Düýpli özgertmeleriň esasy çeşmesi

30 Noýabr 2022
44

Gahryman Arkadagymyzyň we hormatly Prezidentimiziň tagallalary bilen biziň ýurdumyzda ýeterlik derejede berk maýa goýum mümkinçilikleri bolan kuwwatly ykdysadyýet döredildi. Türkmenistanyň maýa goýum syýasatynyň esasy maksady ykdysadyýeti diwersifikasiýalaşdyrmaga, maýa goýujylar üçin üznüksiz önümçiligi giňeltmäge we maýa goýumlarynyň netijeliligi üçin oňaýly şertleri döretmäge gönükdirilendir.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli ykdysadyýetimiziň dürli ugurlary doly derejede özgerýär, täze-täze önümçilikler işe girizilýär, zawod-fabrikler, medeni we durmuş maksatly binalar gurulýar. Ýurdumyzyň jemi içerki önümine goýulýan maýa goýumlarynyň möçberiniň gatnaşygy hem yzygiderli artýar. Maýa goýumlarynyň ösüş derejeleriniň her ýyldaky artyşy 15-20 göterime barabar bolýar. Netijede ylmyň iň soňky gazananlarynyň önümçilige ornaşdyrylmagyna, täze-täze önümçilikleri işe girizmäge, dünýä ülňülerine laýyk gelýän we bäsleşige ukyply önümleri öndürmäge mümkinçilik berýän kämil ykdysady düzüm döreýär. Gaýtadan işleýän kärhanalara goýulýan maýa goýumlaryň möçberleriniň artmagy güneşli Diýarymyzyň çig mal öndüriji ýurtdan gaýtadan işleýän, taýýar önümleri öndürýän ýurda öwrülmegini üpjün etdi.

Akmaral AGAJANOWA,
welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy.