Ulgamlaýyn gyzylgurt keselli näsaglarda newrologiki bozulmalar

30 Iýul 2022
267

Ulgamlaýyn gyzylgurt keseli (UGGK) – sebäbi näbelli autoimmun kesel bolup, dokumalarda immunalawlama zeperlenmeleriň döremegine itergi berýän we olaryň funksiýasynyň bozulmagyna getirýän autoantitelalaryň köp mukdarda bölünip çykmagy we immunsazlaşygyň bozulmagy bilen baglanyşykly bolýan ýagdaýdyr [1, 6, 10].

Kesel özboluşly geçişiniň, netijesiniň, ýitileşme we kadalaşma döwürleriniň ýüze çykyşynyň, kliniki alamatlarynyň köpdürlüligi bilen tapawutlanýar [2, 4, 11].

Annamyrat ALLABERDIÝEW, Güljemile HUDAÝBERDIÝEWA, Sähetbike ÖWEZOWA, Ýazsoltan GUTLYÝEWA, Maral ANNADURDYÝEWA
M.Garryýew adyndaky TDLU-nyň kliniki farmakologiýa we endokrinologiýa okuwly gospital terapiýa, nerw keselleri we neýrohirurgiýa kafedralary
Beýleki habarlar