"Standart, hil we howpsuzlyk" žurnaly

Esaslandyryjysy: Türkmen Standartlar maglumat merkezi
Salgysy: Aşgabat şäheri, Oguzhan köçesi 201-nji jaýy
Telefon belgileri: 39-25-76

Habarlar

Innowasion tehnologiýalar hem-de döwrebap geljek

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzda durmuşa ornaşdyrylýan innowasion tehnologiýalaryň sany barha artýar. Bilim ulgamy üçin derwaýys hem-de ýaramly bolan innowasion tehnologiýalar işi ýeňilleşdirýär we oňat netijeleri gazanmaga ýardam edýär. Tehnologiýalaryň ýokary çaltlykda ösýän zamanasynda innowasiýany ulanmagyň pedagogik esaslaryny öwrenmek we durmuşa ornaşdyrmak Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe wajyp meseledir. Tutuş adamzat durmuşy, ýaşaýşy tehnologiýalar, kompýuterler bilen üznüksiz bagly. Şonuň üçin gu-ralýan sapaklarda multimedia enjamlary giňden ulanylýar. Bilim ulgamynda inno-wasion ösüş ylmy-tehniki syýasatymyzyň esasy daýanjydyr. Okuw işinde innowasion tehnologiýalardan peýdalanmak mugallymlar üçin möhüm meseleleriň biri bolup durýar. Sebäbi häzirki zaman ýaşlarynyň aňy döwre görä çalt ösýär. Şonuň üçin-de mugallymlaryň guraýan sapaklarynyň dünýä tejribesine esas-lanýan milli ruha ýugrulyp, ýaşlaryň örän çalt ösýän aňyna oňyn tasirini ýetirmegi-ni gazanmak bilim işindäki gaýragoýulmasyz zerurlykdyr. Ýaşlara döwrebap bilim bermek islendik mugallymyň mukaddes borjudyr. Mekdebimiziň mugallymlary sapaklarda talyba berilýän nazary bilimleri has-da çuňlaşdyryp öwretmek üçin görkezme esbaplary, maketleri, şeýle hem sapaklara degişli wideo şekilleri ulanýarlar. Wideoşekilleriň we animasiýa

Täzeçilligiň ähmiýeti

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň baştutanlygynda milli ykdysadyýetiň ähli düzümleri bilen bir hatarda, harby we hukuk goraýjy edaralaryň hem işini döwrebaplaşdyrmaga aýratyn üns berilýär. Bu ulgamyň hatarynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň maddy-enjamlaýyn binýady hem yzygiderli pugtalandyrylýar. Munuň özi ýurdumyzyň ykdysady howpsuzlygynyň üpjün edilmeginde, şahsy düzümiň ýokary derejede gulluk alyp barmagynda oňyn häsiýete eýedir. Ýeri gelende bellesek, hormatly Belent Serkerdebaşymyz ýurdumyzyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlislerinde bu düzümlere sanly ulgamy ornaşdyrmak, harby gullukçylaryň hünär derejesini ýokarlandyrmak, şahsy düzümi ýokary watançylyk ruhunda terbiýelemek we ýaşaýyş-durmuş derejesini gowulandyrmak meseleleriniň üstünde aýratyn durup geçýär. Şoňa görä-de, Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň garamagyndaky merkezlerde, bölümlerde, ähli gümrükhanalarda, barlag-geçiriş ýerlerinde, gümrük nokatlarynda täze tehnologiýalar, «akylly» enjamlar işjeň peýdalanylýar. Şonuň netijesinde sanly ulgam arkaly barlag-goýberiş işlerini ýerine ýetirmek, öňde goýlan wezipelere görä sanlylaşdyrylan programma üpjünçiliginden peýdalanmak, uzak aralykda alnyp barylýan işlere wideoaragatnaşygy arkaly göni ýagdaýda gözegçilik etmek gümrük gullukçylarynyň işini hil we mazmun taýdan baýlaşdyrýar.

Welaýatyň täze merkezi — «akylly» şäher taslamasy

Ýurdumyzyň milli ykdysadyýetinde guwandyryjy üstünlikleriň gazanylmagy durmuş maksatnamalarynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegine giň mümkinçilik döredýär. Sanly ykdysadyýetiň depginli ösmegi netijesinde sanly tehnologiýalar durmuşymyza giňden ornaşýar we bu ugur iri şähergurluşyk maksatnamalarynda mynasyp orna eýe bolýar. Şeýlelikde, ýurdumyzda durmuşa geçirilýän milli maksatnamalarda «akylly» gurluşyk taslamalary ulanylyp başlandy. Hormatly Prezidentimiz şu ýylyň 8-nji iýulynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde innowasiýalary we döwrebap tehnologiýalary ornaşdyrmagyň hasabyna gurluşyk pudagyny ösdürmegiň möhümdigi barada aýratyn belläp geçdi. Hormatly Prezidentimiz «akylly» şäher we «akylly» öý taslamalarynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegini, şeýle-de energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleriniň ýaşaýyş jaý gurluşygynda ulanylmagyny esasy wezipeleriň hatarynda kesgitledi. Bu babatda Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde gurulýan önümçilik we durmuş maksatly desgalaryň öz wagtynda ulanmaga berilmegini möhüm talaplaryň hatarynda görkezdi. Bu iri taslama bilen bagly meseleler hemişe üns merkezinde saklanylýar. 19-njy noýabrda Gahryman Arkadagymyz Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynda, şol sanda bina edilen çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezinde, çagalar bagynda işleriň alnyp barlyşy bilen t

Sanly tehnologiýalar — ösüşleriň özeni

Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de Türk­me­nis­ta­nyň döw­re­bap ulag dü­zü­mi­ni, ara­gat­na­şyk hem-de te­le­kom­mu­ni­ka­si­ýa­lar ul­ga­my­ny ös­dür­mek­de ýo­la goý­ýan iş­le­ri di­ňe bir mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­tiň iler­le­me­gi­ne däl, eý­sem, se­bi­tiň ro­waç­ly­gy­na uly iter­gi ber­ýär. Mu­nuň özi ul­ga­myň san­ly­laş­dy­ryl­ma­gy hem-de ös­dü­ril­me­gi bi­len gö­nü­den-gö­ni bag­la­ny­şyk­ly­dyr. Ýur­du­my­zyň ho­wa, de­ňiz ýol­la­ry, de­mir ýol we aw­to­mo­bil ulag­la­ry pu­da­gyn­da döw­re­bap san­ly in­tel­lek­tu­al teh­no­lo­gi­ýa­la­ry­nyň or­naş­dy­ryl­ma­gy içer­ki we hal­ka­ra gat­naw­la­ryn­da ýo­ka­ry hil­li, ne­ti­je­li, howp­suz ýol-ulag dü­zü­mi­niň eme­le gel­me­gi­ni çalt­lan­dyr­mak bi­len bir ha­tar­da, ýo­lag­çy hem-de ýük do­la­ny­şy­gy­nyň muk­dar, hil gör­ke­zi­ji­le­ri­niň art­ma­gy­na, ha­sa­bat­ly­ly­gyň ta­kyk al­nyp ba­ryl­ma­gy­na giň müm­kin­çi­lik­le­ri dö­red­ýär.

Sanly bilim — döwrüň talaby

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe bilim ulgamyny toplumlaýyn ösdürmek boýunça uly işler durmuşa geçirilýär. Ähli bilim edaralarynda ýaş nesle berilýän bilimiň mazmuny we hili yzygiderli kämilleşdirilýär. «Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasynyň» kabul edilmegi bolsa bu ugurda alnyp barylýan işlerde has ýokary netijeleri gazanmaga mümkinçilikleri döredýär. Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz syýasy, ykdysady hem-de medeni ugurlarda üstünlikler gazanyp, halkara derejesinde uly abraýdan peýdalanýar. Häzirki wagtda bilim edaralaryna maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalary giňden ornaşdyrylýar. Bu tehnologiýalaryň ulanylmagynyň işjeňleşdirilmegi bilimiň hilini ýokarlandyrmaga we berilýän bilimleri yzygiderli berkitmäge ýardam edýär. Bilim edaralarynda elektron bilimi ýola goýmak we uzak aralykdan bilim tehnologiýalaryny peýdalanmak ösüşiň täze basgançagyna çykylmagyny üpjün edýär. Şeýle hem bilimiň ähli derejeleri üçin zerur elektron maglumatlar gorunyň döredilmegini we olara tor arkaly elýeterliligi üpjün etmegi göz öňünde tutýar.

Türkmenistanda harytlaryň üstaşyr geçirilmegi üçin maglumat programmasy işe girizildi

Türkmenistanyň gümrük edaralarynda halkara üstaşyr gümrük ulgamyndan geçýän harytlar barada deslapky maglumatlary ugratmaga mümkinçilik berýän programma işe girizildi. Bu barada Russiýanyň “Mir 24” teleradiokompaniýasy penşenbe güni habar berdi. Türkmenistanyň bäş gümrük nokady halkara sanly ulgama birikdirildi. Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşigi (IRU) ýük daşaýjylara bu programmany ulanmagy maslahat berýär. Geljek ýyldan başlap ýükleriň serhetden üstaşar geçirilmegi üçin deslapky maglumatlaryň berilmegi bu programmanyň üsti arkaly amala aşyrylar.

Döwrüň talaby – elektron ulgam

“Maksatly ýaşamak durmuşa ynamly we çynlakaý çemeleşmekdir” diýilýär. Çünki öňde goýulýan her bir maksat özi bilen netijeli işlemegi, yhlasly zähmet çekmegi, okamagy, öwrenmegi, döretmegi, gurmagy, bir başa uýmagy... talap edýär. Öňde goýulýan anyk maksatlar öňki gazanylanlary göz öňünde tutup, döwre görä gadam urmak, täze sepgitlere ýetmek, bar bolan mümkinçilikleriň üstüni ýetirmek, aň-düşünje, zehin, ukyp potensialyny ulanyp, ylymda-bilimde ileri gitmek zerurlyklaryny ýüze çykarýar. Bu bolsa döwür bilen deň gadam urup, zamanamyzy, durmuşymyzy özgerdiji ençeme oňyn taslamalary durmuşa geçirmeklige howlukmaklygy talap edýär. Şolaryň hatarynda bolsa, ýurdumyzda ähli ugurlarda elektron-onlaýn ulgama geçmegini aýdyp bileris. Hawa, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň başda durmagynda bagtdan paýly günleri arka atyp barýan Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan ýurdumyzda bagtyýarlyk zamanasynda innowasion tehnologiýalar ulgamynda aýdyň ösüşler gazanyldy we gazanylmagyny dowam edýär. Şeýle ösüşleriň hatarynda telemedisina ulgamyny, internetiň we öýjükli aragatnaşygyň 4G hilini, mekdepleriň internet ulgamyna birikdirilmegini, multimedia serişdeleri bilen üpjün edilmegini, agzalan ugura ýöriteleşdirilen sergileriň guralmagyny, bäsleşikleriň geçirilmegini, elektron maglumatlar ulgamyny döretmäge girişilmegini, sanly bilim ulgamyna badalga berilmegini... görkezmek

Aragatnaşyk ulgamynyň kuwwaty innowasion ösüşiň özenidir

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi hem-de Söwda-senagat edarasy tarapyndan guralan telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel-2022» atly XV halkara sergisi hem-de ylmy maslahat üstünlige beslendi. Her ýyl geçirilýän ýöriteleşdirilen forum Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň döretmek, ykdysady taýdan gülläp ösmek ýoly bilen ädýän täze üstünlikli ädimleri bilen tanyşdyrdy. Söwda-senagat edarasynyň sergiler zalynda guralan çäre diňe bir adaty görnüşde geçirilmek bilen çäklenmän, eýsem, sanly ulgam arkaly Aşgabatdan dünýäniň onlarça ýurdunda hem görkezildi. Sergi Diýarymyzyň aragatnaşyk, telekommunikasiýalar hem-de maglumat tehnologiýalary ulgamynda gazanan uly üstünlikleriniň aýdyň beýanyna öwrüldi. Döwrebap wideotehnikalar bilen üpjün edilen zallarda görkezilen örän uly monitorly, yşyklandyryjy bannerli we pannoly sergi diwarlyklary, sanly eşitdiriş hem-de wideo arkaly görkeziş, hemra, ykjam we elektron aragatnaşyk ulgamynda innowasion önümleriniň nusgalary, audio hem-de wideo ýazyjy we gözegçilik, howany çaklaýan serişdeler, kabel önümleri hem-de beýlekiler ýurdumyzyň aragatnaşyk, telekommunikasiýalar we maglumat tehnologiýalary ulgamynyň gazanýan üstünlikleriniň özboluşly subutnamasydyr.

AŞTU-nyň «Şahsy otag» hyzmatyndan peýdalanmagyň aýratynlyklary

Internet, ýagny bütindünýä kompýuter torynyň örän uly gerime eýe bolmagy bilen bu ulgam arkaly adamyň gündeki we adaty hyzmatlardan peýdalanmagy has amatlaşdyrylan häsiýete eýe boldy. Öňler belli bir hyzmatlardan peýdalanmaga ýa-da ol hyzmatlara üýtgetmeler girizmegi isleg bildirýän potensial müşderi gerekli bolan kagyz görnüşindäki resminamalaryny jemläp, şäher içindäki hyzmat ediş nokatlaryna baryp, nobata durup we ol ýerde hem gerekli kagyz görnüşleri dolduryp, şertnama baglaşmak arkaly aňsat bolmadyk hem-de köp wagty talap edýän ýol bilen hereket etmeli bolýardy.  Türkmenistanyň Prezidentiniň «Döwlet adam üçindir» diýen belent şygaryndan ugur alyp hem-de ýurdumyzyň sanly ykdysadyýetini ösdürmek bilen bagly bolan çäreleriň çäklerinde, «Aşgabat şäher telefon ulgamy» ÝGPJ-ti tarapyndan hödür edilýän hyzmatlardan peýdalanmakda müşderi üçin mümkin bolan ähli oňaýlyklary we amatlyklary döretmek, bu jemgyýet tarapyndan ileri tutulýan wezipeleriň biri bolup durýar.

Ösüşe giň ýol

Milli ykdysadyýetimizi hemmetaraplaýyn ösdürmekde edara-kärhanalaryň işine sanly ulgamy giňden ornaşdyrmak häzirki döwrüň baş wezipeleriniň biri bolup durýar. Şundan ugur alnyp, ýurdumyzda dünýäniň barha ösýän talaplaryna laýyk gelýän howpsuz, ygtybarly we bäsdeşlige ukyply maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň üpjünçilik ulgamy döredildi. «TürkmenÄlem 520E» milli aragatnaşyk hemrasynyň älem giňişligine çykarylmagy, Türkmenistanyň Ylymlar Akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň işiniň ýola goýulmagy, bank ulgamynda elektron hasaplaşyklaryň çäginiň ep-esli giňeldilmegi ýurdumyzda innowasion tehnologiýalaryň giň gerimde özleşdirilýändigine aýdyň güwä geçýär. Bu bolsa şol bir wagtyň özünde döwrüň täze gazananlaryny önümçilikde netijeli peýdalanmaga, optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamyny ösdürmäge we ilatyň internet mümkinçiliklerine elýeterliligini pugtalandyrmaga-da ýardam edýär. Aýry-aýry senagat pudaklarynda sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden ýerlikli peýdalanmak maksady bilen dürli programma-tehniki we maglumat serişdeleriniň üpjünçiligi hem ep-esli ýokarlandyrylýar. Bu işler welaýatlaryň, şäherleriň we obalaryň aratapawudyny aradan aýyrmaga gönükdirilen maksatnamalaýyn özgertmeleri çalt depginde amala aşyrmaga hem uly şert döredýär. Şeýle innowasion mümkinçilikler ildeşlerimizi ylmyň soňky gazananlary bilen aýakdaş gitmeklige, döwrüň belent ruhunda netijeli zähmet çekmeklige

Sanly ulgam ösdürilýär

Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de ýur­du­myz­da uly ösüş­ler ga­za­nyl­ýar, be­ýik iş­ler dur­mu­şa or­naş­dy­ryl­ýar. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň ta­gal­la­sy bi­len dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän iş­ler uly üs­tün­li­ge eýe bol­ýar. Her bir ösü­şiň göz­ba­şyn­da bol­sa hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň yl­ma esas­lan­ýan baş­lan­gyç­la­ry, dö­red­ýän giň müm­kin­çi­lik­le­ri bar. Hut şo­nuň üçin hem ylym-bi­lim döw­re­bap ös­dü­ri­lip, kä­mil hü­när­men­ler bi­len mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­miz üp­jün edil­ýär. Kä­mil hü­när­men­le­riň ke­ma­la gel­me­gi san­ly ul­ga­myň hem ös­dü­ril­me­gi­ne oňat müm­kin­çi­lik­le­ri dö­red­ýär. Döw­re­bap ösüş­le­riň üp­jün edil­me­gi bol­sa san­ly yk­dy­sa­dy­ýe­tiň mö­hüm ugur­la­ry­nyň bi­ri­dir. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň pa­ra­sat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da ýur­du­my­zyň yk­dy­sa­dy­ýe­ti­niň äh­li pu­dak­la­ryn­da tä­ze teh­no­lo­gi­ýa­lar yzy­gi­der­li or­naş­dy­ryl­ýar. San­ly teh­no­lo­gi­ýa­la­ry iş­jeň or­naş­dyr­ma­ga we peý­da­lan­ma­ga, ola­ryň esa­syn­da do­lan­dy­ry­şyň hem-de hal­ky­my­za edil­ýän dür­li hyz­mat­la­ryň hal­ka­ra ül­ňü­le­ri­ne la­ýyk ge­ti­ril­me­gi­ne uly äh­mi­ýet be­ril­ýär. San­ly yk­dy­sa­dy­ýet, yl­my dil­de aň­la­dyl­sa, eme­li aň-dü­şün­je­le­ri, in­ter­net mag­lu­mat­la­ry, yl­myň we teh­ni­ka­nyň ga­za­nan­la­ry­ny top­la­ma­gyň bir bi­te­wi elekt­ron ul­ga­my­dy

"Huawei" Türkmenistanda maglumat merkezini gurmagy meýilleşdirýär

Maglumat kommunikasiýalar tehnologiýalary (MKT) ulgamynda intellektual enjamlary we düzümleýin çözgütleri dünýä derejesinde esasy öndüriji bolan Huawei kompaniýasy Türkmenistanda maglumatlary işleýän uly merkezi gurmagy maksat edinýär. Bu barada ORIENT bilen söhbetdeşliginde Huawei-iň Türkmenistandaky baş direktorynyň orunbasary Ma Sýaole aýtdy. Aşgabatda geçirilen “Türkmentel-2022” halkara sergisinde "Huawei" kompaniýasynyň diwarlygy has gelim-gidimli diwarlyklaryň biri boldy. Bu hem düşnüklidir, çünki Hytaý kompaniýasy maglumat kommunikasiýalary tehnologiýasyny hem-de gündelik ulanylýan intellektual enjamlary işläp taýýarlamakda dünýä derejeli liderdir. Üç ýyl mundan ozal kompaniýa MKT-de täze eýýamy – 5G ulgamyny açyp, Mate tapgyryndaky uly smartfonlarynyň täze görnüşini we Kirin990 ykjam prosessorlaryny görkezdi.

Türkmenistanda belgileýiş resursynyň alnandygy üçin ýygym almagyň tertibi tassyklanyldy

Türkmenistanda aragatnaşyk operatoryndan belgileýiş resursynyň alnandygy üçin ýygym almagyň tertibi tassyklanyldy. Bu baradaky karara anna güni geçirilen hökümetiň mejlisiniň barşynda döwlet baştutany gol çekdi. Belgileýiş resursyna degişli esasy düşünjeler we düzgünler “Aragatnaşyk hakynda” Türkmenistanyň Kanunynda beýan edilendir. Onda belgileýiş resursy diýlip, şahsyýeti anyklamak üçin aragatnaşyk torlarynda ulanmak mümkin bolan belgileýişiň (sanlar, harplar, nyşan aňlatmalary) umumylygyna ýa-da görnüşleriniň bölegine düşünmelidigi aýdylýar.

«Türkmentel—2022» sergisinde Milli One atly ilkinji türkmen antiwirusy tanyşdyryldy

Aşgabatda geçirilen 15-nji «Türkmentel—2022» sergisiniň we ylmy maslahatynyň çäklerinde «Tehnomerkezi» hojalyk jemgyýeti hem-de Türkmentehnogurluşyk» ÝGPJ tarapyndan bilelikde taýýarlanan ilkinji türkmen antiwirusy — Milli One Endpoint Security köpçülige tanyşdyryldy.​ Täze antiwirus Windows we Mac porogramma üpjünçiligini goldaýan ähli gurluşlar üçin elýeterlidir. Milli One antiwirusynda poçta, web howplaryna we tor hüjümlerine garşy gorag modullary bar, şeýle-de ol gizlin zyýanly programma üpjünçiliginden goraýar.

«IBM» önümçilik gerimini giňeldýär

«International Business Machines» («IBM») korporasiýasy ýarymgeçirijileri öndürýän «Rapidus» kompaniýasy bilen önümçilik hyzmatdaşlygyny ýola goýýar. Hyzmatdaşlar şu ýylyň ahyryna çenli Ýaponiýanyň ylmy-barlag instituty bilen ýarymgeçirijileri işläp düzer hem-de öndürip başlar. Taslamanyň çäklerinde ýapon hökümeti «Rapidus» kompaniýasyna 70 milliard ýen (ABŞ-nyň 493 million dollary) maýa goýar. «Toyota Motor», «Sony Group» we bilelikdäki kompaniýanyň beýleki agzalary, şol sanda «Kioxoa Holdings», «Tokio Electron» we «SoftBank Group» korporasiýalarynyň her biri 1 million ýenden maýa goýarlar. «Rapidus» kompaniýasy «Toyota Motor», «Sony Group» we ýene alty sany ýapon korporasiýalarynyň bilelikde esaslandyran kompaniýasydyr.

Aşgabatda maglumat tehnologiýalary boýunça «TürkmenTel — 2022» halkara sergisi geçirildi

«7/24. tm», № 46 (129), 13.11.2022 10-11-nji noýabrda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel — 2022» atly XV halkara sergisi we ylmy maslahaty geçirildi. Türkmen işläp düzüjileriniň maglumat we aragatnaşyk tehnologiýalaryndaky gazanan üstünliklerini görkezmek üçin geçirilýän bu forum Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar ageniginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentligi hem-de Söwda-senagat edarasy tarapyndan bilelikde gurnaldy.

Tehnologik kuwwat — ösüşiň hereketlendirijisi

Täze tehnologiýalar we innowasiýalar ykdysadyýetiň çalt depginler bilen ösdürmäge hem-de adamlaryň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär. Şundan ugur alnyp, ýurdumyzda hem ykdysadyýetiň ähli pudaklaryna sanly ulgamyň gazananlarynydyr innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça netijeli işler alnyp barylýar. 10-11-nji noýabrda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda guralan telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel — 2022» atly XV halkara sergisinde bolanymyzda hem bu hakykata ýene bir gezek göz ýetirdik. Ilata hödürlenilýän döwrebap hyzmatlaryň gerimi giňeýär

Gazanylan üstünlikleriň beýany

«Türkmentel — 2022» halkara sergisi we ylmy maslahat geçirildi Ykdysadyýet özgerýär, barha innowasion häsiýete eýe bolýar, ýokary tizlikli, giň zolakly aragatnaşyk hem-de internet torlarynyň peýdalanylmagy bu özgertmeleriň esasyny düzýär. Tehnologik täzeçillikleri hasaba almak bilen, hemişe kämilleşýän hem-de olary ykdysadyýeti dolandyrmak üçin ornaşdyrýan ýurtlar bäsdeşlige has ukyply bolýarlar. Bu babatda 10-11-nji noýabrda paýtagtymyzda telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel — 2022» atly XV halkara sergisiniň we ylmy maslahatyň geçirilmegi aýratyn ähmiýete eýedir.

Beýik ösüşleriň gözbaşy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň alyp barýan döwlet syýasatynyň çäklerinde ylym-bilim ulgamyny ösdürmäge uly ähmiýet berilýär. Çünki XXI asyr dünýäde ylmyň we tehnologiýanyň batly depginler bilen ösýän döwri hasaplanylýar. Ylmy-tehnologik açyşlar bolsa jemgyýeti özgerdýär, ösdürýär. Häzirki wagtda dünýäde maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ähmiýeti günsaýyn artýar. Maglumat tehnologiýalary adamzada maglumatlary çalt alyşmaga mümkinçilik berip, ylmy-tehniki ösüşi çaltlandyrýar. Olar täze-täze oýlap tapyşlaryň ýüze çykmagyna amatly şertler döredýärler. Ylmyň we tehnologiýalaryň ösen häzirki döwründe internet torlarynda okyjylar we belli-belli ugurlar boýunça bilim alýanlar üçin elektron kitaphanalaryň sany hem gitdigiçe artýar. Munuň özi okyjylara we talyp ýaşlara ençeme ýeňillikleri döredýär. Sebäbi internet ulgamynyň üsti bilen gerekli maglumatlarydyr ylmy kitaplary tiz tapmaga, okamaga täze mümkinçilikler döreýär. Şu nukdaýnazardan, ýurdumyzda sanly ulgamy, aýratyn-da, sanly bilimi kämilleşdirmäge döwlet derejesinde uly üns berilýär. Bu ugurda sanly bilim ulgamynyň çäginde bilim ojaklarynyň arasynda özara baglanyşygy ýokarlandyrmak, mekdebe çenli bilim edaralarynyň, orta we ýokary okuw mekdepleriniň maddy-enjamlaýyn binýadyny kämilleşdirmek boýunça möhüm ähmiýetli işler durmuşa geçirilýär. Okuwçy we talyp ýaşlar sanly ul

"TÜRKMENTEL-2022" sergisinden

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň "Türkmenaragatnaşyk" agentliginiň telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň "Türkmentel-2022" atly XV halkara sergisi we ylmy maslahaty öz işini dowam edýär.