"Neutral Turkmenistan" newspaper

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-61-18, 39-95-82, 39-95-88
Email: neutralturkmenistan-gazeti@online.tm

Habarlar

Awtomobil mekdepleriniň birleşigi: 42 müň adam sürüjilik okuwlaryny geçdi

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Awtomobil mekdepleriniň birleşigi we onuň welaýatlardaky şahamçalary soňky bir ýylyň dowamynda 42 müňden gowrak adama sürüjilik okuwlaryny geçdi. Şeýle-de «B», «C» derejeler boýunça 17 müň 897 adam sürüjilik şahadatnamalaryny aldy. Soňky bir ýylyň dowamynda awtomekdeplerde 4336 sany ýük ulag sürüjileri, 4627 sany howply ýükleriň sürüjileri gaýtadan taýýarlanyldy.

Kämil nesiller – ýurduň geljegi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň bilim ulgamyny döwrüň talaplaryna laýyklykda kämilleşdirmäge, ulgamyň maddy-enjamlaýyn binýadyny has-da berkitmäge örän uly ähmiýet berýär. Munuň özi Arkadagly Serdarymyzyň ýurduň geljegi bolan ýaşlar hakynda taýsyz tagallalary edýändigini görkezýär. Umumybilim berýän orta mekdepleriň 1-nji synp okuwçylaryna her ýyl hormatly Prezidentimiziň adyndan öz ýurdumyzda öndürilen öwrediji kompýuterleriň sowgat berilmegi körpeleriň kiçilikden giň düşünjeli, sowatly, häzirki zaman tehnologiýalaryna ussatlyk bilen erk edip bilýän adamlar bolup ýetişip, ata Watanymyza, il-günümize bähbitli uly işleri amala aşyrmagyny nazarlaýan belent maksatlardan gözbaş alýar. Häzirki täze eýýamyň Galkynyşy döwrümizde ýaş nesilleri milli ruhda terbiýelemek, döwrebap bilim bermek esasy ugurlaryň biri bolup durýar. Şunda mekdebiň başlangyç synplarynda hem çagalara sowat öwretmek, ene dillerine söýgi döretmek, milli ruhda terbiýelemek ýaly ugurlara aýratyn üns berilýär. Esasan hem çagalaryň dünýä dillerini öwrenmäge bolan höwesleri ene dilini kämil bilmeklerinden, söz baýlyklaryna düşünmeklerinden gözbaş alýar. Şonuň üçin hem ilkinji sowat öwredilende hem çagalaryň diňe harplary bilmeklerini gazanmak däl-de, eýsem labyzly okamak başarnyklaryny ösdürmek hem gerekdir. Esasan hem labyzly oka

Ene dilim – pederlerden serpaýym

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz tarapyndan ruhy baýlygymyz bolan ene dilimizi öwrenmek hem-de öwretmek üçin ähli şertleri döredilendir. Şol şertlerden peýdalanyp, bilim işgärlerine - mugallymlara döwrebap işlemek, öňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek galýar. Ýurdumyzda ene dilimizi çuňňur öwretmek babatda edilýän işler we bu ugurda döredilýän şertler mugallymlary okatmagyň netijeli ýollaryny gözlemäge gönükdirýär. Mugallymyň esasy işi okatmagyň usulyýetini kämilleşdirmekdir. Dilçi mugallymlaryň täze tejribeleri öwrenmäge bolan ymtylmalary usuly taýdan sapaklary dogry guramakda esasy zerurlykdyr. Ýurdumyzda ýaş nesli döwrebap terbiýelemek, bilim bermek hakyndaky alada döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Pederleriň ýörelgesini parasatly dowam etdirýän hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda geljegimiz bolan ýaşlaryň terbiýe almagy, hünär öwrenmegi, sagdyn bedenli bolmagy, ata Watana, il-güne, merdana ata-babalarymyzyň ýol-ýörelgelerine wepaly adamlar bolup ýetişmegi üçin giň möçberli möhüm işler durmuşa geçirilýär. Häzirki döwürde türkmen dilimizi ösdürmek we geljek nesillere mynasyp geçirmek esasy wezipeleriň biri bolup durýar. Onuň üçin geljek nesillerimize, ýaşlara taryhy kitaplara söýgi döretmegimiz gerek. Çünki taryhy kitaplarymyzda dilimiziň nusgalyk baýlyklary, gadymy sözleri öz beýan

Eziz Watanymyzyň röwşen geljegi

Gazetimiziň «Döwrüň zehinli ýaşlary» atly rubrikasy esasynda ýurdumyzyň ýaş zehinlerini ýüze çykarmak, olaryň gazanýan üstünliklerini, Watanymyzyň ösüşlerine goşýan saldamly goşantlaryny nazarda tutup, taýýarlan söhbetimizi okyjylarymyza ýetirmegi makul bildik. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ösüşiň täze belentliklerine tarap bedew bady bilen barýan eziz Watanymyzda ýaşlaryň ylymly-bilimli, kämil şahsyýetler bolup ýetişmekleri ugrunda giň gerimli işler durmuşa geçirilýär. Arkadagly Serdarymyz ýaşlara eziz Watanymyzyň at-abraýyny we beýik geljegini özünde jemleýän gurujylar hökmünde uly ynam bildirýär. Türkmen ýaşlarynyň baş maksady bolsa okamak, öwrenmek, zähmet çekmek bolup, Arkadagly Serdarymyzyň özlerine bildirýän beýik ynamyny ödemekden ybaratdyr.

Bilim geljegi ýagtyldýan şamçyragdyr

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda” bilim ulgamyny toplumlaýyn ösdürmek boýunça uly işler durmuşa geçirilýär. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda ylym-bilimi ösdürmäge döwlet derejesinde aýratyn üns berilýär. Şonuň netijesinde ähli bilim edaralarynda, şol sanda umumybilim berýän orta mekdeplerde hem ýaş nesle berilýän bilimiň mazmuny we hili yzygiderli kämilleşýär. Hormatly Prezidentimiziň döredip berýän şertleriniň netijesinde, bilim edaralarynda dünýä ölçeglerine laýyk gelýän täze tehnologiýalardan peýdalanylmagy, ylmyň soňky gazananlarynyň hem-de okatmagyň innowasion usullarynyň bilim ulgamyna ornaşdyrylmagy bilimiň hiliniň ýokary derejesini üpjün edýär. Ýurdumyzda bu möhüm ulgamyň işini düýpli kämilleşdirmek boýunça netijeli işler alnyp barylýar. Pudagyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmakda, sanly bilimi ornaşdyrmakda, dürli ugurlar boýunça hünärmenleri taýýarlamakda oňyn özgertmeler amala aşyrylýar. Häzirki wagtda ylmyň we tehnologiýanyň ösmegi bilen, innowasion enjamlar gündelik durmuşymyzda wajyp oruna eýe boldy. Şeýle innowasion tehnologiýalary öwrenmek we olardan doly baş alyp çykmak üçin köp okamaly, şeýle-de dünýäniň dürli dillerini düýpli öwrenmeli. Adamzadyň ýaşaýyş-durmuşyny ylym-bilimsiz göz öňine getirmek asla mümkin däl. Ylym-bilim ada

«Köňülleri birleşdirýän sungat» döredijilik, terjimeçilik bäsleşiginiň ýeňijileri

Hormatly Prezidentimiziň «Ýaşlaryň dünýä dillerini düýpli öwrenmegi, edebiýat we sungat bilen giňden meşgullanmagy üçin hem ähli şertleri döretmeli. Olaryň arasynda döredijilik bäsleşiklerini yzygiderli geçirip durmaly» diýen sözlerinden, ýaşlarymyzy watançylyk ruhunda terbiýelemek, olaryň döredijilik ukyplaryny ösdürmek, dünýägaraýşyny giňeltmek, ýurdumyzda dünýä medeniýetlerini birleşdirýän, baýlaşdyrýan, dostlaşdyrýan terjimeçilik sungatyny ösdürmek, terjimeçilik hünäri boýunça zehinli ýaşlary ýüze çykarmak hem-de ýetişdirmek baradaky taýsyz aladalaryndan ugur alyp, şeýle hem Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli Türkmenistanyň Parahatçylyk Gaznasynyň müdiriýetiniň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de «Dünýä edebiýaty» žurnalynyň redaksiýasynyň bilelikde ýaş terjimeçileriň arasynda yglan eden «Köňülleri birleşdirýän sungat» atly döredijilik bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi. Bäsleşigiň şertine laýyklykda talyp ýaşlar terjime sungaty hakdaky öz garaýyşlaryny, haýsy terjimeçilik usullaryny ileri tutýandyklaryny beýan edip, daşary ýurt dillerinden özleriniň saýlap alan eserlerini ýa-da eserlerden bölekleri (4-5 sahypa möçberinde) terjime etmeli.

Zehin daragtynyň gül — gunçalary

«Köňülleri birleşdirýän sungat». Ine, şeýle at bilen ýaş terjimeçileriň arasynda ilkinji gezek döredijilik bäsleşigi yglan edildi. Hawa, hawa, ilkinji gezek. Özem köpleriň söýgüli neşiri bolan «Dünýä edebiýaty» žurnalynda. Bäsleşigi bu žurnalyň redaksiýasy, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Parahatçylyk Gaznasynyň müdiriýeti hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi bilelikde gurady. Bäsleşige eserleriň 400-e golaýy gelip gowuşdy. Ýaş terjimeçileriň terjimeleriniň dil çeperçiligi we mazmun taýdan hiliniň gowudygy aýratyn nygtalmaga mynasyp. Diýmek, Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň döredip beren mümkinçilikleri esasynda terjimeçileriň täze nesli kemala gelýär. Ýurdumyzyň ähli ýokary okuw mekdepleri hem bu bäsleşige diýseň işjeň gatnaşdylar. Hususanam, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň, Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň, Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň, ýörite orta hünär okuw mekdepleriniň, ýurdumyzyň harby ugurdan ýokary bilim berýän okuw jaýlarynyň harby talyplaryny aýratyn nygtamak bolar. Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň orta hünär okuw mekdebiniň talyplary hem metbugat işi bilen ugurdaş bilim ojagynda okaýandyklaryny aýan etdiler. Olaryň hödürlän terjimeleri hem

Ýaş zehinleriň döredijilik başlangyçlary

Okuw sapaklarynyň ählisi daşary ýurt dillerinde alnyp barylýan ýokary okuw mekdepleri hakda söz açylanda ilki bilen Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti göz öňümize gelýär. Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen 2014-nji ýylda döredilen Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň esasy wezipesi halkara bilim beriş ulgamynyň ülňülerine laýyklykda ýokary hünär derejeli hünärmenleri taýýarlamaklyga gönükdirilendir.

Yl­my-usu­ly mas­la­hat ge­çi­ril­di

Türk­me­nis­ta­nyň Bi­lim mi­nistr­li­gi­niň we Ahal we­la­ýat hä­kim­li­gi­niň gu­ra­ma­gyn­da Yz­gant şä­her­çe­sin­dä­ki Ber­di­mu­ha­met An­na­ýew adyn­da­ky 27-nji or­ta mek­dep­de Wa­tan go­rag­çy­la­ry­nyň gü­ni my­na­sy­bet­li yl­my-usu­ly mas­la­hat ge­çi­ril­di. Bu yl­my-usu­ly mas­la­hat “Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de ýaş nes­le ra­ýat-wa­tan­çy­lyk ter­bi­ýe­si­ni ber­me­giň we­zi­pe­le­ri” di­ýen şy­ga­ra bes­len­di. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz türk­men hal­ky­nyň ýaş nes­li­niň mil­li ter­bi­ýe­si­ne aý­ra­tyn üns­li ga­ra­mak, mil­le­ti­mi­ziň ru­hu­na mah­sus aras­sa, sag­dyn ah­lak ka­da­la­ry­ny we mil­li buý­san­jy sak­la­mak ha­kyn­da ala­da­lan­ýar. Bu ba­bat­da ýur­du­my­zyň jem­gy­ýet­çi­lik guramalarynda wa­gyz-ne­si­hat iş­le­ri gi­ňiş­le­ýin al­nyp ba­ryl­ýar. Türk­men hal­ky he­mi­şe ah­lak ter­bi­ýe­si­ne, Wa­ta­na, hal­ka, jem­gy­ýe­te, maş­ga­la bo­lan ga­ra­ýyş­la­ry­ny ne­sil­le­rin­de ter­bi­ýe­läp ge­lip­dir­ler. Ter­bi­ýe işin­dä­ki ne­ti­je­li usul­la­ryň bi­ri hem, şah­sy­ýet do­ly ma­ny­syn­da ke­ma­la gel­ýän­çä oňa ah­lak we wa­tan­çy­lyk ter­bi­ýe­si­ni ber­mek­dir. Hal­ky­myz­da ne­sil ter­bi­ýe­si diý­seň in­çe­den-in­çe iş­le­nen me­se­le­dir. Bu ba­bat­da il­ha­lar yn­san, mu­gal­lym Ber­di­mu­ha­met An­na­ýe­wiň hem ça­ga­la­ra be­ren öwüt-ün­dew­le­ri­niň, edep-ter­bi­ýe iş­le­ri­niň esa­sy öz

Bi­lim­li ýaş­lar buýsanjymyzdyr

Ýur­du­myz­da al­nyp ba­ryl­ýan ýaş­lar ba­ra­da­ky döw­let sy­ýa­sa­ty Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de giň­den dur­mu­şa or­naş­dy­ryl­ýar. Ru­hy we be­den taý­dan sag­dyn ýaş­la­ry ter­bi­ýe­läp ýe­tiş­dir­mek üçin üs­tün­lik­li dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän iş­ler pä­him­li pe­der­le­ri­mi­ziň yn­san­per­wer­lik ýö­rel­ge­le­ri­ne esas­la­nyp dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär. Ar­ka­dag Ser­dar­ly bag­ty­ýar ýaş­lar ýy­ly­nda ýaş­la­ra uly ynam bil­di­ri­lip, her bir iş­e öz­le­ri­niň my­na­syp go­şant­la­ry­ny goş­ma­ga, bi­lim­le­ri­ni we ze­hin­le­ri­ni aý­dyň be­ýan et­mä­ge giň müm­kin­çi­lik­ler dö­re­dil­ýär. Gel­je­gi­miz bo­lan ýaş­lar­da ra­ýat­lyk jo­gap­kär­çi­li­gi­ni ter­bi­ýe­le­mek­de, ola­ryň wa­tan­sö­ýü­ji şah­sy­ýet­ler bo­lup ke­ma­la gel­me­gin­de mil­li ter­bi­ýä­niň or­ny ulu­dyr. Türk­men ede­bi­ýa­ty­nyň gör­nük­li we­kil­le­ri­niň dö­re­di­ji­li­gi ýaş­la­ry­my­zy wa­tan­çy­lyk ruh­unda ter­bi­ýe­le­mek­de ba­ha­syz gym­mat­lyk­dyr. Şo­nuň üçin hem mil­li ter­bi­ýä­miz­de nus­ga­wy ede­bi­ýa­ta ýüz­len­me­gi­miz ýö­ne ýer­den däl­dir.

Çeper el­leriň ussatlygy

Ýa­kyn­da Türk­me­nis­ta­nyň Ze­nan­lar bir­le­şi­gi­niň Mer­ke­zi Ge­ňe­şi­niň, Türk­me­nis­ta­nyň Bi­lim mi­nistr­li­gi­niň we Türk­me­nis­ta­nyň Te­le­wi­de­ni­ýe, ra­dio­gep­le­şik­ler we ki­ne­ma­tog­ra­fi­ýa ba­ra­da­ky döw­let ko­mi­te­ti­niň bi­le­lik­de yg­lan eden «Iň go­wy gyz­lar gur­na­gy» at­ly bäs­le­şi­giniň mek­dep tap­gy­ry ge­çi­ril­di. Bäs­le­şi­giň mak­sa­dy ýur­du­my­zyň umu­my­bi­lim ber­ýän or­ta mek­dep­le­rin­de he­re­ket ed­ýän gur­nak­la­ryň işi­ni kä­mil­leş­dir­mek, okuw­çy gyz­la­ry el iş­le­ri­ne, dür­li hü­när­le­re ug­ruk­dyr­mak, mil­li ama­ly-ha­şam sun­ga­ty­na söý­gi­ni dö­ret­mek we däp-des­sur­la­ry­my­za hor­ma­ty art­dyr­mak bo­lup dur­ýar.

Okuw­çy­la­ra wa­tan­çy­lyk dü­şün­je­le­ri öw­re­dil­ýär

Ar­ka­dag Ser­dar­ly bag­ty­ýar ýaş­lar ýy­ly ýur­du­my­zyň äh­li ýaş­la­ryn­da, ýaş hü­när­men­le­rin­de, okuw­çy­lar­da uly buý­sanç dö­ret­di. Mu­nuň özi hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň biz ýaş­la­ra uly ynam bil­dir­ýän­di­gi­ni aň­lad­ýar. Bu yna­my öde­mek hem-de okad­ýan okuw­çy­la­ry­myň wa­tan­sö­ýü­ji, zäh­met­sö­ýer, tä­ze teh­no­lo­gi­ýa­lar­dan baş çy­kar­ýan, ka­nun­la­ry­my­za, mil­li däp-des­sur­la­ry­my­za hor­mat goý­ýan ýaş­lar bo­lup ýe­tiş­mek­le­ri üçin ta­ryh der­sin­den geç­ýän sa­pak­la­rym­da Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň ki­tap­la­ryn­dan peý­da­lan­ýa­ryn. Te­ma­ny şol ki­tap­lar­da­ky na­kyl­la­ryň, ro­wa­ýat­la­ryň üs­ti bi­len öw­red­ýä­rin. «Ýaş­lar ba­ra­da­ döw­let sy­ýa­sa­ty ha­kyn­da» Türk­me­nis­ta­nyň Ka­nu­ny­nyň re­je­le­nen gör­nü­şi­niň maz­mu­ny­ny okuw­çy­la­ra dü­şün­dir­ýä­rin. Ata-ba­ba­la­ry­my­zyň ge­çen zäh­met we dur­muş ýol­la­ry, wa­tan­sö­ýü­ji­li­gi, zäh­met­sö­ýer­li­gi ýaş­la­ry­myz üçin nus­ga­lyk mek­dep­dir. Hä­zir­ki wagt­da Wa­ta­ny­my­zyň gül­läp ös­me­gi­ne go­şant goş­mak, öz we­zi­pä­ňi ak ýü­rek bi­len ber­jaý et­mek mu­kad­des borç­dur. Bu ba­ra­da Gah­ry­man

Hü­när — akar bu­lak, ylym — ýa­nar çy­rag

Wa­ta­ny­my­zyň kuw­wat­ly gel­je­gi bo­lan türk­men ýaş­la­ry­nyň ýo­ka­ry hil­li bi­lim al­mak­la­ry, öz ukyp-ba­şar­nyk­la­ry­ny açyp gör­kez­mek­le­ri, hü­när us­sat­ly­gy­ny ele alyp, üs­tün­lik­le­ri ga­zan­mak­la­ry, dö­re­di­ji­lik­li zäh­met çek­mek­le­ri, kä­mil­leş­mek­le­ri üçin ýurdumyzda giň müm­kin­çi­lik­ler dö­re­di­len­dir. Zer­gär­çi­lik, nak­gaş­çy­lyk, ha­ly­çy­lyk ýa­ly mil­li hü­när­le­ri­miz bi­len bir­lik­de, hä­zir­ki döw­ür­de tä­ze hü­när ugur­la­ry­nyň açyl­ma­gy ýaş­la­ryň kä­mil hü­när­men­ler bo­lup ýe­tiş­mek­le­ri­ne ýar­dam ber­ýär. Jem­gy­ýe­tiň we döw­le­tiň iň ýo­ka­ry gym­mat­ly­gy bo­lan ada­myň ba­ha­sy­na ýe­tip bol­ma­jak baý­ly­gy ylym-bi­lim­dir. Şeý­le baý­ly­gyň eýe­si bo­lup bi­len halk bol­sa, jem­gy­ýe­ti yzy­gi­der­li kä­mil­leş­dir­mä­ge, döw­le­ti kuw­wat­lan­dyr­ma­ga ukyp­ly­dyr. Yl­myň ös­me­gi bi­lim kä­mil­li­gi­ne bag­ly­dyr. Bi­lim bol­sa ýaş nes­liň so­wat­ly­lyk ýo­lun­da­ky il­kin­ji ädim­le­ri­niň bi­ri­dir. Yn­san bi­li­miň il­kin­ji şi­ne­le­ri­ni maş­ga­la­da, ça­ga­lar ba­gyn­da, mek­dep­de öw­ren­ýär. Ça­ga­nyň kä­mil adam bo­lup ýe­tiş­me­gin­de maş­ga­la­nyň, mek­de­biň, mu­gal­ly­myň, ha­ly­pa­nyň or­ny örän ulu­dyr. Yn­sa­nyň ynam­ly dos­ty onuň so­wat­ly­ly­gy­dyr. Mag­tym­gu­ly Py­ra­gy­nyň: «Alym­la­ra uý­saň açy­lar gö­züň» di­ýen goş­gy se­tiri­niň ma­ny-maz­mu­ny has-da özü­ne çe­ki­ji­dir. Da­na şa

Ne­sil ter­bi­ýe­si

Türk­men hal­ky­nyň şöh­rat­ly ta­ry­hy, ga­dym­dan gel­ýän mil­li me­de­ni­ýe­ti, däp-des­sur­la­ry bar. Bu gym­mat­ly mi­ra­sa be­lent sar­pa go­ýup, gel­jek ne­sil­le­ri hem mil­li ruh­da ter­bi­ýe­le­mek asyl­ly ýö­rel­ge­dir. Ýur­du­myz­da Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de ösüp gel­ýän ýaş­lar ba­bat­da edil­ýän ala­da­lar­da ata-ba­ba do­wam edip gel­ýän asyl­ly ýol-ýö­rel­ge­le­ri­mi­ziň aý­dyň şöh­le­len­me­si­ni gör­ýä­ris. Ýaş­la­ra za­ma­na­bap mil­li bi­lim-ter­bi­ýe ber­mek, ola­ryň il­ha­lar yn­san­lar, döw­re­bap hü­när­men­ler bo­lup ýe­tiş­mek­le­ri ug­run­da döw­le­ti­miz­de uly iş­ler ama­la aşy­ryl­ýar. Paý­tag­ty­myz­da we we­la­ýat­la­ry­myz­da bi­na­gär­lik ba­bat­da dün­ýä ül­ňü­le­ri­ne la­ýyk gel­ýän, hä­zir­ki za­man ösen teh­no­lo­gi­ýa­lar esa­syn­da, san­ly ul­ga­ma da­ýa­ny­lyp en­jam­laş­dy­ryl­ýan mek­de­be çen­li ça­ga­lar eda­ra­la­ryn­dan baş­lap, umu­my­bi­lim ber­ýän or­ta mek­dep, ýo­ka­ry okuw mek­dep bi­na­la­ry gur­lup, ula­nyl­ma­ga be­ril­ýär. Mil­li ýol-ýö­rel­ge­le­re esas­la­nyp, bi­lim we ter­bi­ýe ber­mek işin­de bi­lim-ter­bi­ýe­çi­lik eda­ra­la­ry bi­len maş­ga­la­nyň öza­ra hyz­mat­daş­ly­gy ýo­la go­ýul­ýar.

Sanly bilim ulgamynda maglumat goruny döretmek

«7/24. tm», № 05 (140), 30.01.2023 Ösen tehnologiýalar bilen aýakdaş gitmek döwrüň talabydyr. Ylmyň iň soňky gazananlaryny durmuşa ornaşdyrmak ösen döwletlerde wajyp hem hökmany hasaplanýar. Berkarar döwletimizde hem sanlylaşdyrma uly üns berilýär. Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, «Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasynyň» kabul edilmegi hem munuň aýdyň subutnamasydyr.

“Dil bilen dünýäni gezer”

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda daşary ýurt dillerini okatmagyň netijeleriniň häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelmegi üçin “Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasyny” hereket edýär. Bu Konsepsiýada göz öňünde tutulan çäreleriň hatarynda diňe bir öz milli dilimizi öwrenmek däl-de, dünýä dillerini öwrenmek meselesi hem örän aýdyňlygy bilen ýüze çykýar. Hut şunuň özi hem Arkadagly Prezidentimiziň ýurdumyzyň okuw mekdeplerinde daşary ýurt dilleriniň okadylyşyny kämilleşdirmek, bilim ulgamynyň ähli basgançaklarynda bitewi bilim gurşawyny döretmek boýunça alyp barýan döwletli syýasatynyň aýdyň görkezijisidir. Türkmen halkynda “Dil bilen dünýäni gezer” diýen söz bar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe bu sözüň ähmiýeti, gymmaty has-da rowaçlanýar. Bu günki gün ýurdumyzyň orta, ýokary okuw mekdeplerinde ýaşlara dürli bilimleri bermek bilen bir hatarda, daşary ýurt dillerini hem öwretmäge uly üns berilýär. Bu ugurda bilim ulgamynda döwrebap tejribe toplanyldy. Ýurdumyzyň orta, ýörite orta we ýokary okuw mekdeplerinde ýaşlara daşary ýurt dilleri ýörite meýilnamalar esasynda öwredilýär. Paýtagtymyzda hem-de ýurdumyzyň beýleki künjeklerinde daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp öwredýän orta mekdepler hereket edýär. Diýarymy

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň Politehniki orta hünär okuw mekdebinde uçurym dabarasy geçirildi

25-nji ýanwarda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunukasiýalar agentliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň Politehniki orta hünär okuw mekdebinde, 2020-2023 ýyllarda bilim alan talyplaryň uçurym dabarasy geçirildi.

Daşary ýurt dillerini öwrenmegiň ähmiýeti

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzyň syýasy, ykdysady hem-de medeni ulgamlarynda uly üstünlikler gazanylýar. Döwlet we jemgyýetçilik gurluşyny, ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny, şol sanda milli bilim ulgamyny yzygiderli kämilleşdirmek boýunça giň möçberli işler üstünlikli durmuşa geçirilýär hem-de bu ugurda geçirilýän özgertmeler barha rowaçlanýar. Şeýle hem, ýuirdumyzda hereket edýän “Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasy” bilim ulgamyny kämilleşdirmek babatynda örän ähmiýetlidir. Bilim ulgamynyň ähli basgançaklarynda bitewi bilim gurşawyny döretmek, daşary ýurt dillerini okatmagyň mazmunyny ulgamlaýyn döwrebaplaşdyrmak, dil öwrenýänleriň dil we medeni bilimleriniň hiliniň ýokarlanmagyny hem-de netijeli okuw işini ele almagyny üpjün edýän innowasion dil öwrediş tehnologiýalaryny işläp taýýarlamak, olary durmuşa ornaşdyrmak - bu Konsepsiýanyň esasy maksadyny düzýär. Ösüp gelýän ýaş nesle döwrebap we ýokary hilli bilim bermekde, ýaşlary watansöýüjilik ruhunda terbiýelemekde milli we dünýä tejribeleri öwrenilip, okatmagyň we terbiýelemegiň innowasion usullary, kämil serişdeleri milli bilim ulgamyna yzygiderli ornaşdyrylýar. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly: “Biziň esasy wez

Ajaýyp üstünlikler

Uly joşgun bilen garşylanylan 2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilmegi ähli halkymyzda, aýratyn hem biz ýaşlarda egsilmez buýsanç duýgularyny döretdi. Häzirki wagtda ýurdumyzda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda ýaşlar baradaky döwlet syýasaty üstünlikli durmuşa geçirilýär. Ýaşlaryň bagtyýar durmuşda ýaşamagy, ylymly-bilimli, ruhy-ahlak we terbiýe taýdan kämil, ýokary düşünjeli adamlar bolup ýetişmegi jemgyýetimiziň, döwletimiziň ösüşlerine oňyn täsirini ýetirýär. Ýurdumyzyň gazanýan ähli üstünliklerinde, eýeleýän belent sepgitlerinde, mundan beýläk-de gülläp ösmeginde mähriban halkymyzyň, aýratyn-da ýaşlarymyzyň hyzmaty bar. Ýakynda paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisi geçirildi. Gahryman Arkadagymyz bu mejlisde eden taryhy çykyşynda «Biz ýaşlarymyzy ýurdumyzyň geljegi hasaplaýarys. Biziň ösüşlerimiz, ata Watanymyzyň berkararlygy, ýurdumyzyň asudalygy, il-günümiziň abadançylygy ýaşlarymyza baglydyr. Men türkmen ýaşlarynyň bu belent ynamy ödejekdiklerine berk ynanýaryn» diýip belledi. Elbetde, bu belent ynam her bir ýaş türkmen raýaty üçin uly buýsanç, mukaddes borçdur. Biz — talyp ýaşlar hem özümize bildirilen ynamy ödäp, ylymly-bilimli ussat hün

Sanly dolandyryş durmuşymyzda

Türkmenistan Watanymyzda bilim ulgamy, sanly dolandyryş we medeni gatnaşyklar güýçli depginde ösýär. Ýurdumyzyň orta we ýokary okuw mekdeplerinde saýtlaryň we dürli hilli portallaryň döredilmegi munuň aýdyň güwäsidir. Talyp ýaşlar we mekdep okuwçylary saýtlardan gündelik sapaklary üçin zerur okuw maglumatlaryny tiz wagtyň dowamynda tapyp, alyp, ulanyp bilýärler. Şeýle hem, olar daşary ýurtlaryň mekdepleriniň sanly ulgamyna birigip, özara sapaklary we maslahatlary geçirmäge, pikir alyşmaga mümkinçilik alýarlar. XXI asyrda innowasion tehnologiýalar batly depginde ösýär we bilim ulgamynda giňden peýdalanylýar, öwreniş döwri hili taýdan has-da ýokary we peýdaly görnüşe öwrülýär. Bu bolsa talyplaryň we okuwçylaryň biliminiň derejesiniň ösmegine getirýär.