"Türkmen gündogary" welaýat gazeti

Esaslandyryjysy: Lebap welaýatynyň häkimligi
Salgysy: Türkmenabat şäheri, S.A.Nyýazow şaýoly, 42
Telefon belgileri: 3-14-36, 3-26-83, 3-26-82
Email: turkmengundogary-gazeti@online.tm

Habarlar

Nesiller ýurduň daýanjy

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň her güni şanly wakalara, taryhy senelere beslenýär. 21-nji ýanwarda paýtagtymyzda geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki maslahaty hem pederlerimiziň asylly ýörelgeleriniň dowamy bolup, ýurdumyzyň syýasy-jemgyýetçilik durmuşynda möhüm orny eýeledi. Onuň yzysüre, ýagny 28-nji ýanwarda geçirilen Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VIII gurultaýy bolsa halkymyzyň döwletlilik ýörelgeleriniň, halypa-şägirtlik ýolunyň dowamat-dowamdygyny ýene bir ýola äşgär etdi.

Redaksiýanyň elektron poçtasyndan: watan@sanly.tm

Menzilleri nazarlap Ýakynda Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrap häkimliginiň, TDP-niň Bagtyýarlyk etrap komitetiniň, TMÝG-niň Bagtyýarlyk etrap geňeşiniň bilelikde guramagynda «Ýaşlar bilen beýik menzillere tarap» ady bilen aýdym-sazly hoşallyk maslahaty geçirildi. Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrap häkimliginiň mejlisler jaýynda geçirilen hoşallyk maslahatyna ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň işjeň agzalary gatnaşdy. Ol Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň 21-nji ýanwarynda geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisine hem-de şu ýylyň 28-nji ýanwarynda guralan Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýynyň üstünlikli geçirilmegine bagyşlandy.

Uly ynama wepaly nesiller

Golaýda paýtagtymyzda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýy üstünlikli geçirildi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gurultaýa gatnaşyjylara we ýurdumyzyň ähli ýaşlaryna iberen Gutlagynda, hususan-da: «Biz Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe beýik işleri amala aşyrmagy maksat edinýäris. Garaşsyz Watanymyzyň abadançylygyny we durmuş-ykdysady ösüşini üpjün etmek, halkymyzyň ýaşaýyş derejesini mundan beýläk-de ýokarlandyrmak, dünýäde parahatçylygy hem-de ynanyşmagy berkitmek wezipelerini öňde goýduk. Şu belent maksatlara ýetmekde ýurdumyzyň ýaş nesillerine aýratyn bil baglaýarys» diýlip bellenilýär. Häzirki wagtda ýurdumyzyň ýaşlary milli ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda üstünlikli zähmet çekýärler. Olar, aýratyn hem, ulag-kommunikasiýa ulgamynda alnyp barylýan giň gerimli işlere, bu ugurda möhüm ähmiýetli taslamalaryň durmuşa geçirilmegine saldamly goşant goşýarlar.

Şanly ýylyň ýalkymy

Ajaýyp ýylymyza şan beren, göwünlere ganat bekleden Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VIII gurultaýynyň üstünlikli geçirilmegi jemgyýetimiziň işjeň bölegi bolan ýaşlara bildirilýän belent ynamdan aýdyň nyşandyr. Arzuwlaryň wysala, maksatlaryň myrada gowuşýan galkynyşly günlerinde geçirilen gurultaý Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylymyz bilen bitewi sazlaşygy emele getirýär. Ýaşlary halkymyzyň dünýä nusgalyk ynsanperwer, ahlak ýörelgeleriniň esasynda watansöýüjilik ruhunda, şöhratly pederlerimiziň wesýetlerine laýyk derejede terbiýelemek täze taryhy eýýamda döwletimiziň we jemgyýetimiziň hemişe üns merkezinde saklanylýar. Möhüm syýasy waka hökmünde şanly ýylymyzyň taryhynda, aňymyzda orun alan nobatdaky ýaşlar forumynda garalan meselelerdir kabul edilen çözgütleriň ählisi-de gönüden-göni ýaşlaryň bagtyýarlygyny üpjün etmäge, olaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga, täze zehinleri ýüze çykarmaga we kämilleşdirmäge gönükdirilendir.

Ýaşlar we milli edep ýörelgeleri (Ýaşlara bir sözüm bar)

Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň geçen ýyldaky VII gurultaýynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: «Parasatly ata-babalarymyz nesillere ajaýyp däpleri miras galdyrypdyrlar. Agzybirlik, zähmetsöýerlik, ýaşuly nesle hormat-sarpa goýmak halkymyzyň asyrlarboýy durmuş kadasyna öwrülip geldi. Biziň ýaşlarymyz şol däpleri dowam etdirmelidirler. Ösüp gelýän nesilleri şu ýörelgeler esasynda terbiýelemek hemmämiziň wezipämiz bolmalydyr» diýip örän jaýdar belläp geçdi. Türkmenlerde nesil terbiýesine uly üns berlipdir. Ýaş nesli halal, dogruçyl, zähmetsöýer adamlar edip ýetişdirmek hakda aladalanylypdyr. Ýaşlaryň maşgalada, köpçülik ýerlerinde özüni alyp baryşlary ýaşulularyň nazaryndan sypmandyr. Olar durmuş tejribelerini dilewar, märekesöýer, şahandaz, guýmagursak zehinli adamlar tarapyndan döredilen halky eserlere siňdirip, perzentleriniň aňyna guýmagyň hötdesinden gelipdirler. Ýiti aňyň, dury akyl-paýhasyň, ýatkeşligiň eýesi bolan pederlerimiz özleriniň döreden eserlerini hakydalarynda aýawly saklap, nesilden-nesle geçirip, Arkadagly Serdarymyzyň parasatly hem-de öňdengörüjilikli syýasaty bilen dolandyrylýan Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüne-de ýetiripdirler. Bu eserler milli terbiýäniň edep kadalaryny özüne siňdiren gymmatly ruhy baýlykdyr. Şeýle gymmatly ruhy baýlyga alym Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmen medeniýeti» atly kita

Bir sözbaşyň döreýşi

Metbugata gelen ilkinji günlerimden halypalaryň habar ýazanyňda, ilkinji nobatda, sözbaşa üns bermelidigi baradaky aýdanlary ýadymda galypdyr. Hawa, islendik habar bolsun, giňişleýin makala, tapawudy ýok, sözbaşyny ilkinji nobata çykarmaga çalyşýaryn. Bu barada öz ýazýan makalalary bilen şeýle etmelidigini görkezýän halypa ýazyjylaryň ýazan zatlaryna syn edeniňde-de, olaryň: «Sözbaşy makalanyň, bolmanda, 50 göterimini tutmalydyr» diýen sözleri hakydaňda janlanýar... ...Metbugata gelenime birnäçe ýylyň geçendigine garamazdan, degerli zady ýazmagyň ýeňil-ýelpaý däldigini bilýärdim. Şonuň üçin hem ýazasym gelýän gyzykly tema tapyndygym, halypalaryň ýanynda bu barada ýaýdana-ýaýdana dil ýarardym. Ýogsa, olaryň ýanynda dogumlanyp, soňunda-da ýazasyň gelen zadyň isledigiňçe netije bermänliginde ýüzüň gyzarjagy ikuçsuz. Makalany ýazanyň-a ýazanyň, onuň sözbaşysyny tapmagyň hysyrdysy has ýeterlikdi. Şol gezek hem şeýle boldy.

Egsilmez söz gorunyň eýesi (Söhbetdeşlik)

Suhangöýlük — ynsanyň söz baýlygynyň kämildiginiň alamaty. Pikirini çeper hem düşnükli beýan edip bilýänler halkyň içinde-de uly mertebä eýe bolýar. Şeýle mertebeli ynsanlaryň biri hem ýazyjy Gurbannazar Orazgulyýewdir. Ýurdumyzda bolup geçýän her bir täzelige, ösüşe döwür bilen deň sesini goşup, sada, düşnükli dilde beýan edýän eserleri bilen halkyň kalbyna aralaşmagy başaran ýazyjy, ussat publisist Gurbannazar aga bilen söhbetdeş bolanyňda, onuň egsilmez söz gorunyň eýesidigine ýene bir ýola göz ýetirýärsiň. — Gurbannazar aga, hekaýa ýazýandygyňyza garamazdan, soňky döwürlerde publisistika has köp üns berýärsiňiz. Siziň özüňize edebi žanrlaryň haýsysy ýakyn?

Okuw maslahaty geçirildi

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň 26-njy martynda geçiriljek Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we Geňeş agzalarynyň saýlawlaryna häzirki wagtda ýokary guramaçylyk derejesinde taýýarlyk görülýär. Welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde bu möhüm syýasy çärä bagyşlanan okuw maslahaty geçirildi. Oňa Merkezi saýlaw toparynyň edarasynyň sekretar-referenti, welaýat, etrap, şäher saýlaw toparlarynyň agzalary, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlary boýunça döredilen saýlaw okruglarynyň başlyklary, etrap, şäher häkimlikleriniň jogapkär işgärleri, syýasy-jemgyýetçilik guramalaryň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Okuw maslahatynyň dowamynda guralan çykyşlarda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda milli demokratiýanyň dabaralanýandygy, saýlaw ulgamynyň döwrebap derejede kämilleşdirilýändigi dogrusynda uly buýsanç bilen bellenip geçildi. Şeýle hem öňde duran möhüm syýasy çärä taýýarlyk, Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine laýyklykda, saýlawlary guramaçylykly geçirmek boýunça ýerine ýetirilmeli işler dogrusynda giňişleýin gürrüň edildi. Saýlaw uçastoklarynyň taýýarlygy, resminamalaryň doldurylyşy we saýlawlaryň açyklyk we aýanlyk ýagdaýynda geçirilmegi boýunça ýerine ýetirilmeli işler we başga-da degişli wezipeler barada maslahatlaşyldy, özara pikir alşyldy. Maslahata gatnaşanlar ýurdumyzda milli demokratiýanyň pugt

Hoşallyk maslahaty

Ýaşlary täze ynama ruhlandyrýar Golaýda Baýramaly şäheriniň medeniýet merkezinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VIII gurultaýynyň üstünlikli geçmegi hem-de kabul edilen çözgütleriň ähmiýetini ýaşlar köpçüligine giňişleýin ýetirmek maksady bilen TMÝG-niň Baýramaly şäher, Baýramaly etrap, Garagum, Türkmengala etrap geňeşleriniň bilelikde guramagynda “Arkadagly Serdarymyzyň uly ynamy ýaşlary täze üstünliklere ruhlandyrýar” ady bilen hoşallyk maslahaty geçirildi. Maslahata TMÝG-niň şäher, etrap geňeşleriniň işgärleri we işjeň agzalary, Baýramaly agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň talyplary gatnaşdylar.

Wagyz-nesihat çäreleri

Ýaşlaryň arasynda wagyz edildi Golaýda Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebinde TKA-nyň welaýat birleşmesiniň hem-de ady agzalan mekdebiň bilelikde guramagynda talyp ýaşlaryň arasynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Wagyz-nesihat çäresinde ýurdumyzdaky bolup geçen möhüm wakalar dogrusynda birnäçe çykyşlar edildi.

Yzgantda dabaraly maslahat geçirildi

Gökdepe etrabynyň Yzgant şäherçesinde ýerleşýän Berdimuhamet Annaýew adyndaky 27-nji orta mekdepde geçirilen dabaraly maslahat Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň etrap Geňeşi, etrap bilim bölümi hem-de hukuk goraýjy edaralary tarapyndan bilelikde guraldy. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VIII gurultaýyndan gelip çykýan wezipelere bagyşlanan dabaraly maslahata ýaşlaryň uly topary gatnaşdy. Üstümizdäki 2023-nji ýylyň şygarynyň ýaşlar bilen baglanyşdyrylyp, “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” diýlip atlandyrylmagy ýurdumyzda ýaşlar hakda edilýän bimöçber aladanyň subutnamasydyr. Bu şygar ýaşlaryň watançylyk ruhuny belende göterip, okuwda, zähmetde uly üstünliklere ýetmäge hyjuw berýär. Şoňa görä-de, dabaraly maslahatda çykyş edenler ýylyň şygaryndan ruhlanyp, Watanymyzda ýaşlar barada edilýän aladalara ýürek buýsançlaryny beýan etdiler.

Öňdebaryjy zenanlaryň başarnygy

Ak bugdaý etrabynyň Gämi obasynyň Medeniýet öýünde geçirilen “Ýylyň zenany” atly bäsleşigiň etrap tapgyryna gatnaşmaga gelen bagtyýar zenanlar, ilki bilen, ol ýerde giň gerim alan milli öwüşginli sergi bilen tanyşdylar. Sünnälenilip ýerine ýetirilen el işleriniň sergisinden göwünleri göterilen zenanlar gezekli-gezegine sahna çykyp, bäsleşigiň şertleri boýunça çykyş etdiler. Zenanlaryň önümçilige, ýurduň syýasy-jemgyýetçilik durmuşyna işjeň gatnaşmagyna ýardam etmek, olaryň ähli ugurlardaky ornuny we işjeňligini ýokarlandyrmak, zenanlaryň başarnygyny hem-de ukybyny açyp görkezmek maksady bilen geçirilen bäsleşik uly gyzyklanma döretdi. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesiniň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň etrap bölüminiň bilelikde guramagynda bolan bäsleşigiň netijesinde “Ýylyň işewür zenany”, “Ýylyň çeper elli zenany”, “Ýylyň sungatda işjeň zenany”, “Ýylyň mährem zenany”, “Ýylyň öňdebaryjy oba zenany”, “Ýylyň telekeçi zenany” diýen ugurlar boýunça ýeňijiler kesgitlendi. Ýeňijilere ýörite sowgatlar gowşuryldy.

Ýaşlar hoşallyklaryny beýan etdiler

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Kaka etrap Geňeşiniň hem-de etrap bilim bölüminiň bilelikde guramagynda geçirilen dabaraly maslahat “Berkarar döwletiň bagtyýar ýaşlary” diýlip atlandyryldy. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýynyň üstünlikli geçmeginiň şanyna guralan dabaraly maslahata okuwçy ýaşlardyr ýaş mugallymlar, jemgyýetçilik guramalarynyň işjeň agzalary gatnaşdy. Dabaraly maslahatda çykyş edenler ýaşlaryň nobatdaky gurultaýynyň Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda geçirilmeginiň möhüm ähmiýete eýedigini, munuň özi ýurdumyzyň beýik özgertmeler ýoly bilen barha öňe gitmeginde ýaşlara uly ynam bildirýändiginiň alamatydygyny bellediler. Bagtyýar ýaşlar özleri hakda bimöçber alada edip, döwrebap bilim almaklary, ýaşlaryň hünär öwrenmekleri, aň-düşünjeli bolup, ruhy-ahlak we beden taýdan sagdyn ýetişmekleri baradaky meseleleri aýratyn üns merkezinde saklaýandygy üçin Türkmen halkynyň Milli Lideriniň we hormatly Prezidentimiziň adyna alkyşly sözlerini aýtdylar.

Demokratik ýörelgeler dabaralanýar

Ozal habar berlişi ýaly, häzirki taryhy döwürde döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynda möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäre boljak, «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilen şu ýylyň 26-njy martynda geçiriljek Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk işleri giň gerimde dowam edýär. Bu saýlaw möwsümi Türkmenistanyň Konstitusiýasyna, Saýlaw kodeksine we beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda alnyp barylýar. Munuň özi ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan syýasy çäräniň halkara derejede ykrar edilen kadalara laýyklykda, köppartiýalylyk, giň bäsdeşlik şertlerinde hem-de demokratik esaslarda amala aşyrylýandygynyň nobatdaky subutnamasydyr. Saýlaw çäreleriniň tassyklanan meýilnamasyna laýyklykda, Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi saýlaw toparynyň hünärmenleri ýerlerde welaýat, etrap, şäher we okrug saýlaw toparlarynyň agzalary bilen okuw maslahatlaryny geçirdiler. Maslahatlaryň barşynda öňde boljak saýlawlary geçirmegiň tertibi, has takygy, saýlaw kanunçylygy, saýlawlarda hereket edýän saýlaw toparlarynyň ulgamy, welaýat, etrap, şäher, okrug saýlaw toparlarynyň ygtyýarlyklary bilen tanyşdyryldy. Şeýle-de 25-nji ýanwarda badalga alan dalaşgärleri hödürlemek möwsümi bilen baglanyşykly, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlygyna, we

Döwletlilik ýoly bilen

Magtymguly atamyzyň: «Hydyr gezen çölde iller ýaýylsyn,//Ýurt binamyz gaýym bolsun, goýulsyn» diýen, döwletli döwranymyza ak pata, uly ynam hem bagtyýarlyk arzuwy bolup ýaňlanýan, hiç bir döwürde-de gymmatyny, ähmiýetini ýitirmejek setirlerinde Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň taryhy özgertmeleriniň çeper beýany görünýär. Gülläp ösüş, döwletlilik, galkynyş, agzybirlik ýaly Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň esasy gymmatlyklary çeper sözde açylýar. Olaryň wysalyny biz ýurdumyzyň halk häkimiýetiniň ýokary wekilçilikli edarasynyň — Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmeginde, Gahryman Arkadagymyzyň onuň Başlygy wezipesine bellenilmeginde we türkmen halkynyň Milli Lideri diýlip kanuny taýdan ykrar edilmeginde, degişli Konstitusion kanunlaryň kabul edilmeginde görýäris. Batly depginler bilen ösýän ýurdumyzda döwleti dolandyrmagyň demokratik ýörelgeleri yzygiderli kämilleşdirilýär. Milli Liderimiziň goldawlarydyr başlangyçlary esasynda häkimiýet bilen halkyň, döwlet bilen jemgyýetiň arasyndaky baglanyşygy pugtalandyrmaga gönükdirilen taryhy özgertmeler durmuşa geçirilýär. Olaryň hatarynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi hem-de oňa giň ygtyýarlyklaryň, şol sanda Konstitusiýany hem-de konstitusion kanunlary kabul etmek, olara üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek meseleleri boýunça tekliplere garamak we makullamak ygtyýarlyklarynyň b

Maksatly menzilleriň badalgasy

ýylyň dowamynda geçiriljek çärelerde öz beýanyny tapar 3-nji fewralda sanly ulgam arkaly ýylyň ilkinji aýynyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilmegi mynasybetli geçiriljek çäreleriň Meýilnamasyny tassyklamak hakynda Karara gol çekdi. Ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň teklipleri esasynda işlenip taýýarlanylan Meýilnamanyň mazmuny bilen tanşanyňda, ýaşlaryň gujur-gaýratyna bil baglanylýan bu ýylda onuň şygaryna mahsus giň gerimli çäreleriň dabaralandyryljakdygyna, jemgyýetçilik durmuşynyň islendik ugrunda ýaşlaryň mümkinçilikleriniň aýdyň şöhlelenjekdigine anyk göz ýetirmek bolýar. Milli Liderimiziň, hormatly Prezidentimiziň daşyna döwrümize hem döwletimize şan berjek beýik işlere goşant goşmak maksady bilen mäkäm jebisleşen türkmen ýaşlarynyň özlerine bildirilen uly ynamy haklap, ösüşleri herekete getiriji kuwwatly güýje öwrüljekdiklerine şek-şübhe ýokdur.

3-nji fewral — «Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň döredilen güni

«7/24. tm», № 06 (141), 06.02.2023 2019-njy ýylyň 3-nji fewralynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, «Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň döredilmegi ýurdumyzyň ýaşlarynyň we sport bilen meşgullanýan türgenleriniň durmuşynda ýatdan çykmajak waka boldy.

Ýüreklerimiz buýsançdan doly

«7/24. tm», № 06 (141), 06.02.2023 Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de Gah­ry­man

Maksatlary myrat tapýan ýaşlar

«7/24. tm», № 06 (141), 06.02.2023 Bu berkarar döwletde Ar­ka­dag Ser­dar­ly bag­ty­ýar ýaş­lar ha­kyn­da oý­la­na­nyň­da, hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň: «Be­ýik mak­sat­la­ra ýet­mek üçin her bir ýaş yn­san zäh­me­ti baý­dak edin­me­li­dir» di­ýen nu­ra­na söz­le­ri aňyň­da ýaň­lan­ýar.

Pu­da­ga­ra to­pa­ryň mej­li­si

3-nji fewralda Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň adam hukuklary we halkara ynsanperwer hukugy babatda halkara borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça pudagara toparyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Oňa ýurdumyzyň Mejlisiniň, birnäçe ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar. Pudagara toparyň 2022-nji ýylda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri hem-de «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilen şu ýyl üçin öňde goýlan wezipeler mejlisiň gün tertibine girizilen esasy meseleler boldy. Mejlise gatnaşyjylar döwlet edaralarynyň we jemgyýetçilik birleşikleriniň adam hukuklaryny üpjün etmek, halkara ynsanperwer hukugynyň kadalaryny berjaý etmek babatda işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça öňde durýan wezipeleriň ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Türkmenistanyň kanun çykaryjylyk ulgamynyň milli tejribeden we däplerden ugur alnyp, şeýle-de halkara tejribäni nazara almak esasynda, yzygiderli ösdürilýändigi bellenildi. Bu ugurdaky işler konstitusion kadalary häzirki döwrüň ýagdaýlaryna laýyk getirmek zerurlygy bilen baglylykda amala aşyrylýar.