"Standart, hil we howpsuzlyk" žurnaly

Esaslandyryjysy: Türkmen Standartlar maglumat merkezi
Salgysy: Aşgabat şäheri, Oguzhan köçesi 201-nji jaýy
Telefon belgileri: 39-25-76

Habarlar

Türkmenistanda şu ýylyň 11 aýynda konteýner ýük daşamalary 41% ýokarlandy

Türkmenistanyň halkara ýük dolanyşygynda 2022-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlarynda konteýnerli ýük daşamalary geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 41 göterim ýokarlandy. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy çarşenbe güni habar berdi. Maglumatlara görä, 2021-nji ýylda Türkmenistanyň konteýnerli ýük daşamalary 2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende 157 göterim artdy.

Bagtyýar durmuşyň ygtybarly binýady

Türkmenistan dünýä ýüzünde durmuş derejeli ýurt hökmündäki ornuny barha pugtalandyrýar. 2023-nji ýyl üçin tassyklanan Döwlet býujetiniň çykdajylarynyň 75 göterime golaýynyň durmuş ulgamyny maliýeleşdirmäge gönükdirilmegi-de munuň şeýlediginiň subutnamasydyr. Döwlet býujeti kesgitli döwür üçin işlenip taýýarlanylýan maliýe resminamasy bolup, onda býujetiň girdejileriniň we çykdajylarynyň maddalary öz beýanyny tapýar. Şunda onuň girdeji böleginiň çeşmeleri, şeýle-de çykdajylarynyň gönükdirilýän ugurlary häzirki döwürde ýurtda alnyp barylýan durmuş-ykdysady syýasatyň mazmunyna has içgin göz ýetirmäge mümkinçilik berýär. 2023-nji ýyl üçin 5-nji dekabrda tassyklanan baş maliýe resminamasynyň döwrüň talaplaryndan ugur alnyp taýýarlanylmagy geljek ýylda hem ykdysady ösüşiň durnukly depgininiň saklanjakdygyny, raýatlaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerini mundan beýläk-de ýokarlandyrmaga gönükdirilen özgertmeleriň dowam etdiriljekdigini aňladýar.

Geofizikleriň ynamly gadamlary

Eziz Diýarymyzyň nebit-gazly ýataklaryndaky baýlyklary gözläp tapmak ýaly möhüm işler, esasan, «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Türkmennebitgeofizika» müdirliginiň hünärmenleriniň netijeli zähmetine baglydyr. Şeýle ojaklaryň gazylan we burawlaýyş işleri alnyp barylýan guýularynda ýeriň geofiziki gatlaklaryny içgin öwrenmek, takyklanylan öndümli gatlaklarda, zerur bolan halatynda, degişli çäreleri amala aşyrmak ýaly gaýragoýulmaşyz işleriň onlarçasyny hut şu müdirligiň geofizikleri üstünlikli amala aşyrýarlar. Juda anyk kesgitlemeleri talap edýän bu möhüm işlerde müdirligiň Balkanabatdaky, şeýle hem kuwwatly awtoulaglarynda oturdylan kämil barlamhanalaryna aýgytly orun degişlidir. Müdirlikde «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň on bir aýynda 60 million 176 müň manatlyga derek 73 million manatlykdan hem gowrak işler özleşdirilip, meýilnama 121,3 göterim amal edildi. Gazanylan üstünlige müdirligiň Hazar we Ekerem şäherçelerindäki senagat-geofizika ekspedisiýasynyň, Balkanabatdaky kompýuter-tehnologik hem-de ýokary tehnologik enjamlary ornaşdyryş ekspedisiýalarynyň işçi-hünärmenleri saldamly goşant goşdular.

Nebiti gaýtadan işleýjileriň ynamly gadamlary

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy mukaddes ýurt Garaşsyzlygymyza eýe bolan ilkinji ýyllarymyzdan başlap ägirt uly özgertmeleri başdan geçirýär. Milliardlarça amerikan dollary möçberinde maýa goýumlarynyň gönükdirilmegi bilen bu toplumda katalitik reforminginiň we millisekunt katalitik krekinginiň, ýokary oktanly benzin, çalgy ýaglaryny, polipropilen öndürýän, dizel ýangyjynyň gidroarassalaýyş önümçiliginiň, şeýle hem üpjünçilik gurluşlarynyň häzirki zaman desgalary guruldy. Netijede, sanlyja ýylyň dowamynda nebiti gaýtadan işlemegiň önümçiliginiň iň häzirki zaman toplumy peýda boldy. Olaryň aglabasynyň diňe bir Merkezi Aziýada däl, eýsem, tutuş dünýäde-de deňi-taýy ýokdur. Häzirki wagtda milli ykdysadyýetimiziň kerwenbaşysyna öwrülen bu toplum etillenmedik awtomobil ýangyçlaryny, awiasiýa we tehniki kerosinlerini, reaktiw we dizel ýangyjyny, mazudy, çalgy ýaglaryny, polipropileni, peç ýangyjyny, ýeňil gazoýly, nebit elektrod koksuny, suwuklandyrylan gazy, gurluşyk we ýol bitumlaryny we ýene-de birnäçe nebit önümlerini taýýarlaýar. Toplumyň önümleri eziz Diýarymyzyň eksport potensialynyň esasyny düzýänligi bilenem möhüm ähmiýete eýedir.

Täze binada, amatly şertlerde

Hormatly Prezidentimiz gurmak, döretmek ýaly röwşen ýoly uly ynam bilen ýöredýär. Şonuň netijesinde ata Watanymyz sözüň doly manysynda uly gurluşyk meýdançasyna öwrüldi. Biri-birinden owadan, işlemek, ýaşamak üçin amatly ymaratlar oba-şäherlerimize görk berýär. Şeýle binalaryň biri Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň Kölaryk geňeşliginiň adybir obasynda peýda boldy. — Mälim bolşy ýaly, Çärjew welaýatymyzda iň köp ilatly etraplaryň biri. Biz etrabymyzyň ilatyny tebigy gaz bilen bökdençsiz üpjün etmek, raýatlaryň bu ýangyçdan howpsuz peýdalanmagyny gazanmak ugrunda ýadawsyz alada edýäris. Täze gurlan bina bolsa ilata göwnejaý hyzmat etmekde, gaz geçiriji ulgamyň sazlaşykly işlemegini gazanmakda biziň üçin goşmaça amatlyklary döredýär — diýip, «Çärjewetrapgaz» gaz hojalyk edarasynyň başlygy Şerali Egamberdiýew gürrüň berýär.

Şu ýylyň 10 aýynda türkmen-gyrgyz söwda dolanyşygy 179% artdy

Gyrgyzystanyň Türkmenistan bilen daşary söwda dolanyşygy şu ýylyň ýanwar-oktýabr aýlarynda 76 million ABŞ dollaryndan gowrak bolup, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 179 göterim ýokarlandy. Bu barada Gyrgyzystanyň Milli statistika komiteti penşenbe güni çap eden hasabatynda mälim etdi. Geçen ýylyň birinji on aýynda iki ýurduň arasyndaky söwda dolanyşygy 27,26 million ABŞ dollaryndan gowrak bolupdy.

Döwrüň beýikliginiň nyşany

Şu ýylyň 3-nji dekabrynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň birinji tapgyrynyň tamamlanyp barýan gurluşygy bilen bagly möhüm wezipeleri ara alyp maslahatlaşmak, şeýle-de öňde durýan maksatnamalaýyn işleri kesgitlemek üçin Milli Geňeşiň agzalarynyň, ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we degişli jogapkär ýolbaşçylaryň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Maslahatda täze şäheriň birinji tapgyryndaky desgalaryň açylyş dabarasynyň ýokary derejede guralmagyny üpjün etmek, täze döredilýän ilatly ýere dereje bermek, döwrebap at dakmak, ol ýerde ýerleşdiriljek düzüm birliklerini kesgitlemek, edaralardyr kärhanalaryň ýolbaşçy düzümini emele getirmek, onuň dolandyryş çägini kesgitlemek, ýerleri bölüp bermek babatda öňde duran möhüm wezipelere garaldy. Aşgabadyň günbatar tarapynda gojaman Köpetdagyň düzlüklerini etekläp oturan täze şäher döwrüň beýikliginiň aýdyň nyşanyna öwrülýär. Göwher gaş kimin lowurdaýan Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň birinji tapgyrynyň açylmagy taryhyň röwşen sahypasyny alamatlandyrar.

Guýularyň sany köpelýär

2021-nji ýylyň awgust aýynda Gahryman Arkadagymyz Mary welaýatyna amala aşyran iş saparynyň çäginde «Galkynyş» gaz käninde bolup, täze guýularyň üçüsiniň gurluşygyna ak pata berdi. Guýulary burawlamak işi «Türkmengaz» döwlet konserni bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Milli nebitgaz korporasiýasynyň arasynda baglaşylan şertnama esasynda hytaýly hünärmenlere ynanyldy. 60-njy ulanyş guýusyndan täzelikde 4580 metr çuňlukdan tebigy gazyň senagat akymy alyndy. Bu ulanyş guýusynyň agyz ýakasynyň gurluşyk-gurnama işleri ýerine ýetirildi we önümçilige girizildi. «Marygazçykaryş» müdirliginiň buýurmasy esasynda ulanyş guýusynyň agyz ýakasynyň gurluşyk-gurnama işlerinde «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmenýöritenebitgazgurnama» trestiniň 3-nji ýöriteleşdirilen gurnama edarasynyň gurluşykçylary baş potratçy boldular. Işleriň halkara ölçeglere, innowasion tehnologiýanyň talaplaryna laýyklykda, öz wagtynda ýerine ýetirilmegi ugrunda edaranyň uly iş alypbaryjysy Meýlis Hommadow, gurnaýjy Maksat Gurbanow, ýokary derejeli kebşirleýji Begenç Kakyşow we beýlekiler has tapawutlanyp zähmet çekdiler.

Söwda toplumynda 11 aýyň jemlerine bagyşlanan maslahat geçirildi

17-nji dekabrda Türkmenistanyň Söwda toplumynyň mejlisler zalynda şu ýylyň ýanwar — noýabr aýlarynyň jemlerine bagyşlanan maslahat geçirildi. Onda hormatly Prezidentimiziň 16-njy dekabrda Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçiren giňişleýin mejlisinde beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek boýunça öňde durýan wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle-de ýetip gelýän Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli dükanlary we bazarlary halkyň sarp edýän azyk we beýleki harytlary bilen doly üpjün etmek, olaryň nyrhlarynyň ýokarlanmagyna ýol bermezlik dogrusynda giňişleýin gürrüňler edildi. Maslahatda, ilki bilen, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew Söwda toplumy boýunça şu ýylyň ýanwar — noýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri barada çykyş etdi. Şeýle-de hormatly Prezidentimiziň sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmegiň, Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi tarapyndan paýtagtymyzda hem-de welaýatlarymyzda guralan göçme baýramçylyk söwda nokatlarynda halkyň sarp edýän harytlaryny bellenilen nyrhlarda halka hödürlemegiň wajypdygy barada nygtady.

Birža söwdalary

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň geçen hepdedäki söwdalarynda geleşikleriň 32-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Türkiýeden, Owganystandan, Özbegistandan, Gyrgyz Respublikasyndan, Wirjin adalaryndan, Maltadan we BAE-den gelen telekeçiler «Türkmennebit» döwlet konserniniň kärhanalarynda öndürilen girdo usulda arassalanan dizel ýangyjyny we awiakerosini satyn aldylar. Şeýle-de, Dokma senagaty ministrliginiň dokma toplumlarynda öndürilen dürli reňklerdäki we dürli ölçeglerdäki düz boýalan, žakkard sütükli önümler hem-de nah ýüplügi satyldy. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 33 million 727 müň 363 dollaryna deň boldy.

Aw­to­mo­bil ulag­la­ry hal­kyň hyz­ma­tyn­da

Ulag dü­zü­mi­ni ös­dür­mek, aw­to­mo­bil we beý­le­ki ulag­la­ryň teh­ni­ki bin­ýa­dy­ny döw­re­bap­laş­dyr­mak hä­zir­ki dö­wür­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň yzy­gi­der­li ama­la aşyr­ýan dur­muş-yk­dy­sa­dy sy­ýa­sa­ty­nyň mö­hüm ugur­la­ry­nyň bi­ri bo­lup dur­ýar. Bu iş­ler Aş­ga­bat şä­he­ri­niň, şeý­le hem we­la­ýat­la­ryň ýa­şaý­jy­la­ry­na we myh­man­la­ry­na bel­le­nen ugur­lar bo­ýun­ça ulag hyz­mat­la­ry­nyň ýo­ka­ry hil­li bol­ma­gy­ny üp­jün ed­ýär. Tä­ze dö­wür, tä­ze za­ma­na­myz­da ýur­du­myz­da döw­re­bap oba­lar­dyr şä­her­çe­ler gur­lup ula­nyl­ma­ga be­ril­ýär. Bu ýag­daý­da ýa­şa­ýyş ýer­le­rin­de ila­tyň ulag hyz­mat­la­ry­na bo­lan ösen is­leg­le­ri­ni ka­na­gat­lan­dyr­mak üçin şä­he­ri­çi, şä­her­ýa­ka we şä­he­ra­ra aw­to­bus gat­naw ugur­la­ry açyl­ýar. Aw­to­bus­lar­da we ýe­ňil aw­tou­lag­lar­da geo­po­zi­si­ýa (GPS) ul­ga­my­nyň ab­zal­la­ry­nyň otur­dyl­ma­gy aw­tou­lag se­riş­de­si­niň hä­zir­ki wagt­da ni­re­de ýer­leş­ýän­di­gi­ni kes­git­le­mä­ge, şeý­le hem sü­rü­ji ta­ra­pyn­dan tiz­lik de­re­je­si­niň ýo­kar­lan­dy­ry­ly­şy­na gö­zeg­çi­lik et­mä­ge müm­kin­çi­lik ber­ýär. Jem­gy­ýet­çi­lik ulag­la­ry­nyň äh­li gör­nüş­le­ri­ne bil­di­ri­li­şi ýa­ly, aw­to­bus­la­ra howp­suz­lyk, yg­ty­bar­ly­lyk we eko­lo­gi­ýa ba­bat­da ýo­ka­ry ta­lap­lar bil­di­ril­ýär. Bu öl­çeg­ler ba­ba­tyn­da dün­ýä­niň öň­de­ba­ry­jy ön­dü­ri­ji­le­ri­niň tä­

Kerwen gelse bereketdir

Döwrebap ösüşleriň gazanylmagynda ulag-logistika düzümine, hut şonuň bilen baglanyşyklylykda-da, söwda-haryt dolanyşygyna uly orun degişlidir. Şu ýylyň 8-nji dekabrynda geçirilen Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bu meseläniň möhümdigine ýene bir ýola ünsi çekdi. Arkadagly Serdarymyz dünýä bazarlarynda Türkmenistanyň eýeleýän ornunyň barha berkeýändigini, Gündogar — Günbatar, Demirgazyk — Günorta ulag geçelgelerinden geçýän ýükleriň barha köpelýändigini, halkara ulag-logistika düzümi arkaly, Türkmenistanyň ykdysady hyzmatdaşlyga barha işjeň goşulyşýandygyny belledi. Iň bir buýsandyryjy hakykat bolsa, Türkmenistanyň tutuş Ýer ýüzünde doly ykrar edilen hemişelik Bitaraplyk syýasatynyň bu babatda aýratyn täsire eýedigidir. Sebäbi kerwenleriň parahat ýurtlara, abadan hem agzybir ýaşaýan yklymlara ýol salýandygy birwagtlardan bäri mälimdir. Türkmenistan Merkezi Aziýa sebiti, şeýle hem tutuş dünýä üçin diýseň möhüm bolan ulag-logistika düzümine degişli taryhy taslamalary amala aşyrýar. Muny Halkara Bitaraplyk gününe gabatlanyp, Aşgabatda geçirilen dürli halkara forumlardyr maslahatlar hem subut edýär.

«Türkmen Logistika» we Azerbaýjanyň ulag-ekspeditorçylyk kompaniýalarynyň Assosiasiýasy Ähtnama baglaşdylar

«Türkmen Logistika» Assosiasiýasy Azerbaýjanyň ulag-ekspeditorçylyk kompaniýalary Assosiasiýasy bilen özara düşünişmek Ähtnamasyna gol çekdi. Gol çekişlik «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkiýäniň, Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň wekilleriniň gatnaşmagynda geçirilen işewürlik duşuşygynyň çäklerinde geçirildi. Ähtnama maglumat hyzmatdaşlygyny ösdürmäge we hyzmatdaşlary saýlamakda amaly kömek bermäge mümkinçilik döredýär. Ähtnamanyň düzgünleri Assosiasiýalaryň agzalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy we ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmäge gönükdirilendir diýip, «Türkmen Logistika» habar berýär.

Astrahanda Türkmenistanyň logistika merkezi dörediler

Ýakyn iki ýylyň dowamynda Astrahan sebitindäki kenarýaka erkin ykdysady zolagynda Türkmenistanyň logistika merkezi dörediler. Bu barada Astrahan sebitiniň senagat we tebigy baýlyklar ministri Ilýa Wolynskiýniň sözlerine salgylanyp, «Interfaks» habar berýär. «Geografiki taýdan bu merkez sebitiň kenarýaka erkin ykdysady zolagynda, ýagny Olýa portunda ýerleşer. Logistika merkezlerini we ammarlary gurmak üçin ýörite ýer bölünip berler hem-de bu taslamany durmuşa geçirmek üçin Astrahan sebitinden bir kompaniýa saýlanyp alnar» diýip, çeşme Wolynskiýniň sözlerini getirýär.

Ykdysady özgertmeler — abadan durmuşyň kepili

Ýurdumyzyň ähli künjeklerinde toplumlaýyn özgertmeler maksatnamalary üstünlikli amala aşyrylýar. Häzirki zaman düzümleri kemala gelýär. Dürli maksatly täze binalardyr desgalar ulanmaga berilýär. Iri möçberli sebit we milli maýa goýum taslamalarynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi buýsandyryjy ýagdaýdyr. Munuň özi ykdysadyýetiň durnukly ösýändigini tassyklaýar. Türkmenistanyň 2023-nji ýyl üçin Döwlet býujetinde Gahryman Arkadagymyzyň ýokary ykdysady ösüşi, maliýe we durmuş taýdan durnuklylygy, maýa goýum işjeňligini saklap galmak syýasaty öz dowamyny tapýar. Munuň özi strategik, orta möhletli, pudaklaýyn, maksatlaýyn we sebitleýin maksatnamalarda ileri tutulýan ugurlar, emele gelýän hakyky ýagdaýlar bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr. Geljek ýylyň möhüm wezipeleriniň biri-de Türkmenistanyň uzak möhletli bähbitlerini has-da netijeli durmuşa geçirmek üçin başlangyç, esas döretmekdir. Bu bähbitler innowasion görnüşli, dünýäniň ykdysady giňişligine goşulyşan döwrebap ykdysadyýeti emele getirmekden ybaratdyr. Şu maksat bilen ykdysadyýetiň esasy ugurlarynyň ösüşini goldamaga gönükdirilen işler geçiriler. Ösüşi döwrebaplaşdyrmak boýunça döwlet syýasaty amala aşyrylar. Geljek ýylda senagat syýasaty döwletiň strategik meýilleşdirme babatda resminamalarynda we senagat pudagyny ösdürmek boýunça döwlet maksatnamalarynda bellenen maksatlaýyn görkezijilere, indikatorlara ýetmek ü

Türkmenistan bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasynda awtoulag ýük daşamalarynyň möçberini artdyrmak meýilleşdirilýär

Türkmenistan bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasynda awtoulag ýük daşamalarynyň möçberini artdyrmak meýilleşdirilýär. Bu barada Gyrgyzystanyň Ulag we aragatnaşyk ministrliginiň metbugat gullugyna salgylanyp, «Trend» ýazýar. Dekabr aýynyň başynda Gyrgyzystanyň Ulag we aragatnaşyk ministri Tilek Tekebaýew Türkmenbaşy Halkara deňiz portunda «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň başlygy Annadurdy Kösäýew bilen duşuşdy. Duşuşykda taraplar awtoulag ýük daşamalarynyň möçberini artdyrmak, şol sanda harytlar we ulag geçelgeleri üçin täze logistika üpjünçilik zynjyrlaryny döretmek arkaly işleri güýçlendirmek meýillerini beýan etdiler.

Nebitgaz — baýlygym, hazyna-genjim

Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni mynasybetli «Türkmennebit» döwlet konserniniň Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebi bilen bilelikde «Ak ýol» toý dabaralary merkezinde «Nebitgaz — baýlygym, hazyna-genjim, waspyň etsin diller saňa buýsanjym!» ady bilen geçiren dabaraly çärämize nebitgaz pudagynda zähmet çekýän işgärler gatnaşdylar. Onda hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli ykdysadyýetimiziň nebitgaz pudagynda alnyp barylýan tutumly işler, bu ugurda geljegi nazarlaýan maksatnamalar, meýilleşdirilýän täze taslamalar barada giňişleýin söhbet edildi. Nebitçileriň medeniýet köşgüniň «Dehistan» aýdym-tans we folklor-etnografiýa toparynyň ýerine ýetirmeginde belentden ýaňlanan aýdym-sazlarda, joşgunly tanslarda ata Watanymyzyň, hormatly Prezidentimiziň beýik işleriniň waspy ýetirildi. Çäräniň dowamynda pudakda zähmet çekýän ýaşlara, göreldeli nebitçilere Hormat hatlary hem-de ýadygärlik sowgatlar dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

Ykdysadyýetiň artýan kuwwaty

Şu ýylyň 23-nji noýabrynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisinde Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzyň maliýe ulgamynyň we banklaryň önümçilik kärhanalaryna we ilata ýeňillikli karz goldawyny bermegiň ilkinji nobatdaky möhüm wezipe bolup durýandygyna, onuň netijesinde býujete gelip gowuşýan serişdeleriň hem köpeljekdigine ünsi çekdi. Alym Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, bank ulgamy bazar ykdysadyýetiniň esasy düzümleriniň biri, türkmen ykdysadyýetiniň özgertmelere taýýarlygyny görkezýän «aýnasy» bolup durýar. Şunda bank hyzmatlaryny döwrebaplaşdyrmak işini çaltlandyrmak, fiziki we ýuridiki taraplardan pul goýumlaryny çekmegiň hem-de olary bermegiň tertibini ýönekeýleşdirmek zerurdyr. Ösüşiň häzirki tapgyrynda ykdysadyýetiň bazar gatnaşyklaryna geçirilmegi, eýeçiligiň täze görnüşleriniň peýda bolmagy, dünýä döwletleri bilen köpugurly gatnaşyklaryň ýola goýulmagy karzyň ornuny we ähmiýetini has hem ýokarlandyrýar. Karzyň ornuna iki ugur boýunça seretmek maksadalaýykdyr. Olaryň birinjisi ykdysady, ikinjisi bolsa, durmuş ugrudyr. Karzyň ykdysadyýete oňyn täsiri barada aýdylanda, öňi bilen wagtlaýynça boş duran pullary işjeňlige öwürýär, önümçiligiň üznüksizligini üpjün edýär, önümleriň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrýar, eksporta niýetlenilen önümleri öndürmäge höweslendirýär. Karzyň durmuş ugry öňi bilen ýurtda ýaşaýan ilatyň durmuş şertleriniň ýokarlanmagy bilen

Ýurdumyzda rowaçlyk, täze öýümizde bagtyýarlyk

Zawoda işe gelenimden bäri hasaplap otursam, on bäş ýyla golaý wagt geçipdir. Şu ýyllarda işdeşlerim bilen şeýle bir öwrenişipdiris welin, iş ýerime edil öz öýüme ýaly ruhubelent, yhlas bilen zähmet çekmek üçin höwes bilen gelýärin. Gazanýan netijelerime hem beýleki işdeşlerim bilen birlikde ýürekden begenýäris, şatlygymyzy bile paýlaşýarys. Nebiti gaýtadan işleýän zawodymyz tutuş ýurdumyzda kuwwatly kärhanalaryň biri hasaplanylýar. Zawodymyzda çig malyň gaýtadan işlenilmegi netijesinde her ýylda, takmynan, 220 müň tonna benzin, 135095 tonna dizel ýangyjy, 22,5 müň tonna mazut, 34,991 tonnadan gowrak ýol bitum, 41848 tonna agyr wakuum gazoýly we isleg bildirilýän beýleki önümler öndürilýär. Önümlerimiziň artykmaç bölegi eksporta hem iberilýär. Esasy önümler bolan ekstra we göni saplanylýan benziniň çykarylyşy hem artdy. Ýylsaýyn gowulanýan önümçilik görkezijileri biziň agzybirlikli zähmetimiziň netijesinde milli ykdysadyýetimiziň ösüşlerine uly goşant goşýandygymyzy aýdyň görkezýär. Yhlas bilen işleýän işçi-hünärmenlerimiziň gadyry hem bilinýär. Her ýylda diýen ýaly zawodymyzyň buýurmasy boýunça zähmet adamlary üçin ýaşaýyş jaýlary gurulýar. Bu bolsa işçi mertebesiniň belent tutulýandygyny görkezýär. Dänew etrabynyň Seýdi şäherinde 24 öýli dört gatly jaýdan ýaşamak üçin ähli amatlylyklary bolan öýüň açaryny elime alanymda, bu sözleriň henizem bärden gaýdýandygyna gözüm ýetdi. G

Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni bellenilip geçildi

Şanly senäniň ýaňy Hormatly Prezidentimiziň oýlanyşykly ykdysady syýasaty ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli pudaklarynyň durnukly ösüşine badalga berýär. Nebitgaz senagaty öňdebaryjy we iri pudaklaryň biri bolmak bilen alynýan nebitiň we tebigy gazyň çykarylyşy artdyrylýar. Bu gymmatly çig mallary gaýtadan işlemekde uly işler bitirilýär.