Halkyň saglygy – ýurduň baýlygy

11 Iýun 2022
395

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde, raýatlaryň saglygy hakyndaky alada Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzda döwlet syýasatynyň esasy ugry bolup durýar, sagdyn durmuş ýörelgelerini ornaşdyrmak we keselleriň öňüni almak boýunça işleri has-da ýaýbaňlandyrmak we güýçlendirmek jemgyýetimizde has kämil dereja ýetirilýär.

«Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýýän hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda adamyň saglygyny goramakda, ilatyň saglyk ýagdaýyny gowulandyrmakda, keselleriň öňüni almakda, saglygy goraýyş ulgamyny dünýä derejesinde ösdürmekde beýik işler amala aşyrylýar.

Beýleki habarlar