Welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň saýlaw toparlary täzeden döredilýär

16 Iýun 2021
78

Şu günler Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi saýlaw toparynyň tassyklan meýilnamasyna laýyklykda, welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlarynyň ygtyýarlyk möhletleriniň tamamlanýandygy bilen baglylykda, olary täzeden döretmek we düzümine wekilleri hödürlemek boýunça işler guramaçylykly alnyp barylýar.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ähli ugurlarda amala aşyrylýan giň möçberli özgertmeleriň netijesinde mähriban Watanymyzyň ykdysady kuwwaty pugtalanýar we döwletimiziň demokratik ýörelgelerini hem-de hukuk esaslaryny berkitmäge gönükdirilen syýasat üstünlikli durmuşa geçirilýär.

(TDH).