AŞTU-nyň «Şahsy otag» hyzmatyndan peýdalanmagyň aýratynlyklary

17 Noýabr 2022
101

Internet, ýagny bütindünýä kompýuter torynyň örän uly gerime eýe bolmagy bilen bu ulgam arkaly adamyň gündeki we adaty hyzmatlardan peýdalanmagy has amatlaşdyrylan häsiýete eýe boldy. Öňler belli bir hyzmatlardan peýdalanmaga ýa-da ol hyzmatlara üýtgetmeler girizmegi isleg bildirýän potensial müşderi gerekli bolan kagyz görnüşindäki resminamalaryny jemläp, şäher içindäki hyzmat ediş nokatlaryna baryp, nobata durup we ol ýerde hem gerekli kagyz görnüşleri dolduryp, şertnama baglaşmak arkaly aňsat bolmadyk hem-de köp wagty talap edýän ýol bilen hereket etmeli bolýardy. 

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Döwlet adam üçindir» diýen belent şygaryndan ugur alyp hem-de ýurdumyzyň sanly ykdysadyýetini ösdürmek bilen bagly bolan çäreleriň çäklerinde, «Aşgabat şäher telefon ulgamy» ÝGPJ-ti tarapyndan hödür edilýän hyzmatlardan peýdalanmakda müşderi üçin mümkin bolan ähli oňaýlyklary we amatlyklary döretmek, bu jemgyýet tarapyndan ileri tutulýan wezipeleriň biri bolup durýar.