Eksport ugurly harytlar

14 Ýanwar 2022
89

Häzirki zamanyň islegli önümi

Okyjy, belki-de, ýurdumyzda ilkinjileriň biri bolup, dürli görnüşli asma potoloklaryň önümçiligini ýola goýan «Ak bulut» hojalyk jemgyýeti bilen tanyşdyr. Köpimiziň ýaşaýan öýümizi, işleýän edara binamyzy bu hojalyk jemgyýeti tarapyndan öndürilýän asma potoloklar bezeýändir. Telekeçiler Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çäginde ýerleşýän önümçilik merkezinde ornaşdyrylan iň häzirki zaman, öňdebaryjy enjamlarda her ýylda asma potoloklaryň 4 million inedördül metrini, sinklenen metal önümleriniň hem 7 müň tonnasyny öndürmäge mümkinçilik tapýarlar. Daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürýän bu kärhana hormatly Prezidentimiziň alyp barýan sanly ulgam syýasatyna eýerýän we müşderiler üçin amatlyklary döredýän onlaýn platformasy bilen hem işleýär. Bu bolsa işewürleriň döwrüň ösen talaplaryna görä iş alyp barýandyklaryny görkezýär. Häzirki wagtda ýokary hilli, dünýä bazarynda bäsdeşlige ukyply asma potoloklaryň we profil sistemalaryň 36 müň inedördül metre golaýynyň daşary ýurtlara eksport edilmegi olaryň yhlasly zähmetiniň miwesidir.

Keýik UMAROWA.
«Türkmenistan».