Türkmenistanyň Hindistana ynsanperwerlik kömegi

10 Maý 2021
167

Halkymyzyň ynsanperwerlik däp-dessurlaryndan ugur alyp, COVID-19 pandemiýasy zerarly, agyr synaglary başdan geçirýän Hindistan Respublikasynyň halkyna doganlyk kömegini bermek maksady bilen, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow degişli ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylaryna ynsanperwerlik ýüküniň sanawyny kesgitlemegi, şu mukaddes Oraza aýynda bu dostlukly ýurda ýüküň guramaçylykly iberilmegini we gowşurylmagyny üpjün etmegi tabşyrdy.

Türkmen halky gadymy döwürlerden bäri sebitiň halklary bilen dostlukly gatnaşyklary saklap gelipdir. Bu asylly däp nesilden-nesle geçip gelýän parasatly milli ýörelgeleriň biridir. Biziň ýurdumyz bu ýörelgelere eýerip, häzir bütin dünýäde ýaýran koronawirus ýokanjy zerarly çynlakaý synag bilen ýüzbe-ýüz bolan hindi halkyna hem doganlyk goluny uzadýar.

(TDH).