"Rysgal" gazeti

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi
Salgysy: Aşgabat şäheri, A.Nyýazow şaýoly, 174
Telefon belgileri:21-23-57

Habarlar

Watanyň geljegi

Golaýda öňdebaryjy jemgyýetçilik guramalarynyň biri bolan Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VIII gurultaýy geçirildi. Bilşimiz ýaly, 2023-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisi geçirildi. Maslahatda Halk häkimiýetiniň ýokary wekilçilikli edarasynyň — Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi we öňdengörüjiligi, pähim-paýhasy bilen döwletimizi täze ýeňişli sepgitlere ýetiren Gahryman Arkadagymyzyň onuň Başlygy wezipesine bellenilmegi uly syýasy wakalaryň biri boldy.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikde Milli bahar baýramy mynasybetli ýurdumyzyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň 2 — 4-nji synplarynda okaýan okuwçy gyzlarynyň arasynda geçirýän «Iň eýjejik gyzjagaz — 2023» atly şadyýan bäsleşiginiň düzgünnamasy

Bäsleşigiň esasy maksady hormatly Prezidentimiziň: «Beýik geljegimiz siziň bagtyýarlygyňyz, kadaly ösüşiňiz bilen aýrylmaz baglydyr. Şundan ugur alyp, nesilleri halkymyzyň asylly däpleri esasynda terbiýelemegi örän möhüm wezipeleriň biri hasaplaýarys» diýen sargytlaryndan, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň bagtyýar nesilleriniň bolelin durmuşda ýaşamagy, şadyýan, sagdyn ösmegi, döwrebap bilim-terbiýe almagy, hünär öwrenmegi, geljekde ata Watanymyza peýdaly adamlar bolup ýetişmekleri üçin durmuşa geçirýän beýik işlerinden, Gahryman Arkadagymyzyň gymmatly maslahatlaryndan ugur alyp, ösüp gelýän ýaş nesilleriň sungata, döredijilige bolan söýgüsini artdyrmakdan, bilimlerini kämilleşdirmekden, zehinli çagalary ýüze çykarmakdan we olary goldamakdan, olaryň ählitaraplaýyn kämil ýaşlar bolup ýetişmeklerini gazanmakdan ybaratdyr. Bäsleşige ýurdumyzyň umumybilim berýän mekdepleriniň 2 — 4-nji synplarynda okaýan, ozal «Iň eýjejik gyzjagaz» bäsleşiginiň döwlet tapgyrynda ýeňiji bolmadyk okuwçy gyzlar gatnaşyp bilerler.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň bilelikde guramagynda Halkara zenanlar güni mynasybetli ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp gyzlarynyň arasynda geçiriljek «Talyp gözeli — 2023» atly gözellik bäsleşiginiň düzgünnamasy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyzyň amala aşyrýan her bir tutumly başlangyçlarynda halkymyzyň, aýratyn-da, ýaş nesillerimiziň asuda, abadan, parahat durmuşda ýaşamagy baradaky belent maksatlar dur. Hormatly Prezidentimiziň: «Men ýurdumyzyň ýaşlarynyň ene-ata we il-ýurt öňündäki mukaddes borjuny berjaý edip, mynasyp adamlar bolup ýetişjekdiklerine, ata Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda jan aýaman zähmet çekjekdiklerine pugta ynanýaryn» diýen sözlerinden ruhlanyp, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi, Türkmenistanyň Bilim ministrligi hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşi bilen bilelikde Halkara zenanlar güni mynasybetli Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň talyp gyzlarynyň iş başarjaňlygyny, ugurtapyjylygyny, ruhubelentligini, buýsançlylygyny, keşp hem-de edep gözelligini, halkymyzyň milli däp-dessurlaryny bilşini, durmuşa taýýarlygyny, medeniýetini, edep-ekramlylygyny açyp görkezmek maksady bilen, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp gyzlarynyň arasynda «Talyp gözeli — 2023» atly gözellik bäsleşigini geçirýär. Bäsleşigiň şertleri:

Şahyryň döredijiliginde döwletlilik ýörelgeleri

Türkmeniň ruhy äleminde öçmejek yz goýan beýik akyldar, nusgawy şahyr Magtymguly Pyragynyň döredijiligi halkyň ruhunyň kuwwatly sütünidir. Magtymguly Pyragy türkmen edebiýatynyň düýbüni tutujy, edebi dili halkyň gepleşik dili bilen birleşdiren, öňdengörüji şahyrdyr. Akyldar şahyryň döredijiligi döwrüniň ähli meselelerini öz içine alypdyr. Şahyryň döredijiliginde agzalmadyk tema, gozgalmadyk mesele ýokdur. Onuň şygyrlary tema taýdan umman ýaly giň, gymmaty babatda dür ýaly şöhle saçýandyr. Şu nukdaýnazardan, Magtymguly Pyragynyň döredijiligini Jemşidiň jamyna deňäpdirler. Şahyryň döredijiliginde türkmeniň döwletlilik ýörelgeleri bolan agzybirlik, myhmansöýerlik barada hem söz açylýar. Onuň öwüt-ündewleri, döwletlilik ýörelgeleri baradaky pikirleri Pyragynyň arzuwlan zamanasynda hem ähmiýetli bolmagynda galýar. Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynyň «Agzybirlik», «Myhmansöýerlik» atly bölümlerinde milli ýörelgelerimiz hakda gymmatly maglumatlar berilýär. Nakyllaryň, tymsallaryň, rowaýatlaryň, Magtymguly Pyragynyň goşgy setirleriniň üsti bilen agzybirlik, myhmansöýerlik barada ündelýär.

Iň beýik söýgüdir Watana söýgi

Ata Watan ähli mukaddeslikleriň gözbaşydyr. Asyrlarboýy halkymyz bereketli topragymyzyň her bir daban ýerini gözüniň göreji deý gorap, her bir gysym topragyna söýgüsini, wepasyny siňdiripdir. Pederlerimiz nesil terbiýesinde dogduk mekana wepalylyk, watansöýüjilik duýgularynyň kemala getirilmegini hemişe baş maksat edinipdirler. Belli ýazyjymyz Osman Ödäýewiň aýdyşy ýaly, Watan — biziň ähli ýaşaýşymyzyň beýik ruhy esasydyr, ata-babalarymyzdan bize galan ruhy mirasdyr. Watan söýgüsi bolsa atalarymyzdan galan beýik mähir mirasydyr. Türkmen halkynyň merdana şahsyýetleri özleriniň edermenligi, gaýduwsyzlygy, beýik watançylyk duýgulary, ynsanperwerligi bilen watançylygyň ägirt uly nusgasyny görkezipdirler. Oguz han, Görogly beg, Togrul beg, Çagry beg, Alp Arslan, Mälik şa, Soltan Sanjar ýaly türkmen serkerdeleriniň at-owazasy ýedi yklyma ýaýrap, halkymyzyň geçmiş taryhyny şan-şöhrata besläpdirler. Watany söýmek, ony goramak duýgusy, hakykatdan-da, halkyň bagtyýarlygynyň, asudalygynyň kepilidir. Watançylyk türkmen halkyna ene mähri, ata göreldesi bilen arkama-arka geçip gelýän belent duýgudyr. Adamda watançylyk duýgusynyň kämilleşmegi onuň ýaşaýşa bolan höwesini artdyrýar, geljege bolan ynamyny berkidýär, ene, ata, ojak, maşgala, perzent ýaly mukaddesliklere imrindirýär.

Kämil terbiýe — gymmatly miras

Edep-terbiýe, ahlaklylyk, ula sylag, kiçä hormat maşgaladan başlanýar. Emedekläp ýören bu günki körpeler — ertir ýurdumyzy dolandyrjak nesiller. Olaryň hormatly Prezidentimize, halkymyza, Watanymyza haýyrly adam bolup ýetişmekleri üçin maşgalanyň her bir agzasy jogapkärdir. Maşgala — çaganyň önüp-ösüp, kemala gelýän iň mukaddes ýeri. Çaganyň durmuş bilen ilkinji tanyşlygy, ömrüniň ahyryna çenli dowam etjek hüý-häsiýeti maşgalada kemala gelýär. Şonuň üçin ýaş çatynjalar perzentleriniň terbiýesine örän eserdeň we jogapkärli çemeleşmelidirler. Çaga gören endiklerini kiçilikden öwrenip başlaýar. Oglan kakasyna, gyz ejesine meňzemäge çalyşýar. Ata ata ýerinde, ene öz sylagynda bolanlygynda, maşgala kämildir. Är — öýüň goragy, aýal — diregidir. Her bir ata-ene perzendini kemala getirip, ylymly-bilimli, edep-terbiýeli edip ýetişdirmäge, soňra öýli-işikli edip, durmuş ýoluna goşmaga borçludyr. Perzent ata-enäniň dowamatydyr. Kämil bolmagyny isleseň, çaga haýyrly başarnyklary öwretmelidir.

«ARKADAGLY ÝAŞLAR» ATLY TÄZE ŽURNALYŇ ILKINJI SANY

«Arkadagly Ýaşlar» atly täze elektron žurnaly okyjylaryna gowuşdy. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar «Arkadagly Ýaşlar» atly žurnaly elektron görnüşde okyjylara ýetirildi. Žurnalyň «www.turkmenmetbugat.gov.tm» web saýty arkaly guramanyň VIII Gurultaýynyň geçirilýän günlerinde paýlaşylmagy ýaşlara sowgat boldy. Täze neşir «Arkadagdan Arkaly biz» atly giriş makalasy bilen başlanýar. Makalada hem nygtalyşy ýaly, ýurdumyzyň ýaşlarynyň bagtyýarlygyny, Arkadag Serdarly döwletimizi dabaralandyrýan ýylda žurnalyň ilkinji sanynyň okyjylara gowuşmagy redaksiýanyň agzybir döredijilik işgärleri üçin belent mertebedir. Türkmenistanyň Gahrymany, şahyr Gözel Şagulyýewanyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar!» atly şygrynyň ýerleşdirilmegi täze neşir şowly başlangyç boldy.

Belent ynam beýik işlere çagyrýar

Şu günler etrabymyzdaky orta mekdepleriň, edara-kärhanalaryň ýaşlarynyň arasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň ýakynda bolup geçen mejlisiniň bilelikdäki çözgütlerini wagyz etmeklige bagyşlanan maslahatlary geçirýäris. Etrabymyzdaky 1-nji orta mekdepde, jemagat hojalyk müdirliginde, taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde ýaşlaryň arasynda geçirilen maslahatlarda taryhy çözgütleriň möhüm ähmiýeti wagyz edildi. Maslahatlarda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisinde eden taryhy çykyşyna aýratyn uly üns berildi. Bu çykyşda biziň ösüşlerimiziň, ata Watanymyzyň berkararlygynyň, ýurdumyzyň asudalygynyň, il-günümiziň abadançylygynyň ýaşlarymyza baglydygy, türkmen ýaşlarynyň bu belent ynamy ödejekdiklerine uly ynam bildirilýändigi buýsanç bilen bellenildi. Geçirilen maslahatlarda ýaşlar Türkmenistanyň ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň hukuk, ykdysady, durmuş we guramaçylyk babatda zerur şertleriň hem-de ýaşlaryň jemgyýetde özlerini ykrar etdirmekleri ugrunda möhüm döwlet kepillikleriniň döredilmegine, ýaşlaryň jemgyýetçilik birleşikleriniň ösüşine, olary goldamaga gönükdirilendigi barada täsirli söhbet etdiler. Ýaşlarymyzyň durmuşda öz orunlaryny tapyp, ösüşlerimize mynasyp goşant goş

Milli Lider ― döwletliligiň daýanjy

Çärjew etrap häkimliginde Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň welaýat komitetiniň hem-de etrap häkimliginiň bilelikde guramagynda «Türkmen halkynyň Milli Lideri ― milli jebisligiň we döwletliligiň daýanjy» atly dabaraly maslahat geçirildi. Adyndan hem belli bolşy ýaly, bu maslahat Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň jemgyýetçilik wekilleri bilen ýakynda bilelikde geçiren mejlisiniň çözgütlerine bagyşlandy. Oňa Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň etrapdaky işjeň agzalary, etrap häkimliginiň, bilim we saglygy goraýyş edaralarynyň wekilleri gatnaşdylar. Çykyş edenler 21-nji ýanwarda geçirilen taryhy mejlisiň halkymyzyň nurana geljegine gönükdirilen çözgütlere baý bolandygyny nygtap, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmeginiň, Gahryman Arkadagymyzyň bu ýokary wekilçilikli edaranyň Başlygy wezipesine bellenilmeginiň, şeýle hem eziz Arkadagymyzyň kanun esasynda türkmen halkynyň Milli Lideri diýlip ykrar edilmeginiň örän ýerine düşen çözgütlerdigini aýratyn nygtadylar. Olaryň aýdyşy ýaly, bu çözgütleriň ählisi bagtyýar watandaşlarymyzyň gursagynda göteren arzuw-isleglerinden gözbaş alýar.

Welaýat zenanlar bölüminde

Hasabat ýygnagy Geçen çarşenbe güni welaýat kitaphanasynda TZB-niň welaýat bölüminiň hasabat ýygnagy geçirildi. Oňa TZB-niň welaýat bölüminiň geňeş we işjeň agzalary, şäher, etrap bölümleriniň işjeň agzalary, edara-kärhanalaryň ilkinji zenanlar guramalarynyň başlyklary, ýüzleri nurana mährem eneler we talyp gyzlar gatnaşdylar. Hasabat ýygnagyny welaýat häkiminiň orunbasary, welaýat zenanlar bölüminiň başlygy Arzygül Orazowa açdy we welaýat zenanlar bölümi tarapyndan geçen ýylda ýerine ýetirilen işler barada hasabat bilen çykyş etdi.

Usuly-amaly maslahat

Terbiýeçilik işi barha ilerleýär Golaýda Mary şäherindäki 47-nji çagalar bagynda welaýat baş bilim müdirliginiň guramagynda usuly-amaly maslahat geçirildi. Oňa bilim edaralarynyň hünärmenleri, çagalar baglarynyň müdirleri, terbiýeçi-usulçylary we beýleki bilim –terbiýeçilik işgärleri işjeň gatnaşdylar.

Hoşallyk maslahaty

Täze üstünliklere ruhlandyrýar Ýakynda “Mary” myhmanhanasynda TMÝG-niň welaýat geňeşiniň guramagynda “Arkadagly Serdarymyzyň uly ynamy ýaşlary täze üstünliklere ruhlandyrýar” ady bilen hoşallyk maslahaty geçirildi. Oňa TMÝG-niň welaýat, etrap, şäher geňeşleriniň işgärleri we işjeň agzalary gatnaşdylar.

Möhüm ähmiýetli waka bagyşlanyldy

Golaýda TMÝG-niň nobatdaky VIII gurultaýynyň ýokary derejede geçirilendigine bagyşlanyp, TMÝG-niň Ýolöten etrap geňeşiniň etrap bilim bölüminiň hem-de etrabyň jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagynda «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar, döwletli döwrana dolanan ýaşlar» atly hoşallyk maslahaty geçirildi. Maslahatda TMÝG-niň etrap geňeşiniň guramaçylyk bölüminiň müdiri Jennet Orazowa, TKA-nyň etrap birleşmesiniň başlygy Rozymuhammet Artykow, TDP-niň etrap komitetiniň başlygy Toýly Anyşow, etrap bilim bölüminiň hünärmeni Oguljahan Eýranlyýewa, etrapdaky 15-nji orta mekdebiň mugallymy Kerwen Rejepow hem-de etrapdaky 37-nji orta mekdebiň müdiriniň okuw işleri boýunça orunbasary Begenç Myradow çykyş etdiler. Çykyşlarda TMÝG-niň nobatdaky VIII gurultaýynyň geçirilmeginiň möhüm ähmiýete eýedigi, TMÝG-niň Tertipnamasyna üýtgetmeleriň we goşmaçalaryň girizilendigi, hormatly Prezidentimiziň ýaşlar hakyndaky edýän aladalarynyň bimöçberdigi buýsanç bilen bellenildi.

Wagyz-nesihat çäreleri

Beýik ynam, uly buýsanç Garaşsyz, baky Bitarap döwletimizde 2023-nji ýylyň “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” diýlip yglan edilmegi mynasybetli dabaraly çäreler geçirilýär. Golaýda Sakarçäge etrabynyň medeniýet öýünde “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar — beýik ynam, uly buýsanç, mukaddes borç” şygary astynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi. TDP-niň etrap komitetiniň guramagynda geçirilen maslahata etrabyň edara-kärhanalarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleri, işjeň agzalary, ýaşuly nesliň wekilleri gatnaşdylar.

Mirasa sarpaly ýaşlar

Balkanabat şäherindäki «Miras» toý dabaralary merkezinde welaýat medeniýet müdirliginiň we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşiniň bilelikde guramaklarynda «Mirasa sarpamyz has beýgelder bizi, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» atly bäsleşik geçirildi. Oňa welaýatymyzyň etrap-şäher medeniýet merkezleriniň döredijilik toparlary gatnaşdylar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda» ýaş zehinleri ýüze çykarmak, olaryň döredijilik ussatlyklaryny artdyrmak, halypa-şägirtlik ýoluny ösdürmek bäsleşigiň esasy maksady boldy. Toparlar berlen şertler esasynda milli tanslary ýerine ýetirdiler. Ene-mamalarymyzdan dowam edip gelýän dessurlarymyz esasynda keşde çekmek, alaja örmek ýaly işler boýunça ümeçilik däplerini ýerine ýetirdiler.

Döwletli çözgütler wagyz edilýär

Ak bugdaý etrabyndaky ýöriteleşdirilen 46-njy orta mekdebiň mejlisler jaýynda wagyz-nesihat maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň we jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisinden gelip çykýan wezipeleri ildeşlerimiziň arasynda wagyz-nesihat etmek maksady bilen geçirilen maslahata bilim işgärleri hem-de ýokary synp okuwçylary gatnaşdy. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesiniň, Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň etrap Geňeşiniň bilelikde guramagynda bolan maslahatda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň we jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisinde Gahryman Arkadagymyzyň eden çuň manyly çykyşyna aýratyn üns çekildi. Çykyş edenler halkymyza ak ýürekden hyzmat edip, ulus-ilimizi eşretli durmuşa ýetiren, berkarar Watanymyzy ösdürmekde we onuň abraýyny belende götermekde nusgalyk işleri bitirýän Gahryman Arkadagymyzyň Türkmen halkynyň Milli Lideri diýlip kanun esasynda ykrar edilmegi, şeýle-de Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine saýlanylmagy bilen bagly ýürek buýsançlaryny beýan etdiler.

Täsirli duşuşyklar

Ak bugdaý etrabynyň edara-kärhanalarynda, şol şanda bilim-terbiýeçilik ojaklarynda geçirilýän wagyz-nesihat duşuşyklardyr maslahatlarda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VIII gurultaýynyň taryhy ähmiýeti dogrusynda gürrüň edilýär. Şeýle çäreler Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ak bugdaý etrap Geňeşiniň ýörite meýilnamasy esasynda guraldy. Olarda hormatly Prezidentimiziň Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýyna gatnaşyjylara iberen Gutlagyndaky çuň manyly jümleler, forumda Ýaşlar guramasy bilen bagly garalan möhüm meseleler, kabul edilen çözgütler, şeýle-de guramanyň Tertipnamasyna girizilen üýtgetmelerdir goşmaçalar dogrusynda giňişleýin gürrüň edilýär. Etrapdaky 1-nji, 16-njy, ýöriteleşdirilen 45-njy orta mekdeplerde geçirilen duşuşyklar has-da täsirli boldy. Oňa gatnaşyjylar özleri hakda edilýän aladalardan ruhlanyp, berkarar Watanymyzy has-da gülledip ösdürmek, özgertmek boýunça öňde goýlan belent maksatlara ýetmekde ukyp-başarnyklaryny gaýgyrman zähmet çekjekdiklerini, Gahryman Arkadagymyzyň we Arkadagly Serdarymyzyň belent ynamyny ödejekdiklerini ynamly aýtdylar.

Egsilmez buýsanjyň beýany

Gyzylarbat  etrap häkimliginiň, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň  etrap komitetiniň, beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň we etrap medeniýet bölüminiň bilelikde  guramaklarynda «Türkmen  halkynyň Milli Lideri — agzybirligimiziň  mäkäm daýanjy» atly dabaraly maslahat geçirildi. Oňa  il sylagly ýaşulular, kümüş saçly eneler, talyp ýaşlar, edara-kärhanalarda zähmet çekýän işgärler gatnaşdylar.   «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda» Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisinden gelip çykýan wezipeleri wagyz-nesihat etmek maksady bilen guralan dabaraly maslahatda  edilen çykyşlarda  Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmeginiň, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň onuň Başlyklygyna bellenilmeginiň, eziz Arkadagymyzyň   türkmen halkynyň Milli Lideri diýlip, kanuny taýdan ykrar  edilmeginiň halkymyzda egsilmez buýsanç duýgularyny döredendigi aýdyldy. Bu taryhy forumda kabul edilen çözgütleriň belent sepgitlere ýetmekde, döwletiň esaslaryny berkitmekde uly ähmiýete eýe boljakdygy bellenildi.  

Buýsançly gürrüňler edildi

Köneürgenç etrabyndaky 58-nji orta mekdepde TKA-nyň etrap birleşmesiniň ilkinji guramalarynyň başlyklarynyň we işjeň agzalarynyň gatnaşmagynda  Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, halkymyzyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň şu ýylyň 21-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisinde eden taryhy çykyşynyň ähmiýetini, jemgyýetimizde demokratik ýörelgeleriň ösdürilmegine gönükdirilen başlangyçlaryny giň halk köpçüligine düşündirmek maksady bilen wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Onda TKA-nyň welaýat birleşmesiniň başlygy, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty, Türkmenistanyň Hormatly il ýaşulusy Aşyrdurdy Allaýew, TDP-niň etrap komitetiniň başlygy Gurbanmyrat Muhammedow, TKA-nyň etrap birleşmesiniň esasy hünärmeni Şöhrat Söýüngylyjow, etrabyň A we KÝGGG-niň lukmany Nurgözel Pälwanowa, etrabyň 1-nji çagalar we ýetginjekler sport mekdebiniň tälimçisi Gunça Orazowa dagy çykyş edip, taryhy mejlisde pederlerimiziň döwleti dolandyrmakdaky asylly ýörelgeleriniň häzirki zamanyň döwrebap şertlerinde mynasyp dowam etdirilýändigini alamatlandyrýan Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi, onuň Başlygy wezipesine Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň bellenilmegi we eziz Arkadagymyzyň türkmen halkynyň Milli Lideri diýlip  kanun taýdan ykrar edilmegi, ýurdumyzda alnyp barylýan beýik işleriň ählisiniň diňe

Wagyz-nesihat maslahaty

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň şu ýylyň 21-nji ýanwarynda Aşgabat şäheriniň Maslahat köşgünde geçirilen bilelikdäki mejlisinde Gahryman Arkadagymyzyň eden taryhy çykyşyndan gelip çykýan wezipeleri, mejlisde ara alnyp maslahatlaşylan kanundyr kararlaryň ähmiýetini ilat arasynda giňden wagyz etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň welaýat we Daşoguz şäher komitetleri wagyz-nesihat maslahatyny gurady. Welaýat kitaphanasynyň mejlisler eýwanynda geçirilen bu çärä TAP-nyň welaýatymyzyň edara-kärhanalaryndaky ilkinji guramalarynyň işjeň agzalarynyň uly topary gatnaşdy Maslahatda TAP-nyň  welaýat komitetiniň başlygy Serdar Gaýypow, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty Myratgeldi Goçmedow, welaýat köpugurly hassahanasynyň lukmany Begenç Garaşow, welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy Nurýagdy Weliýew, talyby Annabeg Aşyrowa, Daşoguz şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 28-nji orta mekdebiň mugallymy Bossan Mürzäýewa, TAP-nyň Daşoguz şäher komitetiniň başlygy Jennet Saparowa dagy çykyş edip, bilelikdäki mejlisde Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzyň hemmetaraplaýyn gülläp ösmegini üpjün etmek maksady bilen, öňde goýulýan wezipeler, ata Watanymyzyň geljegi bolan ýaşlary goldamak boýunça «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunynda göz öňünde tutulýan çäreler hakynda aýdanlary bar