Türkmenistan–— Hytaý: netijeli özara gatnaşyklary berkidip

5 Oktýabr 2022
88

1-nji oktýabrda Hytaý Halk Respublikasynyň jar edilen güni bellenildi. Şu waka mynasybetli hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpine we Döwlet Geňeşiniň Premýeri Li Kesýana hem-de ýurduň ähli dostlukly halkyna ýürekden gutlaglaryny, iň gowy arzuwlaryny iberdi.

Döwlet Baştutanymyz hytaý halkynyň zähmetiniň, parasatly, öňdengörüjilikli döwlet syýasaty netijesinde geçen döwrüň içinde Hytaý Halk Respublikasynyň durmuşyň ähli ugurlarynda uly üstünlikleri gazanandygyny, täze eýýamda özboluşly hytaý aýratynlygy mahsus bolan sosializm baradaky taglymatlaryň bu ýurduň halkyny “Hytaý arzuwyny” durmuşa geçirmegiň bähbidine täze ägirt uly üstünliklere ruhlandyrýandygyny nygtady.

(TDH)
Beýleki habarlar