Uly toýuň bosagasynda

17 Iýun 2021
72

Her ýylda bolşy ýaly, şu ýyl hem tomsuň dördünji hepdesi ýurdumyzda milli medeniýetimiziň we sungatymyzyň şanyna tutulýan toýa beslener. Berkarar Diýarymyzda asylly däbe öwrülen Medeniýet hepdeligi şu ýyl ýurdumyzyň gündogar sebitinde — Lebap welaýatynda geçirilýär. Welaýat Medeniýet müdirliginiň başlygynyň orunbasary Maksat Akmämmedow bilen hepdelige görlen taýýarlyk işleri we onuň çäginde göz öňünde tutulýan dabaralardyr çäreler barada söhbetdeş bolduk.

— Medeniýet hepdeligi Jeýhunyň ýakasynda ikinji gezek geçirilýär. Bu gezekki dabaralaryň mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk baýramyna gabat gelmegi welaýatyň medeniýet we sungat wekillerinde-de uly şatlyk döredendir.

Söhbetdeş bolan Agageldi ITALMAZOW.
«Türkmenistan».