Zenan — zemin zynaty

30 Noýabr 2022
81

Ýurdumyzda zenanlara goýulýan sylag-sarpa bilen bir hatarda olaryň saglygy hakynda hem yzygiderli alada edilýär. Şu günler ýurdumyzyň ähli ýerinde bolşy ýaly, welaýatymyzyň etrapdyr şäherlerinde hem zenanlaryň saglygyny goramaklyga gönükdirilen seljeriş-bejeriş işleri geçirilýär.

Biz bu işleriň alnyp barlyşy dogrusynda welaýat onkologiýa hassahanasynyň onkoginekolog lukmany Nurjemal Kurbanowa bilen söhbetdeş bolduk.

Maral AKMYRADOWA,
ýörite habarçymyz.