Hünär derejeleri ösdürilýär

7 Dekabr 2022
129

Dil bilen dünýä çykar

Golaýda welaýat baş bilim müdirliginiň ýanyndaky hünär derejesini ýokarlandyryş merkeziniň ýolbaşçysy Akmyrat Kiçigulyýewiň we şol merkeziň halypa mugallymy Muhammetgurban Kadyrowyň guramagynda welaýatymyzyň etrapdyr şäherlerinden gelen iňlis dili mugallymlarynyň arasynda okuw-maslahat geçirildi.