Ynsanyň ömür meýdany

8 Awgust 2022
157

(Oçerk)

Bagban hakynda ýazmak tabşyrylanda, ilkinji aňyma gelen adam murgaply Kössek Aşyrow boldy. Çärýek asyrdan bäri ýakyn tanyş, dostlukly gatnaşykda, ençeme gezekler uzak ýollara ýoldaş bolan, ömri nusgalyk bu kişi hakynda aňymda kän zat ýazylanam bolsa, heniz beýan edip bilmän ýördüm. Ine, pursat geldi.

Muhammetberdi ANNAGELDIÝEW.
«Türkmenistan».