"Türkmenistanyň lukmançylygy" žurnaly

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-61-55
Email: t-lukmanchylygy-zurnaly@online.tm

Habarlar

Daşky gurşawyň gözelligi

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022—2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» ýurdumyzyň daşky gurşawyny goramakda ekologiýa syýasaty mynasyp orun tutýar. Howanyň üýtgemegi barada Türkmenistanyň Milli strategiýasynda «ýaşyl ykdysadyýeti» ösdürmegiň esasy ugurlarynyň biri bolan serişdeleriň galyndysyz peýdalanylmagyny gazanmak esasy wezipe hökmünde kesgitlenýär. Baş maksat hökmünde jemgyýetiň durmuşynyň ähli ulgamlarynda hemmetaraplaýyn durnukly ýaşyl ösüş konsepsiýasy çykyş edýär. Ösüşiň ekologiýa böleginiň esasy wezipeleri bolsa, ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmek, tebigy ekologiýa ulgamlaryny, biologik we landşaft dürlüligini saklap galmak, ýerleriň ýaramazlaşmagyny mümkin bolan derejede peseltmek, ilaty tebigy we tehnogen häsiýetli adatdan daşary ýagdaýlaryň zyýanly täsirlerinden goramagyň degerli ulgamyny döretmek, daşky gurşawyň hilini gowulandyrmak arkaly ekoulgamlaryň ýaşaýşa ukyplylygyny ýokarlandyrmak, hojalyk işiniň ekologiýa taýdan howpsuzlygyny berjaý etmegiň ykdysady esasynyň höweslendiriji ulgamyny döretmek we ekologiýa auditi ulgamyny ösdürmek bolup durýar. Hormatly Prezidentimiziň tagallalary bilen ýurdumyzda tebigaty goramak, daşky gurşawyň ekologiýa taýdan arassalygyny saklamak ugrunda netijeli işler amala aşyrylýar. Häzirki wagtda her ýylda millionlarça düýp agaç nahallary oturdylyp, Milli tokaý m

Tebigaty goramak mukaddes borçdur

Tebigatda ähli zadyň öz orny, ýerine ýetirýän hyzmaty bar. Daş-töweregimizi gurşap, ýaşaýyş-durmuşymyzy, obalardyr şäherçelerimizi, şäherlerimizi bezeýän ýaşyl baglar, goýny gözelliklerden doly, haýbatly gara daglar, suwunda dürli balyklar ýüzüp, üstünde guşlar uçýan deňiz-derýalar, ösümlik hem haýwanat dünýäsi... — ähli zat goraga mätäç. Tebigatyň ösümlik we haýwanat dünýäsinden aýawly peýdalanmak, onuň baýlygyny gorap, gözelliklerini geljekki nesillere hem miras goýmak üçin ata-babalarymyz uly alada edipdirler. Suwa, ýere, baglara, haýwanat dünýäsine çemeleşilende, örän seresap bolmalydygy, aýawly garamalydygy barada yrym-ynançlary, adat-ýörelgeleri döredipdirler. Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe daşky gurşawy arassa saklamaga, tebigy baýlyklarymyza aýawly çemeleşmäge we olary netijeli peýdalanmaga, ekologiýa taýdan arassa tehnologiýalary önümçilige yzygiderli ornaşdyrmaga möhüm ähmiýet berilýär. Eziz Diýarymyzy bagy-bossanlyga öwürmek, ösümlik we haýwanat dünýäsini baýlaşdyrmak, gözel tebigatymyzy aýawly saklamak boýunça maksatnamalaýyn işler durmuşa geçirilýär. Gök zolaklary döretmek boýunça kabul edilen maksatnamanyň durmuşa geçirilmegi howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly ýaramaz ýagdaýlara garşy göreşmek babatdaky bütindünýä işine ägirt uly goşantdyr. Berkarar döwletimizde her ýyl ýaz we güýz pasyllarynda ählihalk bag ekmek çäresiniň geçirilmegi he

Zeminiň zynaty

Gözelligiň göwher gaşyna, Aziýanyň merjenine deňelýän mähriban paýtagtymyz Aşgabat bu gün diňe dünýäniň has ösen we ýaşamak üçin amatly şäherleriniň arasyndaky ornuny pugtalandyrman, eýsem, Ýer ýüzüniň ekologiýa taýdan iň arassa şäherleriniň birine hem öwrülýär. Aşgabadyň şaýollarydyr köçeleriniň ugrunda döredilen ýaşyl zolaklaryň, gür bagly seýilgähleriň ýylyň islendik paslynda gök öwsüp oturmagy şäherimizde arassa howa gurşawynyň döredilmegine özüniň oňaýly täsirini ýetirýär. Arkadagly Serdarymyzyň başlangyçlary bilen alnyp barylýan gözel paýtagtymyzy mundan beýläk hem kämilleşdirmek we abadanlaşdyrmak işleri bilen bir hatarda, onuň ekologiýa abadançylygyny üpjün etmeklige hem uly üns berilýär. Ak şäherimizi arassa howa gurşawy bilen üpjün etmekde örän uly ähmiýete eýe bolan sapaly seýilgählerimiz paýtagtymyzyň özboluşly binagärliginiň aýrylmaz bölegi bolup durýar. Ähli amatly şertler döredilen şeýle ajaýyp seýilgählerde medeniýetli, tebigatyň özboluşly gözelligini synlap, dynç almak bolsa adamyň döredijilikli we üstünlikli işlemegi üçin ylham çeşmesi bolup hyzmat edýär. 

Köýtendag — hazynalar mekany

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyz ekologiýanyň abadançylygyny üpjün etmek bilen bagly meseläni döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda öňe sürmek bilen, tebigy gözelliklerimiziň goralyp saklanylmagy we baýlaşdyrylmagy barada yzygiderli alada edýär. Munuň şeýledigini ýakynda Türkmenabat şäherinde geçirilen: «Köýtendag türkmen tebigatynyň täsinliklere baý bolan ajaýyp künjegidir» atly maslahat hem anyk subut edýär. «Türkmenistan — ÝUNESKO: Diýardan ýaýran ýollar» atly şygar astynda geçirilen bu maslahat Köýtendagyň ekoulgamyny goramak we baýlaşdyrmak, bagy-bossanlyga öwürmek baradaky meselelere bagyşlandy. Men bu maslahat barada welaýat «Türkmen gündogary» gazetinde çap edilen makalany okap tanyş boldum we juda begendim. Çünki men talyp, özümem ýurdumyzyň iň baýry ýokary okuw mekdebiniň biologiýa fakultetinde okaýaryn. Şeýle bolansoň tebigat mowzugy maňa juda ýakyn we eziz Diýarmyzyň ajaýyp tebigatyny öwrenmek, gorap saklamak we baýlaşdyrmak bilen baglanyşykly her bir ädim meniň üçin uly mekdep. Üstesine-de, özüm hem bu ugurdan ylmy iş bilen meşgullanýaryn.

Ekologiýa we biz

Abadan geljegimiziň aladasy Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz döwlet ähmiýetli, il-gün bähbitli giň möçberli işlere badalga berýär. Täze taryhy eýýamyň ýyllarynda rowaç alýan düýpli özgertmeler milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda ýokary netijeleriň gazanylmagyna kuwwatly itergi berýär. Şeýlelikde, Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanymyzyň dünýäniň ösen döwletleriniň hataryna goşulmagynda aýgytly ädimler ädilýär. Şeýle ösüşli depginleriň Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynda hem badynyň artýandygyny nygtamak ýakymlydyr.

«Ýaşyl» energiýa

Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda energetika pudagynyň mümkinçilikleri barha artdyrylýar. Ýurdumyzda «ýaşyl» energetikany ösdürmek, ykdysady taýdan amatly, ekologik taýdan arassa energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmelerini giňden ulanmak boýunça çäreler geçirilip, köpugurly elektrik desgalarynyň gurluşygy amala aşyrylýar. Hormatly Prezidentimiz 25-nji noýabrda sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde «ýaşyl» energiýa boýunça wezipeler barada aýratyn belläp geçdi. Energiýanyň bu görnüşiniň ekologiýa abadançylygy hem-de pudagyň düzümini kämilleşdirmek üçin ägirt uly ähmiýete eýedigini nazara almak bilen, onuň mümkinçiliklerinden peýdalanmak boýunça taslamalaryň örän derwaýysdygyny belledi. «Ýaşyl» energiýa diýlip, (gaýtadan dikeldilýän ýa-da täzelenýän energiýa) sarp edilişinden has çalt tizlikde ýerine dolup durýan tebigy çeşmelerden alynýan energiýa düşünilýär. Häzirki döwürde «ýaşyl» energiýa öndürilýän, gaýtadan dikeldilýän çeşmeler Gün şöhlesi, ýel, suw, geotermiki çeşmeler, deňiz akymlary we tolkunlary, biomassa, biogaz we biokurrentler bolup durýar.

Ýurdumyz bagy-bossanlyga öwrülýär

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek ugrundaky işler ata Watanymyzyň tutuş süňňüni gurşap aldy. Hormatly Perzidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda köpçülikleýin bag ekmek işleri giň gerimde amala aşyrylýar. Bu asylly işler mähriban ýurdumyzda yzygiderli häsiýete eýe bolýar, sebäbi bag ekmek, daşky gurşawy goramak, tebigaty gözelleşdirmek, daş-töweregi abadanlaşdyrmak, arassaçylyk çärelerini geçirmek halkymyzyň milli ýörelgelerine mahsusdyr. Tebigata we daşky gurşawa söýgi türkmen halkynyň ýaşaýyş-durmuşynyň, däp-dessurlarynyň we milli mirasynyň içinden eriş-argaç bolup geçýär, ol gözellige teşne halkymyzyň ynsanperwer ýörelgeleriniň biri hökmünde ebedilige eýedir. Ýurdumyzyň ähli sebitlerinde dürli görnüşli tokaý agaçlary, çägeli we toýunly düzlüklerde ojar, çerkez, gandym ýaly şorlaşan topraklara çydamly çöl ösümlikleri ösdürilip ýetişdirilýär. Ýerasty suwlaryň çuňlugy bir ýarym metre çenli bolan, dürli derejede şorlaşan toprakly ýerlerde duza çydamly garagaç, ýylgyn, derek, toraňňy, igde, pisse, tut, beýi ýaly gyrymsy we ýarym gyrymsy agaçlary hem-de ösümlikleri ekmek işleri gyzgalaňly dowam etdirilýär. Bag ekilen ýerlerde ideg işleri, ekilen ösümlikleri zyýanly mör-möjeklerden hem-de dürli ösümlik kesellerinden goramak bilen bagly çäreler alnyp barylýar. Oba hojalyk ekinleriniň ösdürilip ýetişdirilýän

Gözel tebigatyň goragynda

Hormatly Prezidentimiziň şu ýylyň 1-nji sentýabrynda geçirilen Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VII  gurultaýynda eden taryhy çykyşy ähli halkymyzda, aýratyn-da, ýaşlarda uly ruhubelentlik döretdi. Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VII  gurultaýynda «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşiniň kabul edilmegi ýaşlary täze döwrüň ruhuna laýyk belent maksatlara ruhlandyrdy. «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda ýaşlar gurşawynda ekologiýa syýahatçylyk ulgamyny döretmek we ösdürmek, ýaşlarda daşky gurşawyň düzüm böleklerine ekologiýa aňyny, medeniýetini we aýawly garaýşy döretmek esasy meseleleriň biri bolup durýar. Ýurdumyzda atmosfera howasyny senagat önümçilikleriniň zyýanly zyňyndylaryndan goramak, «ýaşyl» ykdysadyýet ýörelgelerini giňden ornaşdyrmak, pes uglerodly energetika geçmek, howanyň hapalanmagynyň öňüni almak boýunça halkara ekologiýa kadalaryna laýyk getirmek üçin uly işler durmuşa geçirilýär.

Arassa ekologiýa — ýaşaýşyň özeni

Ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek ugrundaky işler ata Watanymyzyň tutuş giňişligini bagtyýarlyk ruhuna besleýär. Hormatly Perzidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda köpçülikleýin bag ekmek işleri giň gerimde amala aşyrylýar. Bu asylly işler mähriban ýurdumyzda yzygiderli häsiýete eýe bolýar, sebäbi bag ekmek, daşky gurşawy goramak, tebigaty gözelleşdirmek, daş-töweregi abadanlaşdyrmak, arassaçylyk çärelerini geçirmek halkymyzyň milli ýörelgelerine mahsusdyr. Tebigata we daşky gurşawa söýgi türkmen halkynyň ýaşaýyş-durmuşynyň, däp-dessurlarynyň we milli mirasynyň içinden eriş-argaç bolup geçýär, ol gözellige teşne halkymyzyň ynsanperwer ýörelgeleriniň biri hökmünde ebedilige eýedir. Demirgazyk sebitde dürli görnüşli tokaý agaçlary, çägeli we toýunly düzlüklerde ojar, çerkez, gandym ýaly şorlaşan topraklara çydamly çöl ösümlikleri ösdürilip ýetişdirilýär. Ýerasty suwlaryň çuňlugy bir ýarym metre çenli bolan, dürli derejede şorlaşan toprakly ýerlerde duza çydamly garagaç, ýylgyn, derek, toraňňy, igde, pisse, tut, beýi ýaly gyrymsy we ýarym gyrymsy agaçlary hem-de ösümlikleri ekmek işleri gyzgalaňly dowam etdirilýär. Bag ekilen ýerlerde ideg işleri, ekilen ösümlikleri zyýanly mör-möjeklerden hem-de dürli ösümlik kesellerinden goramak bilen bagly çäreler alnyp barylýar. Oba hojalyk ekinleriniň ösdürilip ýetişdirilýän ýerlerinde gorag tokaý zolaklarynyň tutuş ulgamynyň döre

Bagy-bossanly Diýarym

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Milli tokaý maksatnamasy üstünlikli durmuşa geçirilýär. Şonuň çäginde güneşli Diýarymyzyň giň çäklerinde tokaý zolaklary emele gelýär, daş-töweregimiz bagy-bossanlyga bürenip, türkmen tebigaty barha baýlaşýar. Dürli görnüşli baglar, güller, bezeg ösümlikleri bu gün obalarymyzyň, şäherçedir şäherlerimiziň döwrebap keşbine özboluşly gözellik goşýar. Ak mermerli Aşgabady we onuň eteklerini gurşap alan, al-ýaşyl öwşün atýan bagy-bossanlyk göreniň kalbyny heýjana getirýär. Gahryman Arkadagymyzyň eziz Watanymyzy bagy-bossanlyga öwürmek babatdaky başlangyçlaryny üstünlikli dowam etdirýän hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen bagy-bossanlygy döretmek boýunça asylly tutumlar has-da rowaçlanýar. Şu ýylyň güýzki bag ekmek möwsümine badalga bermek boýunça ýaýbaňlandyrylan ählihalk bag ekmek dabarasynyň barşynda hem merjen şäherimiziň gözel künjeginde müňlerçe agaç nahallary oturdyldy.

Bag-bossanly Watanymyz — buýsanjymyz, bagtymyz

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ekologiýa abadançylygyna aýratyn ähmiýet berilýär. Bu babatda durmuşa geçirilýän giň gerimli işler özüniň oňyn netijesini berýär. Hormatly Prezidentimiziň nygtaýşy ýaly, howanyň üýtgemeginiň, senagatyň daşky gurşawa we adam saglygyna ýaramaz täsirini peseltmegiň, daşky gurşawa zyňyndylaryň möçberini azaltmagyň üstünde işlemek Türkmenistanyň ekologiýa syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Her ýylyň ýaz we güýz aýlarynda ýurdumyz boýunça saýaly, pürli, miweli agaçlary hem-de üzüm nahallaryny ekmek, bar bolanlaryna ideg etmek asylly däbe öwrüldi. «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň 5-nji noýabrynda hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda Milli tokaý maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde ählihalk bag ekmek dabarasynyň güýzki möwsümine badalga berildi. Şeýle-de şol gün Gahryman Arkadagymyz Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň çäginde guralan ählihalk bag ekmek dabarasyna gatnaşdy. Bu ählihalk çäreleri halkymyzyň ene toprak baradaky aladany esasy ugur edinýän ruhy gymmatlyklarymyza ygrarlydygyny, tebigaty goramagyň we dünýäde durnukly ösüşiň bähbidine alnyp barylýan asylly işlere, howanyň üýtgemeginiň ýaramaz täsirine garşy göreşmegiň umumadamzat işine goşant goşýandygyny alamatlandyrýar.

Baglar — Zeminiň bezegi

Türkmen topragynda bag nahallaryny oturtmak işi we ony ösüp gelýän ýaş nesillerimize miras galdyrmak ata-babalarymyzdan gelýän ýol-ýörelgämizdir. Aslynda bag nahallary güýz we ýaz aýlary ekilýär. Her ýylyň güýz we ýaz aýlarynda hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda ýurdumyzda köpçülikleýin bag nahallaryny oturtmak işleriniň üstünlikli alnyp barylmagy biz talyp ýaşlary has-da buýsandyrýar. Biz talyp ýaşlar hem agzybirlikde ýurdumyzda geçirilýän köpçülikleýin bag nahallaryny oturtmak işine höwes bilen gatnaşýarys. Bu diýseň gyzykly, sogaply iş. Ekilen bag nahallary ösüp, boý alyp, türkmen topragyny gül-gülzarlyga, bagy-bossanlyga öwrüp, has-da gözelleşdirer.

Bagy-bossanlyk – bagtyýarlygyň hem sagdynlygyň nyşany

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Watanymyzda her ýylyň güýz hem-de ýaz pasyllarynda köpçülikleýin bag nahallarynyň ekilmegi eziz Diýarymyzyň tebigatynyň gözelligini artdyrmak bilen birlikde, onuň ekologik abadançylyk derejesiniň ýokarlanmagyny hem üpjün edýär. Ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek, tokaý zolaklaryny döretmek boýunça giň gerimli maksatnamanyň durmuşa geçirilmegi obalarymyzyň, şäherçelerimiziň, şäherlerimiziň, umuman, tutuş daşky gurşawyň ekologiýa ýagdaýynyň gowulanmagynda, ilatyň saglygyny berkitmekde we sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berkarar bolmagynda diýseň ähmiýetlidir. Tebigatyň gözel hem arassa, sagdyn durmuş ýörelgesiniň rowaçlanýan ýeri bolsa bagtyýarlygyň mekanydyr. «Türkmen halky gadymy döwürlerden bäri daşky gurşawa, tebigata aýawly çemeleşip, ony gözüniň göreji deý gorap gelipdir. Halkymyzyň bu asylly ýörelgesini «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip yglan edilen ýylda has-da ösdürmek, ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek boýunça bellän meýilnamalarymyz üstünlikli amala aşyrylýar» diýip, hormatly Prezidentimiz nygtaýar. Arkadagly Serdarymyzyň bu dürdäne sözleriniň döwrümiziň ajaýyp hakykatydygyna geçen şenbe güni ählihalk bag ekmek dabarasynyň güýzki möwsümine badalga berilmeginiň mysalynda hem aýdyň göz ýetirdik.

Gül-gülüstan, bagy-bossan Diýarym!

Uzakdan seredeniňde seleňläp görünýän, saýasy jana şypa berýän, şahalarynda guşlar gonup saýraýan, ýüz dürli miweleri bilen ynsan saglygyna melhem bolýan ýaşyl baglar Zeminiň bezegidir, ýaşaýşyň ýaraşygydyr. Bag ekmek ýaşaýan topragyňy, oba-şäheriňi, ýurduňy gözellige beslemekdir. Halkymyz ýaşaýşyň çeşmesi bolan tebigata asyrlar boýy nusgalyk derejede aýawly çemeleşipdir. Onuň bilen ysnyşykly ýaşamagyň kämil ýollaryny bize miras goýupdyr. Pederlerimizden galan şol asylly ýörelgeler tebigata, ene topraga bolan egsilmez söýginiň nyşanydyr.

Asylly ýörelge

Röwşen zamanamyzda Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzy mundan beýläk hem ösdürmek ugrunda netijeli işler durmuşa geçirilýär. Eziz Watanymyzyň ähli künjeklerini, şol sanda paýtagtymyz Aşgabady bagy-bossanlyga öwürmek, daşky gurşawy aýawly saklamak ýaly möhüm wezipeler hem şeýle buýsandyryjy işleriň hataryndan mynasyp orun eýeleýär. Ýakynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda ählihalk bag ekmek dabarasynyň güýzki möwsümine badalga berilmegi hem munuň aýdyň subutnamasydyr. Üstünlikli durmuşa geçirilýän Milli tokaý maksatnamasynyň çäklerinde ýurdumyzyň ekologiýa abadançylygyny üpjün etmäge, täze tokaý zolaklaryny döretmäge, şeýle hem gözel tebigatymyzyň köpdürlüligini gorap saklamaga, tebigy baýlyklarymyzyň rejeli peýdalanylmagyna gönükdirilen taslamalar amala aşyrylýar. Şol günki ählihalk bag ekmek dabarasyna hem dürli ýaşdaky ildeşlerimiz işjeň gatnaşdylar. Hormatly Prezidentimiz «Türkmen halky gadymy döwürlerden bäri daşky gurşawa, tebigata aýawly çemeleşip, ony gözüniň göreji deýin gorap gelipdir. Halkymyzyň bu asylly ýörelgesini has-da ösdürmek, ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek boýunça bellän meýilnamalarymyz üstünlikli amala aşyrylýar» diýip belleýär. Bütin ýurdumyz boýunça alnyp barylýan şeýle beýik işleriň guwandyryjy netijelerini bolsa biz her bir ädimde görüp, duýup ýaşaýarys.

Bagbanlara maslahat

Dekabr aýynda toprakda yzgar toplamak maksady bilen baglara gyş suwy tutulýar. Miweli baglaryň zyýankeşlerine we kesellerine garşy derman sepilýär. Agaçlary kesip, timarlamak işleri dowam etdirilýär. Bu iş agaçlaryň ýapraklary düşüp başlandan, tä ýazda pyntyklaýan döwrüne çenli, ýagny, gyşda olaryň uka gidýän wagtynda geçirilýär. Howanyň sowuklygy 5-7 derejeden aşak düşen ýagdaýynda agaçlary kesmek işi togtadylýar. Agaçlar kesilip, timarlanylanda, şahany çykyntgy goýup kesmeli däl. Sebäbi galdyrylan çykyntgy soňra gurap, agajyň esasy şahasynyň içinde gury, boş ýeriň emele gelmegine getirip, onuň ýaşaýyş güýjüni peseldýär. Agaçlaryň şahasy egrelýän ugruna kesilse, dogry kesim hasaplanylýar. Kesiljek şaha ýokary tarapyndan esasy şaha golaýrak, aşaky tarapyndan bolsa az-kem daşrak edip kesilýär. Miweli baglaryň nahallaryny howanyň aýazsyz wagty oturtmaly.

Şu günüň, geljegiň abadançylygynyň hatyrasyna

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ekologiýa abadançylygyna aýratyn ähmiýet berilýär. Bu babatda durmuşa geçirilýän giň gerimli işler özüniň oňyn netijesini berýär. Hormatly Prezidentimiziň nygtaýşy ýaly, howanyň üýtgemeginiň, senagatyň daşky gurşawa we adam saglygyna ýaramaz täsirini peseltmegiň, daşky gurşawa zyňyndylaryň möçberini azaltmagyň üstünde işlemek Türkmenistanyň ekologiýa syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Her ýylyň ýaz we güýz aýlarynda ýurdumyz boýunça saýaly, pürli, miweli agaçlary hem-de üzüm nahallaryny ekmek, bar bolanlaryna ideg etmek asylly däbe öwrüldi. «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň 5-nji noýabrynda hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda Milli tokaý maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde ählihalk bag ekmek dabarasynyň güýzki möwsümine badalga berildi. Şeýle-de şol gün Gahryman Arkadagymyz Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň çäginde guralan ählihalk bag ekmek dabarasyna gatnaşdy. Bu ählihalk çäreleri halkymyzyň ene toprak baradaky aladany esasy ugur edinýän ruhy gymmatlyklarymyza ygrarlydygyny, tebigaty goramagyň we dünýäde durnukly ösüşiň bähbidine alnyp barylýan asylly işlere, howanyň üýtgemeginiň ýaramaz täsirine garşy göreşmegiň umumadamzat işine goşant goşýandygyny alamatlandyrýar.

Suwly ýer — gülzar

Ýurdumyzda ekerançylyk üçin ulanylýan ähli meýdan 5 million gektara golaý bolsa, ony özleşdirmäge suw hem ýeterlik mukdarda bar. Eziz Diýarymyzda her ýylda ortaça 25 milliard kubmetr suw ulanylýar. Onuň 22 milliard kubmetre golaýy suwarymly ýerler üçin harçlanylýar we 2 million gektara golaý ýer özleşdirilýär. Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary esasynda suwaryş ulgamlarynyň durkunyň täzelenmegi, peýdaly täsir koeffisiýentiniň ýokarlandyrylmagy, ýerleriň düýpli tekizleniş işleriniň göwnejaý geçirilmegi, täze suw howdanlarynyň gurulmagy we olarda ýygnanylan suwuň göwrüminiň artdyrylmagy, duzlulygy pes bolan zeýkeş suwlarynyň peýdalanylmagy suwuň ýitgisiniň has azalyp, ähli mes toprakly ýerlerimizi ulanmaga mümkinçilik döredýär.

Geljek hakdaky alada ählimiz üçin umumydyr

Hormatly Prezidentimiz ählihalk bag ekmek dabarasynyň güýzki möwsümine badalga berdi 5-nji noýabrda ýurdumyzda döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Milli tokaý maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde ählihalk bag ekmek dabarasynyň güýzki möwsümine badalga berildi. Şu gezekki köpçülikleýin çäre adaty bir çäre bolman, eýsem, ýurdumyzyň ekologiýa ugurly başlangyçlarynyň ähli halkymyz tarapyndan goldanylýandygynyň, tebigaty goramagyň we dünýäde durnukly ösüşiň bähbidine alnyp barylýan asylly işlere goşulýan anyk goşant hökmünde Diýarymyzda ýaýbaňlandyrylan giň gerimli, yzygiderli işleriň nyşany boldy.

Tebigata söýgi — uly zähmet mekdebi

Eziz Diýarymyzda ýaýbaňlandyrylýan köpçülikleýin bag ekmek dabarasy howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly meseleleriň çözülmegine mynasyp goşantdyr. Şäherleriň we obalaryň töwereklerinde tokaý zolaklarynyň döredilmegi bu ýerlerde amatly howa gurşawynyň emele gelmegine ýardam berýär. Şoňa görä-de, 5-nji noýabrda ýurdumyzda ählihalk bag ekmek dabarasynyň geçirilmegi Watanymyzyň bagy-bossanlyga bürelmeginde möhüm ähmiýete eýedir.