"Standart, hil we howpsuzlyk" žurnaly

Esaslandyryjysy: Türkmen Standartlar maglumat merkezi
Salgysy: Aşgabat şäheri, Oguzhan köçesi 201-nji jaýy
Telefon belgileri: 39-25-76

Habarlar

Ça­ga­lar baglarynda oýun usul­la­ry­ny ulan­mak

Ça­ga­la­ryň hem­me­ta­rap­la­ýyn saz­la­şyk­ly ösü­şi­niň, sag­ly­gy­nyň, mek­de­be taý­ýar­ly­gy­nyň ta­la­ba­la­ýyk bol­ma­gy­ny göz öňün­de tu­tup, mek­de­be çen­li ýaş­ly ça­ga­la­ryň ýö­ne­keý ma­te­ma­ti­ki dü­şün­je­le­ri­ni ös­dür­mek­de öw­re­di­ji oýun­la­ryň uly äh­mi­ýe­ti bar.Ýö­ne­keý ma­te­ma­ti­ki dü­şün­je­le­ri öw­ret­mek­de peý­da­la­nyl­ýan öw­re­di­ji oýun­lar bir­nä­çe to­par­la­ra bö­lün­ýär, ýag­ny ola­ra san­lar bi­len oýun­lar, wagt dü­şün­je­le­ri­ni öw­ret­mek bo­ýun­ça oýun­lar, ugur kes­git­le­me­gi öw­red­ýän oýun­lar, geo­met­rik şe­kil­ler bi­len ge­çi­ril­ýän oýun­lar, pi­kir­le­niş uky­by­ny ös­dü­ri­ji oýun­lar de­giş­li bo­lup dur­ýar. Ça­ga­la­ra 10-a çen­li öňe we yza sa­na­ma­gy öw­red­ýän oýun­lar hem bar. Er­te­ki­le­riň esa­syn­da oýun­lar gur­a­lyp, dür­li pred­met­le­riň to­par­la­ry de­ňeş­di­ri­lip, ça­ga­lar 1-den 10-a çen­li san­lar bi­len ta­nyş­dy­ryl­ýar. San tag­ta­syn­da­ky ýer­leş­di­ri­len pred­met­le­riň to­par­la­ry de­ňeş­di­ril­ýär we ça­ga­la­ra san­la­ry yzy­gi­der­lilik­de ýer­leş­dir­mek tab­şy­ryl­ýar. «Haý­sy san ýit­di?», «Nä­çe?», «Ýal­ňyş­ly­gy dü­zet!», «San­la­ry ke­meld­ýä­ris», «Goň­şu­la­ry at­lan­dyr!» ýa­ly öw­re­di­ji oýun­la­ry di­ne sa­pak­da däl-de, sa­pak­dan da­şa­ry pur­sat­lar­da hem oý­nat­mak müm­kin. Şeý­le oýun­lar ar­ka­ly, 10-a çen­li san­la­ry er­kin ula­nyp, ça­ga­la­ryň öz he­re­ket­l

Sa­pa­gyň tä­sir­li­li­gi­ni art­dyr­mak

Ar­ka­dag­ly Ser­da­ry­my­zyň pa­ra­sat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da al­nyp ba­ryl­ýan giň ge­rim­li öz­gert­me­ler ar­ka­ly ýur­du­my­zyň bi­lim ul­ga­my­nyň kä­mil­leş­di­ril­me­gi­ne, ça­ga­la­ra be­ril­ýän bi­li­miň hi­li­niň ýo­kar­lan­ma­gy­na aý­ra­tyn üns be­ril­ýär. Bi­li­miň äh­li bas­gan­çak­la­ry bi­len bir ha­tar­da, umu­my or­ta bi­lim eda­ra­la­ryn­da zäh­met çek­ýän pe­da­gog mu­gal­lym­lar hem bu iş­le­re öz­le­ri­niň my­na­syp go­şan­dy­ny goş­ýar­lar. Bi­li­miň bin­ýa­dy baş­lan­gyç synp­lar­da go­ýul­ýar. Bin­ýat berk bol­sa, okuw­çy­la­ryň bi­lim de­re­je­si ýo­ka­ry bol­ýar. Şun­dan ugur alyp, okad­ýan synp­la­ry­myz­da okuw-ter­bi­ýe­çi­lik iş­le­ri­ni ta­la­ba­la­ýyk, ýo­ka­ry hil­li gu­ra­ma­ga ça­lyş­ýa­rys. Şu mak­sat bi­len okuw-ter­bi­ýe­çi­lik işi­mi­ze tä­ze in­no­wa­sion usul­la­ry, teh­ni­ki se­riş­de­le­ri or­naş­dyr­ma­ga aý­ra­tyn üns ber­ýä­ris. Şo­nuň bi­len bir­lik­de, ak mek­de­be il­kin­ji ge­zek ga­dam bas­ýan ça­ga­la­ryň bi­lim­ler dün­ýä­si­ne ara­laş­ma­gy­ny gu­ra­ýan baş­lan­gyç synp mu­gal­lym­la­ry­na hem uly jo­gap­kär­çi­lik düş­ýän­di­gi­ne göz ýe­tir­ýä­ris.

Ene dili we sözleýiş medeniýeti

Türk­men di­li ata-ba­ba­la­ry­my­zyň gym­mat­ly mi­ra­sy ha­sap­lan­ýar. Çün­ki di­le hal­kyň kal­by, ru­hy, dün­ýä­ga­raý­şy, mil­li­li­gi or­na­şan­dyr. Türk­men hal­ky­my­zyň baý ta­ry­hy­nyň bol­şy ýa­ly, ga­dym­dan gel­ýän di­li­niň ma­ny-maz­munly­ly­gy hem örän baý­dyr. Di­li­mi­zi yl­my taý­dan öw­ren­mek­de we ös­dür­mek­de Ber­ka­rar döw­le­ti­ň täze eýýamynyň Galkynyşy döw­rün­de be­ýik iş­ler ama­la aşy­ryl­ýar. Hä­zir­ki döw­rü­miz­de dil bi­li­mi­ne de­giş­li bir­nä­çe iş­ler dur­mu­şa ge­çi­ril­di, söz­lük­ler çap edil­di. Iki jilt­den yba­rat «Türk­men di­li­niň dü­şün­di­riş­li söz­lü­gi» we «Türk­men di­li­niň or­fog­ra­fik söz­lü­gi» mu­gal­lym­la­ra, alym­la­ra, uly gollanma bolup durýar. Dil­çi alym­la­ryň bel­le­me­gi­ne gö­rä, di­liň baý­lyk­la­ry hal­kyň ha­zy­na­sy­dyr. Şo­nuň üçin hem di­liň baý­lyk­la­ry halk ha­zy­na­syn­da — halk dö­re­di­ji­li­gin­de: na­kyl­lar­da, ata­lar söz­le­rin­de, ma­tal­lar­da, lä­le­ler­de, hüw­dü­ler­de jem­le­nen­dir. Şeý­le hem di­liň baý­lyk­la­ry çe­per ede­bi­ýat­da, ki­tap­lar­da öz be­ýa­ny­ny tap­ýar. Ede­bi di­liň nor­ma­sy hem çe­per ede­bi­ýa­tyň we ki­tap­la­ryň di­li ha­sap­lan­ýar. Şo­nuň üçin hem yl­my iş­ler­de köp­lenç halk dö­re­di­ji­li­gi­ne ýa-da çe­per ede­bi­ýa­ta ýüz­le­nil­ýär. Mu­nuň özi di­liň gym­mat­ly ha­zy­na­sy­ny açyp gör­kez­mek­de çeş­me bo­lup hyz­mat ed­ýär. Her bir sö­züň eti­mo­lo

Ene dilim, şirin dilim, zybanym

Türkmen halkynyň şöhratly taryhynda ylym-bilim, edebiýat hem ösdürilipdir we gymmatly golýazma çeşmeleri miras galypdyr. Hut şeýle golýazma çeşmeleri, nusgawy edebiýatymyzyň gymmatly hazynasy ene dilimiziň baýlygydyr, çünki dil baýlyklary nusgawy edebiýatlarda, kitaplarda saklanýar, halkyň sözleýşinde ösýär, özgerýär. Ene dilimiz gadymy edebi dilleriň biridir. Ol müňýyllyklaryň dowamynda sözleýiş hem ýazuw dilleri görnüşlerinde hyzmat edip gelýär. Ata-babalarymyzyň pähim-paýhasy jemlenen müňlerçe atalar sözi, nakyllar, «Oguznama», «Gorkut ata», «Görogly» ýaly ajaýyp eposlar, dessanlar öz ene dilimizde gelip ýetipdir. Biziň Azady, Andalyp, Magtymguly, Kemine, Seýdi, Zelili, Mollanepes, Mätäji ýaly söz ussatlary tarapyndan nusgalyk derejesine ýetirilen baý ýazuw edebiýatymyz bar. Häzirki ajaýyp döwrümizde dilimiziň baýlyklaryny ýaş nesillere öwretmek milli terbiýäniň özeni bolup durýar. Milli mirasymyzy, şöhratly taryhymyzy, ene dilimizi ylmy esasda öwrenmek we wagyz etmek edebiýatçylaryň, dilçi alymlaryň asylly ýörelgesine öwrüldi. Munuň özi ýaş nesillerimiziň ene dilimiziň baýlyklaryna düşünmeklerine, edebi dilde medeniýetli sözlemeklerine oňat ýardam edýär, çünki sözleýiş we sözleýiş medeniýeti adamyň lingwistik düşünjesiniň alamaty bolup durýar. Sözleýiş medeniýetiniň has kämil bolmagynda diliň baýlyklaryny, sözleriň manysyny kämil bilmek gerek bolýar. Munuň öz

Kalby buýsançly ýaşlar

Türkmenistan Watanymyzda ähli ugurlar boýunça uly üstünlikler gazanylyp, belent sepgitlere ýetilýär. Ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda zähmet gaýnap joşýar. Şolarda zähmet çekýän raýatlaryň aglaba böleginiň ýaşlar bolmagy bizi buýsandyrýar. Şu ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilmegi ýaşlaryň gujur-gaýratyna, ukybyna uly ynam bildirilýändigini beýan edýär. Täze taryhy döwürde ýaşlar öz zehinleri bilen ýurdumyzyň ösüşlerine goşant goşýarlar. Olaryň iň döwrebap tehnologiýalara erk etmekleri, dünýä dillerini bilmekleri aýratyn bellenmäge mynasypdyr. Şonuň üçin hem olaryň ukyp-başarnyklary sanly ulgamy ösdürmekde hem, işleri döwrebap alyp barmakda hem aýratyn ähmiýetlidir.

Belent maksatly bagtyýar nesiller

Häzirki ajaýyp döwrümizde ýaşlaryň bilim almaklaryna, hünär öwrenmeklerine giň mümkinçilikleriň döredilýändigi hakynda aýratyn bellemek gerek. Şu ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» şygary astynda geçirilmegi hem ýaşlara uly ynam bildirilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. Arkadagly Serdarymyzyň çuňňur oýlanyşykly ynsanperwer syýasaty netijesinde ylym-bilim ösdürilýär, ýaşlaryň kämil hünärmenler bolup ýetişmekleri üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Eziz Diýarymyzda durmuşa geçirilýän beýik işler halkymyzyň, ýaşlarymyzyň röwşen geljegi, bagtyýar şu güni üçin amala aşyrylýar. Ajaýyp pursatlar ynsana egsilmejek şatlyk eçilýär, bagtyýarlygyň joşguny kalbyňa soňsuz güýç-kuwwat berýär. Häzirki döwürde şeýle şatlyk, uly ruhubelentlik biziň ýaşlarymyzyň hemrasyna öwrüldi. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýaşlarymyz ylym-bilimde, sportda uly üstünlikleri gazanýarlar. Halkara derejesinde geçirilýän sport ýaryşlarynda, olimpiadalarda, ylym-bilim bäsleşiklerinde türkmen talyplary mynasyp orunlara eýe bolýar. Şeýle hem dünýä dillerini bilmekde, tebigy bilimleri özleşdirmekde güýçli zehinleriniň bardygyny halkara derejesinde geçirilýän onlaýn bäsleşiklerinde beýan edýärler. Diýmek, ýaşlarda uly güýç, zehin, aýratyn başarnyk bar.

Kitap — ylym-bilimiň çeşmesi

Türkmen halky kitaba, ylym-bilime uly sarpa goýýar. Şonuň üçin hem halkymyzda kitap okamak, bilim öwrenmek asylly ýörelge hökmünde ýöredilip gelinýär. Biz muny köpsanly golýazma çeşmelerinden hem, akyldarlarymyzyň edebi mirasyndan hem aýdyň görýäris. Bu bolsa kitap we kitap okamagyň nesil terbiýesinde hem uly ornunyň bardygyny subut edýär. Geçmiş mirasymyzda golýazma çeşmeleriniň, gadymy kitaplaryň bardygy aýratyn bellenmäge mynasypdyr, çünki bu gymmatlyklar şu toprakda ylmyň ösdürilendigini beýan edýär. Esasan hem golýazma çeşmeleri türkmen topragynda gadymy kitaphanalaryň bardygyny, olarda örän köp kitaplaryň saklanýandygyny habar berýär. Bu golýazma çeşmelerinde beýan edilýän maglumatlaryň yzlaryny taryhy ýerlerimizde, arheologik tapyndylarda hem görmek bolýar. Ynha, Gadymy Merwde, Köneürgençde müňýyllyklardan galan binalarda kitaphanalaryň yzlary bar. Bu bolsa golýazma çeşmeleriniň gymmatly maglumatlaryndan habar berýär. Bütin Gündogarda hem-de dünýäde meşhur bolan şeýle kitaphanalarda alymlar bilim öwrenipdirler, gymmatly kitaplar bilen tanyş bolupdyrlar. Şeýle kitaphanalarda öwrenen ylymlaryndan peýdalanyp, alymlar şol döwürlerde dürli ugurlara degişli kitaplary hem ýazypdyrlar.

Ene dili — köňül kelamy

Türkmen halkynyň şöhratly taryhynda ylym-bilim, edebiýat hem ösdürilipdir we gymmatly golýazma çeşmeleri miras galypdyr. Hut şeýle golýazma çeşmeleri, nusgawy edebiýatymyzyň gymmatly hazynasy ene dilimiziň baýlygydyr, çünki dil baýlyklary nusgawy edebiýatlarda, kitaplarda saklanýar, halkyň sözleýşinde ösýär, özgerýär. Häzirki ajaýyp döwrümizde dilimiziň baýlyklaryny ýaş nesillere öwretmek milli terbiýäniň özeni bolup durýar. Ene dilimize, nusgawy edebiýatymyza oňat düşünýän ýaşlar watansöýüji şahsyýetler bolup kemala gelýär. Milli mirasymyzy, şöhratly taryhymyzy, ene dilimizi ylmy esasda öwrenmek we wagyz etmek edebiýatçylaryň, dilçi alymlaryň asylly ýörelgesine öwrüldi. Munuň özi ýaş nesillerimiziň ene dilimiziň baýlyklaryna düşünmeklerine, edebi dilde medeniýetli sözlemeklerine oňat ýardam edýär, çünki sözleýiş we sözleýiş medeniýeti adamyň lingwistik düşünjesiniň alamaty bolup durýar. Sözleýiş medeniýetiniň has kämil bolmagynda diliň baýlyklaryny, sözleriň manysyny kämil bilmek gerek bolýar. Munuň özi sözleýän adamynyň dil medeniýeti, lingwistik düşünjesi bilen pugta baglanyşykly bolýar. Sözleýän adam diliň söz baýlyklaryna, many-mazmunyna oňat düşünýän bolsa, ol pikirini beýan etmegiň kämil usulyny ulanyp bilýär.

Bilim ulgamy döwrebaplaşýar

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tagallasy bilen, ýurdumyzda ýaş nesli hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösdürmek babatda ähli mümkinçilikler döredilýär. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe bilimli, ýokary aňdüşünjeli, giň dünýägaraýyşly ýaşlaryň kemala gelmegi, dünýä ülňülerine laýyk gelýän bilim almagy üçin milli bilim ulgamynda döwrebap özgertmeler amala aşyrylýar. Islendik döwletiň, jemgyýetiň ösüşi kämil ylym-bilim ulgamyny döretmek bilen berk baglanyşyklydyr. Döwrüň öňe sürýän talaplaryna laýyklykda sanly bilim konsepsiýasy häzirki wagtda dünýä jemgyýetçiliginde uly seslenme döredýän meseleleriň biridir. Dünýäniň globallaşýan döwründe bilim ulgamy hem tehnologiýanyň ösüşleri bilen aýakdaş galkynýar. Garaşsyz, baky Bitarap döwletimiziň bilim ulgamynda hem dünýä tejribesine we milli ýörelgelerimize laýyklykda ägirt uly özgertmeler amala aşyrylýar, belent sepgitlere ýetilýär. Hormatly Prezidentimiziň amala aşyrýan döwlet syýasatynyň netijesinde, bilim ulgamyna sanly tehnologiýalary we innowasion özgertmeleri ornaşdyrmak işi barha giň gerime eýe bolýar. “Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasynyň” esasy maksady ýurdumyzyň innowasion ösüşine laýyklykda bilim bermegiň ähli basgançaklaryny ýokary hilli elektron bilim maglumatlary bilen üpjün etmekden, sanly serişdeleri giňden peýdalanyp, bilim edaralarynda berilýän bilimiň

Döwrüň ruhuna laýyk bagtyýar nesiller

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň bagtyýar günlerinde türkmen perzendini asylly sypatlarda kemala getirmek wezipesi ýurdumyzyň bilim ulgamynyň mekdebe çenli bilim we terbiýe işi bilen berk baglanyşyklydyr. Şonuň üçin hem häzirki wagtda mekdebe çenli çagalar edaralarynyň maddy enjamlaýyn binýadynyň gowulandyrylmagyna, sanly ulgamyň ornaşdyrylmagyna, okuw-terbiýeçilik ileriniň usulyýetiniň baýlaşdyrylmagyna şol sanda bilim işgärleriniň hünär derejesiniň kämilleşdirilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Şu nukdaýnazardan hem nesilleri terbiýelemegiň ylmy esaslaryna daýanýan milli pedagogikanyň usulyýeti çuňňur öwrenilýär we tejribeler arkaly berkidilýär. Ýurdumyzda bagtyýar nesillerimizi döwrüň ruhuna laýyk häsiýetde, milli esasda kemala getirmekde köp asyrlaryň synagyndan geçen terbiýeçilik däplerine, türkmeniň döwletlilik ýörelgesine eýerilýär. Bu usullaryň giňden peýdalanylmagy bolsa alnyp barylýan işiň mazmuny baýlaşdyrylyp, onuň maksadalaýyk bolmagyny üpjün edýär.  Şeýlelikde döwletiň geljekki eýeleri bolan gujur-kuwwatly, edep-ekramly, ylym-bilimli, il-ýurdyna, öz topragyna wepaly perzentler ýetişýär. Biz hem öz çagalar bakja-bagymyzda alnyp barylýan okuw-usulyýet, terbiýeçilik-guramaçylyk işlerimizi meýilnamalaýyn esasda ýola goýup, mähriban çagalarymyza sowat öwretmekde, terbiýe bermekde döwrebap terbiýeçilik pedagogikasyndan peýdalanýarys.

Bilim bermegiň innowasion ugry

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen ýaş nesil hakyndaky alada döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi. Türkmenistanda ýaş nesliň ösen döwrüň talaplaryna laýyk derejede bilimli, terbiýeli, sagdyn bolmagy, hünär almagy we ylmy döredijilige ugrukmagy, ata Watana, halka, beýik pederlerimiziň ýol-ýörelgelerine wepaly adamlar bolup ýetişmegi üçin netijeli işler durmuşa geçirilýär. Häzirki wagtda ýurdumyzyň bilim edaralarynyň işini has-da kämilleşdirmek, bilim bermegiň ähli basgançaklaryny ýokary hilli elektron bilim maglumatlary bilen üpjün etmek, sanly serişdeleri giňden peýdalanyp, bilimiň mazmunyny baýlaşdyrmak, hiliniň dünýä derejesine laýyk bolmagyny üpjün etmek maksady bilen, sanly ulgama tapgyrlaýyn geçmek üstünlikli alnyp barylýar. Bu bolsa bilim edaralarynyň ösüşiniň netijeliligini üpjün edýär. Belli bolşy ýaly, «Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasy» üstünlikli amala aşyrylýar. Bu Konsepsiýa maglumat bilim ulgamyny döretmäge we bilim bermegiň ähli basgançaklaryny ýokary hilli elektron bilim maglumatlary bilen üpjün etmäge, bilim edaralarynda berilýän bilimiň mazmunyny baýlaşdyrmaga, hilini ýokarlandyrmaga we okatmagyň usulyýetini kämilleşdirmäge gönükdirilendir.

Sanly bilim ulgamy işjeň ornaşdyrylýar

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzda bilim ulgamy täze ösüşlere eýe bolýar. Ulgamyň işini döwrebap derejede guramak, oňa innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak, ýaşlara berilýän bilimiň hilini ýokarlandyrmak, bu babatda milli aýratynlyklary göz öňünde tutmak bilen, dünýä tejribesinden ugur almak, sanly bilim ulgamyna geçmek boýunça giň möçberli işler alnyp barylýar. Şu nukdaýnazardan ugur alyp, häzirki döwürde ýurdumyzda “2019 - 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy” tapgyrma-tapgyr durmuşa geçirilýär. Sanly bilimi ösdürmek, ilkinji nobatda, bilim ulgamynda zähmet çekýän mugallymlardyr hünärmenleriň, şeýle-de, bilim alýan talyplaryň häzirki zaman kompýuter tehnologiýalaryndan ussatlyk bilen baş çykarmaklaryny ýüze çykarýar. Biziň okuwçylarymyz okuw sapaklarynda, şeýle hem sapakdan daşary işlerde sanly bilimiň gazananlary, ondan peýdalanmagyň usullary hakynda düşünjelerini yzygider artdyrýarlar, innowasion gollanmalary we maksatnamalary öwrenýärler. Häzirki zaman innowasion tehnologiýalarynyň bilimi kämilleşdirmekdäki hyzmatyny we ähmiýetini dürli söhbetdeşlikleriň netijesinde ýaşlara düşündirýäris. “Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasyny” amala aşyrmak boýunça işler ýörite düzülen meýilnamalar esasynda amala aşyrylýar. Bu

Görelde gönezliginiň gözbaşynda

Bilim ulgamynyň ösmegine mynasyp goşandyny goşup, ýaş nesliň kämil bilim-terbiýe almagy ugrunda içgin aladalanýan işjanly mugallymlar az däl. Şeýle mugallymlaryň biri hem Köýtendag etrabyndaky 53-nji orta mekdebiň iňlis dili mugallymy Ogulnyýaz Begalyýewadyr. Ol 1988-nji ýylda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetini üstünlikli tamamlaýar. Şondan bäri hem şu mekdepde ýaşlara bilim we terbiýe berip gelýär. Elbetde, üstünlik öz-özünden gelmeýär. Munuň üçin dyngysyz işlemeli, kesp-käriňe düýrmegiň bilen berlip, hemişe gözlegde bolmaly. Çagalaryň dilini tapyp, olarda bilime bolan höwesi döretmeli, ukyp-başarnygyny ýüze çykarmaly. Şonda mugallym öz işinden lezzet alýar, kesbine has-da yhlasly ýapyşýar. Ogulnyýaz mugallym hem işine yhlasly çemeleşip, öz okadýan dersi boýunça döwrebap okuw-görkezme esbaplaryny, diwarlyklary döredipdir. Onuň her synp üçin taýýarlan barlagnamalary, tapmaçalary, suratlary täsirliligi bilen tapawutlanýar. Munuň özi mugallymyň döredijilikli işleýändigini görkezýär. Ogulnyýaz mugallym ýaşlaryň kalbynda halkymyza, Watanymyza, hormatly Prezidentimize bolan çäksiz söýgini ösdürmekde, olara öz okadýan dersi boýunça çuňňur bilim bermekde döredijilikli zähmet çekip, ýokary netijelere eýe bolýar. Onuň okadýan okuwçylary ýylyň-ýylyna ders, taslama bäsleşiklerine gatnaşyp, üstünlik gazanýarlar.

Aň-paýhasyň çeşmesi

Kitaplar adamzadyň döreden bahasyna ýetip bolmajak gymmatly hazynasydyr, bilimleriň, pähim-paýhasyň çeşmesidir. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň akademigi, ykdysady we lukmançylyk ylymlarynyň doktory, professor Gurbanguly Berdimuhamedow bu barada şeýle diýýär: “Kitap adamzadyň köňül nagşydyr, ol medeni gymmatlyk hökmünde ruhy baýlyga öwrülip, adamlaryň ýüreklerine ýol salyp bilýär. Ýokary çeperçilikli we hakyky sungat eserleri umumadamzat baýlygyna öwrülýär”.

Bilimli nesil — kuwwatly Watan

Arkadagly Serdar howandar bolýar, ylym-bilim kämil derejä galýar Ýurdumyz 2022-nji — “Halkyň Arkadagly zamanasy” atly ýyly uly dabaralara, zähmet üstünliklerine we ösüşiň täze sepgitlerine besledi. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzyň her bir güni taryhy wakalara, şatlykly senelere gurşalýar. Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzda ykdysadyýetde, syýasatda, medeniýetde, bilim ulgamynda, umuman aýdanymyzda, ähli babatlarda uly sepgitlere ýetildi.

Iňlis dili barada gyzykly maglumatlar

· Iňlis we amerikan şiweleri dünýäde iň köp ýaýran şiwelerdir. Bu şiweleriň ýene-de ýigrimiden gowragy bar. Bu ýerde ünsüňi çekýän zat, şol bir dili ulanýandyklaryna garamazdan, dürli şiwelerde gürleýän adamlaryň biri-birine düşünip bilmeýän pursatlary az däl. · Iňlis dilinde gürleýänler, çaklamalara görä, XV asyra çenli dyngy belgilerini ulanmandyrlar.

Arzuwlar hasyl bolýar

Biz öňde goýan maksatlarymyzy nazarda tutup, durmuşymyzy has-da gözelleşdirmek üçin arzuw etmegi gowy görýäris. Arzuw etmek durmuşyňy has-da gözelleşdirip, ýaşaýşyň manysyny özüňçe kesgitlemäge ýardam edýär. Arzuwlar bizi ganatlandyrýar, döretmek, işlemek, kynçylyklary ýeňip geçmek üçin güýç berýär. Öz arzyly arzuwlarymyzy amala aşyryp, biz öz mümkinçiliklerimizi, zehinlerimizi, başarnyklarymyzy, maksadymyzy durmuşa geçirýäris. Arzuwlary durmuşa geçirmegi öwrenmek üstünligiň ýarysydyr. Munuň üçin dürli maslahatlar hem bar. Emma arzuwlaryňa eýe çykmak, olary durmuşa geçirmek her birimiziň özümize bagly. Ilki bilen, arzuwyň öz isleglerimizi beýan edýändigine, hakyky ýürekden gaýdýandygyna ynanmalydyrys. Belki, «Lukman bolmagy arzuw edýärin», «Öý we çagalar hakda alada etmek isleýärin», «Ylmy dereje almak isleýärin» ýaly arzuwlar öz isleglerimiz bilen baglanyşykly däl-de, ýakynlarymyzyň täsiri bilen bizde çagalyk ýyllarymyzda dörän arzuwlardyr? Arzuwlaryň biziň öz öňde goýan islegli maksatlarymyz, hyýal-isleglerimiz bilen gönüden-göni baglanyşykly bolmagy esasy zatdyr. Arzuwlarymyza ýetmek üçin olary durmuşa geçirmäge päsgelçilik döredýän garşylyklary aýyrmagyň aladasynda bolmaly. Arzuw edýän zadymyyzyň hökman amala aşjakdyna ynanmak hem hökmandyr. «Ynam üstünligiň ýarysydyr» diýilýär. Öz arzuwlarymyza, ilki bilen, öz-özümiziň ynanmagymyz gerek. Çagakak arzuwlarymyzy kagyza ýazsa

Belent maksatlar rowaçlanýar

Eziz Diýarymyzda ýaş­lar ha­kyn­da­ky ala­da aý­ra­tyn äh­mi­ýe­te eýe bol­ýar. Şun­da ýaş­la­ra bi­lim we ter­bi­ýe ber­mek, ola­ry mil­li ruh­da ter­bi­ýe­le­mek esa­sy ugur­la­ryň bi­ri bo­lup dur­ýar. Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, ýaş­la­ryň ylym-bi­lim­dä­ki müm­kin­çi­lik­le­ri­ni has ne­ti­je­li peý­da­lan­mak bo­ýun­ça uly iş­ler dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär. Mu­nuň özi san­ly yk­dy­sa­dy­ýe­ti ös­dür­mek­de, aý­ra­tyn-da ýaş hü­när­men­le­riň ba­şar­nyk­la­ry­ny dur­mu­şa ge­çir­mek­de we tä­ze teh­no­lo­gi­ýa­la­ry peý­da­lan­mak­da mö­hüm­dir. Ýaş hü­när­men­le­riň tä­ze teh­no­lo­gi­ýa­la­ra, san­ly ul­ga­myň müm­kin­çi­lik­le­ri­ne oňat dü­şün­ýän­dik­le­ri­ni aý­ra­tyn bel­le­mek ge­rek. Mä­lim bol­şy ýa­ly, mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­tiň pu­dak­la­ry­ny di­wer­si­fi­ka­si­ýa ýo­ly bi­len ös­dür­mek, elekt­ron se­na­ga­ty­ny ýo­kar­lan­dyr­mak, işe­wür­li­ge, mag­lu­mat-kom­mu­ni­ka­si­ýa teh­no­lo­gi­ýa­la­ry­nyň soň­ky ga­za­nan­la­ry­na da­ýan­ýan ösen yk­dy­sa­dy­ýe­ti ke­ma­la ge­tir­mek, in­no­wa­sion, ýo­ka­ry teh­no­lo­gi­ýa­ly, bäs­deş­li­ge ukyp­ly yk­dy­sa­dy­ýe­tiň saz­la­şy­gy­ny üp­jün et­mek esa­sy ugur­la­ryň bi­ri bo­lup dur­ýar. Şun­da hem ýaş hü­när­men­le­riň bi­li­mi­niň, ba­şar­ny­gy­nyň, saz­la­şyk­ly iş alyp bar­ma­gy­nyň mö­hüm äh­mi­ýe­ti bar­dyr.

Üstünligiň aýdyň ýoly

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň pa­ra­sat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da hä­zir­ki dö­wür­de ýur­du­myz­da ylym-bi­li­me uly äh­mi­ýet be­ril­ýär. Ra­ýat­la­ry­my­zyň, ylaý­ta-da ýaş­la­ryň bi­lim de­re­je­le­ri­ni ýo­kar­lan­dyr­mak mak­sa­dy bi­len, Wa­ta­ny­my­zyň dür­li kün­jek­le­rin­de ça­ga­lar bag­la­ry, mek­dep­ler­dir sport mer­kez­le­ri gur­lup ula­nyl­ma­ga be­ril­ýär. Şeý­le des­ga­la­ryň äh­mi­ýet­li ta­rap­la­ry­nyň bi­ri hem ola­ryň hal­ka­ra öl­çeg­le­ri­ne la­ýyk­lyk­da gur­lup, in­no­wa­sion teh­no­lo­gi­ýa­lar bi­len üp­jün edil­me­gi­dir. Hä­zir­ki dö­wür­de Türk­me­nis­ta­nyň mu­gal­lym­la­ry, alym­la­ry we yl­my-bar­lag­la­ry ge­çir­ýän iş­gär­ler dün­ýä­niň dür­li ýurt­la­ryn­dan kär­deş­le­ri bi­len ne­ti­je­li gat­na­şyk­la­ry ýo­la goý­ýar­lar. Bi­lim ul­ga­myn­da­ky döw­le­ta­ra we pu­da­ga­ra yla­la­şyk­la­ryň esa­syn­da her ýyl ýur­du­my­zyň ýaş­la­ry­nyň müň­ler­çe­si da­şa­ry ýurt döw­let­le­ri­niň ab­raý­ly ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­ri­ne oku­wa ibe­ril­ýär.

Döwrebap bilim özgertmeleri

Ýur­du­myz­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Ber­di­mu­ha­me­do­wyň pa­ra­sat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de ylym-bi­li­miň ösü­şi bat­ly dep­gin­le­re eýe bol­dy. Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň ba­şy­ny baş­lan ylym-bi­lim öz­gert­me­le­ri­ni dur­mu­şa ge­çir­mek, has-da ro­waç­lan­dyr­mak mak­sa­dy bi­len amal edil­ýän be­ýik iş­ler oňyn ne­ti­je­le­ri­ni ber­ýär. Bu gün hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň pa­ra­sat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da mil­li bi­lim ul­ga­my dün­ýä­niň bi­lim gi­ňiş­li­gi­ne çyk­dy. Eziz Di­ýa­ry­myz­da jem­gy­ýe­te we­pa­ly, zäh­met­sö­ýer, ylym­ly-bi­lim­li tä­ze nes­liň ke­ma­la ge­ti­ril­ýändigi, in­no­wa­sion teh­no­lo­gi­ýa­ly, yl­my esas­ly önüm­çi­li­giň ba­şar­jaň hü­när­men­ler bi­len üp­jün edil­ýän­di­gi aý­ra­tyn gu­wan­dy­ry­jy ýag­daý­dyr. Hä­zir­ki dö­wür­de türk­men hal­ky­nyň ru­hy-ah­lak, aň-dü­şün­je, pel­se­pe gym­mat­lyk­la­ry­ny özün­de jem­le­ýän mil­li bi­lim ul­ga­myn­da uly üs­tün­lik­ler ga­za­nyl­ýar. Ýaş­lar ba­ra­da­ky ala­da bu gün­ki gün döw­let de­re­je­sin­de üns mer­ke­zin­de sak­lan­ýar. Ola­ryň be­den hem ru­hy taý­dan kä­mil, sag­dyn şah­sy­ýet­ler bo­lup ýe­tiş­me­gi ba­ra­da yzy­gi­der­li ala­da edil­ýär.