndan doly we dogry alnyp barylmagynyň netijesinde ýaşlaryň hak-hukuklary we borçlary döwrüň ösen talaplarynyň derejesinde üpjün edilýär. Şol bir wagtda bolsa «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakyndaky» we «Bilim hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunlary degişli üýtgetmeleriň we goşmaçalaryň girizilmegi bilen yzygiderli kämilleşdirilýär. Häzirki wagtda ýurdumyzyň bilim ojaklarynda «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna», «Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasyna» laýyklykda sanly ulgama geçmek, daşary ýurt dillerini öwretmek boýunça tutumly we netijeli işler alnyp

Kitap — ruhy baýlygymyz

Kitaphanaçylaryň jogapkärçiligi artýar Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ata Watanymyzda kitaphana işini döwrebap ýaýbaňlandyrmakda, kitaphanalaryň kitap goruny mundan beýläk-de baýlaşdyrmakda derwaýys işler durmuşa ornaşdyrylýar.

Bilimli nesil — kuwwatly Watan

Ertirimiz şu günden başlanýar Arkadagly Serdarymyz ýaş nesliň bilim-terbiýesiniň hiline iňňän uly ähmiýet berip, ýurdumyzyň bilim ulgamynyň işini kämilleşdirmekde uly işlere badalga berýär. Ylym-bilim ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýady pugtalandyrylyp, bilim işgärleriniň iş we durmuş şertleri ýokarlandyrylýar. Şeýle alada bilim işgärleriniň jogapkärçiligini ýokarlandyryp, abadan geljegimiziň eýeleri boljak ylymly-bilimli, sagdyn, watansöýüji, halal ýaşlary kemala getirmäge borçly edýär.

Halypalar — göreldämiz

Zähmet ýoly — bagt ýoly Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ähli ulgamlar bilen bir hatarda medeniýetimiziň esasy ugurlarynyň biri bolan kitaphana ulgamy hem ösýär, özgerýär. Şeýle bolmagy üçin kitaphana ulgamynyň işini döwrebap ýola goýmakda hormatly Prezidentimiz taýsyz tagallalary edýär. Şeýle mümkinçiliklerden dogry we doly peýdalanýan kitaphana işgärleriniň esasy aladasy her bir okyjynyň kitaba bolan höwesini artdyryp, kitap bilen dostlaşmagyny gazanmakdan ybaratdyr.