Halklary ýakynlaşdyrýan ýürekdeşlik

25 Noýabr 2022
103

Ozal habar berlişi ýaly, ýurdumyzda Täjigistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleri dowam edýär. Onuň çäklerinde dostlukly halkyň medeniýet we sungat ussatlary paýtagtymyzyň medeni ojaklarynda çykyş edip, öz ussatlyklaryny görkezýärler. Gazetimiziň habarçysy myhmanlaryň birnäçesiniň ýürek sözlerini ýazga geçirdi.

Abdurahman MATHOLOW,
Täjigistan Respublikasynyň halkara derejeli sazandasy:

Ýazga geçiren Garahanjar BAÝHANOW.
«Türkmenistan». Surata düşüren Ilaman ÇÜRIÝEW.