"Türkmen gündogary" welaýat gazeti

Esaslandyryjysy: Lebap welaýatynyň häkimligi
Salgysy: Türkmenabat şäheri, S.A.Nyýazow şaýoly, 42
Telefon belgileri: 3-14-36, 3-26-83, 3-26-82
Email: turkmengundogary-gazeti@online.tm

Habarlar

Täzelikler

Gyzlara el hünärlerini öwretmek ene-mamalarymyzyň nesilden-nesle geçip gelýän asylly ýörelgesidir. Halkymyzda hünär bereket başy hasaplanylýar. Şundan ugur alnyp Saýat etrabynyň «Balsaýat» toý mekanynda geçirilen çäre hem el hünärini öwrenmeklige, ony ýaş neslimize miras galdyrmaklyga bagyşlandy. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň we Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň bilelikde guramaklaryndaky «Hünär bereket getirer» ady bilen geçirilen bu çärä kümüş saçly enelerimiz, mekdep okuwçylary, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri we öý hojalykçy işjeň zenanlar gatnaşdylar.

Ýaş nesil – ösen bilim

Türkmenabat şäherindäki 2-nji çagalar bakja-bagynda şäheriň mekdebe çenli çagalar edaralarynyň daşary ýurt dilleri mugallymlarynyň gatnaşmaklarynda usuly-amaly maslahat geçirildi. Maslahatyň dowamynda mugallymlar körpelere berilýän bilim-terbiýäniň häzirkizaman, täzeçe usullarda okadylmagy dogrusynda özara tejribe alyşdylar. Bilim işgärleri körpeler bilen geçirýän sapaklaryny, guraýan terbiýeçilik ähmiýetli çärelerini we dürli öwrediji oýunlaryny wideoşekiller arkaly görkezdiler. Şeýle-de bilim bermegiň ähli basgançaklarynda sanly elektron maglumatlardan peýdalanmagyň, uzak aralykdan öwrenmek we öwretmek ýaly usullary ulanmagyň ähmiýetiniň uludygy nygtaldy.

Watanymyzyň buýsanjy hem bagty

Türkmenabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 39-njy orta mekdepde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Türkmenabat şäher bölüminiň guramagynda «Ýurdumyz berkarar, ýolumyz ýagty, ýaşlar Watanymyzyň buýsanjy, bagty» diýen at bilen wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Çärä kümüş saçly eneler, halypa mugallymlar, şeýle-de orta mekdebiň ýokary synp okuwçy gyzlary gatnaşdylar. Sagdyn durmuş ýörelgesine eýermegiň peýdasy, haýyrly işleriň sogaby, halkymyzyň milli ýol-ýörelgeleri baradaky täsirli gürrüňler günüň möhüm meseleleri boldy. Kümüş saçly eneler edep-ekramly, maksadaokgunly, bir sözli, tutanýerli, asylly, watansöýüji ýaş nesilleriň kemala gelmegi ugrunda ýurdumyzda edilýän aladalar barada anyk mysallar arkaly gyzykly gürrüňler etdiler.

Lala Şöhradowa ― Türkmenistanyň çempiony

Dänewli 16 ýaşly küştçi Lala Şöhradowa täze ýylyň bosagasynda rapid we blis boýunça geçiriljek dünýä çempionatyna gatnaşar. Ol bu hukuga ýakynda Aşgabatdaky Ýöriteleşdirilen küşt-şaşka mekdebinde geçirilen Türkmenistanyň çempionatyndaky üstünliginden soň mynasyp boldy. Rapid we blis küştüň çalt oýnalýan görnüşleridir. Bu görnüşler boýunça milli çempionat resmi ýagdaýda ilkinji gezek geçirildi we ol özüne ýurdumyzyň iň güýçli küştçüleriniň 77-sini ýygnady. Şolaryň 22-si zenan küştçülerdir.

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

28-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmaklarynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň sebitlerinde alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri bilen baglanyşykly meselelere garaldy. Iş maslahatynyň barşynda welaýatlaryň häkimleri ekin meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy, hususan-da, gowaça meýdanlarynda bar bolan pagta hasylyny iň soňky hanasyna çenli ýygnap almak, welaýatda dolandyryş-çäk bölünişiginiň üýtgemegi bilen bagly işleriň geçirilişi barada hasabat berdiler. Mundan başga-da, häkimler bugdaý ekilen meýdanlarda ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilýändigi, geljek ýylyň hasyly üçin gowaça ekiljek ýerlerde sürüm işleriniň guramaçylykly alnyp barylýandygy barada habar berdiler.

Türkmenistan — Koreýa Respublikasy: strategik hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmekde parlament diplomatiýasynyň täze ugry

28-nji noýabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynda resmi saparda bolmagynyň çäklerinde dostlukly ýurduň Milli Assambleýasynyň Başlygy Kim Jin-Pýo bilen duşuşdy. Ir bilen hormatly Arkadagymyz özüniň sapar mahaly kabulhanasy ýerleşýän myhmanhanadan Koreýa Respublikasynyň Milli Assambleýasyna tarap ugrady.

Türkmenistanyň Prezidenti Türki medeniýetiň halkara guramasynyň Baş sekretaryny kabul etdi

28-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türki medeniýetiň halkara guramasynyň (TÜRKSOÝ) Baş sekretary Sultan Raýewi kabul etdi. Duşuşygyň dowamynda däp bolan hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlary boýunça pikir alyşmalaryň barşynda medeniýet we sungat ugurlary, bu ulgamda ylmy-barlaglary, özara bähbitli döredijilik alyşmalaryny höweslendirmek, bilelikdäki çäreleri geçirmek babatda gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek üçin amatly mümkinçilikleriň bardygy nygtaldy. Şunuň bilen baglylykda geljek ýylda TÜRKSOÝ-nyň 30 ýyllygyny bellemek hem-de 2024-nji ýylda beýik şahyr we akyldar Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny baýram etmek bilen bagly meselelere deglip geçildi.

Akjagül ýene ýeňiji

Welaýat kitaphanasynyň birinji derejeli usulçysy Akjagül Şamuhammedowa Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň hem-de Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde guramagynda ýurdumyzyň kitaphanaçylarynyň arasynda yglan edilen bäsleşiginiň döwlet tapgyrynyň baş baýragyna mynasyp boldy. Bu bäsleşik üstümizdäki ýylyň «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip yglan edilmegi mynasybetli geçirildi. Onuň maksady kitaphanaçylaryň hünär başarnygyny kämilleşdirmekden, öňdebaryjy iş tejribelerini ýaýratmakdan ybaratdyr. Şunuň bilen baglanyşykly bäsleşige gatnaşýan kitaphanaçylaryň wagyz işine ökdeligine, tejribesine, köpçülikleýin habar beriş çeşmelerinden peýdalanyş ukybyna aýratyn üns berildi.

Tejribe alşyldy

Lebabyň ýörite sungat mekdebiniň mugallymlary Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan Daşoguz welaýatynyň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde geçirilen ýurdumyzyň ýörite sungat mekdepleriniň işgärleriniň okuw-usulyýet maslahatyna gatnaşdylar. Maslahatda saz biliminiň häzirkizaman ýörelgeleri, sazçylyk mekdepleriniň okuwçylarynyň ýerine ýetirijilik ussatlygyny kämilleşdirmegiň ýollary ara alnyp maslahatlaşyldy, saz ugrundan okatmakda kär ussatlygynyň tejribesi alşyldy.

Täzelik

Ýurdumyzyň ähli ýerinde bolşy ýaly, welaýatymyzda hem ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwyny geçirmäge giňden taýýarlyk görülýär. Şu günler ilatyň arasynda bu möhüm çäräniň maksadyny we ähmiýetini düşündirmek işleri dowam edýär. Öň hem habar berşimiz ýaly, bu çäre 2022-nji ýylyň 17—27-nji dekabry aralygynda geçirilýär. Türkmenistanyň ilatynyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwyny geçirmekligiň baş maksady ilatyň demografik düzümi hem-de ýurduň raýatlarynyň durmuş-ykdysady ýagdaýy barada anyk maglumatlary toplamakdan ybaratdyr. Bu ýurduň mundan beýläk-de ösmegi üçin ygtybarly binýady goýmaga, şeýle hem ýurduň ösüşi üçin maýa goýumlarynyň esasy ugurlaryny kesgitlemäge mümkinçilik berer.

Türkmen-koreý gatnaşyklaryny ilerletmegiň ýoly bilen

27-nji noýabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow resmi sapar bilen Koreýa Respublikasyna ugrady. Gahryman Arkadagymyz Aşgabadyň Halkara howa menzilinde Koreýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Şin Sung-Çul bilen söhbetdeş bolup, soňky ýyllarda türkmen-koreý gatnaşyklarynyň ösüşiň hil taýdan täze derejesine çykandygyny belledi.

Resmi habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow «Milli aýdym-saz sungaty dünýä halklarynyň mirasynda« atly halkara festiwala we maslahata gatnaşyjylara Gutlag haty bilen ýüzlendi. Onda: «Türkmen topragy milli aýdym-sazlary ussatlyk bilen ýerine ýetiren halypalaryň mekanydyr. Olaryň ussatlyk ýoly häzirki wagtda-da halypa-şägirtlik ýoly arkaly dowam etdirilýär. Milli aýdym-sazlar göwünleri, kalplary birleşdirýär, medeni gatnaşyklar halklary biri-birine ýakynlaşdyrýar. Joşgunly aýdym-sazlar halklaryň ruhy gymmatlyklaryny, milli aýratynlyklaryny çeper beýan edýär. Aýdym haýsy dilde ýerine ýetirilse-de, sungatyň güýji ýüreklerde dostluga, ynsanperwerlige, parahatçylyga söýgi döredýär.» diýlip bellenilýär. ***

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

25-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda resminamalaryň taýýarlanan taslamalaryna garaldy, şeýle-de käbir möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Ilki bilen, Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa söz berildi. Ol täze taryhy eýýamyň özgertmelerini hukuk taýdan kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada maglumat berdi.

Spartakiadanyň çäklerinde

«Türkmenistan — sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy» atly XII Spartakiadanyň çäklerinde biziň etrabymyzda hem «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň welaýat bölüminiň guramagynda ýaryşlar yzygiderli geçirilýär. Şu günler ýaşlaryň sporta bolan höwesini artdyrmak, erjel türgenleri ýüze çykarmak maksady bilen etrabymyzyň umumy bilim berýän orta mekdepleriniň okuwçy oglan-gyzlarynyň arasynda sportuň ýeňil atletika, kiçi futbol, woleýbol, basketbol, gandbol, küşt we stoluň üstünde oýnalýan tennis görnüşleri boýunça ýaryşlar guralýar. Orta mekdepleriň okuwçy oglanlarynyň arasynda sportuň kiçi futbol görnüşi boýunça ýaryşa-da türgenlerimiz işjeň gatnaşdylar. Ýaryşyň dowamynda etrabymyzyň ähli orta mekdepleriniň oglanlaryndan düzülen toparlar öz aralarynda bäsleşdiler. Ýaryşyň netijeleri boýunça etrabymyzdaky 20-nji, 21-nji we 30-njy orta mekdepleriniň türgenleri degişli baýrakly orunlaryň eýeleri boldular. Ýeňiji bolan toparlara hem-de tapawutlanan okuwçylara «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň welaýat bölüminiň Diplomlary we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmämiziň ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.

Önüm öndürijiler höweslendirilýär

3433,2 müň tonnadan gowrak sarun! Türkmenabadyň ösümlik ýag kärhanasyndan pagta öndürijilere gowaça çigidini gaýtadan işlemekden alnan şonça önüm berildi. Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiziň gol çeken Kararyna laýyklykda şu ýylyň hasylyndan başlap, ýerleriň kärendeçilerinden, peýdalanyjylaryndan we eýelerinden döwlet tabşyrygy esasynda kabul edilen bugdaýyň, pagtanyň, gant şugundyrynyň 50 göterimini gaýtadan işlemekden alynýan kepek, sarun, künjara we şugundyr löti, degişlilikde, önüm öndürijilere döwlet tarapyndan düzgünleşdirilýän bahalardan satylýar. Sarunyň bir kilogramy zawod tarapyndan ýerlerdäki pagta arassalaýjy kärhanalara 40 teňňeden goýberilýär. Olardan bolsa önüm öndürijiler özlerine degişli bolan önümleri bökdençsiz alýarlar. Şeýle çemeleşme pagtaçylary has yhlasly zähmet çekmäge höweslendirýär. Watan harmanyna düýne çenli welaýatymyz boýunça «ak altynyň» 276,2 müň tonnadan gowragy tabşyryldy. Pagtany iň soňky hanasyna çenli ýygnamak işi guramaçylykly dowam edýär. Diýmek, önüm öndürijilere berilýän sarunyň möçberi ýene-de artar.

Gurmak ― ösüşlere goşant goşmak

Ýurdumyzy dünýäniň senagat taýdan ösen döwletleriniň hataryna deňeşdirmäge gönükdirilen işleriň gerimi barha giňelýär. Bu il-ýurt bähbitli işler hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda täze belentliklere göterilýär. Ösüşleri çaltlandyrmak maksady bilen täze desgalary gurmak işleriniň depgini yzygiderli ýokarlandyrylýar. Şeýle möhüm işde «Türkmengündogarnebitgurluşyk» gurluşyk-gurnama trestiniň 5-nji gurluşyk-gurnama müdirliginiň agzybir işgärleri tutanýerlilik görkezýärler. Olar «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda has netijeli zähmet çekýärler. Şanly ýylyň geçen döwründe müdirligiň işgärleri möhüm taslamalaryň birnäçesiniň durmuşa geçirilmegine netijeli gatnaşdylar. Olaryň arasynda uzynlygy 125 kilometre barabar bolan Üçajy gaz käninden «Lebap» döwlet elektrik stansiýasyna çekilen ýokary basyşly gaz geçirijisi hem bar. Bu işiň üstünlikli tamamlanmagy kuwwatly desgany tebigy gaz bilen ygtybarly üpjün etmäge hem-de elektrik energiýasynyň öndürilişini düýpli artdyrmaga mümkinçilik berdi. Häzirki günlerde bolsa Gazojak şäherindäki suwuklandyrylan gazy kabul edip, demirýol we awtomobil çeleklerine ýükläp ugradýan desganyň gurluşygy tamamlaýjy tapgyrda dowam edýär. Bulardan başga-da Naýyp gaz käninde gaz guýularyny özleşdirmek işleri güýçli depginde alnyp barylýar. Möhüm işlerde müdirligiň Baýramgeldi Bazarbaýew, Gurbanýaz Gurbanpoladow, Tahyr Koçyýew tarapyndan ýolba

Täzelikler

Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly-drama teatrynyň artistleriniň topary Daşoguz welaýatynda döredijilik saparynda boldy. Olar goňşy welaýatyň medeniýet ojaklarynda ildeşlerimize gülki agşamlaryny, degişme sahnalaryny we teatrda sahnalaşdyrylan oýunlary, aýdym-sazly çykyşlary sowgat etdiler.  Teatryň artistleri Gülbahar Gurbangulyýewanyň, Dilaram Nurmämmedowanyň, Bagsere Röwşenowanyň, Taýly Allaberdiýewiň, Şöhrat Atabaýewiň ýerine ýetiren sahnalary şowhunly elçarpyşmalar bilen garşy alyndy. Türkmenistanyň at gazanan artisti Daňatar Gurbanowyň, ýaş aýdymçy Nurýagdy Rejepowyň ýerine ýetiren aýdymlary sungat muşdaklarynda ýatdan çykmajak täsirleri galdyrdy. Döredijilik saparynyň dowamynda teatr işgärleri daşoguzly kärdeşleri bilen sungaty ösdürmegiň meseleleri barada özara pikir alyşdylar.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi

23-nji noýabrda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi. Gahryman Arkadagymyz Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalaryny, mejlise gatnaşyjylary mübärekläp, şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisine ýygnandyk diýip nygtady. Şu günki mejlise Halk Maslahatynyň 56 agzasyndan 54-si gatnaşýar diýip, hormatly Arkadagymyz aýtdy hem-de Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisini açyk diýip yglan etdi.

Özara bähbitli hyzmatdaşlygyň täze belentlikleri

21-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow resmi sapar bilen Birleşen Arap Emirliklerine ugrady. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde döwlet Baştutanymyzy ýurdumyzyň resmi adamlary ugratdylar.

Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň BILELIKDÄKI BEÝANNAMASY

Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti, Onuň Alyjenaby Şeýh Mohammed bin Zaýed Al Nahaýýanyň çagyrmagy boýunça 2022-nji ýylyň 21-22-nji noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Birleşen Arap Emirliklerine resmi sapary boldy. Saparyň dowamynda Türkmenistanyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidentleriniň arasynda ykdysady, ýaşaýyş-medeni gatnaşyklarynyň örän möhüm ugurlary babatda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmek, özara gyzyklanma bildirilýän sebit hem-de halkara meseleler boýunça pikir alşyldy.