"Rysgal" gazeti

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi
Salgysy: Aşgabat şäheri, A.Nyýazow şaýoly, 174
Telefon belgileri:21-23-57

Habarlar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi

Balkan welaýaty, 12-nji awgust. Şu gün Hazaryň kenarynda zähmet rugsadynda bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzda şu ýylyň ýedi aýynda alnyp barlan işleriň jemi jemlenildi hem-de käbir meselelere garaldy. Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibine geçip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradowa söz berdi. Wise-premýer 2022-nji ýylyň ýanwar — iýul aýlarynda gazanylan makroykdysady görkezijiler barada hasabat berdi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi

12-nji awgustda Hazaryň kenarynda zähmet rugsadynda bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzda şu ýylyň ýedi aýynda alnyp barlan işleriň jemi jemlenildi hem-de käbir meselelere garaldy. Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibine geçip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradowa söz berdi. Wise-premýer 2022-nji ýylyň ýanwar — iýul aýlarynda gazanylan makroykdysady görkezijiler barada hasabat berdi.

Har­by-de­ňiz güýç­le­ri Wa­ta­nyň mi­ze­mez go­ra­gyn­da

Ber­ka­rar döw­le­ti­ň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de Ga­raş­syz, Bi­ta­rap Türk­me­nis­ta­nyň go­ra­nyş hä­si­ýet­li Har­by dokt­ri­na­sy­na la­ýyk­lyk­da, de­ňiz ser­he­di­mi­ziň yg­ty­bar­ly­ly­gy­ny hem-de el­deg­ril­me­siz­li­gi­ni üp­jün et­mek­ he­mi­şe üns mer­ke­zin­de dur­ýar. 10-njy aw­gust­da Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti, ýur­du­my­zyň Ýa­rag­ly Güýç­le­ri­niň Be­lent Ser­ker­de­ba­şy­sy Ser­dar Berdimuhamedow gün­ba­tar se­bi­ti­miz­de ýer­leş­ýän Har­by-De­ňiz Güýç­le­ri­niň «Gar­şy» de­ňiz bi­rik­me­sin­de «De­ňiz han» at­ly kor­wet ky­sym­ly har­by gä­mi bi­len ta­nyş­dy. «De­ňiz han» at­ly kor­wet ky­sym­ly har­by gä­mi gur­lu­şy­nyň aý­ra­tyn­ly­gy bi­len sö­weş­jeň müm­kin­çi­li­k­le­ri­ne eýe­dir. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz bu hä­zir­ki za­man gä­mi­si­niň teh­ni­ki hä­si­ýet­na­ma­la­ry, bö­lüm­le­ri­niň iş­le­ýiş usul­la­ry bi­len ta­nyş­dy. Bu gä­mi gar­şy­da­şyň su­was­ty hem-de su­wüs­ti sö­weş­jeň gä­mi­le­ri­ni, gu­ry­ýer we ho­wa ny­şan­la­ry­ny ýe­ke­lik­de, gä­mi ug­ry to­pa­ry­nyň dü­zü­min­de ýok et­mek üçin ni­ýet­le­nen­dir. Şol bir wagt­da ol gar­şy­da­şyň gä­mi to­pa­ry­ny, de­sant otr­ýad­la­ry­ny ýok et­mek, öz güýç­le­ri­mi­zi pe­na­la­mak, top­lum­la­ýyn aň­taw iş­le­ri­ni alyp bar­mak su­wüs­ti we su­was­ty gi­ňiş­li­ge gö­zeg­çi­lik et­mek we­zi­pe­le­ri­ni ýe­ri­ne ýe­tir­ýär.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi

12-nji awgustda Hazaryň kenarynda zähmet rugsadynda bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzda şu ýylyň ýedi aýynda alnyp barlan işleriň jemi jemlenildi hem-de käbir meselelere garaldy. Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibine geçip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradowa söz berdi. Wise-premýer 2022-nji ýylyň ýanwar — iýul aýlarynda gazanylan makroykdysady görkezijiler barada hasabat berdi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi

Balkan welaýaty, 12-nji awgust (TDH). Şu gün Hazaryň kenarynda zähmet rugsadynda bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzda şu ýylyň ýedi aýynda alnyp barlan işleriň jemi jemlenildi hem-de käbir meselelere garaldy. Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibine geçip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradowa söz berdi. Wise-premýer 2022-nji ýylyň ýanwar — iýul aýlarynda gazanylan makroykdysady görkezijiler barada hasabat berdi.

Harby-deňiz güýçleri Döwrebaplaşdyrylýar

Balkan welaýatynda zähmet rugsadynda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow 10-njy awgustda günbatar sebitde ýerleşýän Harby-Deňiz Güýçleriniň «Garşy» deňiz birikmesine gelip, «Deňiz han» atly korwet kysymly harby gämi bilen tanyşdy. Watanymyzyň howpsuzlygynyň kepillendirilmegi, Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň goranyş häsiýetli Harby doktrinasyna laýyklykda, deňiz serhediniň ygtybarlylygyny hem-de eldegrilmesizligini üpjün etmek döwletimiziň alyp barýan syýasatynyň örän möhüm ugry bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, Watanymyzyň taryhynda Garaşsyzlyk ýyllary içinde ilkinji gezek Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Harby-Deňiz Güýçleriniň serkerdeligi döredildi.

Ýurdumyzyň deňiz giňişlikleri: milli goşunymyz parahatçylygyň we howpsuzlygyň goragynda

10-njy awgustda ir bilen Balkan welaýatynda zähmet rugsadynda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow günbatar sebitimizde ýerleşýän Harby-Deňiz Güýçleriniň «Garşy» deňiz birikmesine bardy hem-de ol ýerde «Deňiz han» atly korwet kysymly harby gämi bilen tanyşdy. «GARŞY» DEŇIZ BIRIKMESI: GYSGAÇA MAGLUMATLAR

Awaza — owazly tolkunlaryň mesgeni (Ýaş žurnalistiň sözi)

Awaza hakynda söz açylanda göz öňüňe gelýän zatlaryň ilkinjisi aýlanyp-towlanyp kenaryna urulýan mawy tolkunlar. Olary synlanyňda her gezek «Göwnüm bol-a» diýeniňi duýman galýarsyň. Olaryň sesinde telbe köňülleri kökeren seda, yşky joşgun bar. Asyl, «Awaza» sözüniň düýp manysy «owaz edýän tolkunlar» diýen düşünjäni aňladýan bolsa nädersiň. Tolkunlaryň owazy, dogup gelýän Kuýaş tebigatyň täsin sazlaşygyny emele getirýär. Bu gyzykly pursatdan gözlerini, göwünlerini gandyryp duran adamlary synladygyňça bolsa, owazly tolkunlaryň mesgeni hakyndaky pikirleriň örüsi giňemek bilen. «Durmuş bir kitapdyr we ony gezip görmedikler hemişe şol bir sahypany okarlar» diýen aýtgyny nirede okanym ýadyma düşmese-de, jümlelere «hä» bermezlik, makullamazlyk mümkin däl. Her bir täze görlen ýer — açyş. Öz ruhy älemiňde täze «planetalara» seýr etmek. Pikirleriňi şol bir gazygyndan aýlanyp durmakdan azat etmek. Ýagşyny görmegi jennete deňemändirlermi, eýse?! Onsoňam «Gezmek, görmek ömürden» diýipdirler. Dünýäniň çar künjüni hasaba almanyňda-da, ýurdumyzyň dürli sebitleriniň geografik aýratynlygy, täsin ösümlik, köpgörnüşli haýwanat dünýäsi hem özüne bendi etmäge ýeterlikdir. Köpetdagyň, Köýtendagyň nijeme müňýyllyklara şaýat bolan belent-belent gerişleri, ymgyr sähralyklar, deňiz-derýalar, çeşme-çaýlar ýurdumyzyň ýaşaýyş üçin juda amatly gurşawdygyndan habar berýär. Diýarymyzyň günbatar sebitind

Döwletimiziň deňiz çäkleri ygtybarly goralýar

10-njy awgustda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow günbatar sebitimizde ýerleşýän Harby-Deňiz Güýçleriniň «Garşy» deňiz birikmesine bardy we «Deňiz han» atly korwet kysymly harby gämi bilen tanyşdy. Ir bilen Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy dikuçarda wakanyň geçýän ýerine geldi. Bu ýerde hormatly Prezidentimizi harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary mähirli garşyladylar. Goranmak ministri, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary B.Gündogdyýew döwlet Baştutanymyza ýurdumyzyň Harby- Deňiz Güýçleriniň «Deňiz han» atly korwet kysymly harby gämisiniň tanyşdyrylyşa taýýardygy barada hasabat berýär. Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy hasabaty kabul edip, awtoulagda gämi duralgasyna tarap ugrady.

2022-nji ýylyň iýuly: Türkmenistanyň Prezidentiniň daşary syýasy başlangyçlaryndan ugur alyp

Şu ýylyň iýul aýynda ýurdumyzda hem-de daşary ýurtlarda guralan köp sanly iş duşuşyklary, syýasy geňeşmeler, işewürlik gepleşikleri, forumlar, sergiler, maslahatlar Türkmenistanyň dünýä giňişligindäki abraýynyň barha artýandygynyň aýdyň subutnamasyna öwrüldi. «Açyk gapylar» syýasaty we giň halkara gatnaşyklar babatda ministrlikler hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralary tarapyndan geçirilen çäreler ählumumy parahatçylygyň, ösüşiň, abadançylygyň bähbidine strategik hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge gönükdirilendir. Paýtagtymyzda iýul aýynyň ilkinji günlerinde Türkmenistanyň degişli edaralarynyň wekilleriniň hem-de Türkiýe Respublikasynyň wise-prezidenti Fuat Oktaýyň ýolbaşçylygynda ýurdumyza gelen uly wekiliýetiň gatnaşmagynda geçirilen Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-türk toparynyň altynjy mejlisi munuň aýdyň subutnamasydyr. Mejlisiň dowamynda iki döwletiň ähli ugurlarda özara gatnaşyklarynyň yzygiderli, işjeň häsiýete eýedigi bellenildi. Şolaryň hatarynda gurluşyk we gurluşyk serişdeleri senagaty, energetika, ulag, azyk senagaty, oba hojalygy, işewürlik we telekeçilik düzümleriniň ugry boýunça hyzmatdaşlygyň berkidilmegi esasy ulgamlaryň hatarynda görkezildi. Duşuşygyň netijeleri boýunça jemleýji Teswirnama gol çekildi.

Dost-dogan gatnaýar gurlan köprüden

Beýik gurluşyklara beslenýän ajaýyp zamanamyzda Arkadagly Serdarymyzyň durmuşa ornaşdyrýan belent tutumlary, alyslary nazarlaýan belent başlangyçlary halkymyzyň şu günki, ertirki rowaçlyklaryny nazarlaýar. Ol öňdengörüjilikli syýasat dünýä döwletleri bilen dostlukly gatnaşyklarymyzyň mundan beýläk hem berkemegine, halkymyzyň berekediniň artmagyna gönükdirilendir. Hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda düýbi tutulan, Garabogazköl aýlagynyň üstünden geçýän täze awtomobil köprüsi hem bereket, dostluk ýollarymyzyň täze sepgidine öwrüler. Gahryman şahyrymyz Gözel Şagulyýewanyň: «Başy gök direýän binalar salnyp,Dost-dogan gatnaýar gurlan köprüden…»

Medeniýet — milli gymmatlyk

Ata Watanymyzda hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ähli pudaklar bilen bir hatarda medeniýet ulgamyny ösdürmek we döwrebaplaşdyrmak boýunça döwlet syýasaty üstünlikli amala aşyrylýar. Çünki türkmen halky gündelik ýaşaýyş-durmuşynda özüniň müňýyllyklara uzap gidýän taryhynyň, maddy we ruhy mirasynyň köpöwüşginli, baý many-mazmunly, iň gözel hem-de iň nepis nusgalaryny özünde jemläp ýaşamagy başarýan halkdyr. Arkadagly Serdarymyz «Her bir halk dünýäde medeniýeti bilen tanalýar. Türkmen halky beýik sungaty, ägirt uly edebi, medeni mirasy döredip bilen halkdyr. Häzirki döwürde-de döwlet syýasatynda medeniýetiň aýratyn uly orny bar. Türkmen medeniýetiniň, milli mirasynyň, döwrüň ruhy gymmatlyklarynyň hem halkara derejede abraýyny artdyrmak baradaky maksatnamalary amala aşyrmagy göz öňünde tutýaryn» diýip bellemek bilen, halkymyzyň milli mirasyna uly sarpa goýýar. «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň milli Maksatnamasyna» laýyklykda, milli mirasymyzy öwrenmek, dünýä ýaýmak boýunça yzygiderli işler alnyp barylýar. «Medeniýet hakynda» Türkmenistanyň Kanuny medeniýet babatdaky döwlet syýasatynyň hukuk, ykdysady, durmuş we guramaçylyk esaslaryny kesgitlemek bilen bir hatarda, medeni hem ruhy gymmatlyklarymyzy döretmek, gaýtadan dikeltmek, aýawly saklamak, ösdürmek we peýdalanmak babatda döwl

Degresi asuda Hazar

Gadymy döwürlerden bäri Watan goragyny mukaddes borç hasap eden ata-babalarymyz bu ýörelgäni nesillerimiziň aňyna-ruhuna ykjam ornaşdyrmagy başarypdyrlar. Üstünden müňýyllyklar geçse-de, halkyň hakydasynda hemişelik orun alan we hiç haçan unudylmajak Görogly begiň, Alp Arslanyň, Togrul begdir Çagry begiň ata Watany goramakda görkezen edermenliklerini rowaýatdyr tymsallar arkaly nesillere ýetiripdirler. Halkymyzyň mertlige we mertlere hormat goýmak däbi hut şeýle çemeleşmeler esasynda milli ýörelgä öwrülip, durmuşymyza ornaşypdyr. Ata Watany söýmekde, ony gözüň göreji deýin goramakda hemişe merdana pederlerimiziň nusgalyk ýol-ýörelgelerinden ugur alnypdyr. Bu babatda Gahryman Arkadagymyzyň nusgalyk eserlerini ýörelge edinmek Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň merdana Watan goragçylary üçin belent borçdur. Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzyň goranyş kuwwatyny pugtalandyrmak, milli Ýaragly Güýçleriň maddy-enjamlaýyn binýadyny kämilleşdirmek we harby gullukçylaryň hünär derejesini ýokarlandyrmak maksady bilen  ýerine ýetirilýän işler hem hut şol mukaddes borçlardan, belent maksatlardan ugur alnyp amala aşyrylýar.

Döwrüň döwrebap kanunlary

Arkadagly Serdarymyz tarapyndan amala aşyrylýan täzeçilliklerden kemal tapan Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri halkymyzyň ýüreginde, aňynda, içki dünýäsinde ruhubelentlige ýugrulan özgerişlikleri döredýär. Durmuşymyzdaky we içki dünýämizdäki özgerişlikleriň sazlaşygy bizi täze-täze sepgitlere ruhlandyrýar. Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 16-njy iýulynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň 6-njy çagyrylyşynyň 19-njy maslahaty geçirildi. Onda hormatly Prezidentimiziň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna hem-de ýurdumyzyň kanunçylyk hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toplumlaýyn maksatnamalara laýyklykda işlenip taýýarlanylan kanunlaryň taslamalarynyň birnäçesine garaldy we kabul edildi.

Parahatçylyk medeniýeti

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri halkymyzyň ykbalynyň taryhy sahypalarynyň her gününi ösüşler, üstünlikler, halkara ykrarnamalar bilen bezeýän döwrüdir. «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyrylan 2022-nji ýylyň syýasy-diplomatik üstünlikleriniň ýene biri Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň 97-nji plenar mejlisiniň Türkmenistanyň başlangyjy bilen kabul eden «Merkezi Aziýa — parahatçylyk, ynanyşmak we hyzmatdaşlyk zolagy» atly Kararnamasydyr.  Hormatly Prezidentimiziň belläp geçişi ýaly, ýurdumyzyň başlangyjy esasynda Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan kabul edilen bu halkara ähmiýetli resminama:

Kämil kanun — berk binýat

Milli gymmatlyklaryň goragy Ýakynda kabul edilen kanunçylyk namalarynyň hatarynda itçiligi we kinologiýa işini ösdürmegiň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny kesgitleýän hem-de tohum itleriniň genofonduny gorap saklamaga gönükdirilen, şeýle hem itler köpeldilen, ösdürilip ýetişdirilen we ulanylan mahalynda ýüze çykýan gatnaşyklary düzgünleşdirýän «Itçilik we kinologiýa işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň bolmagy bu çygyrdaky gatnaşyklary döwrebap derejede düzgünleşdirmekde we ösdürmekde möhüm ädimdir.

Döwre buýsanç — zähmete hyjuw

Gurluşyk we senagat «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň 6-7-nji awgustda paýtagtymyzda «Türkmenistanyň gurluşygy, senagaty, energetikasy — 2022» atly halkara sergi we onuň çäklerinde «Türkmenistanyň gurluşyk, senagat, energetika pudaklarynyň ösüşi» atly maslahat geçirildi. Ýerli we daşary ýurtly işewürleriň işjeň gatnaşmagynda geçen  sergide bu işe ýaňy başlan täze kärhanalaryň öz mümkinçiliklerini görkezmegi telekeçiligi goldamak we ösdürmek babatda döwlet derejesinde durmuşa geçirilýän netijeli işleriň beýany boldy. Ýeri gelende bellesek, Gahryman Arkadagymyzyň parasatly başlangyçlary bilen işlerini döwrebap guramaga döwletimiz tarapyndan giň goldawlary alýan  ýerli kompaniýalar häzirki zaman edara binalaryny, ýaşaýyş toplumlaryny, önümçilik hem-de medeni-durmuş maksatly iri desgalary gurmakda dünýäniň öňdebaryjy gazananlaryny işjeň özleşdirýärler we şolardan netijeli peýdalanýarlar.

Parahatçylygyň we ösüşiň aýdyň ugry

Arkadagly Serdarymyzyň parasatly tutumlary esasynda Hazar deňzi Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe söwda, syýahatçylyk, ulag-logistika we ýangyç-energetika babatdaky ösüşleri bilen dünýäde parahatçylykly ösüşiň kämil tejribesini dabaralandyrýar. Hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda 8-nji awgusta Türkmenbaşy — Garabogaz — Gazagystanyň serhedine çenli barýan awtomobil ýolunyň ugrunda Garabogazköl aýlagynyň üstünden geçýän täze awtomobil köprüsiniň düýbüni tutmak dabarasy «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylyny mynasyp mazmun bilen baýlaşdyran şanly waka boldy.

Harby-Deňiz Güýçleri eziz Watanymyzyň mukaddes serhetleriniň goragynda

10-njy awgustda Balkan welaýatynda zähmet rugsadynda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow günbatar sebitimizde ýerleşýän Harby-Deňiz Güýçleriniň “Garşy” deňiz birikmesine geldi hem-de bu ýerde “Deňiz han” atly korwet kysymly harby gämi bilen tanyşdy. Ir bilen Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy dikuçarda wakanyň geçýän ýerine geldi. Bu ýerde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary mähirli garşyladylar.

Watan goragy ynamly gollarda

10-njy awgustda Balkan welaýatynda zähmet rugsadynda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow günbatar sebitimizde ýerleşýän Harby-Deňiz Güýçleriniň “Garşy” deňiz birikmesine geldi hem-de bu ýerde “Deňiz han” atly korwet kysymly harby gämi bilen tanyşdy. Häzirki döwürde Milli goşunymyzyň beýleki kysymlary bilen bir hatarda, iň täze tehnikalar we enjamlar, dürli görnüşli gämiler bilen üpjün edilmeginiň hasabyna, ýurdumyzyň Harby-Deňiz Güýçleriniň maddy-enjamlaýyn binýady barha pugtalandyrylýar. Goranmak ministrliginiň we Döwlet serhet gullugynyň harby gämileri üçin ýokary harby taýýarlykly deňizçi hünärmenleri taýýarlamak maksady bilen, Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz instituty hem-de onuň binýadynda Ýöriteleşdirilen harby-deňiz mekdebi döredildi. Olar ýurdumyzyň Harby-Deňiz Güýçleri üçin işgärleri taýýarlamagyň esasy merkezlerine öwrüldi.