«Arkadagyň nesilleri» — bagtyýarlygyň nyşany

6 Awgust 2022
151

Düýn Hazar deňziniň kenaryny jähekläp oturan Esenguly etrabynyň merkezinde «Arkadagyň nesilleri» atly täze, döwrebap çagalar dynç alyş merkeziniň dabaraly ýagdaýda açylmagy Balkan welaýatynyň bu künjeginde on bäş ýyldan gowrak wagt mundan ozal badalga berlen ykdysady we medeni-durmuş özgertmeleriniň Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda mynasyp dowam etdirilýändiginiň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi. Aýdym-sazlaryň, joşgunly tanslaryň şatlyk-şowhuny astynda geçen bu dabara oňa gatnaşanlaryň ruhuny belende göterdi. Ýatdan çykmajak bu waka şaýat bolan balkanly ildeşlerimiz öz ýürek buýsançlaryny biziň bilen paýlaşdylar.

Haltäç GAZYÝEWA,
Esenguly şäherindäki 3-nji çagalar bakja-bagynyň terbiýeçisi:

Ýazga geçiren Hojaberdi BAÝRAMOW.
(Öz habarçymyz). Surata düşüren Hojaberdi HOJABERDIÝEW.