"Standart, hil we howpsuzlyk" žurnaly

Esaslandyryjysy: Türkmen Standartlar maglumat merkezi
Salgysy: Aşgabat şäheri, Oguzhan köçesi 201-nji jaýy
Telefon belgileri: 39-25-76

Habarlar

“Dilim bar - dünýäm bar”

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda milli medeniýetimiz, däp-dessurlarymyz, çeper edebiýatymyz, ene dilimiz ylmy esasda öwrenilýär. Milli medeniýetimizi ýaşlara öwretmek, olaryň milli ruhda terbiýelenmegine uly üns bermek bilim ulgamynda alnyp barylýan işleriň özenini düzýär. Şunda ene dilimiziň, nusgawy edebiýatymyzyň aýratyn orny bardyr. Her bir halkyň ene dili onuň milli medeniýetiniň, dünýägaraýşynyň esasy özeni bolup durýar. Şonuň üçin hem pähimdar pederlerimiziň miras goýan gadymy dilimiziň şirinligini, baýlygyny geljek nesillere mynasyp öwretmek biziň her birimiziň mukaddes borjumyzdyr. Türkmen halkynyň milli terbiýesi örän gadymyýetden gözbaş alýar. Häzirki döwürde milli ýörelgelerimizi, şöhratly taryhymyzy öwrenmek we geljekki nesillere ýetirmek zerur bolup durýar. Pähimdar pederlerimiz edep kadalaryny, milli terbiýäniň ýörelgelerini nesillere miras goýupdyr. Milli terbiýäniň özeninde bolsa dil medeniýeti bardyr. Şonuň üçin hem ata-babalarymyz nakyllaryň üsti bilen ýaşlaryň söz baýlyklaryny artdyrypdyrlar. Mälim bolşy ýaly, ynsanyň sözleýän sözi onuň edebini, adamkärçiligini, sowatlylygyny beýan edýär, çünki sözleýiş medeniýetli bolmagyň nusgasydyr. Şonuň üçin hem ýaş nesle edep-terbiýe bermekde, olary kämil ynsan edip ýetişdirmekde ene diliniň örän ýokary orny bardyr. Şol sebäpli hem ene diline söýgi döretmek esasy ugurlaryň biri bolup dur

Ýaş hünärmenleriň tejribe mekdebi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde hormatly Prezidentimiziň ukyply ýaş hünärmenleri taýýarlamak baradaky talaplaryny amala aşyrmak üçin birnäçe işler durmuşa geçirilýär. Ýokary okuw mekdebimizde hünärmenleri taýýarlamakda döwrebap okatmagyň öňde goýlan talaplaryna laýyk gelýän usullaryň biri-de, tejribe we amaly sapaklaryň häzirki zaman tehnologiýalary bilen üpjün edilen maldarçylyk we guşçulyk toplumlarynda okatmak usulydyr.

Mek­dep mu­gal­lym­la­ry üçin gol­lan­ma

Bir­le­şen Mil­let­ler Gu­ra­ma­sy­nyň Ça­ga­lar gaz­na­sy bi­len Türk­me­nis­ta­nyň Bi­lim mi­nistr­li­gi­niň hyz­mat­daş­ly­gy­nyň çä­gin­de umu­my­bi­lim ber­ýän or­ta mek­dep­le­riň mu­gal­lym­la­ry üçin gol­lan­ma­lar top­lu­my taý­ýar­la­nyl­dy. Go­laý­da BMG-niň paý­tag­ty­myz­da ýer­leş­ýän eda­ra ja­ýyn­da şol gol­lan­ma­lar top­lu­my­nyň ta­nyş­dy­ry­lyş we gow­şu­ry­lyş da­ba­ra­sy bol­dy. Oňa ýur­du­my­zyň bi­lim eda­ra­la­ry­nyň, ki­tap­ha­na­la­ry­nyň iş­gär­le­ri, köp­çü­lik­le­ýin ha­bar be­riş se­riş­de­le­ri­niň we­kil­le­ri gat­naş­dy­lar. Bu gol­lan­ma­lar top­lu­myn­da BMG-niň Ça­ga­lar gaz­na­sy­nyň bi­ler­men­le­ri­niň hal­ka­ra tej­ri­be­le­ri­niň ne­ti­je­sin­de türk­men alym­la­ry bi­len hal­ky­my­zyň mil­li ýö­rel­ge­le­ri esa­syn­da de­ger­li mag­lu­mat­la­ry jem­le­di­ler. Mek­dep mu­gal­lym­la­ry üçin ho­wa­nyň üýt­ge­me­gi­ne uý­gun­laş­mak bo­ýun­ça usu­ly gol­lan­ma­lar top­lu­my­na Türk­me­nis­tan­dan hem bi­lim iş­gär­le­ri we­kil­çi­lik et­di­ler. Olar­dan aw­tor­lar to­pa­ry­nyň ýol­baş­çy­sy, Türk­me­nis­ta­nyň Mil­li bi­lim ins­ti­tu­ty­nyň bi­lim iş­gär­le­ri­niň hü­nä­ri­ni kä­mil­leş­di­riş bö­lü­mi­niň bö­lüm mü­di­ri, bio­lo­gi­ýa ylym­la­ry­nyň kan­di­da­ty, do­sent Sa­par­gel­di Dur­dy­ýe­wiň, ins­ti­tu­tyň te­bi­gy we ta­kyk bi­lim­le­ri bö­lü­mi­niň uly yl­my iş­gä­ri Mu­ham­met­gur­ban Me­re­do­wyň, Türk­me­nis­ta­nyň Bi­lim mi­

Kämilligiň berk binýady

Ýurdumyzda ýaşlara bilim bermek, ylym öwretmek işi has-da kämilleşdirilýär, okatmagyň häzirki zaman mümkinçilikleri, tejribeleri iş ýüzünde durmuşa giňişleýin ornaşdyrylýar. Bilim bermekde önümçiligiň ähli ugurlarynda sanly ulgama geçmek hem täze mümkinçiliklere giň ýollary açýar. Şoňa baglylykda, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde ýaşlara döwrebap tehnologiýalara degişli täze hünärler öwredilýär. Ýurdumyzyň ähli pudaklarynda, ulgamlarynda işleri, bilim ojaklarynda okuwlary sanlylaşdyrmak şertlerinde innowasion tehnologiýalar ynsan durmuşynda barha uly ähmiýete eýe bolýar. Tehnologiýalaryň, innowasiýalaryň hem-de nou-haularyň gündelik işimizde adaty zada öwrülmegi geljegimiz bolan ýaşlar bilen alnyp barylýan okuw-terbiýeçilik işleriniň hil taýdan has-da ösmegine şert döredýär. Sanly ulgamyň üstünlikli durmuşa geçirilýän döwründe bilimiň döwrebap kämilleşdirilmegi ýurdumyzy durmuş-ykdysady hem-de medeni taýdan ösdürmegiň baş şertidir. Sanly bilim ulgamyny ösdürmek işleri «Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasyna», «Elektron resminama hakynda», «Aragatnaşyk hakynda», «Türkmenistanda Internet torunyň ösüşi we internet-hyzmatlaryny etmegi hukuk taýdan düzgünleşdirmek hakynda», «Maglumat we ony goramak hakynda» Kanunlar we beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary esasynda alnyp barylýar. Ýurdumyzda ähli edaralar, orta, ýörite orta, ýokary bilim berýän mekd

Bi­lim — bag­ty­ýar­ly­gyň şug­la­sy

Hä­zir­ki ta­ry­hy dö­wür­de ylym-bi­li­me aý­ra­tyn üns be­ril­ýär, ýaş­lar döw­re­bap bi­lim al­ýar­lar. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ýaş­la­ryň giň dün­ýä­ga­ra­ýyş­ly bol­mak­la­ry üçin äh­li müm­kin­çi­lik­le­ri dö­red­ýär, bi­lim ul­ga­myn­da döw­re­bap öz­gert­me­le­ri dur­mu­şa ge­çir­ýär. Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de ýur­du­my­zy ös­dür­me­giň mil­li nus­ga­sy tä­ze maz­mun bi­len baý­laş­dy­ryl­ýar. Şun­da iň döw­re­bap ugur­lar, san­ly ul­ga­myň müm­kin­çi­lik­le­ri yl­my esas­da öw­re­nil­ýär. Bu we­zi­pä­ni dur­mu­şa ge­çir­mek­de mil­li bi­lim we ylym ul­ga­my özün­de uly müm­kin­çi­lik­le­ri jem­le­ýär. Hut şo­nuň üçin ýur­du­myz­da ýaş­la­ra döw­re­bap bi­lim ber­me­giň aý­dyň ugur­la­ry kes­git­len­di. Şeý­le hem bu ba­bat­da ýur­du­my­zy sy­ýa­sy, yk­dy­sa­dy, me­de­ni taý­dan ös­dür­me­giň der­wa­ýys me­se­le­le­rin­den ugur alyn­ýar. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň taý­syz ta­gal­la­la­ry ne­ti­je­sin­de ýaş­la­ry­my­zyň bi­lim­li bo­lup ýe­tiş­me­gi üçin dün­ýä yl­myn­da ga­za­ny­lan iň tä­ze, döw­re­bap teh­no­lo­gi­ýa­lar bi­lim ul­ga­my­na giň­den or­naş­dy­ryl­ýar.

Ede­bi­ýat sa­pagy­nyň ähmiýeti

Ede­bi­ýat okuw­çy­lar­da ah­lak­ly­ly­gy, yn­sap­ly­ly­gy, mil­li we dün­ýä gym­mat­lyk­la­ry­na söý­gi­ni ter­bi­ýe­le­ýär, es­te­tik en­dik­le­ri ke­ma­la ge­tir­ýär. Ede­bi­ýat sa­pa­gy­nyň üs­ti bi­len okuw­çy­la­ryň ru­hy dün­ýä­si baýlaşdyrylýar, dö­re­di­ji­lik uky­by ýü­ze çy­ka­ryl­ýar, şeý­le hem ola­ryň söz­le­ýiş en­dik­le­ri ös­dü­ril­ýär. Ede­bi­ýa­ty öw­ren­mek çe­per eser­le­ri yzy­gi­der­li bag­la­ny­şyk­da oka­mak ar­ka­ly ama­la aşy­ryl­ýar. Çün­ki ýa­zy­jy­dyr şa­hyr dur­mu­şyň dür­li me­se­le­le­ri­ni çe­per ese­riň üs­ti bi­len açyp gör­kez­ýär. Şo­nuň üçin okuw­çy­la­ra ese­riň ma­ny-maz­mu­ny­ny gi­ňiş­le­ýin açyp ber­mek işi­ni dog­ry gu­ra­mak mu­gal­ly­myň esa­sy we­zi­pe­le­ri­niň bi­ri­dir.

Baş­lan­gyç synp­lar­da okatmagyň täsirli usul­la­ry

Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ta­ra­pyn­dan ýaş nes­le be­ril­ýän bi­lim-ter­bi­ýä­niň hi­li gün­sa­ýyn ýo­kar­lan­dy­ryl­ýar. Ýur­du­my­zyň äh­li ýer­le­rin­de ylym-bi­lim ul­ga­my­ny kä­mil­leş­dir­mek bo­ýun­ça döw­re­bap iş­ler dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär. Gu­rul­ýan okuw-ter­bi­ýe­çi­lik mak­sat­ly bi­na­la­ryň sa­ny bar­ha art­ýar. En­çe­me mek­dep­ler­dir ça­ga­lar bag­la­ry­nyň dur­ky tä­ze­le­nip, döw­re­bap keş­be ge­ti­ril­ýär. Şo­lar bi­len bir ha­tar­da, ýaş nes­liň da­şa­ry ýurt dil­le­ri­ni öw­ren­mek­le­ri üçin hä­zir­ki za­man ösen teh­no­lo­gi­ýa­la­ryň, mul­ti­me­dia se­riş­de­le­riň, in­te­rak­tiw usul­la­ryň giň­den peý­da­la­nyl­ma­gy ýo­la go­ýul­ýar. Bu ba­bat­da ýaş nes­le be­ril­ýän bi­lim-ter­bi­ýä­niň ýo­ka­ry hi­li­ni üp­jün et­mek­de bi­lim işi­ne okat­ma­gyň in­no­wa­sion usul­la­ry, san­ly se­riş­de­le­ri giň­den or­naş­dy­ryl­ýar, pe­da­go­gik iş­gär­le­riň hü­när ussat­ly­gy­ yzy­gi­der­li kä­mil­leş­di­ril­ýär. Mek­de­be çen­li ýaş­ly ça­ga­la­ryň ir­ki ýaş­dan baş­lap, da­şa­ry ýurt di­li­ni öw­ren­mek­le­ri ga­za­nyl­ýar we ola­ryň mek­de­be taý­ýarlyk­ly bar­mak­la­ry üp­jün edil­ýär.

Da­şa­ry ýurt dil­le­ri­ni öw­ret­me­giň usul­la­ry

Hä­zir­ki za­man adam­zat jem­gy­ýe­ti­niň ösü­şin­de dil­le­ri öw­ret­me­giň we öz­leş­dir­me­giň örän uly äh­mi­ýe­ti bar. Da­şa­ry ýurt­la­ryň ösen tej­ri­be­si­ni öw­ren­mek­de, sel­jer­mek­de, iň yg­ty­bar­ly­sy­ny dur­mu­şa or­naş­dyr­mak­da dil öw­ren­mä­ge uly orun de­giş­li­dir. «Dil bi­len dün­ýä­ni ge­zer» di­ýen pa­ra­sat­ly pi­ki­re uýan da­na pe­der­le­ri­miz di­ňe bir öz ene di­li­mi­zi däl, eý­sem, beý­le­ki dil­le­ri öw­ren­me­giň hem mö­hüm­di­gi­ni ne­sil­le­re öwüt edip­dir­ler, çün­ki beý­le­ki halk­lar bi­len sy­ýa­sy, yk­dy­sa­dy, me­de­ni-so­sial gat­na­şyk­la­ry ös­dür­mek­de we kä­mil­leş­dir­mek­de di­liň örän uly äh­mi­ýe­ti bar­dyr. Bu ba­bat­da ter­ji­me­çi­li­ge hem uly üns be­ril­ýär. Şo­nuň üçin dil­çi alym­la­ry­myz is­len­dik dil öw­re­ni­len­de onuň gep­le­şik­de we ýa­zuw­da aras­sa­ly­gy­ny sak­la­mak, söz­le­ri dog­ry we dürs ýaz­mak ka­da­la­ry­ny ber­jaý et­me­giň ze­rur­dy­gy­ny nyg­ta­ýar­lar. Şu ýer­de da­şa­ry ýurt dil­le­ri­ni öw­ren­me­giň ne­ti­je­li­li­gi­niň ça­ga­nyň ösüş döw­ri bi­len bag­ly­dy­gy­ny nyg­ta­mak örän ýer­lik­li­dir, se­bä­bi ça­ga­nyň ir­ki ösüş döw­rün­de ýat bek­le­ýän söz­le­ri, söz­lem­le­ri onuň ha­ky­da­syn­da ömür­lik gal­ýar. Ça­ga­lyk­dan dil öw­ren­ýän ça­ga­nyň beý­ni­sin­dä­ki «söz­lük go­ry» beý­le­ki deň-duş­la­ry bi­len de­ňeş­di­ri­len­de has ösen­dir. Da­şa­ry ýurt dil­le­ri öw­re­di­len­de bir

Kör­pe­le­riň şa­dy­ýan bäs­le­şi­gi

Aş­ga­bat şä­her Baş bi­lim mü­dir­li­gi­niň gu­ra­ma­gyn­da şä­her­dä­ki 168-nji ça­ga­lar ba­gyn­da mek­de­be çen­li ça­ga­lar eda­ra­la­ry­nyň kör­pe­je­le­ri­niň ara­syn­da “Kör­pe­je wä­şi­je­ler” at­ly bäs­le­şi­giň şä­her tap­gy­ry ge­çi­ril­di. Oňa bäs­le­şi­giň et­rap de­re­je­sin­de ýe­ňi­ji bo­lan kör­pe­je­le­riň bir­nä­çe­si gat­naş­dy. Bäs­le­şik üç şert­den yba­rat bol­dy. Onuň bi­rin­ji şer­tin­de kör­pe­je­ler öz to­par­la­ry­ny ta­nyş­dyr­dy­lar. Ikin­ji şert­de şa­dy­ýan bäs­deş­ler gül­kü­li sah­na­la­ry ýe­ri­ne ýe­tir­di­ler. Bäs­le­şi­giň üçün­ji şer­tin­de bol­sa kör­pe­ler de­giş­me äheň­li aý­dym­la­ry aý­dyp, tans et­di­ler.

Hor­mat­lan­ýan ha­ly­pa

Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de öz ha­lal we dö­re­di­ji­lik­li zäh­me­ti bi­len ýur­du­my­zyň bi­lim we ylym ul­ga­my­na my­na­syp go­şan­dy­ny goş­ýan ze­nan­lar ju­da kän. Şo­la­ryň bi­ri-de, ýa­şy­nyň bir çe­ne ba­ran­dy­gy­na ga­ra­maz­dan, hä­zir hem bi­lim ul­ga­my­na uly go­şant goş­ýan köp­le­riň hor­mat­la­ýan ha­ly­pa­sy — bio­lo­gi­ýa ylym­la­ry­nyň dok­to­ry, Türk­me­nis­ta­nyň Mil­li bi­lim ins­ti­tu­ty­nyň te­bi­gy we ta­kyk bi­lim­ler bö­lü­mi­niň baş yl­my iş­gä­ri Ma­ral Aky­ýe­wa­dyr. Ýa­kyn­da ýur­du­my­zyň bi­lim ul­ga­my­nyň iş­gär­le­ri hem-de yl­my jem­gy­ýet­çi­li­gi ha­ly­pa aly­myň 80 ýaş to­ýu­ny gut­la­dy­lar. Öz ma­ny­ly öm­rü­niň 65 ýyl­dan gow­ra­gy­ny bi­li­me we yl­ma ba­gyş eden bu asyl­ly, hoş­gy­law, adam­kär­çi­li­giň go­wy sy­pat­la­ry­ny özün­de jem­le­ýän me­de­ni­ýet­li, guý­ma­gur­sak ze­hin­li alym ze­nan hä­zir hem köp­le­re gö­rel­de bo­lup, ön­jeý­li, ha­lal zäh­met çek­ýär. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň üs­tün­lik­li dur­mu­şa ge­çir­ýän giň ge­rim­li bi­lim öz­gert­me­le­ri­ne özü­niň my­na­syp go­şan­dy­ny goş­ýar. Ýe­ri ge­len­de bel­le­sek, ha­ly­pa­nyň önüp-ösen döw­let­li we ag­zy­bir maş­ga­la­sy­nyň ag­za­la­ry­nyň esa­sy bö­le­gi­niň hem bü­tin ma­ny­ly öm­ri bi­lim ul­ga­my bi­len aý­ryl­maz bag­la­ny­şyk­ly­dyr.

Awtomobil mekdepleriniň birleşigi: 42 müň adam sürüjilik okuwlaryny geçdi

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Awtomobil mekdepleriniň birleşigi we onuň welaýatlardaky şahamçalary soňky bir ýylyň dowamynda 42 müňden gowrak adama sürüjilik okuwlaryny geçdi. Şeýle-de «B», «C» derejeler boýunça 17 müň 897 adam sürüjilik şahadatnamalaryny aldy. Soňky bir ýylyň dowamynda awtomekdeplerde 4336 sany ýük ulag sürüjileri, 4627 sany howply ýükleriň sürüjileri gaýtadan taýýarlanyldy.

Kämil nesiller – ýurduň geljegi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň bilim ulgamyny döwrüň talaplaryna laýyklykda kämilleşdirmäge, ulgamyň maddy-enjamlaýyn binýadyny has-da berkitmäge örän uly ähmiýet berýär. Munuň özi Arkadagly Serdarymyzyň ýurduň geljegi bolan ýaşlar hakynda taýsyz tagallalary edýändigini görkezýär. Umumybilim berýän orta mekdepleriň 1-nji synp okuwçylaryna her ýyl hormatly Prezidentimiziň adyndan öz ýurdumyzda öndürilen öwrediji kompýuterleriň sowgat berilmegi körpeleriň kiçilikden giň düşünjeli, sowatly, häzirki zaman tehnologiýalaryna ussatlyk bilen erk edip bilýän adamlar bolup ýetişip, ata Watanymyza, il-günümize bähbitli uly işleri amala aşyrmagyny nazarlaýan belent maksatlardan gözbaş alýar. Häzirki täze eýýamyň Galkynyşy döwrümizde ýaş nesilleri milli ruhda terbiýelemek, döwrebap bilim bermek esasy ugurlaryň biri bolup durýar. Şunda mekdebiň başlangyç synplarynda hem çagalara sowat öwretmek, ene dillerine söýgi döretmek, milli ruhda terbiýelemek ýaly ugurlara aýratyn üns berilýär. Esasan hem çagalaryň dünýä dillerini öwrenmäge bolan höwesleri ene dilini kämil bilmeklerinden, söz baýlyklaryna düşünmeklerinden gözbaş alýar. Şonuň üçin hem ilkinji sowat öwredilende hem çagalaryň diňe harplary bilmeklerini gazanmak däl-de, eýsem labyzly okamak başarnyklaryny ösdürmek hem gerekdir. Esasan hem labyzly oka

Ene dilim – pederlerden serpaýym

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz tarapyndan ruhy baýlygymyz bolan ene dilimizi öwrenmek hem-de öwretmek üçin ähli şertleri döredilendir. Şol şertlerden peýdalanyp, bilim işgärlerine - mugallymlara döwrebap işlemek, öňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek galýar. Ýurdumyzda ene dilimizi çuňňur öwretmek babatda edilýän işler we bu ugurda döredilýän şertler mugallymlary okatmagyň netijeli ýollaryny gözlemäge gönükdirýär. Mugallymyň esasy işi okatmagyň usulyýetini kämilleşdirmekdir. Dilçi mugallymlaryň täze tejribeleri öwrenmäge bolan ymtylmalary usuly taýdan sapaklary dogry guramakda esasy zerurlykdyr. Ýurdumyzda ýaş nesli döwrebap terbiýelemek, bilim bermek hakyndaky alada döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Pederleriň ýörelgesini parasatly dowam etdirýän hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda geljegimiz bolan ýaşlaryň terbiýe almagy, hünär öwrenmegi, sagdyn bedenli bolmagy, ata Watana, il-güne, merdana ata-babalarymyzyň ýol-ýörelgelerine wepaly adamlar bolup ýetişmegi üçin giň möçberli möhüm işler durmuşa geçirilýär. Häzirki döwürde türkmen dilimizi ösdürmek we geljek nesillere mynasyp geçirmek esasy wezipeleriň biri bolup durýar. Onuň üçin geljek nesillerimize, ýaşlara taryhy kitaplara söýgi döretmegimiz gerek. Çünki taryhy kitaplarymyzda dilimiziň nusgalyk baýlyklary, gadymy sözleri öz beýan

Eziz Watanymyzyň röwşen geljegi

Gazetimiziň «Döwrüň zehinli ýaşlary» atly rubrikasy esasynda ýurdumyzyň ýaş zehinlerini ýüze çykarmak, olaryň gazanýan üstünliklerini, Watanymyzyň ösüşlerine goşýan saldamly goşantlaryny nazarda tutup, taýýarlan söhbetimizi okyjylarymyza ýetirmegi makul bildik. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ösüşiň täze belentliklerine tarap bedew bady bilen barýan eziz Watanymyzda ýaşlaryň ylymly-bilimli, kämil şahsyýetler bolup ýetişmekleri ugrunda giň gerimli işler durmuşa geçirilýär. Arkadagly Serdarymyz ýaşlara eziz Watanymyzyň at-abraýyny we beýik geljegini özünde jemleýän gurujylar hökmünde uly ynam bildirýär. Türkmen ýaşlarynyň baş maksady bolsa okamak, öwrenmek, zähmet çekmek bolup, Arkadagly Serdarymyzyň özlerine bildirýän beýik ynamyny ödemekden ybaratdyr.

Bilim geljegi ýagtyldýan şamçyragdyr

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda” bilim ulgamyny toplumlaýyn ösdürmek boýunça uly işler durmuşa geçirilýär. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda ylym-bilimi ösdürmäge döwlet derejesinde aýratyn üns berilýär. Şonuň netijesinde ähli bilim edaralarynda, şol sanda umumybilim berýän orta mekdeplerde hem ýaş nesle berilýän bilimiň mazmuny we hili yzygiderli kämilleşýär. Hormatly Prezidentimiziň döredip berýän şertleriniň netijesinde, bilim edaralarynda dünýä ölçeglerine laýyk gelýän täze tehnologiýalardan peýdalanylmagy, ylmyň soňky gazananlarynyň hem-de okatmagyň innowasion usullarynyň bilim ulgamyna ornaşdyrylmagy bilimiň hiliniň ýokary derejesini üpjün edýär. Ýurdumyzda bu möhüm ulgamyň işini düýpli kämilleşdirmek boýunça netijeli işler alnyp barylýar. Pudagyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmakda, sanly bilimi ornaşdyrmakda, dürli ugurlar boýunça hünärmenleri taýýarlamakda oňyn özgertmeler amala aşyrylýar. Häzirki wagtda ylmyň we tehnologiýanyň ösmegi bilen, innowasion enjamlar gündelik durmuşymyzda wajyp oruna eýe boldy. Şeýle innowasion tehnologiýalary öwrenmek we olardan doly baş alyp çykmak üçin köp okamaly, şeýle-de dünýäniň dürli dillerini düýpli öwrenmeli. Adamzadyň ýaşaýyş-durmuşyny ylym-bilimsiz göz öňine getirmek asla mümkin däl. Ylym-bilim ada

«Köňülleri birleşdirýän sungat» döredijilik, terjimeçilik bäsleşiginiň ýeňijileri

Hormatly Prezidentimiziň «Ýaşlaryň dünýä dillerini düýpli öwrenmegi, edebiýat we sungat bilen giňden meşgullanmagy üçin hem ähli şertleri döretmeli. Olaryň arasynda döredijilik bäsleşiklerini yzygiderli geçirip durmaly» diýen sözlerinden, ýaşlarymyzy watançylyk ruhunda terbiýelemek, olaryň döredijilik ukyplaryny ösdürmek, dünýägaraýşyny giňeltmek, ýurdumyzda dünýä medeniýetlerini birleşdirýän, baýlaşdyrýan, dostlaşdyrýan terjimeçilik sungatyny ösdürmek, terjimeçilik hünäri boýunça zehinli ýaşlary ýüze çykarmak hem-de ýetişdirmek baradaky taýsyz aladalaryndan ugur alyp, şeýle hem Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli Türkmenistanyň Parahatçylyk Gaznasynyň müdiriýetiniň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de «Dünýä edebiýaty» žurnalynyň redaksiýasynyň bilelikde ýaş terjimeçileriň arasynda yglan eden «Köňülleri birleşdirýän sungat» atly döredijilik bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi. Bäsleşigiň şertine laýyklykda talyp ýaşlar terjime sungaty hakdaky öz garaýyşlaryny, haýsy terjimeçilik usullaryny ileri tutýandyklaryny beýan edip, daşary ýurt dillerinden özleriniň saýlap alan eserlerini ýa-da eserlerden bölekleri (4-5 sahypa möçberinde) terjime etmeli.

Zehin daragtynyň gül — gunçalary

«Köňülleri birleşdirýän sungat». Ine, şeýle at bilen ýaş terjimeçileriň arasynda ilkinji gezek döredijilik bäsleşigi yglan edildi. Hawa, hawa, ilkinji gezek. Özem köpleriň söýgüli neşiri bolan «Dünýä edebiýaty» žurnalynda. Bäsleşigi bu žurnalyň redaksiýasy, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Parahatçylyk Gaznasynyň müdiriýeti hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi bilelikde gurady. Bäsleşige eserleriň 400-e golaýy gelip gowuşdy. Ýaş terjimeçileriň terjimeleriniň dil çeperçiligi we mazmun taýdan hiliniň gowudygy aýratyn nygtalmaga mynasyp. Diýmek, Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň döredip beren mümkinçilikleri esasynda terjimeçileriň täze nesli kemala gelýär. Ýurdumyzyň ähli ýokary okuw mekdepleri hem bu bäsleşige diýseň işjeň gatnaşdylar. Hususanam, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň, Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň, Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň, ýörite orta hünär okuw mekdepleriniň, ýurdumyzyň harby ugurdan ýokary bilim berýän okuw jaýlarynyň harby talyplaryny aýratyn nygtamak bolar. Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň orta hünär okuw mekdebiniň talyplary hem metbugat işi bilen ugurdaş bilim ojagynda okaýandyklaryny aýan etdiler. Olaryň hödürlän terjimeleri hem

Ýaş zehinleriň döredijilik başlangyçlary

Okuw sapaklarynyň ählisi daşary ýurt dillerinde alnyp barylýan ýokary okuw mekdepleri hakda söz açylanda ilki bilen Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti göz öňümize gelýär. Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen 2014-nji ýylda döredilen Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň esasy wezipesi halkara bilim beriş ulgamynyň ülňülerine laýyklykda ýokary hünär derejeli hünärmenleri taýýarlamaklyga gönükdirilendir.

Yl­my-usu­ly mas­la­hat ge­çi­ril­di

Türk­me­nis­ta­nyň Bi­lim mi­nistr­li­gi­niň we Ahal we­la­ýat hä­kim­li­gi­niň gu­ra­ma­gyn­da Yz­gant şä­her­çe­sin­dä­ki Ber­di­mu­ha­met An­na­ýew adyn­da­ky 27-nji or­ta mek­dep­de Wa­tan go­rag­çy­la­ry­nyň gü­ni my­na­sy­bet­li yl­my-usu­ly mas­la­hat ge­çi­ril­di. Bu yl­my-usu­ly mas­la­hat “Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de ýaş nes­le ra­ýat-wa­tan­çy­lyk ter­bi­ýe­si­ni ber­me­giň we­zi­pe­le­ri” di­ýen şy­ga­ra bes­len­di. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz türk­men hal­ky­nyň ýaş nes­li­niň mil­li ter­bi­ýe­si­ne aý­ra­tyn üns­li ga­ra­mak, mil­le­ti­mi­ziň ru­hu­na mah­sus aras­sa, sag­dyn ah­lak ka­da­la­ry­ny we mil­li buý­san­jy sak­la­mak ha­kyn­da ala­da­lan­ýar. Bu ba­bat­da ýur­du­my­zyň jem­gy­ýet­çi­lik guramalarynda wa­gyz-ne­si­hat iş­le­ri gi­ňiş­le­ýin al­nyp ba­ryl­ýar. Türk­men hal­ky he­mi­şe ah­lak ter­bi­ýe­si­ne, Wa­ta­na, hal­ka, jem­gy­ýe­te, maş­ga­la bo­lan ga­ra­ýyş­la­ry­ny ne­sil­le­rin­de ter­bi­ýe­läp ge­lip­dir­ler. Ter­bi­ýe işin­dä­ki ne­ti­je­li usul­la­ryň bi­ri hem, şah­sy­ýet do­ly ma­ny­syn­da ke­ma­la gel­ýän­çä oňa ah­lak we wa­tan­çy­lyk ter­bi­ýe­si­ni ber­mek­dir. Hal­ky­myz­da ne­sil ter­bi­ýe­si diý­seň in­çe­den-in­çe iş­le­nen me­se­le­dir. Bu ba­bat­da il­ha­lar yn­san, mu­gal­lym Ber­di­mu­ha­met An­na­ýe­wiň hem ça­ga­la­ra be­ren öwüt-ün­dew­le­ri­niň, edep-ter­bi­ýe iş­le­ri­niň esa­sy öz

Bi­lim­li ýaş­lar buýsanjymyzdyr

Ýur­du­myz­da al­nyp ba­ryl­ýan ýaş­lar ba­ra­da­ky döw­let sy­ýa­sa­ty Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de giň­den dur­mu­şa or­naş­dy­ryl­ýar. Ru­hy we be­den taý­dan sag­dyn ýaş­la­ry ter­bi­ýe­läp ýe­tiş­dir­mek üçin üs­tün­lik­li dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän iş­ler pä­him­li pe­der­le­ri­mi­ziň yn­san­per­wer­lik ýö­rel­ge­le­ri­ne esas­la­nyp dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär. Ar­ka­dag Ser­dar­ly bag­ty­ýar ýaş­lar ýy­ly­nda ýaş­la­ra uly ynam bil­di­ri­lip, her bir iş­e öz­le­ri­niň my­na­syp go­şant­la­ry­ny goş­ma­ga, bi­lim­le­ri­ni we ze­hin­le­ri­ni aý­dyň be­ýan et­mä­ge giň müm­kin­çi­lik­ler dö­re­dil­ýär. Gel­je­gi­miz bo­lan ýaş­lar­da ra­ýat­lyk jo­gap­kär­çi­li­gi­ni ter­bi­ýe­le­mek­de, ola­ryň wa­tan­sö­ýü­ji şah­sy­ýet­ler bo­lup ke­ma­la gel­me­gin­de mil­li ter­bi­ýä­niň or­ny ulu­dyr. Türk­men ede­bi­ýa­ty­nyň gör­nük­li we­kil­le­ri­niň dö­re­di­ji­li­gi ýaş­la­ry­my­zy wa­tan­çy­lyk ruh­unda ter­bi­ýe­le­mek­de ba­ha­syz gym­mat­lyk­dyr. Şo­nuň üçin hem mil­li ter­bi­ýä­miz­de nus­ga­wy ede­bi­ýa­ta ýüz­len­me­gi­miz ýö­ne ýer­den däl­dir.