Alkyş ýagýar Arkadagly Serdara

28 Sentýabr 2022
67

Geçen hepdäniň şenbe güni welaýat häkimliginde mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda Arkadagly Serdarymyzyň gol çeken resminamalaryna laýyklykda döwlet sylaglaryna, hormatly atlara mynasyp bolan bagtyýar ildeşlerimize döwlet sylaglarynyň gowşurylyş dabarasy geçirildi. Dabaranyň dowamynda bize ildeşlerimiziň şatlygyna şaýat bolmak miýesser etdi. Bagtyýar ildeşlerimiziň käbiriniň ýürek buýsançlaryny size ýetirýäris.

Jorakuly ERGEŞOW,
Türkmenabat şäheriniň ýaşaýjysy, Türkmenistanyň Hormatly il ýaşulusy:

Ýazga geçiren Maral AKMYRADOWA,
ýörite habarçymyz.