"Standart, hil we howpsuzlyk" žurnaly

Esaslandyryjysy: Türkmen Standartlar maglumat merkezi
Salgysy: Aşgabat şäheri, Oguzhan köçesi 201-nji jaýy
Telefon belgileri: 39-25-76

Habarlar

Guwandyryjy jemler, geljege ynam bilen

— Geçen ýylda ýurdumyzda uly ösüşler, düýpli özgerişlikler gazanyldy. Şeýle üstünlikde biziň müdirligimiziň agzybir we başarjaň işgärleriniň hem mynasyp zähmet paýy bar — diýip, «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň merkezi önümçilik dispetçer gullugynyň başlygy Berdi Berdimetow guwanç bilen gürrüň berýär. Hakykatdan-da, baýlyk çykaryjylar 2022-nji «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda artdyrylan gaýrat bilen zähmet çekdiler we önümleri öndürmekde ýokary netijeleri gazandylar. Has takygy, geçen ýylda tebigy gazyň 12,1 milliard kub metre golaýy öndürilip, bu baradaky meýilnama 124 göterim berjaý edildi. Şeýle-de Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawody üçin gymmatly çig mal bolup durýan gaz kondensatynyň hem 45,4 müň tonnadan gowragy öndürildi. Bu bolsa degişli meýilnamanyň 108 göterim berjaý edilendiginden habar berýär.

Has çuň gatlaklara aralaşyp

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň 4-nji ýanwarynda sanly ulgam arkaly geçiren ilkinji mejlisinde nebitgaz ulgamynyň işleri baradaky hasabaty diňläp, täze özleşdiriljek nebit ýataklarynyň gorlaryny kesgitlemek boýunça alnyp barylýan çäreleriň ykdysadyýetimiziň esasy pudaklarynyň biri bolan ýangyç-energetika toplumynyň kuwwatlyklaryny artdyrmakdaky ähmiýetine aýratyn ünsi çekdi. Şundan ugur alýan «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň düzüminde hereket edýän geofiziki ekspedisiýalar, ýörite geologik maglumatlar merkezi, geologiýa-gözleg we gidrogeologik ekspedisiýalardyr beýleki bölümler döwrebap işleri ýerine ýetirýärler. Bu düzümleriň «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasyna» laýyklykda geçirýän işleri iki hem-de üç ölçegli seýsmiki barlaglary, profilli we meýdan-grawimetrik, şonuň ýaly-da beýleki barlag usullaryny, şeýle hem gatlaklaryň nebitgaz berijiligine baha bermegi, uglewodorod serişdeleriniň gorlaryny artdyrmaga gönükdirilen çuň gözleg-barlagy we parametrik burawlaýşy özünde jemleýär. Döwlet derejesindäki bu möhüm işleri üstünlikli amala aşyrmakda Balkan geofizika ekspedisiýasynyň hünärmenleriniň amala aşyrýan işleri hem özüniň döwrebaplygy bilen tapawutlanýar. — Kärhanamyzyň zähmet toparlary geçen ýylda jemi 1 müň 79 pogon-kilometrlikde 2D usuly bilen seýsmiki gözleg işlerini geçirmek barad

Birža söwdalary

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň geçen hepdedäki söwdalarynda geleşikleriň 28-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Beýik Britaniýadan, Owganystandan, Türkiýeden, Wirjin adalaryndan we BAE-den gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen az kükürtli ýangyç mazudyny hem-de «Türkmennebit» döwlet konserniniň kärhanalarynda öndürilen polipropileni satyn aldylar. Şeýle-de, Dokma senagaty ministrliginiň dokma toplumlarynda öndürilen nah ýüplügi satyldy. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 14 million 754 müň 550 dollaryna deň boldy.

Russiýa bilen Hytaýyň arasynda söwda dolanyşygy ýokarlanýar

2022-nji ýylda Russiýa bilen Hytaýyň arasynda söwda dolanyşygy 29,3 göterim ýokarlanyp, ABŞ-nyň 190 milliard 271 million dollaryna barabar boldy. Hytaý hasabat döwründe Russiýa Federasiýasyna 76 milliard 122 million dollarlyk haryt eksport etdi. Russiýanyň Hytaýa eksporty bolsa 43,4 göterim artyp, ABŞ-nyň 114 milliard 149 million dollaryna deň boldy.  2022-nji ýylyň dekabrynda bolsa iki ýurduň arasyndaky söwda dolanyşygy ABŞ-nyň 17 milliard 805 million dollaryna ýetdi. Şol sanda, Russiýa Hytaýa 8 milliard 996 million dollarlyk haryt eksport etdi, Hytaýyň Russiýa ugradan harydynyň möçberi bolsa, ABŞ-nyň 8 milliard 808 million dollaryna deň boldy.

Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň ýük geçiriljiligi 2,5 esse ýokarlandy

Geçen 2022-nji ýylda Türkmenbaşy Halkara deňiz porty arkaly halkara üstaşyr ýük geçirilişi 2021-nji ýyldakydan 2,5 esse ýokarlandy. Bu barada salamnews.tm habar berýär. Ýurdumyzyň we sebitiň iň uly deňiz porty arkaly üstaşyr geçirilen ýükleriň agramly bölegini nebit önümleri, sanly tehnologiýa enjamlary, gurluşyk harytlary, metallar, maşyngurluşyk tehnikalary we azyk harytlary eýeledi.

Birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 28-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Beýik Britaniýanyň, Türkiýäniň, Owganystanyň we beýleki ýurtlaryň işewürleri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen az kükürtli ýangyç mazudyny, şeýle-de “Türkmennebit” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen polipropileni satyn aldylar. Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna Türkiýäniň telekeçilerine nah ýüplük ýerlenildi. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 14 million 754 müň dollaryndan gowrak boldy.

Türkmenistanda ýük daşamalaryny amala aşyrýan awtoulaglar üçin “Ýaşyl geçelgeler” döredildi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda “TIR” kitapçasyny ulanmak bilen, halkara ýük daşamalaryny amala aşyrýan awtoulag serişdeleri üçin ýörite “Ýaşyl geçelgeler” döredildi. Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda hereket edýän “ASYCUDA World” utgaşdyrylan gümrük maglumat ulgamynyň Üstaşyr modulyny “TIR-EPD” maglumat ulgamy bilen utgaşdyryp, 2022-nji ýylda işe girizdi. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy çarşenbe güni habar berdi.

Ýurdumyzyň gümrük nokatlarynda «Ýaşyl geçelgeler» döredildi

2022-nji ýylda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy hereket edýän «ASYCUDA World» utgaşdyrylan gümrük maglumat ulgamynyň üstaşyr modulyny «TIR-EPD» maglumat ulgamy bilen utgaşdyryp, işe girizdi. Şeýle hem, «TIR» kitapçasyny ulanmak bilen, halkara ýükleri daşamagy amala aşyrýan awtoulag serişdeleri üçin ýörite «Ýaşyl geçelgeler» döredildi. Bu barada www.customs.gov.tm habar berýär. Gullukda «Ýaşyl geçelgeleriň» işe girizilmegi bilen «TIR» kitapçasyny ulanmak arkaly halkara ýükleri daşamagy amala aşyrýan awtoulag serişdeleriň ýurdumyzyň gümrük çägine geçirilmegi we gümrük taýdan resmileşdirilmegi ileri tutma tertibinde ýerine ýetirilýär.

Ýurdumyzyň bazar ykdysadyýetiniň ösüşinde telekeçiligiň orny

Türkmenistanda söwda ulgamynyň hemmetaraplaýyn ösdürilmegi, döwrebap bazar gurallarynyň giňden ornaşdyrylmagynyň hasabyna hususy ulgamyň eýeleýän ornunyň pugtalandyrylmagy hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň alyp barýan durmuş-ykdysady syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Häzirki wagtda birža söwdalarynda ýurdumyzda öndürilýän we onlarça döwlete eksport edilýän harytlar ýerlenilýär, daşary ykdysady gatnaşyklaryň ösdürilmegine, daşary ýurt maýa goýumlarynyň çekilmegine, işleriň bazar gatnaşyklaryna laýyklykda guralmagyna, şol sanda birža hyzmatlarynyň görnüşleriniň artdyrylmagyna we olaryň hiliniň ýokarlandyrylmagyna, döwrebap tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna gönükdirilen özgertmeler amala aşyrylýar. Hormatly Prezidentimiziň ykdysady strategiýasyna laýyklykda, milli ykdysadyýetimizi senagatlaşdyrmak, dünýä bazarlarynda bäsdeşlige ukyply önümçilikleri döretmekde hem-de ýurdumyzda azyk howpsuzlygyny berkitmekde ulgamlaýyn düzümleri döredijileriň biri hökmünde türkmen telekeçiligine aýratyn orun degişlidir. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň hususy bölegi ägirt uly serişdelere eýedir. Telekeçiler döwlete dahylsyz bölegiň alyp barýan işleriniň gerimini giňeltmekde hem-de Türkmenistanyň tutuş halk hojalyk toplumynyň işjeňleşdirilmeginde möhüm orny eýeleýärler. Ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligi sazlaşykly ösdürmek, h

Ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumy barha rowaçlanýar

Ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň durnukly ösmegi we onuň mundan beýläk-de rowaçlanmagy üçin nebitgaz senagatynyň kuwwatyndan netijeli peýdalanmak hormatly Prezidentimiziň yzygiderli durmuşa geçirýän syýasatynyň möhüm ugrudyr. Ýurdumyzyň Ýangyç-energetika toplumy milli ykdysadyýetimiziň binýatlaýyn pudagydyr. Ol hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýurdumyzy innowasion esasda senagatlaşdyrmak, halk hojalyk toplumyny sanly ulgama geçirmek, daşyndan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçilikleri döretmek boýunça wezipeleri çözmek, döwletimiziň eksport mümkinçiliklerini artdyrmak boýunça durmuşa geçirýän strategiýasynda aýratyn orny eýeleýär. Biziň ýurdumyz iri nebitgaz ýataklaryna baýdyr. Şoňa görä-de, iň gowy dünýä tejribesiniň çekilmegine, gazyp alýan hem-de gaýtadan işleýän pudaklaryň giňeldilmegine, diwersifikasiýalaşdyrylan turbageçiriji düzümleriň kemala gelmegine, innowasion häsiýetli, içerki we daşarky bazarlarda uly islege eýe bolan, bäsdeşlige ukyply önümleri çykarýan önümçilikleriň döredilmegine gönükdirilen ýangyç-energetika toplumyny mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmak üçin ähli şertler döredilýär. Täze nebitgaz ýataklaryny gözlemegiň we özleşdirmegiň hasabyna ýakyn ýyllarda tebigy gazyň, nebitiň möçberlerini artdyrmak boýunça işleriň meýilnamasyna laýyklykda, birnäçe nebitgaz ýataklarynda ulanyş-baha beriş guýularyny burawlamak, gaz geçirijileri ç

Durnukly ösüşiň ygtybarly binýady

Ilatyň girdejileriniň yzygiderli ýokarlanmagy halkyň hal-ýagdaýynyň mundan beýläk-de gowulanýandygynyň aýdyň görkezijisi bolmak bilen, ol milli ykdysadyýetiň ösen derejesinden habar berýär. 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň, talyp we diňleýji haklarynyň möçberleriniň 10 göterim ýokarlandyrylmagy döwletimizde durmuş ugurly ykdysady syýasatyň üstünlikli amala aşyrylýandygyny tassyklaýar. Ilatyň durmuş taýdan goraglylygyny has-da pugtalandyrmak, girdejilerini artdyrmak, iş bilen üpjünçilik derejesini ýokarlandyrmak bilen bagly meselelere has içgin çemeleşilmegi täze eýýamda amala aşyrylýan durmuş syýasatynyň mazmunyna özboluşly öwüşgin berýär. Halkyň hal-ýagdaýyny gowulandyrmak, ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmak amala aşyrylýan durmuş syýasatynyň baş maksadydyr.

Duzçularyň depginli gadamlary

Berkarar Diýarymyzyň ykdysady kuwwatynyň artmagy üçin içerki we daşarky bazarlara çykarylýan nebitdir gazdan başga-da, senagatyň köp pudaklarynyň binýady bolup hyzmat edýän beýleki tebigy baýlyklarymyzyň ähmiýeti hem juda uludyr. «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň Guwlumaýak şäherçesindäki «Guwluduz» kärhanasynda çykarylýan nahar duzy hem ata Watanymyzyň esasy tebigy baýlyklarynyň biridir. Ýurduň himiýa pudagynyň öňdebaryjy kärhanasynda geçen ýyl jemi gazylyp alnan duzuň umumy möçberi 96 müň 480 tonna barabar boldy. Bu görkeziji ýyllyk meýilnamanyň 3,5 müň tonna golaý artygy bilen berjaý edilendiginden habar berýär. Çig mal gorlarynyň umumy mukdary 40 million tonnadan hem geçýän «Guwluduz» bu mukaddes önümi sebitde birinji, tutuş dünýäde bolsa dördünji bolup, ýokary talaplara laýyk ýodlaşdyrmagy ýola goýan kärhanadyr. Munuň özi Berkarar döwletimizde halkymyzyň saglygynyň ähli zatdan ileri tutulýandygynyň ýene bir öwra aýdyň subutnamasydyr.

Watanymyzyň rowaçlygyna gönükdirilen giň gerimli işler

9-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň sebitlerinde alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri bilen baglanyşykly meselelere garaldy. Iş maslahatynda welaýatlaryň häkimleri sebitlerde alnyp barylýan işler barada hasabat berdiler. Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew ýurdumyzyň günbatar sebitiniň ekin meýdanlaryndaky oba hojalyk işleriniň barşy, hususan-da, bugdaýa edilýän ideg işleriniň geçirilişi barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, bugdaýa ideg etmek işleri agrotehniki talaplara laýyklykda alnyp barylýar, gowaça ekiljek ýerlerde sürüm we tekizleýiş işleri geçirilýär, oba hojalyk möwsüminde ulanyljak tehnikalardyr gurallar abatlanylýar.

Ýyladyşhanada ýetişdirilýän kömelekler

Hormatly Prezidentimiz ata Watanymyzyň ykdysady kuwwatynyň artmagynda we mähriban halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň yzygiderli ýokarlanmagynda türkmen telekeçileriniň möhüm orny eýeleýändigini aýratyn nygtaýar. Balkanabat şäherinde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan «Altynnur zamany» hususy kärhanasynyň hünärmenleri hem ýyladyşhanada kömelek ösdürip ýetişdirmekde görelde alarlyk işleri bitirmegi başarýarlar. Arkadagly Serdarymyzyň berkarar döwletimizde ygtybarly azyk bolçulygyny döretmek, ýurdumyzyň ilatyny daşary ýurtlardan satyn alynýan önümleriň ornuny tutýan ýokary hilli we ekologiýa taýdan arassa azyk önümleri bilen ýylyň tutuş dowamynda yzygiderli üpjün etmek barada öňde goýan wezipelerinden ugur alýan hususy kärhananyň Düzmergen ýaýlasynda gurlan ýyladyşhanasynda bitirilýän işler döwrüň ösen talaplaryna laýyk gelýär. Ýylyň ähli paslynda hem kömelek ösdürip ýetişdirmek üçin daşary ýurtlardan satyn alnan döwrebap tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan ýyladyşhanada işler awtomatlaşdyrylan usulda amala aşyrylyp, diňe hasyly ýygnap almak we olary ýaraşykly gaplara gaplamak işçileriň el güýji bilen ýerine ýetirilýär. Bu ýerde bol hasyl berýän kömelekleriň iki görnüşini ösdürip ýetişdirmek ýola goýlupdyr. Ýyladyşhanada dünýäniň öňdebaryjy tejribeleri içgin öwrenilip, agrotehniki idegi kada laýyk ýola goýlup ýetişdirilýän, ekologiýa babatda

Nepis gölli halylar

Asyrlaryň dowamynda sünnälenip, milli aýratynlyklary bilen durmuşymyzyň aýrylmaz gymmatlygyna, umumadamzat medeniýetiniň genji-hazynasyna öwrülen halylary dokamakda Gyzylarbat çeper halyçylyk kärhanasynda uly üstünlikler gazanylýar. «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda kärhanada ýetilen sepgitler muny aýdyň görkezýär. Türkmen zenanlarynyň kämillik derejesine ýetiren halyçylyk sungatynyň gadymdan gelýän däplerini üstünlikli dowam etdirýän kärhananyň çeper elli gelin-gyzlary gürrüňi edilýän döwürde dürli ölçegli haly we haly önümleriniň 2 müň 726 inedördül metrini dokamagyň hötdesinden geldiler. Munuň özi kärhanada 5 million 184 müň manatlykdan gowrak haly we haly önümleriniň taýýarlanandygyny görkezýär. Netijede, halyçylar 120 göterim zähmet üstünligini gazanyp, «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilen üstümizdäki ýylda ýetiljek sepgitlere berk binýat döretdiler. Duzçularyň yhlasly zähmeti

Netijeli ykdysady usullar

Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzyň ähli pudaklary we ulgamlary täze eýýamymyzyň belent ruhunda ösýär, özgerýär. Milli ykdysadyýetimiziň döwrebaplaşdyrylmagy we diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürilmegi innowasion işläp taýýarlamalaryň, öňdebaryjy tehnologiýalaryň hem-de iň gowy dünýä tejribeleriniň önümçilige yzygiderli ornaşdyrylmagyna, ygtybarly salgyt-býujet we pul-karz syýasatyndan netijeli peýdalanylmagyna giň ýol açýar. Ykdysady ösüşi innowasiýa tarap gönükdirmek esasynda ýurdumyz halkara zähmet bölünişiginde özüne degişli orny has ynamly eýeleýär, dünýä bazaryna islegli önümlerini çykarmakda tejribesini yzygiderli baýlaşdyrýar. Munuň özi dünýä bazarynda geljekde ýene-de ýurdumyza durnukly orny we ýokary girdejileri üpjün eder. Bu bolsa milli pulumyzyň we ykdysady ösüşlerimiziň has durnukly bolmagyna ýardam berýär. Dünýä ykdysadyýetinde emele gelen kynçylyklara garamazdan, jemi içerki önümiň ösüşiniň ýokary derejede — 6 göterimden hem gowrak möçberde saklanylmagy örän işjeň ulanylýan ykdysady usullaryň oňyn täsiridir. Ýurdumyzda häzirki wagtda senagat hem-de durmuş maksatly desgalaryň gurluşygy giň gerimde dowam edýär. Umumy bahasy ençeme milliard amerikan dollaryna barabar bolan iri desgalaryň birnäçesiniň gurluşygynyň ýokary depginde alnyp barylýandygy kuwwatly ykdysadyýetimiziň mümkinçilikleriniň çäginiň örän giňdigine şaýatlyk

Täze tehnikalar daýhanlary begendirýär

Welaýatymyza dürli oba hojalyk işlerinde ulanmaga niýetlenilen köpugurly «Jhon Deere» 61175M kysymly kuwwatly kombaýnlaryň täze tapgyry gelip gowuşdy. Döwlet Baştutanymyzyň tagallasy bilen oba hojalygynyň tehniki taýdan üpjünçiligini has-da berkitmek, önüm öndürilişini artdyrmak maksady bilen getirilen kuwwatly tehnikalaryň 50-si öňden bar bolan kombaýnlaryň üstüni ýetirdi. — Şeýle kombaýnlaryň ýene-de 16-sy tizden welaýatymyza gelip gowşar. Bu tehnikalarda gowaça, bugdaý ýaly oba hojalyk ekinleriniň ekişini, ekişe taýýarlyk işlerini ýokary hilli geçirip bolýar. Bu bolsa welaýatymyzyň gowaça, bugdaý ýetişdirýän daýhanlary üçin uly goldawdyr. Döwlet Baştutanymyzyň tagallasy bilen welaýatymyzda oba hojalyk işleri üçin niýetlenilen tehnikalaryň üsti yzygiderli ýetirilip durulýar. Munuň özi hormatly Prezidentimiziň döwletimiziň oba hojalygyny ösdürmek syýasatyny berk ýöredýändigini aýdyň görkezýär — diýip, welaýat oba hojalyk önümçilik birleşiginiň baş inženeri Atamyrat Allakulyýew biziň bilen gürrüňdeş bolanynda aýtdy.

Sanly ulgama daýanyp

Berkarar Diýarymyzda üstünlikli amala aşyrylýan ykdysady özgertmeler ýerli tebigy we beýleki serişdeleri ulanýan täze pudaklaryň döremegine şertleri döretdi. Bu pudaklarda bäsdeşlige ukyply ýokary hilli önümler öndürilýär. Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda gaýtadan işlenen önümleri, hususan-da, polipropilen we polietilen ýaly nebithimiýa önümlerini öndürmek ýola goýuldy. Gurluşyk materiallaryny öndürmegiň möçberleri hem yzygiderli artýar. Çärýek asyryň dowamynda elektrik energiýasynyň, suwuklandyrylan tebigy gazyň, mineral dökünleriň öndürilişi ep-esli derejede artdy. Ýurdumyzda häzirki zaman dokma senagaty döredildi. Diwersifikasiýa strategiýasyny yzygiderli amala aşyrýan ýurdumyz soňky ýyllarda hyzmatdaşlarymyz bilen bilelikde Gündogar we Günorta ugurlary boýunça birnäçe iri turbageçiriji taslamalary durmuşa geçirdi. Häzirki döwürde türkmen tebigy gazy Türkmenistan — Özbegistan — Gazagystan — Hytaý transmilli gaz geçirijisi boýunça iberilýär. Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygy üstünlikli dowam edýär.

Mawy ýangyjyň akymy artýar

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň başlanmagy bilen Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanymyzy 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda kesgitlenen möhüm wezipeleriň durmuşa geçirilmegine badalga berildi. Hormatly Prezidentimiziň oýlanyşykly ykdysady syýasaty şol wezipeleriň oňyn çözgüdine giň mümkinçilikleri açýar. Mälim bolşy ýaly, milli ykdysadyýetimiziň durnukly ösdürilmeginde ýurdumyzyň gaz senagaty pudagynyň eýeleýän orny uludyr. Ýurdumyz tebigy gazyň gorlary boýunça dünýäde ilkinji orunlaryň birini eýelemek bilen, bu gymmatly çig maly daşary ýurtlara eksport etmekde-de giň möçberli işleriň bady artýar. Munuň özi Garaşsyz döwletimiziň ykdysady kuwwatynyň artyp, dünýäniň ösen döwletleriniň hataryna goşulmagynda uly ähmiýete eýe bolýar. Gürrüňi edilýän meseläniň netijeli çözgüdi gaz senagaty pudagynyň zähmetsöýer adamlarynyň tutanýerli zähmetinde jemlenýär. Welaýatymyzda täze gaz ýataklaryny gözlemekde, gazly ýerleriň üstüni açmakda alnyp barylýan sazlaşykly işler mawy ýangyjyň akymynyň artdyrylmagyna zerur şertleri döredýär. Burawlaýjylaryň medeni zonadan alyslarda alyp barýan işleriniň netijesinde täze gaz ýataklarynyň üsti açylýar. Burawlaýjylar çylşyrymly we jogapkärli wezipäniň hötdesinden abraý bilen gelmegi başarýarlar. Buraw işleri tamamlanan gaz guýularyny senagat taýdan özleşdirmegiňem aladasy ýetik. Bu işler

Türkmenistan Hytaýdan ýük teplowozynyň $30 millionlyk ätiýaçlyk şaýlaryny satyn alar

Hytaýyň teplowoz öndüriji CRRC Ziyang kompaniýasy duşenbe güni sanly ulgam arkaly geçirilen dabarada Türkmenistana 30 million dollardan gowrak ýük teplowozynyň ätiýaçlyk şaýlaryny ibermek boýunça şertnama baglaşdy. CRRC Ziyang kompaniýasynyň habar bermegine görä, bu Hytaý bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulany bäri gol çekilen ýük teplowozynyň ätiýaçlyk şaýlary üçin niýetlenen iň uly şertnamadyr.