"Neutral Turkmenistan" newspaper

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-61-18, 39-95-82, 39-95-88
Email: neutralturkmenistan-gazeti@online.tm

Habarlar

Saglygymyz öz elimizde

Bedeniň kesele garşy göreşijilik ukybynyň ýokary bolmagyny gazanmak üçin, bedenterbiýe we sport bilen meşgullanyp, sagdyn iýmitlenmeli. Ir säher we agşamara arassa howada ýarym sagat pyýada ýöremeli. Özüňiziň hem-de perzentleriňiziň burnunyň nemli bardasyna «Oksolin» melhemini çalmagy endik etmeli.

Saglygymyz — baş baýlygymyz

Bedeniň kesele garşy göreşjeňlik ukybynyň ýokary bolmagyny gazanmak üçin, bedenterbiýe we sport bilen meşgullanyp, sagdyn iýmitlenmeli. Ir säher we agşamara arassa howada ýarym sagat pyýada ýöremeli. Özüňiziň hem-de perzentleriňiziň burnunyň nemli bardasyna «Oksolin» melhemini çalmagy endik etmeli.

Ýagty pikir, belent ruhuň — sagdynlykda parlak tuguň

Jan saglygynyň aň saglygy bilen berk baglydygyny hiç kim inkär etmese gerek. Çünki sagdyn pikirlerdir giň düşünje adamyň tutuş bedeninde ruhubelentlik ýagdaýyny döredip, ony durmuşyň islendik kynçylygyny, şol sanda syrkaw-sökellik ýaly ýagdaýlary hem aňsatlyk bilen ýeňip geçmäge ýardam edýär. Dowulçyl, dargursak, ýüzleý pikirlenip, ýalňyş netije çykarýan adam beden hem ruhy taýdan ysgynsyz, tiz kesellegen bolup, ol lukmanlaryň ýardamyna garamazdan, derrew sagalyp gitmekde kynçylyk çekýär. Biz ynsan saglygyna iňňän üns berilmeli möwsümlerde özüňi diňe bir arassaçylyk düzgünleriniň ýa derman-därileriň üsti bilen däl, eýsem, sagdyn hem dogry pikirlenmek, has takygy, arassa we ýagty aňyň kömegi bilen hem goramagyň möhümdigini unutmaly däldiris. Bu häzirki wagtda biziň saglygy goraýyş işgärlerimiz tarapyndan hem ündelýän esasy ýagdaýlaryň biri bolup durýar. Eýsem, aň arassalygyny, pikir sagdynlygyny nädip gazanmaly?! Alagada, «Gel, men şu günden şeýläk sagdyn pikirlenip başlaýyn» diýeniň bilen, muny aňsat amala aşyryp bolarmy? Ýok! Munuň üçin, ilki bilen, öz aňasty dünýäňe «syýahata» çykmak gerek. Bize bu «syýahatda» ilkinji gabat geljek gadyrdanlar bolsa, biziň ýatlamalarymyzdyr. Şol ýatlamalara dogry çemeleşmek hem, biziň sagdyn pikirli, giň düşünjeli ynsana öwrülmek arzuwymyzy amala aşyrmakda örän wajyp orun eýeleýär. Bu «syýahatyň» baş maksady–— ýagşy ýatlamalary gaýta-gaýta

Il saglygy — ýurt baýlygy

Saglygymyz öz elimizde Bedeniň kesele garşy göreşjeňlik ukybynyň ýokary bolmagyny gazanmak üçin, bedenterbiýe we sport bilen meşgullanyp, sagdyn iýmitlenmeli. Ir säher we agşamara arassa howada ýarym sagat pyýada ýöremeli. Özüňiziň hem-de perzentleriňiziň burnunyň nemli bardasyna «Oksolin» melhemini çalmagy endik etmeli. Pasyllara görä geýinmeli we witamin С — askorbin turşusyna baý önümleri (miwe şirelerini, bally we limonly gök çaýy, itburun demlemesini, alma, pyrtykal ýaly miweleriň şirelerini, kelem, käşir we beýleki bakja önümlerini) kabul etmeli. Iş ýeriňizde we öýüňizde otaglaryň penjiresini wagtal-wagtal açyp, otagy ýelejiredip durmaly. Howany tämizlemek üçin üzärlik tütetmek maslahat berilýär. Her hepdede milli tagamymyz bolan gyzyl burç goşulan unaş içmeli. Gyzyl burçuň düzümindäki fitonsitler, peýdaly maddalar adamyň bedeniniň kesele garşy durnuklylygyny ýokarlandyrmaga ýardam berýär. Ýiti respirator ýokanç keseliniň ilkinji alamatlary ýüze çykan ýagdaýynda hökman maşgala lukmanyňyza ýüz tutuň! Derman serişdelerini lukman bilen maslahatlaşyp kabul etmeli. Esasan hem, bu antibakterial serişdelere degişli. Sebäbi, olar wiruslara däl-de, bakteriýalara garşy ukyply. Olary özbaşdak ulanmak birnäçe gaýraüzülmelere getirip biler. Asgyrylanda, üsgürilende, agzy we burny elýaglyk bilen ýapyň! Elleriňizi arassa saklaň hem-de ýygy-ýygydan sabyn bilen ýuwuň! Bedeniň kes

Naryň peýdasy

Türkmen topragynda önýän önümleriň her biri datly, özboluşly peýdalydyr. Muny biz Gahryman Arkadagymyzyň “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly köp jiltli kitabyndan hem bilýäris. Ynsan saglygy üçin peýdaly miweleriň biri-de nar. Nar güýz aýlarynda bişse-de, ony ýylyň islendik paslynda-da bazarlarymyzdan satyn alyp bolýar. Nar agajynyň miwesi sentýabr — oktýabr aýlarynda ýetişýär. Onuň miwesi witaminlere we organiki turşulyklara baýdyr. Halk lukmançylygynda ata-babalarymyz naryň gülüni aşgazan we içege näsazlyklarynda, diş etiniň ganamagynda ulanypdyrlar. Naryň miwesi buşukdyryjy, ýara bitiriji we diş etlerini berkidiji serişde hökmünde belli bolsa, ondan taýýarlanan şire ganazlykda we sarygetirmede örän peýdalydyr. Naryň gabygy içgeçme keselinde gaýnadylyp ulanylýar.

Saglygyňyz öz eliňizde

Gyş paslynda ýiti respirator kesellerinden goranmak üçin, şu aşakdaky düzgünler berk berjaý edilmelidir: — Zerur ýagdaý ýüze çykmasa, köpçülik ýerlerine barmakdan saklanmaly. Esasan, çagalary adamlaryň köp üýşýän ýerinden daşda saklamaly.

Saglygymyz öz elimizde

Bedeniň kesele garşy göreşjeňlik ukybynyň ýokary bolmagyny gazanmak üçin, bedenterbiýe we sport bilen meşgullanyp, sagdyn iýmitlenmeli. Ir säher we agşamara arassa howada ýarym sagat pyýada ýöremeli. Özüňiziň hem-de perzentleriňiziň burnunyň nemli bardasyna «Oksolin» melhemini çalmagy endik etmeli.

Kadaly iýmitlenmegiň peý­da­sy

Ça­ga­la­ra ze­rur bo­lan wi­ta­min­li sag­dyn iý­mit­le­ri, ter gök önüm­le­ri, mi­we­le­ri ber­me­li. Et önüm­le­ri­niň dü­zü­min­dä­ki de­mir be­den­de aň­sat öz­leş­ýär. Et (ba­gyr, ma­lyň di­li, böw­rek), ýu­murt­ga­nyň sa­ry­sy, kö­sük­li­ler, kün­ji, de­ňiz ke­le­mi, greç­ka ýar­ma­sy, pis­se, şet­da­ly, sü­le ýar­ma­sy, ys­ma­nak ýa­ly önüm­le­riň öz dü­zü­min­de köp muk­dar­da de­m­ri sak­laýan­dy­gy­ny göz öňün­de tut­ma­ly­dyr. Ça­ga­lar­da ga­naz­ly­gyň özi, köp­lenç, aý­ra­tyn ke­sel bo­lup duş gel­me­ýär. Oňa wi­ta­min­le­riň ýet­mez­çi­li­gi hem go­şul­ýar. (C, B12, B6, PP, A, E we beý­le­ki­ler). Şo­nuň üçin luk­man ta­ra­pyn­dan goş­ma­ça wi­ta­min top­lu­my­ny sak­la­ýan der­man se­riş­de­le­ri hem bel­le­nil­ýär. Sag­dyn iý­mi­tiň sag­ly­ga oňyn tä­sir ed­ýän­di­gi alym­lar ta­ra­pyn­dan su­but edi­len­dir. Şo­nuň üçin hem er­tir­lik, gü­nor­tan­lyk, ag­şam­lyk na­har­la­ry­ny iý­mit­len­me­giň ka­da­sy­na la­ýyk­lyk­da iý­me­li. Ça­ga­la­ra esa­sy na­har­la­ryň ara­syn­da mi­we, ir-iý­miş iý­mek mas­la­hat be­ril­ýär.

Saglygyňyza oýlanyşykly çemeleşiň!

Ýiti respirator keseliň alamatlary asgyrmak, üsgürmek, bokurdagyň nemli bardasynyň gyzarmagy, burnuň dykylmagy, bedeniň gyzgynynyň ýokarlanmagy, kellagyry, endam-janyň agyryp üşütmegi we işdäniň kesilmegi bilen ýüze çykýar. Eger kimdir biri ýiti respirator ýokanç keseli bilen näsaglan bolsa, haýal etmän lukmana ýüz tutmaly we diňe maşgala lukmany tarapyndan bellenen bejergini kabul etmeli. Maşgala lukmany bilen maslahatlaşyp, milli tagamymyz bolan gyzyl burç goşulan unaş içmeli. Gyzyl burçuň düzümindäki fitonsidler, peýdaly maddalar adam bedeniniň kesele garşy göreşijilik ukybyny ýokarlandyrmaga ýardam berýär. Unaş möwsümleýin keselleriň öňüni almakda we olary ýeňil geçirmekde hem örän peýdaly tagamdyr. Naharyň gapdalyndan sogandyr sarymsak iýmegi endik edinmeli. Bedeniň kesele garşy durnuklylygyny ýokarlandyrmak üçin Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly köp jiltli ylmy-ensiklopedik kitabynda bejerijilik häsiýetli aýratynlyklary beýan edilýän itburun, çopantelpek, buýan köki, käkilik oty, keýik oty, alyç ýaly dermanlyk ösümliklerden taýýarlanan melhem çaýlary içmeli.

Saglygymyz öz elimizde

■ Bedeniň kesele garşy göreşijilik ukybynyň ýokary bolmagyny gazanmak üçin, bedenterbiýe we sport bilen meşgullanyp, sagdyn iýmitlenmeli. Ir säher we agşamara arassa howada ýarym sagat pyýada ýöremeli. ■ Özüňiziň hem-de perzentleriňiziň burnunyň nemli bardasyna «Oksolin» melhemini çalmagy endik etmeli.

Saglyk burçy

Kadalary berjaý edeliň! Bedeniň kesellere garşy göreşmek ukybynyň ýokary bolmagyny gazanmak üçin sagdyn durmuş ýörelgesini berjaý etmeli.

Saglygymyz öz elimizde

Bedeniň kesele garşy göreşjeňlik ukybynyň ýokary bolmagyny gazanmak üçin, bedenterbiýe we sport bilen meşgullanyp, sagdyn iýmitlenmeli. Ir säher we agşamara arassa howada ýarym sagat pyýada ýöremeli. Özüňiziň hem-de perzentleriňiziň burnunyň nemli bardasyna «Oksolin» melhemini çalmagy endik etmeli.

Möw­süm­le­ýin ke­sel­le­riň öňü­ni al­mak üçin peý­da­ly mas­la­hat­lar:

1. Bedeniň kesele garşy göreş ukybynyň ýokary bolmaklygyny gazanmak üçin sagdyn durmuş ýörelgesini berjaý etmeli. Bedenterbiýe we sport bilen meşgullanyp, sagdyn iýmitlenmeli. Ir säher bilen we agşamara arassa howada ýarym sagat pyýada ýöremeli. 2. Öz burnuňyzyň nemli bardasyna hem-de çagalaryňyzyň burnunyň nemli bardasyna oksolin melhemini çalmagy endik edinmeli.

Möw­süm­le­ýin ke­sel­le­riň öňü­ni al­mak üçin peý­da­ly mas­la­hat­lar

Be­de­niň ke­se­le gar­şy gö­reş uky­by­nyň ýo­ka­ry bol­ma­gy­ny ga­zan­mak üçin sag­dyn dur­muş ýö­rel­ge­si­ni ber­jaý et­me­li. Be­den­ter­bi­ýe we sport bi­len meş­gul­la­nyp, sag­dyn iý­mit­len­me­li. Ir sä­her bi­len we ag­şa­ma­ra aras­sa ho­wa­da ýa­rym sa­gat py­ýa­da ýö­re­me­li. Özü­ňi­ziň hem-de per­zent­le­ri­ňi­ziň bur­nu­nyň nem­li bar­da­sy­na ok­so­lin mel­he­mi­ni çal­ma­gy en­dik edin­me­li.

Sagdynlygyň we bagtyýarlygyň binýady

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda ýaşlaryň ýokary derejede bilim almaklary, hünär öwrenmekleri, bedenterbiýe hem-de sport bilen yzygiderli meşgullanyp, berk bedenli hem-de sagdyn ruhly şahsyýetler bolup ýetişmekleri üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Ýaşlaryň sagdyn ynsanlar bolup ýetişmeginde bedenterbiýe bilen meşgullanmak möhüm orna eýedir Bedenterbiýe bilen meşgullanylanda dartgynlylyk aýrylýar, adamyň gan aýlanyşy gowulanýar, ýürek-damar ulgamy işjeňleşýär, bedendäki madda alyş-çalşygy ýokarlanýar. Bedenterbiýe maşklary uzak iş gününiň dowamynda bedeniň esasy zähmet çekýän böleklerine we agzalaryna kuwwat bermäge ýardam edýär. Hereket işjeňligi sökellikleriň öňüni almaga hem-de şähdaçyk, ruhubelent bolmaga kömek edýär.

Saglyk hakynda

Bedeni berkidýän zähmet we maşklar dermandan hem peýdalydyr. A. Musso.

Maşk be­de­ni berkid­ýär

Maşk et­me­giň ru­hy we fi­zi­ki sag­ly­ga peý­da­sy sa­nar­dan köp. Luk­man­lar, esa­san hem, gyş pas­ly­nyň do­wam ed­ýän gün­le­rin­de maşk et­me­giň äh­mi­ýet­li­di­gi­ni bel­le­ýär­ler. Yzy­gi­der­li maşk et­mek be­de­niň im­mu­ni­te­ti­niň güýç­len­me­gi­ne ýar­dam ed­ýär. Hä­zir­ki wagt­da ke­sel­le­riň kö­pü­si he­re­ket­siz­lik­den ýa-da otu­rym­ly iş ýö­rel­ge­sin­den ýü­ze çyk­ýar. My­sal üçin, he­re­ket­siz­lik be­de­niň ar­tyk­maç ag­ram­ly bol­ma­gy­na ge­ti­rip bil­ýär. Ka­da­dan da­şa­ry köp ag­ram bol­sa, dür­li nä­hoş­luk­la­ra se­bäp bol­ýar. Şeý­le­lik­de, yzy­gi­der­li maşk et­mek ýa-da sport bi­len meş­gul­lan­mak adam sag­ly­gy­na oňyn tä­sir ed­ýär. Go­laý­da «Al­ler­gy» žur­na­lyn­da çap edi­len ma­ka­la­da fi­zi­ki he­re­ke­tiň im­mu­ni­te­ti güýç­len­dir­ýän­di­gi, ýo­kanç ke­sel­le­riň öňü­ni al­ýan­dy­gy bel­le­nil­ýär. Öw­li­ýä­gu­ly Mäm­me­dow,Türk­men döw­let be­den­ter­bi­ýe we sport ins­ti­tu­ty­nyň öw­re­ni­ji mu­gal­ly­my.

Gyş paslynda döräp biläýjek möwsümleýin ýiti respirator ýokanç keselleriniň öňüni almak boýunça maslahatlar:

* Şahsy we jemgyýetçilik arassaçylygy babatdaky tertip-düzgünleri berjaý ediň! Elleriňizi arassa saklaň! * Jemgyýetçilik ýerlerine barmazdan öň, hökman burnuň nemli bardasyna oksolin melhemini çalyň.

Limonyň peýdasy

Limon adamyň ýokanç kesellere garşy göreşijilik ukybyny ýokarlandyrýar. Limony ary balyna garyp iýmek üsgülewügiň bire-bir emidir.

Berjaý edilmeli maslahatlar

Şahsy we jemgyýetçilik arassaçylygy babatdaky tertip-düzgünleri berjaý ediň! Elleriňizi arassa saklaň! Gartaşan adamlar we çagalar daşaryk çykmazdan, jemgyýetçilik ýerlerine barmazdan öň, hökman burnuň nemli bardasyna «Oksolin» melhemini çalmaly.