Abadançylygyň röwşen menzillerinde

29 Maý 2024
318

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan halkara guramalar, ilkinji nobatda, BMG we onuň düzümleýin edaralary bilen gatnaşyklary yzygiderli ösdürýär. Sebitde we dünýäde parahatçylygy, netijeli hyzmatdaşlygy, durnukly ösüşi üpjün etmek ýurdumyzyň daşary syýasat strategiýasynda ileri tutulýan ugurdyr. Hemişelik Bitaraplyk hormatly Prezidentimiz tarapyndan üstünlikli durmuşa geçirilýän parahatçylyk söýüjilikli daşary syýasatyň binýatlaýyn esasy bolup hyzmat edýär. Golaýda Aşgabatda geçirilen GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi hem hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ilerletmäge bagyşlandy.

Häzirki wagtda Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň diplomatik gullugy dünýäniň dürli ýurtlarynda ýerleşýän 40-dan gowrak edarany özünde birleşdirýär. 153 ýurt bilen diplomatik gatnaşyklar ýola goýuldy. Ýurdumyz dürli halkara guramalaryň 50-ä golaýynyň agzasy bolup durýar. Daşary işler ministrligimiz, ilçihanalarymyz we konsullyklarymyz öz işlerinde Bitaraplyk hukuk ýagdaýyndan hem-de Türkmenistanyň daşary syýasat ugrunyň 2022 — 2028-nji ýyllar üçin Konsepsiýasynda öňde goýlan wezipelerden ugur alýar. Bu wezipeler BMG bilen köpugurly hyzmatdaşlygy giňeltmegi, ählumumy howpsuzlygy we abadançylygy üpjün etmekde tagallalary birleşdirmegi maksat edinýär. Konsepsiýada döwletimiziň daşary syýasatynyň we halkara işleriniň ileri tutulýan ugurlary kesgitlenýär, olary durmuşa geçirmek bilen bagly wezipelerdir çemeleşmeler öz beýanyny tapýar.

Nurberdi AMANMYRADOW,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň uly mugallymy.