"Neutral Turkmenistan" newspaper

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-61-18, 39-95-82, 39-95-88
Email: neutralturkmenistan-gazeti@online.tm

Habarlar

Sanly ulgam arkaly iş maslahaty

30-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri A.Altyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri bilen baglanyşykly meselelere garaldy. Ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimleri özleriniň ýolbaşçylyk edýän sebitlerindäki ekin meýdanlarynda oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy, döwletimizi durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyndan hem-de Oba milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleriň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdiler.

Berkarar döwletde zenan sarpasy

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde, eziz Diýarymyz tanalmaz derejede ösýär. Bu babatda döwlet derejesinde yzygiderli işler alnyp barylýar. Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi tarapyndan taýýarlanan meýilnama esasynda «Ösüşlere beslenen täze döwrüň buýsançly zenanlary» atly okuw maslahaty şu ýylyň 24 — 26-njy ýanwar aralygynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýurdumyzyň çar künjeginden gelen zenanlar guramasynyň işjeň agzalarynyň jemlenmeginde geçirilmegi munuň aýdyň beýanydyr.

Bereketli, bol hasylyň özeni

30-njy ýanwarda döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri bilen baglanyşykly meselelere garaldy. Ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimleri sebitleriň ekin meýdanlarynda oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyndan hem-de Oba milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleriň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdiler. Bellenilişi ýaly, bugdaýa ideg etmek agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilýär, 2023-nji ýylyň pagta hasyly üçin gowaça ekiljek ýerleri ekişe taýýarlamak işleri guramaçylykly dowam edýär, pagta öndürijileri ýokary hilli tohumlar bilen üpjün etmek boýunça zerur işler geçirilýär. Ýazky ekiş möwsümi üçin oba hojalyk tehnikalary abatlanylýar we gözden geçirilýär, ýeralmany, beýleki gök-bakja ekinlerini ekmek işine taýýarlyk görülýär. Hormatly Prezidentimiz oba hojalyk işleriniň bellenilen agrotehniki möhletlerde geçirilmeginiň möhüm talap bolup durýandygyna hem-de bereketli, bol hasylyň özenidigine ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz welaýatlaryň gowaça ekiljek ýerlerini sürmek we tekizlemek işleriniň, ýazlyk ýeralmanyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň ekiljek ýerlerini taýýarlama

Halkyň saglygy — döwletiň baş baýlygy

Ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynyň hemmetaraplaýyn ösdürilmegi hormatly Prezidentimiziň alyp barýan durmuş ugurly syýasatynyň möhüm şertidir. Halkyň abadançylygy baradaky alada bolsa şol syýasatyň ileri tutulýan ugrudyr. Muny 1-nji fewralda Lebap welaýatynyň Kerki şäherinde döwlet özgertmeler maksatnamalarynyň üstünlikli amala aşyrylmagynyň çäklerinde gurlan täze dermanhananyň açylyş dabarasynyň bolmagy aýdyňlygy bilen tassyklaýar.

Edermendir ogul-gyzyň, jan Watanym Türkmenistan!

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň nobatdaky ýylynyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylmagy ýaş nesliň kalbynda egsilmez joşguny döretdi. Il arzuwyny hasyl eden bu çözgüt Arkadagly Serdarymyzyň: «Biz ýaşlara eziz Watanymyzyň geljegini gurujylar hökmünde garaýarys» diýen pähim-paýhasa ýugrulan sözleriniň özboluşly dabaralanmasy boldy. Hormatly Prezidentimiziň bu dürdäne sözleriniň mazmunynda ýurdumyzyň bagtyýar ýaşlaryna bildirilýän uly ynam, olara goýulýan hormat-sarpa jemlenýär. Döwlet derejesinde bildirilýän şeýle beýik ynamyň ýaşlara eçilen egsilmez joşgunyny, ruhubelentligini Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň nurana günlerinde ýokary guramaçylykda geçirilen Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VIII gurultaýy ähli aýdyňlygy bilen görkezdi.

Halk bähbitli, döwletli tutumlar

Täze taryhymyzyň möhüm syýasy wakalarynyň biri — Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň palatalarynyň 11-nji ýanwarda geçirilen bilelikdäki maslahatynda Gahryman Arkadagymyz türkmen halkynyň döwleti dolandyrmagyň asyrlaryň synagyndan geçen demokratik däplerinden nusga alyp, kanun çykaryjy häkimiýetiň işini has-da kämilleşdirmek we döwrebaplaşdyrmak bilen bagly möhüm başlangyçlary öňe sürdi. Bu döwletli başlangyçlar döwrüň talaplaryndan ugur almak bilen, ýurdumyzyň ösüşli ýolunyň kanunçylyk esaslaryny pugtalandyrmaga, raýatlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň goraglylygynyň has ygtybarly bolmagyna gönükdirilendir. 21-nji ýanwarda geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisi halkymyzyň durmuşynda şanly wakalaryň biri boldy. Taryhy mejlisde ýurdumyzyň durmuşyna degişli bolan wajyp meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Ata Watanymyzda ýetilen sepgitler, halkymyzyň jebisligini has-da berkitmek, milli demokratiýany ösdürmek boýunça gazanan üstünliklerimizi täze derejelere ýetirmek barada nygtaldy. Bu döwletli maslahatda halk häkimiýetiniň iň ýokary wekilçilikli edarasynyň — Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi, Gahryman Arkadagymyzyň onuň Başlyklygyna bellenilmegi, ýurdumyzyň kanun çykaryjy häkimiýet edarasynyň bir palataly ulgama geçirilmegi bolsa, döwletimizde Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda alnyp barylýan ynsanper

Ýaşlykda geljek bar

Danalaryň birinde: «Ýaşlyk geljegi bolany üçin ajaýypdyr» diýen jümle bar. Dogrudan-da, ýaşlykda güýç-kuwwat, hyjuw, geljek bar. Hut şonuň üçin-de, geljek ýaşlarda, ýaşlykda görülýär, ýurdumyzda ýaşlar syýasatyny yzygiderli goldamaga we kämilleşdirmäge döwlet derejesinde uly üns berilýär. Muny şu ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilmegi, şeýle hem 28-nji ýanwarda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýynyň geçirilmegi nobatdaky gezek tekrarlady. Ilkinji nobatda, Gahryman Arkadagymyzyň döwletli tutumlaryny uly üstünlikler bilen dowam etdirýän Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzda ýaşlaryň ylmy, döredijilik, oýlap tapyş başlangyçlarynyň, ýaşlar telekeçiliginiň, ýaş maşgalalaryň, ýaşlaryň bilim almagynyň, hünär öwrenmeginiň yzygiderli goldanylýandygyny, munuň üçin, amatly hukuk-kanunçylyk şertleriniň döredilýändigini aýtmalydyrys. Şunda geçen ýylyň 1-nji sentýabrynda kabul edilen «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşiniň ähmiýeti diýseň uludyr. Çünki Kanunda ýaşlar telekeçiligine döwlet goldawyny bermek, ýaşlaryň bilim almagynyň üznüksizligini gazanmak maksady bilen, mekdep uçurymlary üçin harby gulluga çagyryş möhletini wagtlaýyn yza süýşürmek ýaly ençeme ýeňillikler göz öňünde tutulandyr.

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

M.E.ÇARYÝEW hakynda Türkmenistanyň Fransiýa Respublikasyndaky (Pariž şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Maksat Esenowiç Çaryýewi şol bir wagtda, Türkmenistanyň Portugaliýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellemeli.

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

M.E.ÇARYÝEW hakynda Türkmenistanyň Fransiýa Respublikasyndaky (Pariž şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Maksat Esenowiç Çaryýewi şol bir wagtda, Türkmenistanyň Portugaliýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellemeli.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ýyl ýazgysy — 2022-nji ýyl Obasenagat toplumy

Oba hojalyk pudagyny özgertmek hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmak, halkymyzyň abadançylyk derejesini has-da ýokarlandyrmak baradaky döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Şunuň bilen baglylykda, geçen ýylda kabul edilen «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy» obasenagat toplumyny kämilleşdirmekde täzeçe çemeleşmäni alamatlandyrdy. Bu maksatnamany, şeýle-de Oba milli maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde ýurdumyzyň ähli sebitlerinde azyk, maldarçylyk, et we süýt senagaty kärhanalarynyň önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmak üçin amatly şertler döredildi. Oba hojalygyny ykdysadyýetiň düşewüntli pudagyna öwürmek üçin bar bolan mümkinçiliklerden netijeli peýdalanylýar, bu ugurda kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek boýunça degişli işler geçirilýär. Ekologik taýdan arassa oba hojalyk önümleriniň dürli görnüşlerini öndürmek, obasenagat toplumynyň eksport kuwwatyny artdyrmak babatda alnyp barylýan işlere kuwwatly itergi berildi.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ýyl ýazgysy — 2022-nji ýyl

OBASENAGAT TOPLUMY Oba hojalyk pudagyny özgertmek hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmak, halkymyzyň abadançylyk derejesini has-da ýokarlandyrmak baradaky döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Şunuň bilen baglylykda, geçen ýylda kabul edilen «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy» obasenagat toplumyny kämilleşdirmekde täzeçe çemeleşmäni alamatlandyrdy.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ýyl ýazgysy — 2022-nji ýyl

Obasenagat toplumy Oba hojalyk pudagyny özgertmek hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmak, halkymyzyň abadançylyk derejesini has-da ýokarlandyrmak baradaky döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Şunuň bilen baglylykda, geçen ýylda kabul edilen «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy» obasenagat toplumyny kämilleşdirmekde täzeçe çemeleşmäni alamatlandyrdy.

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

M.E.ÇARYÝEW hakynda Türkmenistanyň Fransiýa Respublikasyndaky (Pariž şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Maksat Esenowiç Çaryýewi şol bir wagtda, Türkmenistanyň Portugaliýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellemeli.

Demokratik ýörelgeli saýlawlar

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyz tarapyndan saýlaw ulgamyna aýratyn üns we ýardam berilýär. Bu babatda hormatly Prezidentimiz: «Türkmen döwletiniň, milli jemgyýetiň syýasy-hukuk esaslaryny kämilleşdirip, milli demokratiýany çuňlaşdyrmak, raýat jemgyýetini ösdürmek, halkymyzyň syýasy işjeňligini artdyrmak ugrundaky we saýlaw ulgamynyň işiniň ösdürilmegine, bu ugurda dünýä tejribesiniň giňeldilmegine ýardam berjek çäreleri işläp düzeris» diýip, parasatlylyk bilen belläp geçdi. Bu demokratik ýörelgeleriň netijesinde türkmen jemgyýeti hil taýdan özgerdi, ösdi. Onda emele gelen sazlaşyk köp partiýalylygyň döremegine, dürli gatlaklaryň pikirlerine çuň hormat goýulmagyna getirdi. Şeýlelikde, demokratik saýlawlary geçirmegiň ählumumy ykrar edilen halkara kadalaryny özünde jemleýän Türkmenistanyň Konstitusiýasy we Türkmenistanyň Saýlaw kodeksi esasynda raýatlaryň saýlaw hukuklary talabalaýyk üpjün edilýär. Kanuna laýyklykda saýlawlar yzygiderli geçirilýär.

Durnukly parahatçylygyň binýady

Hemişelik Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasy ugrunyň 2022 — 2028-nji ýyllar üçin Konsepsiýasy Watanymyzyň daşary syýasatynyň binýatlyk ýörelgesi bolup, diplomatiýanyň ähli ileri tutulýan ugurlaryny, ýörelgelerini we wezipelerini utgaşdyrýar. Bu Konsepsiýa Türkmenistanyň halkara gatnaşyklarynda täze filosofiýany — parahatsöýüjilik we ynsanperwer gymmatlyklary durmuşa geçirmekde möhüm ähmiýete eýe boldy. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen-rus gatnaşyklary strategik häsiýete eýe bolup, syýasy-diplomatik, halkara ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurlar boýunça amala aşyrylýar. Häzirki wagtda bitaraplyk ýörelgelerinden ugur alýan Türkmenistanyň başlangyjy bilen dünýä döwletlerinde parlament diplomatiýasy ösdürilýär. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy esasynda ýurdumyzyň Bitaraplyk hukuk ýagdaýyny halkara giňişliginde ýaýmakda nusgalyk tejribe toplanyldy, şonuň çäklerinde parlament diplomatiýasyna aýratyn orun berilýär.

Paýhas, ynam, joşgun birleşende

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz Diýarymyz toplumlaýyn durmuş-ykdysady hem-de demokratik özgertmeler ýoly bilen ynamly öňe barýar. Munuň özi nesilleriňdir döwürleriň üznüksiz arabaglanyşygynyň, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň döredijiligiň we ösüşiň täze belentliklerine tarap okgunly hereketiniň aýdyň mysalydyr. Şeýle okgunly hereketleriň netijesinde Türkmenistan dünýä ýüzünde asudalyk mekany, ygtybarly hyzmatdaşlaryň ýurdy hökmünde abraý-ykraryň eýesi bolýar. Bu bolsa Gahryman Arkadagymyzyň ýola goýan beýik işleri, şol ýoly ynamly dowam etdirýän Arkadagly Serdarymyzyň üstünlikli gadamlary netijesinde hasyl bolýar. Taryha ser salanymyzda, halkymyzyň ula-kiçä hormat goýmak, birek-biregiň pikir-duýgusyna mynasyp baha bermek pelsepesine her bir ädimde nazaryň düşýär. Halkymyzyň durmuş tejribesinden kemala gelen bu beýik milli ýörelge ýyllaryň, asyrlaryň geçmegi bilen milletimiziň ýaşaýyş-durmuş kadasyna öwrülipdir. Ýaşulularyň durmuş tejribesine eýlenen paýhasynyň, ýaşlaryň ynama ýugrulan joşgunly zähmetiniň utgaşmagy netijesinde Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň her bir sahypasyny üstünliklerimiz baradaky buýsançly ýazgylar bezeýär. Munuň şeýledigine golaýda paýtagtymyzda geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisi hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasy

Bize dünýä buýsanýar

Arkadagly Serdarymyzyň parasatly we yhlasly tagallalary netijesinde durmuşa geçirilýän beýik işler Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň şanly baýramlaryny ajaýyp ýeňişler bilen çuň mazmuna besleýär. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň dürdäne eserlerinden ruhlanyp, hemmeleriň agzybirlikde halkyň bähbidi, Watanymyzyň abraýy ugrunda çekýän yhlasly zähmetleriniň getirýän üstünlikleri bolsa dünýäniň Garaşsyz Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk syýasatyna bolan ynamyny we hormatyny artdyrýar. Diňe ýakyn günlerdäki wakalar hem ýurdumyzyň içeri we daşary syýasatynda uly üstünlikleriň gazanylandygyny nobatdaky gezek dabaralandyrdy. Mälim bolşy ýaly, ýurdumyzyň ähli künjeklerinde egsilmez joşgun, uly ruhubelentlik bilen Watan goragçylarynyň gününiň baýram edilýän günlerinde Arkadagly Serdarymyz, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyna Türkmenistanyň Mejlisiniň karary bilen goşun generaly harby adynyň dakylmagy ähli halkymyzy şatlykly duýgulara besledi.

Türkmenistanyň Mejlisiniň KARARY

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy S.G.BERDIMUHAMEDOWA goşun generaly diýen harby ady dakmak hakynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Mejlisi karar edýär:

Watandyr gursakda şirin janymyz

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda egsilmez joşguna we dabara beslenen Watan goragçylarynyň gününiň toýlanylýan günlerinde hormatly Belent Serkerdebaşymyza Türkmenistanyň Mejlisiniň karary bilen goşun generaly harby adyň dakylmagy ähli halkymyz bilen birlikde, ýürekleri «Watan!» diýip urýan ýurt goragçylarynyň söweşjeň ruhuny has-da belende göterdi.  Döwlet Baştutanymyzyň gol çeken «Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerini ösdürmegiň 2022 — 2028-nji ýyllar üçin Maksatnamasyny tassyklamak hakynda» Kararynyň Harby doktrinadan gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmegiň, harby gullukçylary watançylyk duýgularynda terbiýelemegiň, olaryň hünär taýýarlyklaryny  döwrüň talaplaryna laýyklykda kämilleşdirmegiň, Milli goşunymyzyň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmegiň aýdyň ugurlaryny kesgitländigini nygtamak diýseň buýsançly.

Bagtyýarlygyň dabaralanmasy

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň 21-nji ýanwarynda Gahryman Arkadagymyzyň başlyklyk etmeginde paýtagtymyzdaky Maslahatlar merkeziniň binasynda geçen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisi bagtyýar halkymyzyň agzybirligini dünýä ýaýdy. Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi, ýurdumyzda kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan Türkmenistanyň Milli Geňeşini (parlament) bir palatadan ybarat bolan Türkmenistanyň Mejlisine öwrülmegi, wekilçilikli edaralaryň işiniň kämilleşdirilmegi netijesinde döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde kanunçylyk namalaryny çalt we ýokary hilli kabul edilmegi, herekete girizilmegi, ýerine ýetirilmegi babatda döwrüň kämil kanunçylyk-hukuk şertlerini döretdi.