Çempionlar unudylmaýar

16 Iýun 2021
150

Ýadyňyzdadyr, hormatly Prezidentimiz agyr atletikaçy gyz Ýulduz Jumabaýewa 2018-nji ýyldaky dünýä çempionatynyň altyn medalyny gowşuranda, Altymyrat Orazdurdyýew, Marat Nyýazow ýaly, dünýä meşhur türgenlerimizi uly hormat bilen ýatlady. Milli Liderimiziň aýdyşy ýaly, olaryň sport äleminde gazanan üstünlikleri bu günki nesiller üçin görelde mekdebidir.

Ussat türkmen agyr atletikaçysy Altymyrat Orazdurdyýew barada dürli dillerde onlarça makala ýazyldy. Onuň haýsy ýyllarda dünýäniň, haýsy ýyllarda Ýewropanyň, haçan Aziýanyň çempiony bolandygyny, belki, okyjylarymyz bizden has gowy bilýändirler. Şu ýazgylara girişmezden ozal, biz türkmeniň pälwan gerçegi barada ýazylan makalalaryň birnäçesine göz gezdirdik. «Dokuz doganyň biri, alty ogluň iň körpesi», «kakasy aradan çykandan 40 gün geçenden soň dünýä inen», «ilkinji tälimçisi ― öz agasy onuň müçesini kiçi görüp, birbada rugsat bermändir», «1981-nji ýylda agyr atletika bilen ymykly meşgullanyp başlap, bary-ýogy sekiz ýyldan soň dünýäniň çempiony bolan»... Altymyrat Orazdurdyýew baradaky her bir gürrüň bu gün gyzykly erteki ýaly diňlenilýär. Bu gürrüňleriň, ýazylanlaryň içinde bihaly ýok. Şolaryň ählisinden hem Altymyrat Orazdurdyýewiň özüniň türkmendigine bolan belent buýsanjyny duýmak bolýar. Bu türkmen gerçeginde Olimpiýa oýunlarynyň medalyny gazanmaga hem mümkinçilik döräpdir. Käbir sebäplere görä, oňa bu üstünlik nesip etmedigem bolsa, Altymyrat Orazdurdyýew agyr atletika dünýäsinde uly meşhurlyk gazandy.

Agageldi ITALMAZOW.
«Türkmenistan».