Türkmenistan — ÝUNESKO: köpugurly hyzmatdaşlygyň rowaç menzilleri

8 Awgust 2022
172

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň alyp barýan daşary syýasat strategiýasynda BMG-niň Bilim, ylym, medeniýet meseleleri boýunça guramasy (ÝUNESKO) bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek ileri tutulýan ugurlaryň biri hökmünde kesgitlenildi. Arkadagly Serdarymyz iň ýokary döwlet wezipesine girişmek dabarasynda eden çykyşynda taryhy-medeni mirasymyzyň desgalaryny abat saklamak, öwrenmek, taryhy we medeni ýadygärliklerimizi dikeltmek işleriniň mundan beýläk-de dowam etdiriljekdigini aýdyp, ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizmek üçin bu desgalaryň sanyny artdyrmak boýunça hem ähli tagallalaryň ediljekdigini nygtady. Munuň özi ýurdumyzyň medeni diplomatiýasynda öňe sürülýän başlangyçlaryň bu ýöriteleşdirilen düzümiň maksatdyr wezipeleri bilen sazlaşykly utgaşýandygyna güwä geçýär.

Biz Türkmenistan — ÝUNESKO hyzmatdaşlygy boýunça amala aşyrylýan köpugurly işleriň ähmiýeti, bu ugurda öňde durýan wezipeleri barada gyzyklanyp, ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň jogapkär sekretary, Türkmenistanyň Gahrymany Çynar Rustemowa bilen söhbetdeş bolduk.

Söhbetdeş bolan Oguljennet JUMALYÝEWA,
Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň uly mugallymy.