"Standart, hil we howpsuzlyk" žurnaly

Esaslandyryjysy: Türkmen Standartlar maglumat merkezi
Salgysy: Aşgabat şäheri, Oguzhan köçesi 201-nji jaýy
Telefon belgileri: 39-25-76

Habarlar

Talyplar döwlet amaly tejribeliginde

Biziň lukmançylyk hünär mekdebimizde gyzgalaňly döwür ýetip gelýär: ýene-de sanlyja günlerden döwlet synaglary başlanýar. Bu möhüm synaga talyplaryň 50-si gatnaşar. Olar bizde akuşerçilik işi, saglygy goraýyş we öňüni alyş işi, maşgala şepagat uýasy hünärleri boýunça bilim alýarlar. Geljekki hünärmenler häzirki günlerde welaýatymyzyň saglygy goraýyş edaralarynda döwlet amaly tejribeligini geçýärler. Olar mugallymlarymyzyň ýolbaşçylygynda ynsan saglygyny goramakda, keselleriň öňüni almakda we dürli dertleri bejermekde zerur bolan endikleri öwrenýärler. Talyplarymyzyň bir topary welaýat köpugurly hassahanasynda bolup, ol ýerde oturdylan kämil lukmançylyk enjamlary, olary ulanmagyň ýollary bilen höwesli tanyşýar. Şeýle çemeleşme ýaş hünärmenleriň geljekde ilatyň saglygyny goramak işinde netijeli zähmet çekmeklerinde ähmiýetlidir. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe beýleki ugurlar bilen birlikde saglygy goraýyş ulgamy hem düýpli ösüşlere eýe bolýar. Çuňňur oýlanyşykly işlenilip düzülen «Saglyk» Döwlet maksatnamasyna laýyklykda ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda döwrebap hassahanalar, saglyk merkezleri gurlup, ulanylmaga berildi. Olarda hünär kämilligine eýe bolan saglygy goraýyş işgärleri yhlasly zähmet çekýärler. Ýakyn wagtda olaryň hataryna biziň mekdebimizi üstünlikli tamamlajak ýaş hünärmenler hem goşularlar. Biz olaryň hormatly Prezidentimiziň öňde goýan jogapkär

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutyna 2023-2024-nji okuw ýylyna okuwa kabul etmegiň tertibi

1. Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutyna Watana, Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyna wepaly, sagdyn pikirli, arassa ahlak sypatly, beden we ruhy taýdan sagdyn, degişli bilim maksatnamasyny özleşdirmäge ukyply we taýýarlykly, harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärlerine bildirilýän aýratyn talaplara laýyk gelýän, umumy orta bilimli, aşakda görkezilen ýaş derejelerine gabat gelýän Türkmenistanyň raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda okuwa kabul edilýär: 1) orta bilimli, çagyryş boýunça harby gullugy geçen, harby gulluga meýletin girmäge isleg bildiren, ýaşy 24-den geçmedik erkek raýatlar;

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby mekdeplerine 2023-2024-nji okuw ýylyna okuwa kabul etmegiň tertibi

1. Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby mekdeplerine okuwa kabul etmek bu mekdeplerde okamaga isleg bildiren, 2023-nji ýylda Türkmenistanyň orta mekdepleriniň 8-nji synpyny tamamlan ýylynda 14-15 ýaşyny doldurýan, sagdyn pikirli, beden taýdan sagdyn ýetginjek erkek raýatlaryň arasynda geçirilýär. 2. Ýöriteleşdirilen harby mekdepleriň okuwynyň möhleti 4 okuw ýyly. Olarda okuwçylaryň okuw we harby terbiýeçilik sapaklary, gün tertibi, sapakdan daşary işleri, gündelik tabşyrykda gullugy alyp barmagy, şeýle hem beden taýýarlygy we çuňlaşdyrylan başlangyç harby taýýarlygy bilen baglanyşdyrylyp alnyp barylýar.

Bilim ulgamynda giň mümkinçilikler

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz ylym-bilimi ösdürmekde beýik işleri durmuşa geçirýär. Ýaş nesle berilýän bilimiň hilini ýokarlandyrmak, ony häzirki döwrüň ösen talaplaryna laýyk getirmek, multimedia tehnologiýalaryny, interaktiw usullary ulanmak esasy wezipe bolup durýar. Şu wezipäni ýerine ýetirmek üçin mekdebimiziň mugallymlary hem uly tagalla edýärler. Eziz Diýarymyzyň geljekde has-da gülläp ösmegi üçin mekdepde çagalara bilim, terbiýe bermekde okatmagyň dürli usullaryndan peýdalanmak möhümdir. Bularyň ählisi ýaş nesliň zehin-başarnyklarynyň artmagyna, bilimleriniň, aňlarynyň kämilleşmegine oňaýly täsirini ýetirýär. Häzirki wagtda okuw-terbiýeçilik işiniň hilini we netijeliligini ýokarlandyrmak üçin sapaklaryň guralyşyna aýratyn üns berilýär. Döwrebap sapagy guramak mugallymdan döredijilikli işlemegi talap edýär. Ilkinji nobatda, mugallym sapaga oňat taýýarlyk görmeli. Sapagyň netijeli bolmagy üçin okuwçylaryň işjeňligini gazanmaly, geçilýän temany giňişleýin beýan etmeli, ony durmuş bilen baglanyşdyrmaly, okuwçynyň şol tema bolan gyzyklanmasyny döretmeli bolýar. Mugallymyň her günki okadýan sapagyna taýýarlykly gelmegi, gündelik sapak ýazgylarynyň talabalaýyk bolmagy onuň şol günki üstünliginiň ilkinji görkezijisidir. Mugallymyň üstünligi onuň geçilýän temanyň mazmunyny okuwçylara düşündirip bilmek başarnygyna, hünär

San­ly bi­lim ul­ga­my ösdürilýär

Ar­ka­dag­ly Ser­da­ry­my­zyň pa­ra­sat­ly baş­lan­gyç­la­ry­nyň esa­syn­da mil­li bi­lim ul­ga­my in­no­wa­sion ösüş­le­riň tä­ze be­lent­lik­le­ri­ne ynam­ly ga­dam bas­ýar. Mil­li bi­lim ul­ga­my­ny kä­mil­leş­dir­mek, giň göz­ýe­tim­li, mak­sa­da ok­gun­ly, päk ah­lak­ly, ru­hy taý­dan sag­dyn, in­no­wa­sion teh­no­lo­gi­ýa­la­ry do­lan­dyr­ma­ga ukyp­ly, ýo­ka­ry hü­när­li, taý­ýar­lyk­ly ýaş­la­ry ter­bi­ýe­läp ýe­tiş­dir­mek bo­ýun­ça mak­sat­na­ma­la­ýyn iş­ler dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär. Ne­ti­je­de, yk­dy­sa­dy­ýe­tiň äh­li pu­dak­la­ryn­da al­nyp ba­ryl­ýan yl­my-bar­lag ugur­la­ry­nyň art­dy­ryl­ma­gy we ola­ryň ne­ti­je­li­li­gi­niň ýo­kar­lan­dy­ryl­ma­gy, ýur­du­my­zyň yl­my-bar­lag ins­ti­tut­la­ry­nyň, ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­ri­niň yl­my-bar­lag müm­kin­çi­lik­le­ri­niň ut­ga­şyk­ly peý­da­la­nyl­ma­gy üns mer­ke­zin­de sak­la­ny­lyp, ýaş alym­la­ra döw­let ta­ra­pyn­dan äh­li müm­kin­çi­lik­ler dö­re­dil­ýär hem-de ola­ryň hö­wes­len­di­ril­me­gi üçin uly gol­daw be­ril­ýär. Mu­nuň özi in­no­wa­si­ýa teh­no­lo­gi­ýa­lar­dan, döw­re­bap yl­my-bar­lag­lar­dan oňat baş çy­kar­ýan ýo­ka­ry de­re­je­li hü­när­men­le­ri taý­ýar­la­mak bo­ýun­ça al­nyp ba­ryl­ýan iş­le­re uly äh­mi­ýet be­ril­ýän­di­gi­niň aý­dyň su­but­na­ma­sy­dyr.

Edebiýat sapagynda edebi eserleri okatmak

Her bir ýur­duň ösü­şi ylym-bi­lim ul­ga­my­nyň ösü­şi bi­len kes­git­le­nil­ýär. Şo­nuň üçin eziz Wa­ta­ny­myz­da bi­lim ul­ga­my­ny ös­dür­mä­ge aý­ra­tyn üns be­ril­ýär. Ýaş nes­liň döw­re­bap bi­lim we ter­bi­ýe al­mak­la­ry üçin hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ta­ra­pyn­dan yzy­gi­der­li üs­tün­lik­li iş­ler al­nyp ba­ryl­ýar. Pe­der ýo­lu­ny do­wam ed­ýän Ar­ka­dag­ly Ser­da­ry­my­zyň ýaş­lar ba­ra­da­ky taý­syz ta­gal­la­la­ry bi­ziň her bi­ri­mi­zi buý­san­dyr­ýar. Biz — mu­gal­lym­lar hem her bir sa­pa­gyň tä­sir­li bol­ma­gy­ny ga­zan­mak­da dür­li usul­lar­dan ýer­lik­li peý­da­lan­ýa­rys. Bil­şi­miz ýa­ly, türk­men di­li we ede­bi­ýa­ty sapagy ça­ga­la­ra ene di­li­mi­zi çuň­ňur öw­ret­mek­de, ola­ra bi­lim ber­mek bi­len bir ha­tar­da, asyl­ly ter­bi­ýe ber­mek­de aý­ra­tyn or­na eýe­dir. Ede­bi­ýat sapagynda ge­çil­ýän her bir te­ma­da ýaş nes­le gö­rel­de alar­lyk, ter­bi­ýe mek­de­bi bo­lan şah­sy­ýet­ler, ola­ryň dur­muş ýol­la­ry ba­ra­da gi­ňiş­le­ýin gür­rüň be­ril­ýär. Sa­pak­da gür­rü­ňi edil­ýän wa­ka­lar okuw­çy­lar­da uly gy­zyk­lan­ma dö­red­ýär. Şe­ýe-de ola­ra ge­çi­len te­ma ba­ra­da gür­rüň ber­di­ri­len­de öz pi­ki­ri­ni do­ly we dog­ry be­ýan et­mä­ge bo­lan ukyp-ba­şar­nyk­la­ry art­ma­ga baş­la­ýar. Ki­tap­da ber­len teks­ti okat­mak bol­sa, söz­leý­şi­niň kä­mil­leş­me­gi­ne iter­gi ber­ýär. Çe­per eser­ler ar­ka­ly öňe sü­rül­ýän pi­kir­ler ýaş

Röw­şen gel­je­gi­mi­ziň bin­ýa­dy

Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän be­ýik iş­ler bi­ziň her bi­ri­mi­zi buý­san­dyr­ýar. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň pa­ra­sat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da al­nyp ba­ryl­ýan döw­let sy­ýa­sa­ty äh­li ugur­lar bi­len bir ha­tar­da, ýaş­lar ha­kyn­da­ky ala­da­ny hem baş we­zi­pe edip goý­ýar. Çün­ki ýaş­lar Wa­ta­ny­my­zyň ösüş­le­ri­ne go­şant goş­ýan kä­mil hü­när­men­ler­dir, röw­şen gel­je­gi­miz­dir. Ýur­du­my­zyň bi­lim we ylym ul­ga­my­ny dün­ýä de­re­je­si­ne çy­kar­mak, ýaş­la­ryň saz­la­şyk­ly ös­me­gi, dün­ýä­ga­raý­şy­nyň gi­ňel­me­gi üçin äh­li şert­le­ri dö­ret­mek ýa­ly mö­hüm ugur­lar hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň he­mi­şe üns mer­ke­zin­de­dir. Ar­ka­dag­ly Ser­da­ry­myz öz çy­kyş­la­ryn­da hä­zir­ki za­man şert­le­rin­de is­len­dik döw­le­tiň kuw­wa­ty­nyň we gül­läp ös­me­gi­niň, il­kin­ji no­bat­da, yl­myň we teh­no­lo­gi­ýa­la­ryň ösü­şi­niň mil­le­tiň in­tel­lek­tual de­re­je­si bi­len kes­git­len­ýän­di­gi­ni nyg­ta­ýar.

Ça­ga­la­ryň ter­bi­ýe­sin­de er­te­ki­le­riň äh­mi­ýe­ti

Ýaş ne­sil­le­ri mil­li ruh­da ter­bi­ýe­le­mek, ola­ryň dü­şün­je­le­ri­ni ös­dür­mek ter­bi­ýe me­se­le­sin­de esa­sy iş­le­riň bi­ri­dir. Mu­nuň üçin ola­ra ça­ga­lar ba­gyn­da, maş­ga­la­da kä­mil ter­bi­ýe be­ril­ýär, çün­ki ir­ki dö­wür­ler­de ber­len ter­bi­ýe ça­ga­nyň aňyn­da berk or­naş­ýar. Şo­nuň üçin ter­bi­ýe­çi­ler ene-ata­lar bi­len ýyg­jam ara­gat­na­şyk­da bol­ýar­lar, maş­ga­la­da ola­ra asyl­ly gö­rel­de gör­kez­me­gi ün­de­ýär­ler. Ene-ata hem maş­ga­la­da ça­ga ter­bi­ýe­si­ne jo­gap­kär­li çe­me­leş­ýär. Şun­da esa­san kör­pe­je­le­re er­te­ki­le­ri köp aý­dyp ber­mek bi­len, olar­da mil­li dü­şün­jä­ni ke­ma­la ge­tir­ýär­ler. Ene-ata­lar ça­ga ter­bi­ýe­sin­de mil­li oýun­la­ry, sa­na­waç­la­ry, ma­tal­la­ry ula­nyp dur­ma­ly­dyr­lar. Ça­ga özü­ne er­te­ki aý­dyp be­ril­me­gi­ni, goş­gy, sa­na­waç öw­re­di­len­de ola­ry ýat tu­tup, ata-ene­si­ne aý­dyp be­rip, ola­ryň diň­le­me­gi­ni, su­rat­ly ki­tap­la­ra se­re­dip, öz­le­ri bi­len gür­rüň edil­me­gi­ni is­le­ýär. Mu­nuň özi ça­ga­nyň söz­leý­şi­niň kä­mil bol­ma­gy­na, ene di­li­mi­ze buý­sanç dö­re­me­gi­ne ýar­dam ber­ýär. Çün­ki söz­leý­şiň kä­mil bol­ma­gy­nyň bin­ýa­dy il­ki maş­ga­la­da, soň­ra ça­ga­lar ba­gyn­da al­nyp ba­ryl­ýan iş­le­riň esa­syn­da go­ýul­ýar. Dur­muş­da bol­sa ça­ga üçin mö­hüm bo­lan bu iki ta­ra­pyň öza­ra hyz­mat­daş­ly­gy ze­rur­dyr.

Baş­lan­gyç synp­lar­da iň­lis di­li­ni öw­ret­me­giň usul­la­ry

Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň bi­möç­ber ala­da­la­ry, taý­syz ta­gal­la­la­ry ne­ti­je­sin­de, ylym-bi­lim ul­ga­myn­da uly ösüş­ler ga­za­nyl­ýar. Bi­lim ojak­la­ry­nyň döw­re­bap­laş­dy­ryl­ma­gy, ola­ryň in­no­wa­sion teh­no­lo­gi­ýa­lar bi­len üp­jün edil­me­gi bol­sa, okuw­çy­la­ryň al­ýan bi­lim­le­ri­ni has-da çuň­ňur öw­ren­me­gi­ne, mu­gal­lym­la­ryň-da dö­re­di­ji­lik­li iş­le­me­gi­ne uly iter­gi ber­di. Okuw­çy­la­ryň te­ma­la­ry düýp­li öz­leş­dir­mek­le­ri, ola­ryň öw­re­nen zat­la­ry­ny dil­den be­ýan ediş uky­by­nyň ös­me­gi, dö­re­di­ji­lik­li, öz­baş­dak iş­le­me­gi öw­ren­mek­le­ri üçin okuw gol­lan­ma­la­ryn­dan, gör­kez­me es­bap­la­ryn­dan baş­ga-da, mul­ti­me­dia tag­ta­syn­dan gi­ňiş­le­ýin peý­da­lan­ýa­rys. Onuň kö­me­gi bi­len her bir ge­çil­ýän sa­pa­gy in­te­rak­tiw usul­da gu­ra­ma­ga, şeý­le-de da­şa­ry ýurt dil­le­ri­ni öw­ret­mek­de lin­ga­fon otag­la­ryn­dan peý­da­lan­ma­ga uly müm­kin­çi­lik bar. Te­ma de­giş­li taý­ýar­la­ny­lan slaýd­la­ryň su­rat­laryň ýa-da dür­li saz­la­ryň, aý­dym­la­ryň kö­me­gi bi­len be­ril­me­gi okuw­çy­lar­da uly gy­zyk­lan­ma dö­red­ýär.

Mu­gal­lym­çy­ly­ga be­lent sar­pa

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz mil­li jem­gy­ýe­timiziň saz­la­şyk­ly ösü­şi­niň da­ýan­jy bo­lan ýaş­lar ba­ra­da­ ala­da edýär, olara giň mümkinçilikleri döredýär. Şu nuk­daý­na­zar­dan Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de ýaş­lar ba­ra­da­ky ala­da döw­let sy­ýa­sa­ty­nyň ile­ri tut­ýan ugur­la­ry­nyň bi­ri­ne öw­rül­di. Ar­ka­dag­ly Ser­da­ry­my­zyň pa­ra­sat­ly söz­le­ri ýaş­la­ry oka­ma­ga, öw­ren­mä­ge, dö­re­di­ji­lik­li zäh­met çekmä­ge ruh­lan­dyr­ýar. Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň «Älem iç­re at ge­zer» romanynda: «Mu­gal­lym — aý­ra­tyn adam. Ol bi­lim baý­ly­gy­ny adam­la­ra ba­gyş­la­ma­ly­dyr. On­so­ňam bi­lim şeý­le bir baý­lyk­dyr, ony ile nä­çe köp ber­seň, ol şon­ça-da ar­tar gi­der otu­rar» diý­lip nyg­tal­ýar.

Dil öwrenmek täze bir dünýäni öwrenmek

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdary bilen öňe sary ädimläp, döwletli döwrany gurýan Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň dünýä ýüzündäki abraý-mertebesi ýurduň ýaş nesliniň daşary ýurt dillerine sowatlylygy bilen hem baglydyr. Şonuň üçin hem hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň okuw mekdeplerinde daşary ýurt dillerini okatmagyň hilini ýokarlandyrmaga we netijeliligini artdyrmaga aýratyn üns berýär. Ýurdumyzda daşary ýurt dillerini okatmagyň netijeleriniň häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelmegi üçin “Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasy” kabul edildi. Bu Konsepsiýada göz öňünde tutulan çäreleriň hatarynda diňe bir öz milli dilimizi öwrenmek däl-de, dünýä dillerini öwrenmek meselesi hem örän aýdyňlygy bilen ýüze çykýar. Hut şunuň özi hem Arkadagly Prezidentimiziň ýurdumyzyň okuw mekdeplerinde daşary ýurt dilleriniň okadylyşyny kämilleşdirmek, bilim ulgamynyň ähli basgançaklarynda bitewi bilim gurşawyny döretmek boýunça alyp barýan döwletli syýasatynyň aýdyň görkezijisidir. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda ata Watanymyz uly üstünliklere beslenýär. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda ylym-bilim babatda gazanylýan üstünlikler biziň her birimizi begendirýär, buýsandyrýar. Ýurdumyzda halkara dili hasaplanýan iňlis dilini ylym-bilim ulgamynda öwre

“Dil bilen dünýäni gezer”

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň Baştutanlygynda ylym-bilim ulgamynda uly özgertmeler amala aşyrylýar. Ýurdumyzda ýaşlaryň ylymly, bilimli, giň dünýägaraýyşly, daşary ýurt dillerini bilýän kämil hünärmenler bolup ýetişmekleri üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Häzirki döwürde bilim ulgamynda amala aşyrylýan taryhy ähmiýetli özgertmeler döwrebap häsiýetlidir. Ýurdumyzda ýokary hilli bilim bilen bir hatarda ýaş nesliň döwrebap terbiýesi hem derwaýys hasaplanýar. “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda” ýaşlarymyzyň beden we ruhy taýdan sagdyn ösmegi, watançylygyň belent ruhunda terbiýelenmegi, täze bilimleriň özleşdiril-megi bilen baglanyşykly möhüm wezipeleriň durmuşa geçirilýändigini aýratyn bellemek gerek. Ylym-bilimi öwrenmekde dil biliminiň hem möhüm orny bar, çünki dünýä dillerini bilýän hünärmen ylmy edebiýatlardan peýdalanyp bilýär. Dünýäniň ylmy edebiýaty bilen ýakyndan tanyşmakda daşary ýurt dilleriniň uly ähmiýetiniň bardygy bellärliklidir. Ata-babalarymyz: “Dil bilen dünýäni gezer” diýip jaýdar belläpdirler. Hawa, daşary ýurt dillerini öwrenmek dünýägaraýşymyzy giňeltmegiň, bütindünýä bilen aragatnaşyk saklamagyň möhüm şertidir. Häzirki döwürde daşary ýurt dillerini bilmek zerur hasaplanýar, çünki iň täze tehnologiýalardan baş çykarmak, dünýä ýaşlary bilen aýakdaş gitmek döwrüň möhüm talaby bolup durýa

Görelde mekdebi

Parasatly pederlerimiziň: «Bir ýylyň aladasyny öňünden etseňiz, däne ekiň! On ýylyň aladasyny etseňiz, daragt ýetişdiriň! Ýüz ýylyň, müň ýylyň aladasyny etseňiz, nesil ýetişdiriň!» diýen jümlesinde röwşen geljegiň ýaşlara baglydygy nygtalýar. Hormatly Prezidentimiz bu jümläni has berkidip: «Ýaşlary ylymly bolan döwletiň sütünleri berkarar, güýji mizemezdir» diýýär, ýaşlary Watanymyzyň güýç-kuwwatyna, abraý-mertebesine deňeýär. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýaşlar syýasaty örän oýlanyşykly ýöredilip, Arkadagly Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda ýaş nesliň nurana geljegi ugrunda iňňän uly işler durmuşa geçirilýär. Täze taryhy döwürde halkymyzyň nesil terbiýelemek babatda gadymy wagtlardan bäri durmuş synagyndan geçirip gelýän milli terbiýesini ýörelge edinmek däbe öwrüldi. Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary esasynda halkymyzyň gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan ruhy gymmatlyklarynyň ençemesiniň gaýtadan dikeldilýän döwründe ýaş nesle ahlak, zähmet terbiýesini bermek we olary hünäre gönükdirmek meselesi bilim syýasatynyň wajyp wezipeleriniň biri bolup durýar.

Nusgalyk peder ýoly

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Harby-lukmançylyk fakultetinde Watan goragçylarynyň güni mynasybetli, «Berdimuhamet Annaýewiň gahrymançylykly zähmet we söweş ýoly — harby lukman talyplary üçin nusgalyk terbiýe mekdepdir» atly ylmy-amaly maslahaty geçirmek asylly däbe öwrüldi. Bu maslahatda halypa serkerde-mugallymlar, kliniki ordinatorlar we harby talyplar özleriniň alyp barýan ylmy işleri boýunça çykyş etdiler. Ylmy maslahata gatnaşanlar türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza, onuň döwletli ýoluny dowam edýän Arkadagly Serdarymyza, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň asuda ýaşamagyna, okamagyna hem-de zähmet çekmegine döredip berýän mümkinçiliklerine çäksiz hoşallyklaryny beýan etdiler.

Halkara derejeli üstünlikler

Golaýda ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatynyň Berkeleý uniwersitetiniň guramagynda mekdep okuwçylary üçin onlaýn görnüşinde matematika boýunça ýekeleýin we toparlaýyn halkara bäsleşigi geçirildi. Bu bäsleşige dünýäniň 30-a golaý döwletinden höwesjeň ýaşlaryň 2000-den gowragy gatnaşdy. Bäsleşikde Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adyndaky Ýöriteleşdirilen harby mekdebiniň harby okuwçylary hem işjeň gatnaşyp, özleriniň ukyp-başarnyklaryny görkezdiler hem-de baýrakly orunlary eýelemegi başardylar. Ýokary synplar üçin «advanced» kategoriýasynda ýekeleýin netijede harby mekdebimiziň 10-njy synp harby okuwçylary Sapa Ýazyýew, Begnazar Serdarow 1-nji, Wepa Baýlyýew, Begli Amanýazow 2-nji, Magtymguly Garlyýew bilen Kemal Ezizow dagy 3-nji orna mynasyp bolmagy başardylar. Gatnaşyjylara harby mekdebiň çagyryş boýunça harby gullukçysy Merdangeldi Baýramow ýolbaşçylyk etdi. Ýeňijilere altyn, kümüş, bürünç medallary gowşurylyp, degişli diplomlar bilen sylaglanyldy.

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby-deňiz mekdebine okuwa çagyrýarys!

1. 2023-2024-nji okuw ýylynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby-deňiz mekdebi okamaga isleg bildiren, 2023-nji ýylda Türkmenistanyň orta mekdepleriniň 8-nji synpyny tamamlanda 14-15 ýaşyny doldurýan, sagdyn pikirli, beden taýdan sagdyn Türkmenistanyň raýatlaryny giriş synaglarynyň netijeleri boýunça okuwa kabul edýändigini habar berýär. 2. Ýöriteleşdirilen harby-deňiz mekdebinde okamaga isleg bildiren dalaşgärlerden Türkmenistanyň orta mekdepleriniň 8-nji synpyna çenli okuw maksatnamasynyň çäginde matematika, fizika, Türkmenistanyň taryhy dersleri boýunça test ýumuşlary hem-de türkmen dili dersi boýunça diktant kabul edilýär. Giriş synaglary türkmen dilinde geçirilýär.

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz institutyna okuwa çagyrýarys!

1. 2023-2024-nji okuw ýylynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz instituty Watana, Türkmenistanyň Prezidentine, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyna wepaly, sagdyn pikirli, arassa ahlak sypatly, beden we ruhy taýdan sagdyn, degişli bilim maksatnamasyny özleşdirmäge ukyply we taýýarlykly, harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärlerine bildirilýän aýratyn talaplara laýyk gelýän we Harby-deňiz institutda okamaga isleg bildiren, umumy orta bilimli, ýaşy 24-den geçmedik ýa-da Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby mekdeplerini tamamlan, ýaşy 25-den geçmedik Türkmenistanyň raýatlaryny giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda okuwa kabul edýändigini habar berýär. Dalaşgärleriň ýaş derejeleri 2023-nji ýylyň 1-nji sentýabryna çenli hasaplanylýar.

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby mekdeplerine 2023-2024-nji okuw ýylyna okuwa kabul etmegiň TERTIBI

1. Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby mekdeplerine okuwa kabul etmek Ýöriteleşdirilen harby mekdeplerinde okamaga isleg bildiren, 2023-nji ýylda Türkmenistanyň orta mekdepleriniň 8-nji synpy tamamlan ýylynda 14-15 ýaşyny doldurýan, sagdyn pikirli, beden taýdan sagdyn ýetginjek erkek raýatlaryň arasynda geçirilýär. 2. Ýöriteleşdirilen harby mekdepleriň okuwynyň möhleti 4 okuw ýyly. Olarda okuwçylaryň okuw we harby terbiýeçilik sapaklary, gün tertibi, sapakdan daşary işleri, gündelik tabşyrykda gullugy alyp barmaklary, şeýle hem beden taýýarlygy we çuňlaşdyrylan başlangyç harby taýýarlygy bilen baglanyşdyrylyp alnyp barylýar.

Sanlylaşdyrylan sapaklara orun berilýär

Ýurdumyzda sanly ulgama geçmek babatynda işler ýokary derejede alnyp barylýar. Ähli ulgamlarda bolşy ýaly, bilim ulgamynda-da bu babatynda uly üns berilýär. Ýaş nesillerimize döwrebap bilim berip, olaryň sowatlylygyny ýokarlandyrmak üçin irginsiz aladalar edilýär. Okadylýan sapaklaryň ähmiýetiniň ýokarlanmagy, talyplaryň geçilýän tema oňat düşünmegi üçin institutymyzyň mugallymlary ähli okuw sapaklarynyň temalaryny elektron görnüşinde ýazgy edip, ony hem sapak wagtynda giňden ulanýar. Talyplaryň sanly tehnologiýalardan oňat baş alyp çykmagy hem-de olaryň bilim derejesiniň ýokarlanmagy ugrunda ýola goýlan bu işler özüniň oňat netijesini berýär. Talybyň saý-sebäp bilen sapaga gatnaşyp bilmedik pursatynda-da onuň sapagyň elektron görnüşinden täze temany özleşdirip bilmäge mümkinçiligi bar. Bu bolsa, ýaşlaryň biliminiň ýokarlanmagyna oňyn täsir edýär.

Bilimli nesil — kuwwatly Watan

Röwşen ertirimiziň aladasy Arkadagly Serdarymyzyň körpe nesil hakda taýsyz tagallalaryndan gözbaşly giň möçberli işleriň gerimi giňeýär. Ajap eýýamymyzda döwrebap çagalar baglarynda körpeleriň talaba laýyk terbiýelenmekleri, bilim almaklary we wagtlaryny gyzykly geçirmekleri üçin ähli amatlyklar döredilýär. Terbiýeçileriň ýadawsyz aladalary bilen oglanjyklardyr gyzjagazlaryň ajap eýýamymyzyň mynasyp ýaşlary bolup ýetişmekleri gazanylýar.