"Türkmenistanyň lukmançylygy" žurnaly

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-61-55
Email: t-lukmanchylygy-zurnaly@online.tm

Habarlar

Halypasyz ussa bolmaz

Öz hünärini ýaşlara öwretmekde yhlasyny gaýgyrmaýan senetçileriň biri-de Magtymguly etrabynyň çagalar sungat mekdebiniň mugallymy Maksat Şyhyýewdir. Şol etrabyň 1-nji orta mekdebiniň 10-njy synp okuwçysy Guwanç Hywalyýew bolsa ussat mugallymyň ynam bildirýän şägirtleriniň biri. Guwanç halypasyndan agaçdan heýkel ýasamagyň inçe ýollaryny öwrenýär. Ol halypasy bilen bilelikde ýurdumyzda gurnalýan sergiler gatnaşýar. Ol Watanymyzyň Garaşsyzlygyna bagyşlap köpsanly heýkel işlerini döredipdir. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylymyzda Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk toýy mynasybetli geçirilen dabaralaryň çäklerinde guralan sergilerde-de Guwanç halypasy bilen bile täze ýasan heýkellerini halk köpçüligine görkezdi. Halypasynyň aýtmagyna görä, şu günler  ýaş şägirt Magtymgulynyň daga siňen keşbine bagyşlap täze heýkeliň üstünde işleýär. M.Şyhyýew öz şägirdiniň geljekde göreldeli heýkeltaraş bolup ýetişjekdigine uly ynam bildirýär. Bu bolsa Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan halypa-şägirtlik ýörelgesiniň ajaýyp miwesidir.

Sungata nur çaýýan bezeg alajam

"Alajam -- ak bagta ynamym meniň" atly bäsleşige Ene-mama yhlasyndan ýol alan,Söýgi, ynam, mähir bilen saralan,Milliligiň münberinde ýer alan,Göwnümiň guwanjy gözel alajam,Sungata nur çaýýan bezeg alajam.

ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizildi

Türkmenistanyň Özbegistan we Täjigistan Respublikalary bilen bilelikde hödürlän «Beýik Ýüpek ýoly: Zarawşan — Garagum geçelgesi», Türkmenistanyň Özbegistan hem-de Gazagystan Respublikalary bilen bilelikde hödürlän «Aram guşaklykdaky Turan çölleri» köptaraplaýyn hödürnamalary, şol bir wagtyň özünde ýurdumyzyň «Bereketli Garagum», «Gaplaňgyr» döwlet tebigy goraghanalarynyň, «Repetek» döwlet biosfera goraghanasynyň we onuň «Ýerajy» çäkli goraghanasynyň çöl ekoulgamlary ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizildi. Bu çözgüt ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasy baradaky komitetiniň 2023-nji ýylyň  10 — 25-nji sentýabry aralygynda Saud Arabystany Patyşalygynyň Er-Riýad şäherinde geçirilen 45-nji mejlisiniň dowamynda biragyzdan kabul edildi. Ýeri gelende bellesek, şu ýylyň maýynda Fransiýanyň Pariž şäherinde geçirilen ÝUNESKO-nyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň 216-njy mejlisinde Magtymguly Pyragynyň golýazmalar toplumyny bu guramanyň «Dünýäniň hakydasy» maksatnamasynyň halkara sanawyna girizmek hakyndaky çözgüdiň biragyzdan kabul edilmegi hem ähli watandaşlarymyz üçin buýsançly waka boldy.

Gadymdan galan nusgalar

Nepisligiň ähli inçeliklerini özünde jemleýän milli nagyşlarymyzyň aglabasyna alaja nagşy salynýar. Alaja — zenanlarymyzyň ajaýyp sungaty. Irki döwürlerden bäri alaja milli medeniýetimiziň içinden eriş-argaç bolup geçipdir we häzirki wagtda hem bu el işini gelin-gyzlarymyz dowam etdirýär. Zenanlarymyzyň döredýän alajasynda ruhy güýç bar. Alajalar, gözüň agy-garasynyň keşbi. Şonuň üçin alajada ala gözleriň owadanlygy ýaly täsin gözellik bardyr.Gözbaşyny gadymdan alyp gaýdýan türkmen zenanynyň döredýän alajasy syrly sungat. Zenanlarymyzyň döredýän alajalary eziz Diýarymyza daşary ýurtdan gelýän myhmanlardyr jahankeşdeleriň hem ünsüni bada-bat özüne çekýär. Olar alajalary höwesli synlap, guwanç bilen alyp goşarlaryna, boýunlaryna dakýarlar. Munuň özi halkymyzyň milliligine dünýä halklarynyň goýýan sarpasydyr. Alajany örmek we işmek örän gyzykly el işidir. Eneler gyzlaryna, ýeňňeler bolsa baldyzlaryna alaja örmegi öwredýärler. Şeýdip alaja sungaty nesilden-nesle geçirilýär. Alajanyň ýönekeý görnüşini örmek üçin ak, gara sapaklary ulanmak ýeterlikdir. Sapagy elimize alyp, ony agaç bölegine ýa-da biriniň barmagyna saramaly. Alajanyň gözegelüwli bolmagy üçin garadyr ak sapaklaryň gatlanyşy deň bolmaly. Ilki gara sapagyň ujuny eliň aýasynda saklap, çepden saga, onsoň ak sapagyň ujuny eliň aýasynda saklap, tow berip, soňra iki sapagyň uçlaryny jüp tutup, sagdan çepe tow bermeli. Alaja

Halypalaryň ýaşlyk albomyndan

1990-njy ýylda Müsür Arap Respublikasynyň paýtagty Kairde geçirilen halkara kinofestiwalda halypa kinorežissýor Halmämmet Kakabaýewiň surata düşüren «Ogul» atly çeper filmi «Altyn piramida» diýen baş baýraga mynasyp bolupdy. Suratda: filmiň režissýory Halmämmet Kakabaýew bilen filmde baş gahrymanyň keşbini janlandyran Sahysalyh Baýramow.

Kalba siňen aýdymlar

Suratda: Ýazmyrat Esenow maşgalasy Täçsoltan bilen (1961 ý). Halk arasynda giňden meşhur bolan aýdymlaryň aglabasyny döreden zehinli kompozitor Ýazmyrat Esenow 1943-nji ýylda Gyzylarbat etrabynyň Janahyr obasynda dünýä inýär. Çagalykdan aýdym-saza höwesli bolan oba oglany bu ugurdan ýörite bilim almak üçin Aşgabatdaky şol wagtky Gara Seýitliýew adyndaky medeni aň-bilim tehnikumyna okuwa girýär. Okuwyny üstünlikli tamamlandan soň, Gyzylarbat etrap medeniýet öýüniň direktory wezipesine bellenilýär. Şol ýyllar ol bu ýerde «Damana» halk saz gurallary we «Sähra mukamlary» ýaly ansambllary döredýär.

«Goýaňa gulan ýagy...»

«Agşam çygy samany ýumşadýar» diýip, goýny tomusda gije gezdirip, gündiz gabalansoň, çopanam ukusyny gündize geçirýär. Daşyna petde aýlanyp her ýerden körük goýlan çertegimizde ýaňy bir gyşarypdyk welin, itleridir mallary örüzip geldi «UAZ-69» ulagy. Hangöter edibem gaňňyl bolan birini düşürdiler çertege. «Guragyry büren inimizi bejerip bersin, gyzgyn çägä gömsün» diýip, Ata aga ugratdy» diýibem çopanyň uguny ýekelediler. Çopan hassany synlap birneme oturansoň: «Munuň suwy sykylypdyr, indem gyzgyn çägä gömseň heläk bolar. Onsoňam ýigitde guragyry däl-de, goýaň bar. Damarlaryny gatyja üşedipdir. Ine, şu ýerlere goýnuň guýruk ýagyny ýuka kesip, gyzdyryp, dözer-dözmez edip basmaly. Gulanyň ýagyny siňdirip, owkalap, tebibiň tapbady bilenem ýumşatmaly. «Gulan ýagy gurat eder» diýipdirler. Bu gulan ýagy hem 1969-njy ýylyň garly, gazaply gyşyndan galypdy maňa. Şol ýyl gyrda galan 5-6 sany gulanyň üstünden baryp, «Aw eti porsamasa halaldyr» diýip, etini, iri ýilikli süňklerini gaýnadyp-gaýnadyp ýagyny aldyk. Ine, gulanyň ýagy şu» diýip, aýna gapdan ýag çykaryp, dertlä em etmäge başlady. Ýag bilen ýagşy owkalap, sypalap ýumşadansoňam, aýagynyň başam hem külembike barmaklarynyň aşak ýüzüni ýiti päki bilen dilip, jübtek bilen çekip daşy iriňli, uzynja gök sapak ýaly zady çekip çykardy... ...Bu wakadan ýarym asyr geçensoň, bagtyýarlyk döwründäki täze dermanhanalaryň birinde ýüzi arapçamy,

Dürler hazynasy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gündogaryň akyldar şahyry Magtymguly Pyragynyň döredijiligi çuňňur öwrenilýär we onuň mertebesine belent sarpa goýulýar. Gahryman Arkadagymyz akyldar şahyrymyzyň şahyrana dünýäsiniň müňýyllyklaryň dowamynda kemala gelen türkmen pelsepesine, milletiň kalbynyň owazyna, türkmen ruhunyň synmaz sütünine öwrülendigini belläp, söz ussadynyň döredijiligine ýokary baha berýär. Häzirki wagtda Magtymguly Pyragynyň ady dürli dillerde ýaňlanýar. Akyl-paýhasyna sarpa goýlup, hormatyna bagyşlanyp ýurdumyzda, şeýle-de dünýäniň dürli künjeklerinde Magtymguly Pyragynyň heýkelleri oturdylýar. Türkmenistanyň taryhyny öwrenmek, milli medeniýetimizi ösdürmek we türkmen şahyrlarynyň döredijilik mirasyny wagyz etmek boýunça Magtymguly adyndaky Halkara baýragy döredildi. Türkmen döwlet uniwersitetine, Türkmenistanyň milli sazly-drama teatryna, ýurdumyzyň welaýatlaryndaky obalara, şaýollara şahyryň ady dakyldy. Türkmenistanyň ýaşlar guramasy hem akyldar şahyrymyzyň adyny göterýär. Her ýyl ýurdumyzda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününiň giňden bellenilmegi-de akyldar şahyrymyzyň halkymyzyň arasynda çuňňur hormatlanylýandygyny äşgär edýär.

Köptaraplaýyn hödürnamalaryň ikisi ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawynda

Türkmenistanyň Özbegistan we Täjigistan Respublikalary bilen bilelikde taýýarlan «Beýik Ýüpek ýoly: Zarawşan — Garagum geçelgesi» hem-de «Aram guşaklykdaky Turan çölleri» atly köptaraplaýyn hödürnamalaryny ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizmek baradaky çözgütler ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasy komitetiniň 45-nji giňişleýin mejlisiniň barşynda biragyzdan kabul edildi. Mälim bolşy ýaly, 22-nji sentýabrda sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň barşynda BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasy (ÝUNESKO) bilen hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berildi. Şunuň bilen baglylykda, şu ýylyň 10 — 25-nji sentýabry aralygynda Saud Arabystany Patyşalygynyň Er-Riýad şäherinde ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasy komitetiniň 45-nji giňişleýin mejlisiniň geçirilýändigi bellenilip, onuň barşynda Türkmenistanyň işjeň gatnaşmagynda hödürlenen «Beýik Ýüpek ýoly: Zarawşan — Garagum geçelgesi» hem-de «Aram guşaklykdaky Turan çölleri» atly köptaraplaýyn hödürnamalary ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizmek baradaky çözgütleriň biragyzdan kabul edilendigi aýdyldy.

Milli oýunlaryň ähmiýeti

Türkmen milli oýunlary gözbaşyny taryhyň gadymy döwürlerden alyp gaýdýar. Bu oýunlar diýseň köpdürlidir. Olardan «Aýterek-Günterek», «Ogar-ogar», «Altyçöp», «Gubagazlar», «Ýaglyga towusmak», «Guýruk tutdy», «Düzzüm», «Ýeditop», «Bukuldym», «Gizlenpeçek», «Doňy çöz», «Çilik», «Aşyk», «Dähedem dessem» ýaly oýunlary görkezmek bolar. Halk oýunlarynyň hem-de sport güýmenjeleriniň aýry-aýry görnüşleri häzirki wagtda resmi sport görnüşleri derejesine eýe boldy. Şolar boýunça milli ýaryşlar hem-de halkara çempionatlar geçirilýär. Munuň özi, ilkinji nobatda, milli göreş, at çapyşyklarydyr.

Welaýat zenanlar bölüminde

Ussat keşdeçiler bäsleşdiler Hormatly Prezidentimiziň: «Bu ýurt biziň Watanymyzdyr! Bu ýer biziň mähriban topragymyzdyr! Biz ata-enelerimiziň we maşgalanyň mukaddesligini arşa göterýän halkdyrys!» diýen ganatly sözlerinden ugur alnyp, TZB-niň Merkezi Geňeşiniň we TKA-nyň Milli Merkeziniň bilelikde guramagynda ýurdumyzyň çeper elli gelin-gyzlarynyň arasynda «Türkmen keşdeçilik sungaty — milli mirasymyz» atly bäsleşik yglan edildi. Bäsleşik Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyna hem-de türkmen keşdeçilik sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegine bagyşlanyldy.

Söz ussady Magtymguly Pyragy

Gahryman Arkadagymyzyň türkmen halkynyň medeniýetini, onuň ruhy dünýäsini, medeni mirasyny dünýä tanatmak ugrundaky taýsyz tagallalary esasynda beýik şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň döredijiligi giňden öwrenilip, akyldaryň ady dünýä doldy. Şygryýet äleminiň şasy Magtymguly Pyragy türkmen halkynyň buýsanjy bolmak bilen, ol diňe türkmen edebiýatynyň däl, eýsem, dünýä edebiýatynyň taryhynda-da uly yz galdyran akyldarlaryň biridir.  Hakykatdan-da, şahyr ýüregi örän duýgur bolýar. Muny Gahryman Arkadagymyzyň ajaýyp eseri bolan «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly goşgusynda hem doly duýup bilýäris. Öz döwrüniň beýik şahsyýeti bolan Magtymguly Pyragy hem ýaşap geçen durmuşynyň ähli pursatlarynda ilimiziň agzybirligini, asudalygyny, jebisligini, abadançylygy, halallygy, watansöýüjiligi ündemek bilen, türkmeni bir suprada jemlemek ugrunda beýik işleri bitiripdir. Bu günki gün Gahryman Arkadagymyz hem öz halkyny agzybir, abadan, bagtyýar ýaşatmak ugrunda yzygiderli tagallalary edýär. Gahryman Arkadagymyzyň bu aladalary diňe bir türkmenistanlylar üçin däl-de,  eýsem, ähli dünýä jemgyýetçiligini agzybirlige, ynanyşmaklyga çagyrýar.  

Bu sungatda näçe diýseň jady bar

Şahyryň: Bu sungatda näçe diýseň jady bar,Asyrlardan miras galan ýadygär.Ýürekdäki keşdeleri döreden Türkmen zenanynyň beýik ady bar.

Başyňyzda elwan ýaglyk

Geliň, gadymy eposymyzda Görogly begiň waspyny ýetiren elwan leçek — ýaglyk barada gürrüň edeliň. Göräýmäge, kiçiräk mata bölegine çalym edýän ýaglyk durmuşda dürli maksatlar üçin ulanylýar. Iň esasy-da, owadan ýaglyklar gelin-gyzlaryň başlaryny bezeýär. Ýaglyk gadym döwürlerden bäri türkmen zenanlarynyň durmuşynda esasy orny eýeläp gelýär. Aslynda, ýaglygyň döreýşi gadymy medeniýetleriň hemmesi bilen diýen ýaly baglanyşdyrylýar, ýagny gadymy Gresiýa, Gündogarda Hytaý, Müsür, Eýran, Merkezi Aziýa degişli yslam döwletleri, Günortada Hindistan ýaly dünýä medeniýetiniň ösen ýurtlarynda ýaglyk atynmak, daňynmak bilen bagly däpler şu günlerimize çenli gelip ýetipdir. Alymlar ýaglygyň ilki daş asyrynda dörändigini, ilkidurmuş adamlarynyň sowukdan goranmak üçin bokurdaklaryna bir bölek ýukajyk haýwan derisini sarandyklaryny aýdýarlar. Sowukdan, yssydan goranmak üçin döredilen ýaglyk çölde ýa-da oňa golaý ýerde ýaşan halklary gumdan, tozandan, ýelden hem gorapdyr.

Gadymy çabyt biçüwi

Çabytlyk keteniden 1 metr 12 sm ölçegde dört parça kesip almaly-da, çabydyň arka tarapy üçin iki parçany dikligine gelşirip tikmeli, iki parça bolsa çabydyň öň tarapy bolar. Tikilen iki parça bilen beýleki iki parçany biri-birine gelşirip, gerşini tikmeli. Ýakanyň ýeňse giňligi 15 sm, ýakanyň aşaklygyna bagbendine çenli ýaka oýmasynyň uzynlygy 25 sm bolar. Ýeň, ýan üçin ölçelip alnan parçalar gyýylandan soň, ýeňiň uzynlygy 56 sm, omzunyň ikigatlygyna giňligi 27 sm, ýeňiň agzy ikigatlygyna 14 sm. Ýanyň ikigatlygyna etek tarapynyň ini 16 sm, ýanyň başy ikigatlygyna 9 sm. Ýanyň başyndan gyýma begeýik gyýyp, ýeňe gelşirip tikmeli. Begeýikbaşydan aşaklygyna 16 sm ýer goýup, 16 sm ölçegde jübi açmaly. Ýanlaryň ýartmaçlaryny 20 sm ölçegde açmaly.

Seždegähim hem ykbalym — Watanym

Türkmen döwlet neşirýat gullugy tarapyndan soňky ýyllarda okuw kitaplary, çeper edebiýatlar yzygiderli çap edilýär. Bezeg we many-mazmun taýdan ýokary hilli bolan bu kitaplar höwes bilen okalýar. Türkmenistanyň halk ýazyjysy, şahyr Döwletgeldi Annamyradowyň «Ömrümiň durnalary» atly goşgular we poemalar ýygyndysy Türkmen döwlet neşirýat gullugy tarapyndan neşir edilip, giň okyjylar köpçüligine ýetirildi. Şahyryň dört diwandan ybarat «Ömrümiň durnalary» atly kitabyndaky şygyrlar näzik duýgulara, çuňňur pelsepewi öwrümlere, täze öwüşginli edebi tapyndylara, öň ulanylmadyk täsin sazlaşyga baýdygy bilen tapawutlanýar. Täze kitapda ýerleşdirilen şygyrlar hil hem-de çeperçilik taýdan kämil, tematiki örüsi giň. Watan, ene toprak, il-gün hem-de yşky-liriki goşgular ýygyndyda giň orun tutýar.

Sagymçylyk hakynda

Tegen Tegen — bu sagym wagtynda mallary sagmak üçin ýönekeý gurnalan ýatagyň ady. Ony öýüň täriminden ýa-da gamşyndan iki tarapy gapyly tegelek görnüşinde gurnalan esasy ýatagyň golaýynda gurupdyrlar. Tegeniň iki gapysyna ötüp-geçmek manysynda «ötük» diýlipdir. Ötügiň birinden sagyljak mal salynsa, beýlekisinden saglan mal çykarylypdyr. Içinde köken ýüpi berkidilip, ýatagyň golaýynda edilen tegen içindäki tegelenip oturan sagymçy gelin-gyzlary daşky päsgelçiliklerden gorapdyr. Tegelenme sözünden alnan tegen ýatagynda gazyklarda daňlan göleleri boşatmaga sagymçylaryň ýanynda ýörite kömekçiler hem bolupdyr.

Goýnuň näçe ýaşynda?

Obada ýaşaýan çagalaryň goýny görmedigi ýokdur. Okuwdan boş wagtlary ata-enelerine goýun bakmaga kömekleşýänleri-de bardyr. Ýöne tokly, işşek, öweç ýaly sözleriň goýun bilen baglydygyny bilselerem manysyny aňlap bilmeýän çagalar az däl. Guzynyň nämedigini çagalaryň bilmeýäni ýok. Ol goýnuň täze dogan çagasy. Okuw kitabymyzdaky:

Hormata beslenen ömür

Halk arasynda meşhur bolan Balkan pälwanly gürrüňlerde hökmany suratda Çoluk pälwanyň we Jumamyrat pälwanyň atlary getirilýär. Bilesigelijilik islegi meni öz erkime goýman, ahyry mümkinçilik tapyp, tomsuň soňky aýynda Jumamyrat pälwanyň ogly Annamyrat aga bilen telefon arkaly habarlaşyp, onuň bilen duşuşmak üçin Aşgabat şäheriniň «Parahat – 7» ýaşaýyş toplumyna bardym. Ak sakgally nurana türkmen gojasy meni güler ýüz bilen garşy aldy. Saglyk-amanlyk soraşanymyzdan soň, Annamyrat aga kyblasyna mahsus bolan gürrüňçilligi bilen söhbetdeşlige başlady. Hydyr gören Ahal sährasynyň Gökdepe sebitiniň Altyýabyň suwundan suwlanyp oturan bag-bakjaly Şorgala obasynda 1876-njy ýylyň güýz paslynda türkmeniň ak öýüniň ussasy Gurbansähet Aman oglunyň döwletli maşgalasynda ikinji oglan bäbek dünýä inýär. Hepdäniň anna güni dünýä inen perzende Juma, maksat-myradyna ýetsin diýip, Myrat adyny goşup, Jumamyrat diýip at dakýarlar. «Iki aýakly – iki günde» diýlişi ýaly, Jumamyrat bedeni bekäp, ýumşa ýarap ugranyndan öý hojalygynda we kakasynyň ussahanasynda ýardam berýär. Öý ýasamak üçin peýdalanýan gurallary, esbaplary we beýleki zatlary çaga bilesigelijiligi bilen öwrenmäge çalyşýar we kakasyndan hem-de doganyndan öý ýasamak üçin gerek bolýan çig mallary, olaryň saýlanyp alnyşyny, ýasalyş tilsimlerini tutanýerlilik bilen öwrenýär. Zähmetsöýer Jumamyrat berk bedenli, irimçik süňkli, güýçli he

Dost didarly daglyk döwlet

Islendik halkda-da bolşy ýaly, täjikler öz tebigy ýadygärliklerini iň uly baýlyk hasaplaýarlar. Üsti garly Pamir daglary bolsa täjik halkynyň mukaddeslikleriniň hatarynda saýylýar. Täjigistanyň daglyklary-da, düzlükleri-de size halkyň gadymy taryhy, medeniýeti barada gyzykly maglumatlary berer. Dag obalarynda gadymy tämizligini, özboluşlylygyny şol durşuna diýen ýaly saklap gelýän milli aýratynlyklary sizi has-da haýrana goýar. Bu gadymy halkyň taryhy bilen has içgin tanyşmak isleseňiz, syýahatyňyzy deňiz derejesinden 750-930 metr belentlikde, Gissar jülgesinde mekan tutunan Duşenbe şäherinden başlaň. Duşenbe dünýäniň iň beýikde ýerleşýän paýtagtlarynyň biridir. Bu ýerdäki Täjigistanyň Milli muzeýi, sözüň doly manysynda täsinlikler hazynasy.