Belent sepgitleriň badalgasy

28 Sentýabr 2022
207

Ýurdumyzyň Garaşsyzlyk gününiň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda geçirilen Döwlet Maslahaty uly toýlara geňeşli barmak babatynda gadymdan gelýän ýörelgelerimiziň mynasyp dowamyna öwrüldi. Maslahatda pikir alşylan wezipeler ony diňe bir baş baýramyň däl, eýsem, geljekki belent menzilleriň Geňeşine öwürdi. Bu hakykaty Türkmenabat şäherindäki Ruhyýet köşgünden Döwlet Maslahatyna sanly ulgam arkaly gatnaşan ildeşlerimiz hem tassyklaýarlar.

Joramyrat BEGENJOW, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň deputaty, Halaç etrap hassahanasynyň baş lukmanynyň orunbasary:

Ýazga geçiren Agageldi JUMAGELDIÝEW.