"Türkmenistanyň lukmançylygy" žurnaly

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-61-55
Email: t-lukmanchylygy-zurnaly@online.tm

Habarlar

Medeniýet halkyň kalbydyr

Şu gün — 1-nji dekabrda Türkmen döwlet medeniýet institutynda hemişelik Bitaraplygymyzyň 27 ýyllygy — Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan talyp ýaşlaryň gatnaşmagynda onlaýn ders bäsleşigi geçirildi. Bäsleşigiň esasy maksady ýurdumyzyň ösüşine mynasyp goşant goşjak, döredijilikli pikirlenmäge ukyply hünärmenleri ýetişdirmekden hem-de medeniýetiň nazaryýetinden we dünýä halklarynyň medeniýetinden oňat baş çykarýan zehinli ýaşlary ýüze çykarmakdan ybaratdyr. Bäsleşigiň şertlerine laýyklykda, ýeňiji bolanlara ýadygärlik sowgatlar hem-de Hormat hatlary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy. Bäsleşigiň ahyrynda Arkadagly Serdarymyzyň adyna aýdylan alkyş sözler belentden ýaňlandy.

Açyk Internet olimpiadasy geçirildi

Hemmämize mälim bolşy ýaly, ýurdumyzda «Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasyny», şeýle-de «Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasyny» durmuşa ornaşdyrmakda giň gerimli işler amala aşyrylýar. Öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegine ýaşlar hem mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Munuň şeýledigini golaýda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň we Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň bilelikde guramagynda onlaýn usulda geçirilen Açyk Internet olimpiadasy hem aýdyň görkezdi. Olimpiada ylymly-bilimli, giň gözýetimli, häzirki zaman tehnologiýalaryndan oňat baş çykarýan, kämil hünärmenleri taýýarlamak baradaky döwlet tabşyryklaryndan ugur alnyp, talyp ýaşlaryň ukyp-başarnygyny ýüze çykarmak, olaryň ylmy-döredijilik işine we halkara derejedäki ders bäsleşiklerine işjeň gatnaşyp, üstünlikli çykyş etmegini gazanmak, dil biliminiň hil derejesini ýokarlandyrmak, ýokary okuw mekdepleriniň arasynda sanly hyzmatdaşlygy ýola goýmak maksady bilen geçirildi. Ýaşlar häzirki zaman türkmen jemgyýeti, hytaý, italýan dilleri, taýýarlygyň ugry boýunça iňlis dili, ykdysadyýet we filosofiýa dersleri boýunça özara bäsleşdiler.

Döredijilikli gözlegleriň netijesi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýaşlara döwrebap bilim we terbiýe bermek babatda Daşoguz agrosenagat orta hünär okuw mekdebimizde hem netijeli işler alnyp barylýar. Talyplarda watançylyk, milli buýsanç duýgusyny oýarmak, ylma, bilime höwes döretmek bilim-terbiýeçilik işiniň esasy netijesidir. Mekdebimizde bu işiň hötdesinden üstünlikli gelmek üçin okatmagyň hilini ýokarlandyrmak bilen bir hatarda, talyp ýaşlaryň gyzyklanmalaryny, isleg-arzuwlaryny, geljekki nazarda tutýan maksatlaryny soragnamalar arkaly giňişleýin öwrenmegi ýola goýduk. Pikir soralyşygy geçirilende, talyplaryň psihologik aýratynlyklaryny nazarda tutup, olaryň jogaplary boýunça hersinde özbaşdak çemeleşmek tärini saýlap aldyk. Ýurdumyzyň biodürlüliginiň ösdürilişi, ösümlik we haýwanat dünýäsi, ýer üstüniň gurluşy, toprak-howa şertleri boýunça geçirýän pikir soraşmalarymyz, soragnamalarymyz talyplarda uly gyzyklanma döretdi. Olarda mähriban Watanymyzyň ummasyz baýlyklaryna bolan guwanç duýgularyny artdyrdy. Welaýatymyzyň çägindäki gadymy galalar, taryhy şahsyýetlerimiz bilen bagly maglumatlar öwredilende şol döwrüň oba hojalygy bilen baglanyşdyrylýar. Munuň özi geçmişdäki pederleriň zähmeti bilen şu günki ösen tehnologiýaly ykdysadyýetimiziň arasyndaky ummasyz tapawuda düşünmäge, milli medeniýetimiziň ösen derejesi bilen gadymyýetimiziň berk baglanyşyklydygyna çuňňur göz ýetirmäge kömek edýär

Dil bilen dünýäni gezer

Dünýä halklarynyň dillerini öwrenmek ylym-bilim älemine aralaşmagyň açarydyr. Ösüp gelýän ýaş nesilleriň kämil hünärmenler bolup ýetişmeklerinde olaryň daşary ýurt dillerini öwrenmekleri möhüm  şertleriň biri bolup durýar. Berkarar ýurdumyzda dünýä döwletleri bilen ylym-bilim babatda hyzmatdaşlyk giňeldilýär. Türkmen ýaşlary daşary ýurtlaryň dünýä belli ýokary okuw mekdeplerinde okap, hünär alýarlar, okuwçylardyr talyplar halkara bäsleşiklere, sport ýaryşlaryna gatnaşyp, uly üstünlikler gazanýarlar. Okuwçylara kämil bilim bermekde «Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasynyň» ähmiýetiniň uludygyny bellemelidiris. Bu Konsepsiýa okadylýan daşary ýurt dilleriniň netijeliligini ýokarlandyrmagy, ýaşlaryň bu ugurda bilimlerini artdyrmagy, bilim ulgamyna halkara tejribäni ornaşdyrmagy öz içine alýar. Onda bellenilen çäreleriň netijesinde ýurdumyzyň orta mekdeplerinde daşary ýurt dilleri çuňlaşdyrylyp öwredilýär. Munuň özi ýaşlaryň bilimler dünýäsine bolan gyzyklanmasyny has-da artdyrýar.

Bilimli nesil — ýurduň röwşen geljegi

Berkarar döwletimizde hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda durmuşa geçirilýän oňyn özgertmeler netijesinde ylym-bilim ulgamy-da örän çalt depginler bilen ösýär. Röwşen geljegimiz bolan ýaş nesillere döwrebap bilim-terbiýe bermek hem-de olaryň hünär başarnyklaryny artdyrmak, dünýägaraýşyny giňeltmek maksady bilen, bilim ulgamynyň maddy-enjamlaýyn we okuw-usulyýet binýady yzygiderli kämilleşdirilýär, bu ugurda sanly bilimiň döwrebap mümkinçilikleri işjeň peýdalanylýar. «Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasy» üstünlikli durmuşa geçirilýär. Munuň özi ýurdumyzda häzirki zamanyň ösen tehnologiýalaryna esaslanýan bilim ulgamyny kemala getirmek babatda durmuşa geçirilýän döwrebap işleriň barha giň gerim alýandygyna şaýatlyk edýär. Sanly bilimiň ösdürilmegi ýaş nesillere bilim berlişiniň hilini kämilleşdirmekde, hünärleriň inçe tilsimlerini öwretmekde täze mümkinçilikleri açýar. Arkadagly Serdarymyzyň belleýşi ýaly, «Watanymyza, halkymyza, ata-babalarymyzyň ajaýyp ýörelgelerine, milli däp-dessurlarymyza wepaly, ruhubelent, bilim almaga, hünär öwrenmäge, zähmet çekmäge höwesli ýaşlar kemala gelýär». Munuň özi her birimizi guwandyrýar, buýsandyrýar. Sebäbi şeýle ýaşlar Garaşsyz, baky Bitarap Diýarymyzyň nurana geljegini gurjak, halkara derejede at-abraýyny, şan-şöhratyny belende galdyrjak adamlardyr. 

Bilim ulgamynda

Kämilligiň çägi ýok Gahryman Arkadagymyz we Arkadagly Serdarymyz ýurdumyzyň ýaşlary, olaryň çuňňur bilimli, arassa ahlakly, watansöýer, başarjaň adamlar bolup ýetişmekleri ugrunda ýadawsyz alada edýärler. Ýakyndan berilýän üns-alada, edilýän goldaw-hemaýat bilim ojaklarynyň maddy-tehniki binýadynyň pugtalandyrylmagy, okuw işine täzeçe usullaryň giňden ornaşdyrylmagy bilen utgaşdyrylýar. Şeýle şertlerde bilim işgärleriniň hünär taýdan kämilleşmeklerini gazanmak esasy wezipeleriň biri bolup durýar. Şondan ugur almak bilen welaýat baş bilim müdirliginiň ýanyndaky döwlet umumybilim edaralarynyň mugallymlarynyň we mekdebe çenli çagalar edaralarynyň terbiýeçileriniň hünär derejesini ýokarlandyryş merkezinde okuwlar guralyp durulýar. Ýakynda türkmen dili we edebiýat mugallymlarynyň bir topary bolup, şeýle okuwa diňleýjiler hökmünde gatnaşdyk. Onuň dowamynda öz işine ussat, tejribeli mugallymlar okatmagyň täze usullaryndan, döwrebap tehnologiýalardan peýdalanyp, täsirli sapaklary geçdiler. Şonuň netijesinde biz okatmagyň öňdebaryjy usullary, bilim bermegiň täze tehnologiýalary bilen ýakyndan tanyşdyk. Öz gezegimizde biz hem kärdeşlerimiz bilen toplan iş tejribelerimizi paýlaşdyk. Bu babatda Halaç etrabyndaky 3-nji orta mekdebiň baýry mugallymy Ogulsapar Myradowanyň we 14-nji orta mekdebiň mugallymy Almagül Hudaýberdiýewanyň aýdanlary has özüne çekiji boldy.

Bilimiň kämilligi — goşunyň kuwwatlylygy

Gahryman Arkadagymyzyň Watan goragçylaryna peşgeş beren «Watan goragy mukaddesdir» atly kitabynda: «Ýokary bilimli harby hünärmenleri taýýarlamak, harby gullukçylaryň hünär ussatlygyny, häzirki zaman harby tehnikalaryna we enjamlaryna erk etmek başarnygyny, söweşjeň, jemgyýetçilik-ynsanperwerlik taýýarlygyny ýokarlandyrmak Ýaragly Güýçlerimiziň esasy wezipeleriniň biri bolmalydyr» diýip belläp geçýär. Hut şeýle aýdyň maksatlar bilen, ýakynda Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Harby howa güýçleri we howa hüjüminden goranmak goşunlarynyň tabynlygyndaky harby bölümleriň harby gullukçylarynyň gatnaşmagynda «Ynsanperwer taýýarlygyndan ýylyň iň ökde sapak ýolbaşçysy» atly bäsleşik geçirildi. Bäsleşik müdirligiň ähli harby bölümlerinde şahsy düzümi okatmagyň esasy dersleriniň biri bolan gumanitar taýýarlygyndan okuw sapaklarynyň geçirilişiniň hilini ýokarlandyrmak, sanly ulgamyň mümkinçiliklerini giňden ornaşdyrmak, döwrebap, täze tehniki-okuw usullaryny girizmek, sapak ýolbaşçylarynyň ukyp-başarnyklaryny has-da kämilleşdirmek maksady bilen dört şert boýunça alnyp baryldy. Bäsleşigiň şertlerine laýyklykda, oňa gatnaşyjylar gumanitar taýýarlygy dersiniň temalary boýunça özleriniň taýýarlan wideoýazgylary, okuw-görkezme esbaplary, ýazuw meýilnamalary, metbugatda çap edilen makalalaryny görkezmek, okuw sapaklaryny guramagyň täze usullaryny teklip bermek, TÝG-niň düzgünnamalaryndan, ýurdu

Röwşen geljegiň bagtyýar ýaşlary

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VII gurultaýyndaky çykyşynda: «Ýaşlarymyzyň ruhy-ahlak, medeni, aň-bilim we beden taýdan ösüşine uly ähmiýet berýäris. Çünki ylymly-bilimli, sagdyn ýaşlar döwletimiziň kuwwatly güýjüdir, nurana geljegidir» diýip jaýdar belledi. Arkadagly Serdarymyzyň bu parasatly sözleri Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzy ýokary ösüşlere beslemekde ylymly-bilimli ýaşlara uly orun degişlidigini beýan edýär. Hemmämiziň bilşimiz ýaly, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde, ýurdumyzda ýaş nesil barada döwlet derejesinde edilýän aladalar özüniň oňyn netijesini berýär. Bu günki gün Watanymyza, halkymyza, oňyn ýörelgelerimize, milli däp-dessurlarymyza wepaly, ylym-bilimini ýokarlandyrmaga, sport bilen meşgullanmaga, hünär öwrenmäge, päk zähmet çekmäge höwesli hem-de ruhubelent ýaşlar kemala gelýär.

Bilimli nesil — kuwwatly Watan

Maksat myrada ýetirýär — Her bir mugallym ýaş nesli ylymly-bilimli, Watanymyza gerekli ýaşlar edip ýetişdirmek ugrunda uly aladalary edýär. Hut şonuň üçin hem mugallym ýaş nesli ylma, bilime ugrukdyrýar. Esasan-da, başlangyç synp mugallymlarynyň paýyna jogapkärli wezipe düşýär. Çünki, körpeleriň mekdepde ylym-bilim almaklary başlangyç bilimden başlanýar. Hut şonuň üçin hem başlangyç synp mugallymyndan talap güýçli. Onuň üçin hem her bir mugallym jogapkärçiligini duýmalydyr — diýip, Mary şäherindäki 19-njy orta mekdebiň 3-nji “E” synpynyň mugallymy Çemen Gurbanowa söhbetdeş bolanymyzda gürrüň berdi.

Gül­zar­ly­ga bes­le­nen bi­lim ojak­la­ry

Ýa­kyn­da paý­tag­ty­myz­da­ky 81-nji or­ta mek­dep­de ýur­du­myz­da­ky ça­ga­lar bag­la­ry­nyň we umu­my­bi­lim eda­ra­la­ry­nyň ara­syn­da yg­lan edi­len «Ba­gy-bos­san­ly­ga we gül­zar­ly­ga bes­le­nen iň go­wy mek­dep» we «Ba­gy-bos­san­ly­ga we gül­zar­ly­ga bes­le­nen iň go­wy ça­ga­lar ba­gy» at­ly bäs­le­şi­giň jem­leý­ji tap­gy­ry ge­çi­ril­di. Türk­me­nis­ta­nyň Bi­lim mi­nistr­li­gi we Türk­me­nis­ta­nyň Kär­deş­ler ar­ka­la­şyk­la­ry­nyň Mil­li mer­ke­zi ta­ra­pyn­dan ge­çi­ri­len bu bäs­le­şi­ge onuň des­lap­ky tap­gy­ryn­da ýe­ňi­ji bo­lan or­ta mek­dep­ler we ça­ga­lar bag­la­ry gat­naş­dy­lar. Bil­şi­miz ýa­ly, hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ýur­du­my­zy ba­gy-bos­san­ly­ga öwür­mek, eko­lo­gi­ýa aba­dan­çy­ly­gy­ny üp­jün et­mek, ýaş ne­sil­de daş-tö­we­re­ge, te­bi­ga­ta bo­lan söý­gi­ni art­dyr­mak, olar­da eko­lo­gi­ýa me­de­ni­ýe­ti­ni ke­ma­la ge­tir­mek bo­ýun­ça bir­nä­çe iş­le­ri ama­la aşyr­ýar. Şun­da ça­ga­lar bag­la­ryn­da ter­bi­ýe­len­ýän kör­pe­ler­den baş­lap, umu­my­bi­lim eda­ra­la­ryn­da bi­lim al­ýan mek­dep okuw­çy­la­ry­nyň ýur­du­my­zy ba­gy-bos­san­ly­ga öwür­mek sy­ýa­sa­ty­na has oňat dü­şün­mek­le­ri­ni ga­zan­mak mak­sa­dy bi­len, bi­lim ojak­la­ryn­da yzy­gi­der­li çä­re­ler gu­ral­ýar. Şeý­le-de, bi­lim eda­ra­la­ry­nyň daş-tö­we­re­gin­de agaç na­hal­la­ry­ny we dür­li gör­nüş­li gül­le­ri oturt­mak­da, ola­ra ideg et­mek­de, ýaş n

Okuw­çy­la­ryň söz­le­ýiş me­de­ni­ýe­ti­ni ös­dür­mek

Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň taý­syz ta­gal­la­la­ry ne­ti­je­sin­de, bi­lim ul­ga­myn­da ama­la aşy­ryl­ýan öz­gert­me­ler ýaş nes­liň döw­re­bap bi­lim al­ma­gy­na, mu­gal­lym­la­ryň iş usul­la­ry­nyň kä­mil­leş­me­gi­ne güýç­li iter­gi ber­di. Şun­da okuw­çy­la­ra be­ril­ýän bi­li­miň hi­li tä­ze­le­nip, okat­ma­gyň in­no­wa­sion usul­la­ry ýo­la go­ýul­dy. Esa­san-da, okuw­çy­la­ryň öz ene di­li­ni, şeý­le-de da­şa­ry ýurt dil­le­ri­ni kä­mil öw­ren­mek­le­ri­ne aý­ra­tyn üns be­ril­ýär. Hä­zir­ki wagt­da ýaş­la­ryň öz ene di­li­ni dog­ry we dürs bil­mek­le­ri­ni ga­zan­mak­da mu­gal­lym­lar okat­ma­gyň öň­de­ba­ry­jy usul­la­ryn­dan ýer­lik­li peý­da­lan­ýar­lar. Ça­ga­lar bag­la­ryn­dan baş­lap, ýaş nes­le öz ene di­li­mi­ziň ka­da­la­ry, ony ulan­ma­gyň me­de­ni­ýe­ti öw­re­di­lip baş­lan­ýar. Türk­men hal­ky­nyň söz­lük go­ry örän baý­dyr. Şo­nuň üçin-de, ony kä­mil de­re­je­de öw­ret­mek, esa­san-da, türk­men di­li we ede­bi­ýa­t mu­gal­lym­la­ry­nyň bor­jy bo­lup dur­ýar.

Bi­lim­li ýaş­la­ra buý­sanç

Bag­ty­ýar­ly­ga, ýo­ka­ry ösüş­le­re bes­le­nen ýyl­la­ry­myz bi­ri-bi­rin­den zy­ýa­da, ýat­dan çyk­ma­jak pur­sat­la­ra bes­len­ýär. «Hal­kyň Ar­ka­dag­ly za­ma­na­sy» ýy­lyn­da ýur­du­my­zyň içe­ri we da­şa­ry sy­ýa­sa­tyn­da ama­la aşy­ryl­ýan iş­ler bar­ha ro­waç­lan­ýar. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň baş­lan­gyç­la­ry bi­len be­ýik sep­git­le­ri na­zar­la­ýan döw­let mak­sat­na­ma­la­ry­myz üs­tün­lik­li hem ne­ti­je­li dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär. Mu­ny «Ýaş­lar ba­ra­da döw­let sy­ýa­sa­ty ha­kyn­da» Türk­me­nis­ta­nyň Ka­nu­nyn­dan ge­lip çyk­ýan we­zi­pe­le­riň mak­sat­na­ma­la­ýyn dur­mu­şa ge­çi­ril­me­gi bi­len, ýur­du­myz­da ýaş ne­sil­le­riň pa­ra­hat, aba­dan ýa­şaý­şy, kä­mil bi­lim al­ma­gy, dö­re­di­ji­lik­li zäh­met çek­me­gi ba­ba­tyn­da dö­re­dil­ýän şert­ler aý­dyň­ly­gy bi­len tas­syk­la­ýar. Tap­gyr­la­ýyn ama­la aşy­ryl­ýan mak­sat­na­ma­la­ryň ne­ti­je­le­ri­ni bi­rin-bi­rin sa­nap geç­mek müm­kin däl. Bu ýaş nes­liň kä­mil bi­lim­li bol­ma­gy ug­run­da dö­re­dil­ýän müm­kin­çi­lik­ler ba­bat­da hem şeý­le. Mä­lim bol­şy ýa­ly, Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň hal­ky­my­zy bag­ty­ýar­lyk­dan nur­lan­dy­ryp, döw­rü­mi­ziň ýaş ne­sil­le­ri­ni be­ýik ösüş­le­re ruh­lan­dyr­ýan taý­syz ta­gal­la­la­ry ne­ti­je­sin­de ýur­du­my­zyň ylym-bi­lim ul­ga­myn­da düýp­li öz­gert­me­ler ama­la a

Nesil terbiýesi

Ýaş­lar bi­ziň gel­je­gi­miz bo­lup, ola­ryň döw­re­bap bi­lim al­ma­gy, mil­li hä­si­ýet­de ter­bi­ýe­len­me­gi esa­sy ugur­la­ryň bi­ri­dir. Hut mil­li ter­bi­ýe­den hem ola­ryň giň dün­ýä­ga­raý­şy, wa­tan­sö­ýü­ji­li­gi ke­ma­la gel­ýär. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň: «Pa­ra­sat­ly ata-ba­ba­la­ry­myz ne­sil­le­re aja­ýyp däp­le­ri mi­ras gal­dy­ryp­dyr­lar. Ag­zy­bir­lik, zäh­met­sö­ýer­lik, ýa­şu­ly nes­le hor­mat-sar­pa goý­mak hal­ky­my­zyň asyr­lar­bo­ýy dur­muş ka­da­sy­na öw­rü­lip gel­di. Bi­ziň ýaş­la­ry­myz şol däp­le­ri do­wam et­dir­me­li­dir­ler. Ösüp gel­ýän ne­sil­le­ri şu ýö­rel­ge­ler esa­syn­da ter­bi­ýe­le­mek hem­mä­mi­ziň we­zi­pä­miz bol­ma­ly­dyr» di­ýen pa­ra­sat­ly söz­le­ri­ni ýö­rel­ge edin­ýä­ris. Şu pa­ra­sat­ly söz­ler­de ýaş­la­ry ter­bi­ýe­le­me­giň hem-de ola­ra döw­re­bap bi­lim-ter­bi­ýe ber­me­giň anyk ýol­la­ry kes­git­le­nil­ýär. Pä­him­dar pe­der­le­ri­mi­ziň wa­tan­sö­ýü­ji­lik ýö­rel­ge­le­ri­niň ga­dyr-gym­ma­ty, Wa­tan mer­te­be­si ba­ra­da en­çe­me eser­ler dö­re­di­lip­dir. Türk­men hal­ky­nyň şöh­rat­ly ta­ry­hyn­da akyl­dar­lar, şa­hyr­lar, alym­lar ki­tap­la­ry ýa­zyp, hal­ky­my­zyň dur­muş tej­ri­be­si­ni, ru­hy baý­ly­gy­ny gel­jek ne­sil­le­re ýe­ti­rip­dir­ler. Şeý­le ta­ry­hy ki­tap­lar­da hem ne­sil ter­bi­ýe­si, yn­san­per­wer­lik, wa­tan­sö­ýü­ji­lik ýa­ly asyl­ly ýö­rel­ge­le­ri­miz be­ýan edil­ýär. Mag­tym­gu­ly P

Ýaş nesil – ösen bilim

Türkmenabat şäherindäki 2-nji çagalar bakja-bagynda şäheriň mekdebe çenli çagalar edaralarynyň daşary ýurt dilleri mugallymlarynyň gatnaşmaklarynda usuly-amaly maslahat geçirildi. Maslahatyň dowamynda mugallymlar körpelere berilýän bilim-terbiýäniň häzirkizaman, täzeçe usullarda okadylmagy dogrusynda özara tejribe alyşdylar. Bilim işgärleri körpeler bilen geçirýän sapaklaryny, guraýan terbiýeçilik ähmiýetli çärelerini we dürli öwrediji oýunlaryny wideoşekiller arkaly görkezdiler. Şeýle-de bilim bermegiň ähli basgançaklarynda sanly elektron maglumatlardan peýdalanmagyň, uzak aralykdan öwrenmek we öwretmek ýaly usullary ulanmagyň ähmiýetiniň uludygy nygtaldy.

Bilimiň berkligi kämillige badalga

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe tarypy dünýä ýaňlanýan, raýatlarynyň sarpasy perişdä deňelýän Ata Watanymyzyň şan-şöhraty dünýä ýaýylyp, halkymyzyň mertebesi has-da belende göterilýär. Sabalarymyzy bagtyýar çagalaryň gülküsi, mährem eneleriň hüwdüsi, ak sakgally gojalaryň pähimi garşy alýar. Bagtyýarlyk zamanamyzda ýaşlaryň netijeli okamagy, göwnejaý bilim almaklary üçin ähli şertler döredilendir. Ylym-bilim ulgamyndaky gazanylan üstünlikler bolsa ähli ugurlardaky ösüşleriň we özgerişlikleriň hamyrmaýasydyr. Eşretli eýýamyň bagtyýar hem-de abadan günleriniň kerwenini çekip barýan Ata Watanymyz bu günki gün belent ösüşleriň aýdyň ýoly bilen öňe barýar. “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyzyň ähli pudaklarynda düýpli özgertmeler amala aşyrylýar we geljekki uly ösüşleriň binýady tutulýar. Bu wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmekde, öňde goýlan belent maksatlara ýetmekde bilimiň, ylmyň orny ýurdumyzda örän uludyr. Diýarymyzyň ykdysady, syýasy, medeni ugurlardaky ösüşi, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlanmagy köp babatda ylym-bilim pudagynyň ösüş derejesine baglydyr. Hormatly Prezidentimiziň peşgeş beren eşretli zamanasynda halkymyzyň günsaýyn ösýän durmuşy, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň, syýasatynyň oňyn özgertmeleri, saglyga, medeniýete berilýän üns adamlaryň bagtyýar w

Diller ösüşe badalga

Dil — adamlaryň arasynda aragatnaşyk serişdesi bolup hyzmat edýär. Adam näçe köp dil bilse, şonça-da onuň gözýetimi giňeýär. Daşary ýurt dillerini öwrenenimizde biz öwrenýän dilimiziň üsti bilen şol dilde gepleýän halkyň medeniýetini, däp-dessurlaryny hem öwrenýäris. «Bir dil bilen bir adam, iki dil bilen iki adam» diýip, ata-babalarymyz ýöne ýere nygtap geçmändirler. Türkmenistanda daşary ýurt dilleriniň okadylyşy kämilleşdirilýär. Ýurdumyzyň raýatlarynyň ene dili bilen bir hatarda daşary ýurt dillerini kämil bilmeklerini sazlaşykly üpjün edýän döwrebap ulgamlar döredilýär we netijeli hereket edýär. Bilim ulgamynyň ähli basgançaklarynda bitewi bilim gurşawy döredilýär, daşary ýurt dillerini okatmagyň mazmuny ulgamlaýyn döwrebaplaşdyrylýar, dil öwrenýänleriň dil we medeni bilimleriniň hili ýokarlandyrylýar, okatmagyň innowasion dil öwrediş tehnologiýalary işlenip taýýarlanylýar. Ýurdumyzyň ähli ýokary okuw mekdeplerinde daşary ýurt dillerini dogry we doly özleşdirmäge bagyşlanan okuw meýilnamalary we maksatnamalary yzygiderli kämilleşdirilýär. Şonuň ýaly-da, daşary ýurtlardan professor-mugallymlary çagyrmak, uniwersitetiň mugallymlaryny we talyplaryny hünär kämilleşdiriş okuwlaryna ibermek boýunça degişli işler alnyp barylýar. Daşary ýurt dillerini kämil bilmek, olary doly özleşdirmek, türkmen ýaşlarynyň dünýä giňişligine aralaşmagyny, sebitde we halkara derejede syýasy, ykdys

Akjagül ýene ýeňiji

Welaýat kitaphanasynyň birinji derejeli usulçysy Akjagül Şamuhammedowa Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň hem-de Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde guramagynda ýurdumyzyň kitaphanaçylarynyň arasynda yglan edilen bäsleşiginiň döwlet tapgyrynyň baş baýragyna mynasyp boldy. Bu bäsleşik üstümizdäki ýylyň «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip yglan edilmegi mynasybetli geçirildi. Onuň maksady kitaphanaçylaryň hünär başarnygyny kämilleşdirmekden, öňdebaryjy iş tejribelerini ýaýratmakdan ybaratdyr. Şunuň bilen baglanyşykly bäsleşige gatnaşýan kitaphanaçylaryň wagyz işine ökdeligine, tejribesine, köpçülikleýin habar beriş çeşmelerinden peýdalanyş ukybyna aýratyn üns berildi.

Tejribe alşyldy

Lebabyň ýörite sungat mekdebiniň mugallymlary Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan Daşoguz welaýatynyň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde geçirilen ýurdumyzyň ýörite sungat mekdepleriniň işgärleriniň okuw-usulyýet maslahatyna gatnaşdylar. Maslahatda saz biliminiň häzirkizaman ýörelgeleri, sazçylyk mekdepleriniň okuwçylarynyň ýerine ýetirijilik ussatlygyny kämilleşdirmegiň ýollary ara alnyp maslahatlaşyldy, saz ugrundan okatmakda kär ussatlygynyň tejribesi alşyldy.

Bilim sergisi

Baky Bitaraplygymyzyň 27 ýyllyk baýramy mynasybetli ýurdumyzyň ähli künjeklerinde bolşy ýaly, biziň welaýatymyzda hem baýramçylyk dabaralary,  çuň mazmunly çäreler ýaýbaňlandyryldy. Şolaryň biri hem welaýat Baş bilim müdirliginiň guramagynda Daşoguz şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 28-nji orta mekdebiň giň eýwanynda «Bitaraplyk – röwşen geljegimiziň baky binýady» ady bilen geçirilen bilim sergisidir. Sergi ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilip, oňa welaýatymyzyň umumybilim berýän mekdepleriniň mugallymlarydyr zehinli okuwçylary gatnaşdylar. Sergide dürli ugurlar boýunça taýýarlanan taslama işleri görkezildi we olar barada giňişleýin gürrüň berildi.

Türkmen talyplaryna ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy

Gahryman Arkadagymyzyň Koreýa Respublikasyna resmi sapary örän şowlulyklara beslenýär. Saparyň çäginde birnäçe gepleşikler geçirilip, iki ýurduň arasynda dürli ugurlarda işjeň hyzmatdaşlyk alyp barmagyň geljekki ädimleri kesgitlenýär. Bu saparyň dowamynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň wekilleri Koreýa Respublikasynyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan türkmen talyp ýaşlary bilen duşuşdylar.