"Türkmen gündogary" welaýat gazeti

Esaslandyryjysy: Lebap welaýatynyň häkimligi
Salgysy: Türkmenabat şäheri, S.A.Nyýazow şaýoly, 42
Telefon belgileri: 3-14-36, 3-26-83, 3-26-82
Email: turkmengundogary-gazeti@online.tm

Habarlar

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Habarlar

2022-nji ýyl 2-nji dekabr. Hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli möhüm meselelere, şeýle hem taýýarlanan resminamalaryň taslamalaryna garaldy we pudaklaryň mundan beýläk-de ösüşine gönükdirilen resminamalar kabul edildi.

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisi

Fewral aýynyň 3-ne Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy, goşun generaly Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralary tarapyndan 2022-nji ýylda alnyp barlan işleriň netijelerine garaldy. Şeýle hem mejlisiň gün tertibine Garaşsyz döwletimizde howpsuzlygy, asudalygy üpjün etmäge, harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmäge, olaryň işini has-da kämilleşdirmäge degişli meseleler girizildi. Ilki bilen, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministri çykyş edip, 2022-nji ýylda ýurdumyzyň goranyş ukybyny pugtalandyrmak boýunça durmuşa geçirilen çäreler barada hasabat berdi. Şeýle hem geçirilen harby-taktiki okuw türgenleşikleri, Milli goşunyň bölümlerini iň täze serişdeler bilen üpjün etmegiň barşy, serkerdeleriň, esgerleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça amala aşyrylan işler barada habar berildi. Hasabatda durmuş ugurly meseleleri çözmek boýunça ýerine ýetirilen anyk işler, Ýaragly Güýçleriň düzüminden nobatdaky gezek ätiýaçlyga ugratmak hem-de Türkmenistanyň raýatlaryny harby gulluga çagyrmak boýunça her ýylda geçirilýän meýilnamalaýyn işleriň netijeleri barada aýratyn bellenildi. Şeýle hem ýokary hünär derejeli harby işgärleri taýýarlamak barada aýdyldy.

Şygryýet bossany

Arkadagly Serdar zamanasynda Jenneti mekandyr mawy kölleri,Misli gudrat halylaryň gölleri.Hydyr gezen ýaýlalydyr illeri,Arkadagly Serdar zamanasynda.

Ministrler Kabinetiniň mejlisi

3-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň şu ýylyň ýanwar aýynda ýerine ýetirilen işleriniň jemleri jemlenildi, resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna hem-de döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy. Milli parlamentde

Arkadag şäherinde

Şenbe güni — 4-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça paýtagtymyza we Ahal welaýatynyň Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp, bu ýerlerde alnyp barylýan gurluşyk işleriniň barşy bilen tanyşdy. Halk Maslahatynyň Başlygy paýtagtymyzyň günorta künjeginde, Nurmuhammet Andalyp we Arçabil şaýollarynyň çatrygynda ýerleşýän köp zolakly awtomobil köprüsiniň ýanynda saklandy. Bu ýerde hormatly Arkadagymyzy Aşgabat şäheriniň häkimi, Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň iş dolandyryjysy, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň iş dolandyryjysy garşylady.

Pudagara toparyň maslahaty

3-nji fewralda Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň adam hukuklary we halkara ynsanperwer hukugy babatda halkara borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça pudagara toparyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Oňa ýurdumyzyň Mejlisiniň, birnäçe ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşdy. Pudagara toparyň 2022-nji ýylda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri hem-de «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilen şu ýyl üçin öňde goýlan wezipeler mejlisiň gün tertibine girizilen esasy meseleler boldy. Mejlise gatnaşyjylar döwlet edaralarynyň we jemgyýetçilik birleşikleriniň adam hukuklaryny üpjün etmek, halkara ynsanperwer hukugynyň kadalaryny berjaý etmek babatda işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça öňde durýan wezipeleriň ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Türkmenistanyň kanun çykaryjylyk ulgamynyň milli tejribeden we däplerden ugur alnyp, şeýle-de halkara tejribäni nazara almak esasynda yzygiderli ösdürilýändigi bellenildi.

Döwletli-döwrana dowamat

Agzybir halkyň başy jem bolup, döwletli maslahatlar geçirilende çykarylýan çözgütler, ilkinji nobatda, il-günüň bagtyýar durmuşda ýaşamagyna gönükdirilýär. 2023-nji ýylyň 11-nji ýanwarynda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň bilelikdäki maslahatynda Gahryman Arkadagymyzyň Türkmenistanyň Halk Maslahatyny döretmek, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň işini bes etmek we kanun çykaryjy häkimiýeti bir palatadan ybarat Türkmenistanyň Mejlisine öwürmek bilen bagly öňe süren başlangyjy esasynda şu ýylyň 21-nji ýanwarynda Aşgabat şäherinde ýerleşýän Maslahat köşgünde geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisi-de muňa aýdyň mysaldyr. Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda geçirilen bu döwletli maslahatda çykyş eden dürli ýaşdaky we dürli kärdäki ildeşlerimiziň her biri Türkmenistanyň Halk Maslahatyny döretmek hem-de Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakyndaky başlangyjyny bütin halkymyz bolup goldaýandyklaryny aýtmaklary has-da buýsançly boldy. Ýaşuly nesliň wekilleriniň adyndan söz sözlän Garly Bazarow öz çykyşynda türkmen halkynyň ajaýyp pähimleriniň biri bolan «Dag diregi daşda bolar, halk diregi başda bolar» diýen nakylyny mysal getirdi. Bu nakylda pederlerimiziň ýurdy dolandyrmak bilen bagly asyrlaryň dowamynda kemala gelen tejribesiniň beýik nusgasy jemlenýär.

Aja­ýyp döw­rüň be­ýik iş­le­ri

Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­myz Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW: — Adat­ça, mert­ler Wa­ta­ny beý­geld­ýär, Wa­tan bol­sa mert­le­ri beý­geld­ýän­dir. Türkmenistan Watanymyz Garaşsyzlyk ýyllarynda ägirt uly ösüşleri gazandy. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen halky ertirine ynamly asuda durmuşda ýaşaýar. Türkmen halky Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmak, jemgyýetçilik durmuşyny has kämil derejelere ýetirmek ugrunda ruhubelentlik bilen agzybirlikde zähmet çekýär, täzeden-täze ýeňişleri gazanýar.

Şöhrata beslenýän ýyllar

Halkyň milli mirasyna, medeniýetine, edebiýatyna, sungatyna, ruhy baýlygyna, däp-dessuryna çuňňur sarpa goýýan we bu gymmatlyklary dünýä ýaýmakda asyrlyk işleri amala aşyran Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda indi birnäçe ýyllardan bäri däbe öwrülen ýyllara at dakmak dessury dowam etdirilýär. Hususan-da, at dakylan ýyllaryň biri türkmeniň parasatly söz ussady, milli şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň ady bilen bagly bolmagy her bir türkmen raýatynyň kalbyny buýsanç duýgulary bilen gaplap aldy. Ýagny, 2014-nji ýyla «Magtymguly Pyragynyň ýyly» diýlip at dakylmagy bilen bagly şol ýylda şahyryň doglan gününiň 290 ýyllygy mynasybetli Aşgabat şäherinde «Magtymguly Pyragy we umumadamzat medeni gymmatlyklary» atly halkara maslahatyň geçirilendigi hemmämiziň hakydamyzdadyr. Muňa dünýä ýurtlaryndan ençeme alymlar, mirasgärler, medeni we bilim ojaklarynyň hünärmenleri, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Halkara ähmiýetli bu maslahat ýurtlaryň we halklaryň arasyndaky ynsanperwer gatnaşyklary sazlaşykly ýola goýmagyň hem-de ösdürmegiň özboluşly mekdebi bolup, şanly ösüşlerimiziň taryhynda hemişelik orun aldy. Aýratyn bellemeli zat, türki halklaryň medeniýetiniň halkara guramasy (TÜRKSOÝ) tarapyndan hem 2014-nji ýyl «Magtymguly Pyragynyň ýyly» diýlip yglan edildi. Bu şanly sene bilen baglanyşykly Türkiýäniň Ankara şäherinde geçirilen halkara konferensiý

Watana hyzmat — abraý hem-de hormat

3-nji fewralda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralary tarapyndan 2022-nji ýylda alnyp barlan işleriň netijelerine garaldy. Şeýle hem mejlisiň gün tertibine Garaşsyz döwletimizde howpsuzlygy, asudalygy üpjün etmäge, harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmäge, olaryň işini has-da kämilleşdirmäge degişli meseleler girizildi. ÝURDUMYZYŇ GORANYŞ UKYBY PUGTALANDYRYLÝAR

Halk bähbidini nazarlaýan beýik işler

3-nji fewralda döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň şu ýylyň ýanwar aýynda ýerine ýetirilen işleriniň jemleri jemlenildi, resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna hem-de döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy. Ilki bilen, Mejlisiň Başlygy parlamentiň şu ýylyň ýanwarynda ýerine ýetiren işleri hem-de Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlaryna taýýarlyk görlüşi barada maglumat berdi. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabatlary berdiler. Hususan-da, medeniýet ulgamyna gözegçilik edýän wise-premýeriň hasabatynda bellenilişi ýaly, dürli maslahatlar, döredijilik duşuşyklary, mediaforumlar, sergiler, wagyz-nesihat duşuşyklary, aýdym-sazly çäreler geçirildi. Ilatyň arasynda ýylyň şygarynyň we nyşanynyň, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisinde kabul edilen çözgütleriň we Kararlaryň many-mazmunyny düşündirmek üçin dabaraly maslahatlar guraldy. Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezine şäher derejesiniň berilmegine hem-de onuň «Arkadag şäheri» diýlip atlandyrylmagyna bagyşlanan wagyz-nesihat duşuşyklary geçirildi. Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna taýýarlyk görmegiň çäklerinde dürli çäreler g

Milli demokratiýa ygrarlylykda

Bilşimiz ýaly, häzirki wagtda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylymyzda döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynda möhüm jemgyýetçilik-syýasy çärä, ýagny şu ýylyň 26-njy martynda geçiriljek Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk işleri giň gerimde dowam edýär. Bu saýlaw möwsümi Türkmenistanyň Konstitusiýasyna, Saýlaw kodeksine we beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda alnyp barylýar. Saýlaw çäreleriniň tassyklanan meýilnamasyna laýyklykda, Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi saýlaw toparynyň hünärmenleri ýerlerde welaýat, etrap, şäher we okrug saýlaw toparlarynyň agzalary bilen okuw maslahatlaryny geçirdiler. Maslahatlaryň barşynda öňde boljak saýlawlary geçirmegiň tertibi, has takygy, saýlaw kanunçylygy, saýlawlarda hereket edýän saýlaw toparlarynyň ulgamy, welaýat, etrap, şäher, okrug saýlaw toparlarynyň ygtyýarlyklary bilen tanyşdyryldy. Şeýle-de 25-nji ýanwarda badalga alan dalaşgärleri hödürlemek möwsümi bilen baglanyşykly, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlygyna, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalygyna dalaşgärleri hödürlemegiň hem-de olary bellige almagyň tertibi, saýlaw resminamalarynyň görnüşleri barada giňişleýin maglumat berildi.

Ýaşaýyş, döredijilik we dynç alyş Aşgabat we Arkadag şäherleriniň hemmetaraplaýyn ösüşinde özara sazlaşmalydyr

4-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça paýtagtymyza we Ahal welaýatynyň Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp, alnyp barylýan gurluşyk işleriniň barşy bilen tanyşdy. IŇ GOWY TEJRIBÄ DAÝANMAK ZERURDYR

Ekologik taýdan nusgalyk şäher

Halkymyzyň durmuşynda iň möhüm wakalaryň birine öwrüljek Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň — Arkadag şäheriniň döredilmegi Garaşsyzlyk döwrümiziň taryhyna altyn harplar bilen ýazylar. Bary-ýogy üç-dört ýylyň içinde ertekilerdäki ýaly kemala gelen täsin şäher gadymy Oguz topragynda ýaşaýyş-durmuşyň täzeden pajarlaýandygynyň nyşanydyr. Täze şäheriň gurluşygynda ekologiýa abadançylygyny üpjün etmegiň talaplaryndan ugur alnandygyny turuwbaşdan bellemelidiris. Mälim bolşy ýaly, bu ýerde «akylly» şäher konsepsiýasynyň ýokary netijesini görmek bolýar. Bu konsepsiýanyň esasy ugurlarynyň biri bolsa bina edilýän desgalaryň gurluşygynda ekologik taýdan arassa serişdeleriň ulanylmagyndan we ýokary ekologik derejäni üpjün etmekden ybaratdyr. Merkeziň çäklerinde ýerine ýetirilýän ähli işlerde şu ýörelgeleriň üpjün edilmegi aýratyn talap bolup durýar.

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisi

3-nji fewralda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralary tarapyndan 2022-nji ýylda alnyp barlan işleriň netijelerine garaldy. Şeýle hem mejlisiň gün tertibine Garaşsyz döwletimizde howpsuzlygy, asudalygy üpjün etmäge, harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmäge, olaryň işini has-da kämilleşdirmäge degişli meseleler girizildi. Ilki bilen, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministri B.Gündogdyýew çykyş edip, 2022-nji ýylda ýurdumyzyň goranyş ukybyny pugtalandyrmak boýunça durmuşa geçirilen çäreler barada hasabat berdi.

Ýanwar aýynyň jemleri üstünlikleri wada berýär

3-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň şu ýylyň ýanwar aýynda ýerine ýetirilen işleriniň jemleri jemlenildi, resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna hem-de döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy. Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa parlamentiň şu ýylyň ýanwarynda ýerine ýetiren işleri hem-de Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlaryna taýýarlyk görlüşi barada maglumat berdi.

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň paýtagtymyza we Arkadag şäherine iş sapary

4-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça paýtagtymyza we Ahal welaýatynyň Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp, bu ýerlerde alnyp barylýan gurluşyk işleriniň barşy bilen tanyşdy. Halk Maslahatynyň Başlygy paýtagtymyzyň günorta künjeginde, Nurmuhammet Andalyp we Arçabil şaýollarynyň çatrygynda ýerleşýän köp zolakly awtomobil köprüsiniň ýanynda saklandy. Bu ýerde hormatly Arkadagymyzy Aşgabat şäheriniň häkimi R.Gandymow, Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň iş dolandyryjysy H.Hajymyradow, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň iş dolandyryjysy K.Babaýew garşyladylar.

Resmi habarlar

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň oba hojalyk pudagynda alnyp barylýan özgertmeleri üstünlikli amala aşyrmak, oba hojalyk önümlerini öndürijileriň ýerden ýokary hasyl öndürmek ugrunda alyp barýan işleriniň netijeliligini ýokarlandyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligine bugdaý ýygýan kombaýnlar, sürüm we bejergi traktorlary üçin ätiýaçlyk şaýlaryny, tigirleri, çalgy ýaglaryny, sarp ediş serişdelerini satyn almak barada daşary ýurt kompaniýalary bilen şertnamalary baglaşmaga ygtyýar berildi. ***

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy paýtagtymyza we Ahal welaýatynyň Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy

4-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça paýtagtymyza we Ahal welaýatynyň Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp, bu ýerlerde alnyp barylýan gurluşyk işleriniň barşy bilen tanyşdy. Halk Maslahatynyň Başlygy paýtagtymyzyň günorta künjeginde, Nurmuhammet Andalyp we Arçabil şaýollarynyň çatrygynda ýerleşýän köp zolakly awtomobil köprüsiniň ýanynda saklandy. Bu ýerde hormatly Arkadagymyzy Aşgabat şäheriniň häkimi R.Gandymow, Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň iş dolandyryjysy H.Hajymyradow, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň iş dolandyryjysy K.Babaýew garşyladylar.

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisi

3-nji fewralda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralary tarapyndan 2022-nji ýylda alnyp barlan işleriň netijelerine garaldy. Şeýle hem mejlisiň gün tertibine Garaşsyz döwletimizde howpsuzlygy, asudalygy üpjün etmäge, harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmäge, olaryň işini has-da kämilleşdirmäge degişli meseleler girizildi. Ilki bilen, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministri B.Gündogdyýew çykyş edip, 2022-nji ýylda ýurdumyzyň goranyş ukybyny pugtalandyrmak boýunça durmuşa geçirilen çäreler barada hasabat berdi.