"Neutral Turkmenistan" newspaper

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-61-18, 39-95-82, 39-95-88
Email: neutralturkmenistan-gazeti@online.tm

Habarlar

Süýji arzuwlar wysalyna gowuşýar

Türkmenabat Halkara howa menziline barýan ýoluň ugrunda dörän şäherçäniň owadan binalarynyň üstüne ýene-de kyrk sany ýaşaýyş jaýy goşuldy. Bu owadan we gelşikli şäherçede ýaşap ýören bagtyýar ilatyň düzümi bolsa öňküsinden 1280 sany maşgala köpeldi. Gündogar sebitiň täze dörän owadan şäherçesi ýene-de toý lybasyna beslendi. Bagtyýarlykdan ýaňa ýüzleri gülüp, ruhlary belende galýan öý eýeleriniň birnäçesiniň durmuşlarynda ýatdan çykmajak täsirleri galdyrýan waka bilen baglanyşykly şatlyklaryny paýlaşmazlyk asla mümkin däl. Size-de nesip etsin!

Sähra goýnundaky göwher monjuk

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda üstünlikli durmuşa geçirilýän giň gerimli maksatnamalaryň netijesinde ýurdumyz ägirt uly gurluşyk meýdançasyna öwrüldi. Medeni-durmuş, senagat maksatly desgalar, energetika toplumlary, gaz geçiriji ulgamlar, şeýle-de içinde ähli amatlylyklary bolan döwrebap ýaşaýyş jaýlary yzygiderli gurlup, ulanylmaga berilýär. Bu bolsa ösüşiň täze belentliklerine tarap okgunly öňe barýan Watanymyzyň barha artýan kuwwatyny aýdyň görkezýär. Türkmenabat Halkara howa menziline barýan ýoluň ugrunda täze gurlan ýaşaýyş jaýlar toplumy hem muňa mysaldyr. Bu döwrebap toplum hersi 32 öýli, dört gatly, 40 sany ýaşaýyş jaýyndan ybaratdyr. «Lebapgurluşyk» önümçilik birleşigi, «Demirbetonkonstruksiýa», «Demirbetonönümleri» kärhanalary, «Şähergurluşyk we hyzmat» hojalyk hasaplaşygyndaky döwlet kärhanasy bu gurluşyklaryň potratçylarydyr. 2019-njy ýylda başlanan toplumyň gurluşygyna «Zehinli ussa», «Jöwher gala», «Ýyndam gurluşyk», «Dowamly nyşan», «Asuda nesil», «Saldamly goşant», «Ajaýyp zaman», «Ata sarpasy», «Jennetli geljek», «Päk köňül» we başga-da birnäçe hususy kärhanalar gatnaşdy.

Goşa şatlyk — goşa toý

Halkara Bitaraplyk gününiň öňüsyrasynda Seýdi şäherinde 24 öýli dört gatly ýaşaýyş jaýy ulanylmaga tabşyryldy. Bagtyýar maşgalalaryň 24-si üçin bu baýramçylyk goşa şatlyk getirdi. Täze binanyň öňünde ýaňlanýan aýdym-sazyň ýakymly owazy jaý toýuna gatnaşyjylaryň şatlyklaryna şatlyk goşdy. Täze, döwrebap ýaşaýyş jaýynyň açylyş dabarasyna il sylagly ýaşulular, kümüş saçly eneler, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar. Olar täze mekanyň ýaşaýjylaryny bu şanly waka bilen gutladylar. Gutlaglarda hormatly Prezidentimiziň raýatlaryň gowy ýaşamaklary ugrunda ýöredýän ynsanperwer syýasaty, bitirýän beýik işleri üçin hoşallyk sözleri ýaňlandy. Garaşsyz döwletimizde raýatlaryň bähbitleri göz öňünde tutulyp, amala aşyrylýan işleriň jümle-jahany haýrana goýýandygy guwanç bilen bellenildi. Bu gün bagtyýarlyk mekanyna öwrülen Türkmenistanda raýatlaryň ruhubelent işlemekleri we bolelin durmuşda ýaşamaklary üçin ähli şertler döredilýär.

Döwür içre Diýar gülleýär bu gün

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan ösüşiň, özgerişiň buýsançly belentliklerine göterilýär. Türkmenistanyň Bitaraplygy — munuň özi biziň şu günümiz we geljegimiz, onda halkara gatnaşyklary ösdürmek, syýasy, ykdysady, taryhy, medeni ugurlary öz içine alýan döredijilikli başlangyçlar jemlenýär. Munuň özi, ilkinji nobatda, parahatçylyk, howpsuzlyk, sagdynlyk, adamlaryň abadan we bagtyýar durmuşy, döredijilik, dünýä halklarynyň dostlugy, ylalaşygy ýaly asylly ýörelgeler bilen utgaşýar. Şu günler eziz Diýarymyzy gurşap alýan taryhy ähmiýetli wakalar türkmen halkymyzy buýsandyrýar, baky bagtyň goýnuna ýollaýar. Täze taryhymyzyň şöhratly menzillerine guwanç bilen nazar aýlalyň! 9-njy dekabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň, konsullyk edaralarynyň we halkara guramalaryň ýanyndaky wekilhanalarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirmegi hem-de onda ýurdumyzyň daşary syýasatyna degişli wajyp meselelere garalmagy möhüm ähmiýetli waka boldy.

Parahatçylyk söýüjiligiň beýik strategiýasy

Bitaraplyk taglymaty — bu dünýä döwletleri bilen ylalaşykly ýaşamak diýmekdir. Döwletimiziň dünýä ýüzünde hemişelik Bitaraplyk hukugyna eýe bolmagy ýaş türkmen döwletiniň gülläp ösmegi üçin badalga boldy. Häzirki wagtda ýurdumyz hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna daýanmak arkaly halkara gatnaşyklaryny yzygiderli giňeldýär. Hemişelik Bitaraplygymyzyň dünýä bileleşigi tarapyndan iki gezek ykrar edilmegi halkara guramalarynyň, ilkinji nobatda, Birleşen Milletler Guramasynyň ýurdumyza berýän ünsüniň we hormatynyň aýdyň beýanydyr. Taryh üçin gysga döwürde türkmen Bitaraplygy dünýäde belent ykrarnama eýe bolmak bilen, Aşgabat bu ykrarnamanyň jähetinde sebitde we dünýäde ylalaşdyryjy merkeze öwrülýär. Dürli dawa-jenjelleriň parahatçylykly çözülmegini ugur edinip, ýurdumyz möhüm halkara başlangyçlaryny öňe sürmek bilen, dünýäde «Ösüş arkaly parahatçylyk», «Dialog — parahatçylygyň kepili» atly taglymatlaryny dabaralandyrýar.

Milli parahatçylyk ýörelgesi

Hemişelik Bitaraplyk ýörelgesine esaslanýan döwletimiziň milli diplomatiýasy halkara jemgyýetçiliginde ählumumy parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmek maksady bilen, oňyn başlangyçlary öňe sürýär. Biziň ýurdumyz sebit we ählumumy derejede parahatçylygyň hem-de howpsuzlygyň üpjün edilmegine uly goşant goşýar. Halkara hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmak ugrunda üstünlikli çykyş edýär. Türkmenistan dünýä döwletleri bilen dostluk, birek-biregi hormatlamak, ynanyşmak esasynda özara gatnaşyklary ösdürýär. Oňyn Bitaraplyk ýörelgesine esaslanyp, işjeň durmuşa geçirilýän «Açyk gapylar» syýasaty halkara kadalaryna laýyklykda, daşary ýurt maýa goýumlarynyň goraglylygyny kepillendirýär, daşary ýurtly hyzmatdaşlar üçin amatly şertleri döredýär. Ýurdumyzyň iňňän baý tebigy serişdeleriniň bütin adamzadyň hyzmatynda goýulýandygy, amatly geosyýasy we geoykdysady mümkinçiliklere eýedigi, syýasy durnuklylygyň saklanýandygy oňyn netijelerini berýär. Şunlukda, hemişelik Bitaraplyk syýasatyna eýerip, Türkmenistan bütin dünýäde we şol sanda sebitde söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek meselelerinde daşary ýurtlaryň maýasyny, tehnologiýasyny, tejribesini ýurdumyzyň milli ykdysadyýetine giňden çekmek arkaly, dostlukly hyzmatdaşlygy ýola goýýar. Täze ösüş ýoly türkmeniň taryhy ýörelgesine we milli däp-dessurlaryna laýyk gelýär. Hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýy deňhukukly, özara hormat go

Göwünleň gülleýän gözel mekany

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda gysga taryhy döwrüň içinde kaşaň myhmanhanalar, häzirki zaman talaplaryna laýyk gelýän sagaldyş, dynç alyş merkezleri gurlup, halkyň hyzmatyna berildi. Bu günki gün Awaza hemişelik Bitarap Türkmenistanyň baştutanlyk etmeginde halkara maslahatlaryň, festiwallaryň, dabaralaryň geçirilýän, dostlugyň gülleýän mekanyna öwrüldi. «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky gözel ymaratlaryň biri hem «Türkmengaz» döwlet koserniniň «Berkarar» myhmanhanasydyr.

Baky Bitaraplyk — şöhrat-şanymyz, täze eýýam — täze bagt daňymyz

12-nji dekabrda ata Watanymyzda merdana halkymyz agzybirlikde Halkara Bitaraplyk gününi we Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy» atly Kararnamanyň kabul edilmeginiň 27 ýyllygyny giňden dabaraly belläp geçdi. Asylly däbe görä, şol gün esasy baýramçylyk çäreleri paýtagtymyzdaky Bitaraplyk binasyna gül goýmak dabarasyndan başlandy. Oňa hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy. Säher bilen Köpetdagyň etegindäki ajaýyp künjekleriň birinde ýerleşýän Bitaraplyk binasynyň ýanynda aşgabatlylar we paýtagtymyzyň myhmanlary, şol sanda «Dialog — parahatçylygyň kepili» atly halkara maslahata, şeýle hem Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogynyň mejlisine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen daşary ýurtlaryň wekiliýetleriniň köp sanly agzalary ýygnandylar.

Türkmen halkynyň parahatçylykly, döwletli ýoly

Her bir döwletiň, halkyň taryhynda has täsirli, möhüm ähmiýetli, şanly seneleri bolýar. Türkmen halky üçin şeýle naýbaşy seneleriň biri-de, 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrydyr. Şol gün Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýy ykrar edildi. BMG-niň taryhynda-da şu mazmunly Rezolýusiýa ilkinji gezek kabul edildi. Bu taryhy waka halkymyzyň has irki döwürlerde durmuşa ornaşdyran ynsanperwer adat-däpleriniň halkara resminamada öz beýanyny tapandygyny alamatlandyrdy. Döwletimiziň Garaşsyzlyk ýoly bilen galkynyş, parahatçylyk arkaly ösüş ganatyny goşalandyrdy. Şanly sene türkmen jemgyýetiniň ata-baba dowam edip gelýän belent adamkärçilik, agzybirlik, dostluk, duýgudaşlyk, raýdaşlyk ýaly bahasyna ýetip bolmajak gymmatlyklaryna ygrarlydygyny dabaralandyrdy. Danalarymyzyň milletara gatnaşyklarda ylalaşykly, açyk göwünli bolmak, ynsan mertebesini hormatlamak, birek-birege ynanyşmak we goldaw bermek hakynda il-ulsuna miras goýan wesýetleriniň umumadamzat bähbitlidigini dünýä ýaýdy. Buýsançly gün ýagşy niýetli watandaşlarymyzy parasatly akyl-paýhasy, hoşmeýilli erk-islegi, joşgunly döredijiligi, yhlasly zähmeti bilen Zemin asudalygynyň hatyrasyna mynasyp goşant goşmaga ruhlandyrdy. BMG-niň Baş Assambleýasynyň 2015-nji ýylyň 3-nji iýunynda «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy» atly Rezolýusiýany ikinji gezek kabul edendigi aýd

Ýaşasyn parahat durmuş!

Hemişelik Bitarap Türkmenistan Watanymyzda il-ýurduň abadan, bütin adamzadyň parahat ýaşamagynyň hatyrasyna tutumly işler amala aşyrylyp, döwletimiziň dünýä derejesindäki abraý-mertebesi barha belende göterilýär. Umumadamzadyň bagtly geljeginiň bähbidine parahatçylyga, rowaçlyga çagyrýan ýörelgeler Gahryman Arkadagymyzyň «Ýaşasyn parahat durmuş!» atly ajaýyp goşgusynda aýdyňlygy bilen beýanyny tapýar. Halkara Bitaraplyk gününiň uludan toý edilýän günlerinde Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Gahryman Arkadagymyzyň sözlerine döredilen «Ýaşasyn parahat durmuş!» aýdymy üçin taýýarlanan wideoşekiliň dabaraly tanyşdyrylmagy diýseň tolgundyryjy boldy. Bu aýdymyň dünýäniň dürli halklarynyň dillerinde joşgunly ýaňlanmagy ähliniň baýramçylyk şatlygyny goşalandyrdy.

Bitaraplyk — parahatçylykly ösüşiň nusgasy

Hoşniýetli Bitaraplyk, parahatçylyk dörediji taglymlaryny ýaýbaňlandyrmak, agzybirlige sarpa goýmak, birek-birege ýardam bermek türkmen halkynyň ynsanperwer ýol-ýörelgelerinden, milli däp-dessurlaryndan gözbaş alýar. Şeýle ýol-ýörelge bilen nesil terbiýelän halkymyz bu gün hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň nurana şuglasyny dünýä ýüzüne ýaýradýar. Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk syýasaty hemişe parahatçylyga hem oňyn goňşuçylyk gatnaşyklaryna ymtylýan türkmen halkynyň milli däpleriniň döwrebap ýüze çykmasyna öwrüldi. Ýakynda hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen, paýtagtymyzdaky «Ýyldyz» myhmanhanasynda Halkara Bitaraplyk güni we Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna eýe bolmagynyň 27 ýyllygy mynasybetli geçirilen «Dialog — parahatçylygyň kepili» atly halkara maslahatdaky çykyşlarda bitaraplyk ýörelgeleriniň gymmatlyklaryny açyp görkezmäge giň orun berildi. Halkara maslahatyň başynda BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterrişiň foruma gatnaşyjylara iberen gutlagynda Bitaraplyk ýörelgeleriniň ýurtlaryň arasynda parahatçylykly, dostlukly we özara bähbitli gatnaşyklar üçin möhüm ähmiýetiniň bardygy bellenilýär. Halkara maslahatyň çäklerinde «Dialog — öňüni alyş işiniň we gapma-garşylyklary aradan aýyrmagyň guraly», «Dialog arkaly azyk we ekologiýa howpsuzlygyny pugtalandyrmak», «Maglumat giňişliginde köptaraply hyzmatdaşlyk we milletara gatnaşyklary ýola goýma

Abadançylygyň binýady

Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň her bir güni şatlykly wakalara beslenýär. Uludan toýlanan Halkara Bitaraplyk güni hem ýakymly duýgular bilen ýatda galdy. 1995-nji ýylyň 12-nji dekabry Türkmenistanyň halkara abraýynyň ýokarydygyny, ynsanperwer syýasatymyzyň dünýä derejesinde ykrar edilendigini aýdyň görkezýän taryhy senedir. Şu senede Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy» atly Rezolýusiýasynyň esasynda, gurama agza 185 döwletiň biragyzdan goldamagy netijesinde Türkmenistan döwletimiz hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna eýe boldy. Bu resminama 2015-nji ýylyň 3-nji iýunynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 69-njy mejlisinde gurama girýän 193 döwletiň ählisi tarapyndan biragyzdan ikinji gezek kabul edildi. Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyz ylalaşygyň, parahatçylygyň we halklaryň arasyndaky dostlugyň merkezine öwrüldi. Türkmenistan oňyn Bitaraplygyň esasy ýörelgelerinden ugur alyp, sebitiň we dünýäniň beýleki döwletleri bilen dostluk, birek-biregi hormatlamak, ynam bildirmek we ýardam bermek esasynda gatnaşyklary ösdürip, köp ýurtlar bilen syýasy, ykdysady, söwda we medeni gatnaşyklary ugrunda hyzmatdaşlygy ösdürýär.

Bitaraplyk — dillerimiziň senasy

ÖŇŇIN Halkara Bitaraplyk güni biziň welaýatymyzda hem joşgunly dabaralara beslenip, giňden toý edildi. Aýdym-sazly dabaralar, baýramçylyk duşuşyklarydyr söhbetdeşlikler giň gerime eýe bolup, olara bagtyýar ildeşlerimiz egsilmez hyjuw bilen gatnaşdy. ÄNEW. Toý gününiň säherinde şanly sene mynasybetli Mukaddeslik meýdançasynda geçirilen Döwlet baýdagymyzy belende götermek dabarasy baýramçylyk çäreleriniň badalgasyna öwrüldi. Welaýat derejesindäki dabara welaýat häkimliginiň, welaýatymyzyň edara-kärhanalarynyň, şol sanda harby we hukuk goraýjy edaralarynyň, şeýle-de jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary, ýaşlar we beýleki ildeşlerimiz gatnaşdy. .

Bitaraplygyň mekany

Ýer ýüzünde parahatçylygyň merkezi hökmünde tanalýan Türkmenistan Watanymyzda 12-nji dekabrda Halkara Bitaraplyk güni ýokary derejede bellenip geçildi. Bu baýramçylyk mynasybetli geçirilen halkara maslahatlar, medeni çäreler Garaşsyz döwletimiziň saýlap alan hoşniýetli Bitaraplyk ýoluna baky wepalydygyny ýene bir gezek bütin dünýä görkezdi. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda dünýäniň sazlaşykly ösýän ýurtlarynyň hatarynda tanalýan hemişelik Bitarap Türkmenistan halkara derejesinde uly ösüşler gazanýar, özara bähbitli döwletara hyzmatdaşlygynyň çägini barha giňeldýär. Parahatçylygyň merkezi, dost-doganlygyň ýurdy bolan hemişelik Bitarap Watanymyz asudalygyň, gülläp ösüşiň ýoly bilen ynamly öňe barýar.

Baýdak galdyryş dabarasy

Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň ähli ýerinde bolşy ýaly, Halkara Bitaraplyk güni biziň welaýatymyzda-da şatlyk-şowhuna beslenip, bellenilip geçildi. Toýlary toýlara ulaşýan Diýarymyz hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda buýsançly sepgitlere eýe bolýar. Türkmen halky tutanýerli zähmet çekişi ýaly, toýlaryny uludan tutmagy başarýar.

Bitaraplyk — parahatçylygyň baýdagy

Golaýda Türkmenistanyň döwlet Energetika institutynda Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli “Bitaraplyk syýasaty parahatçylyk we dostluk taglymatydyr” diýen at bilen ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahata professor-mugallymlar, talyplar, aspirantlar we önümçilikde işleýän işgärler gatnaşdylar.

Toýlary toýlara ulaşýan Diýarym

Hemişelik Bitaraplygymyzyň 27 ýyllygynyň baýramy mynasybetli welaýat häkimliginiň, Türkmenistanyň Daşary Işler ministrliginiň welaýat boýunça wekilhanasynyň, şeýle hem jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagynda “Garaşsyz Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy döwletiň daşary syýasatynyň esasydyr” at bilen dabaraly maslahat geçirildi. Bu maslahata Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň deputatlary, welaýatymyzyň edara-kärhanalarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň Mary şäherindäki Baş konsuly, hormatly jenap Rasoul Jafari, Owganystanyň Mary şäherindäki Baş konsulynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji, hormatly jenap Said Kuraýishi gatnaşdylar. Maslahaty TDP-niň welaýat komitetiniň başlygy, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň deputaty Kakageldi Gurbanow alyp bardy. Dabaraly maslahatda welaýat häkiminiň orunbasary, welaýat zenanlar bölüminiň başlygy Arzygül Orazowa, Türkmenistanyň Daşary Işler ministrliginiň Mary welaýaty boýunça wekilhanasynyň attaşesi Guwanç Çaryýew, Eýran Yslam Respublikasynyň Mary şäherindäki Baş konsuly hormatly jenap Rasoul Jafari, Owganystanyň Mary şäherindäki Baş konsulynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirijisi hormatly jenap Said Kuraýishi, Mary şäher häkimliginiň garamagyndaky “Arkadagyň bagtyýar nesilleri” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkeziniň müdir

Gülläp ösüşleriň waspy ýetirildi

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli Çärjew etrap häkimligi jemgyýetçilik guramalary bilen birlikde Kiştiwan şäherçesindäki «Ak altyn» toý mekanynda baýramçylyk dabarasyny geçirdi. Dabarada Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk syýasatyna dünýä ýüzünde uly hormat goýujylyk duýgusy bilen garalýandygyna, bu syýasatyň biziň ähli üstünliklerimiziň gözbaşynda durýandygyna aýratyn üns çekildi. Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Bitarap Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny ýokarlandyrmak maksady bilen amala aşyrylýan beýik işleriň we ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda gazanylýan üstünlikleriň şu syýasatyň miwesidigi baradaky pikir çykyşlaryň özenini düzdi. Döwletimiziň parahatçylyksöýüjilikli syýasatynyň netijesinde dünýä ýurtlary we halklary bilen dost-doganlyk gatnaşyklarynyň pugtalanýandygy, bu syýasatyň baş maksadynyň parahatçylyk arkaly gülläp ösüşlere gönükdirilendigi hakynda täsirli söhbetler edildi. Etrabyň sungat ussatlary bolsa özleriniň aýdym-sazlary arkaly hormatly Prezidentimiziň ýöredýän parahatçylyksöýüjilikli syýasatyny, mähriban Watanymyzy, parahat Zeminimizi, asuda asmanymyzy wasp etdiler.

Türkmenistanyň Prezidenti Bitaraplyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy

Aşgabat, 12-nji dekabr (TDH). Döredijilik ruhuna beslenen we Watanyna çäksiz buýsanjy bolan halkymyz Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ajaýyp günlerinde agzybirlikde Halkara Bitaraplyk gününi we Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň “Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy” atly Kararnamany kabul etmeginiň 27 ýyllygyny giňden dabaralandyrdy. Asylly däbe görä, şu gün esasy baýramçylyk çäreleri paýtagtymyzdaky Bitaraplyk binasyna gül goýmak dabarasyndan başlandy. Oňa hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy.

Ählumumy parahatçylygyň we döredijiligiň bähbidine

Watanymyzyň Bitaraplygyna bagyşlanan baýramçylyk dabarasy Aşgabat, 12-nji dekabr (TDH). Şu gün Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Halkara Bitaraplyk gününe we BMG-niň Baş Assambleýasynyň “Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy» atly Kararnamany kabul etmeginiň 27 ýyllygy mynasybetli baýramçylyk konserti boldy.