"Neutral Turkmenistan" newspaper

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-61-18, 39-95-82, 39-95-88
Email: neutralturkmenistan-gazeti@online.tm

Habarlar

Harby türgenleriň üstünlikleri

Ýurdumyzda sporta berilýän üns barha ýokarlanýar. Ýakynda ýurdumyzyň Karate-do federasiýasynyň guramagynda geçirilen Türkmenistanyň çempionaty hem munuň aýdyň mysalydyr. Bu çempionata maýor Myrat Annagurbanowyň serkerdelik edýän harby bölüminiň we Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutynyň harby gullukçylary işjeň gatnaşyp, ýokary netijeler görkezdiler. Bäsleşikde borçnama boýunça harby gullugyň starşinalary Annageldi Rahymowyň, Maksat Ödäýewiň, kapitan Mülkaman Sahadowyň, uly leýtenant Daňatar Azadowyň we leýtenant Güýç Gökowyň taýýarlan türgenlerinden esgerler Sanjar Kamilow 1-nji, Döwletgeldi Hotjyýew 2-nji, borçnama boýunça harby gullugyň seržanty Şatlyk Tekäýew, harby talyplar Daýanç Keletliýew, Arslan Babanazarow we Şatlyk Esenow dagy baýrakly 3-nji orna mynasyp boldular. Ýeňiji bolan türgenlere Türkmenistanyň Karate-do federasiýasy tarapyndan diplomlar, medallar we gymmat bahaly sowgatlar dabaraly ýagdaýda gowşuryldy. Şeýle-de çempionatda, harby talyp Abdylla Nurgylyjow Kata görnüşi boýunça 3-nji orny eýelemegi başardy, esger Röwşen Ataýew bolsa göreldeli çykyş edip, «Ýeňşe bolan höwesi üçin» diýen nyşan we medal bilen sylaglandy.

Ýaryş geçirildi

Welaýat bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň, welaýat Baş bilim müdirliginiň, «Türkmenistan» ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň Daşoguz şäher bölüminiň, TDP-niň şäher komitetiniň, TMÝG-niň Daşoguz şäher geňeşiniň bilelikde guramagynda «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XII spartakiadanyň çäklerinde oglanlaryň hem-de gyzlaryň arasynda sportuň basketbol görnüşi boýunça ýaryş geçirildi. Daşoguz şäherindäki 29-njy orta mekdepde geçirilen bu ýaryşa şäherdäki orta mekdepleriň okuwçylary gatnaşdylar. Oglanlaryň arasynda gyzykly hem çekeleşikli geçen bäsleşikde birinji orna Daşoguz şäherindäki 17-nji, ikinji orna 6-njy, üçünji orna daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 7-nji orta mekdepleriň basketbolçylary mynasyp boldular.

Bedenterbiýe we sportda gazanan üstünliklerimiz sergilerde mynasyp orun aldy

«Türkmenistan Sport», № 4 (16), 2022 Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de hor­mat­ly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň alyp bar­ýan döw­let sy­ýa­sa­ty­nyň ne­ti­je­sin­de, ýur­du­myz­da sport ul­ga­myn­da üs­tün­lik­ler ga­za­ny­lyp, uly ösüş­le­re ýe­til­ýär. Jem­gy­ýe­ti­miz­de sag­dyn dur­muş ýö­rel­ge­le­ri ber­ka­rar edi­lip, ýaş nes­liň be­den hem ru­hy taý­dan sag­dyn, kä­mil şah­sy­ýet­ler bo­lup ýe­tiş­me­gi üçin ýo­ka­ry we­zi­pe­ler dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär. «Hal­kyň Ar­ka­dag­ly za­ma­na­sy» ýy­ly äh­li ba­bat­da giň ge­rim­li hä­si­ýe­te eýe bol­dy. Bu ýyl­da ýur­du­myz­da bir­nä­çe ser­gi gu­ra­lyp, olar­da Türk­me­nis­ta­nyň Be­den­ter­bi­ýe we sport baradaky döwlet ko­mi­te­ti­niň hem di­war­lyk­la­ry ýer­leş­di­ril­di. Olar­da türk­men spor­tu­nyň ga­za­nan üs­tün­lik­le­ri öz be­ýa­ny­ny tap­dy.

Talyp türgenler sporty dabaralandyrýarlar

«Türkmenistan Sport», № 4 (16), 2022 Ga­raş­syz, he­mi­şe­lik Bi­ta­rap Türk­me­nis­tan döw­le­ti­miz giň ge­rimli ösüş­le­ri bi­len dün­ýä meş­hur­dyr. Şol bir wagt­da pa­ra­hat­çy­ly­gyň be­lent mak­sat­la­ry­nyň hem-de ösü­şiň bäh­bi­di­ne ýur­du­myz­da sport ul­ga­my döw­rüň ta­la­by­na la­ýyk­lyk­da ös­dü­ril­ýär. Soň­ky ýyl­lar­da köp­çü­lik­le­ýin be­den­ter­bi­ýe-sa­gal­dyş hem-de sport he­re­ke­ti Türk­me­nis­tan­da giň ge­ri­me eýe bol­dy.

«Dakar» – türgenleriň ussatlyk mekdebi

«Türkmenistan Sport», № 4 (16), 2022 Bi­ziň kö­pi­miz­de sü­rü­ji­lik şa­ha­dat­na­ma­sy bar. Şä­her­de we ýurt için­de ar­ka­ýyn ulag do­lan­dyr­ýa­rys. Ýö­ne ara­myz­da ulag do­lan­dyr­ma­gy has kä­mil de­re­je­de ba­şar­ýan­lar bar. Olar öz­le­ri­niň şol ba­şar­ny­gy bi­len hal­ka­ra ýa­ryş­lar­da ýur­du­my­zyň adyn­dan we­kil­çi­lik edip, döw­le­ti­mi­ziň sport ab­ra­ýy­ny go­ra­ýar­lar.

Tans sporty we sag­ly­k

«Türkmenistan Sport», № 4 (16), 2022 Bi­ziň hem­mä­miz dur­muş­da sag­dyn we özü­mi­zi güýç­li hem-de bagt­ly duý­ma­gyň ýol­la­ry­ny göz­le­ýä­ris. Şeý­le ýol­la­ryň bi­ri-de tans et­mek­dir. Tans sun­ga­ty her bir hal­kyň me­de­ni­ýe­ti­niň aý­ryl­maz bö­le­gi­dir. Tans sö­zi fran­suz di­lin­dä­ki «dan­se» sö­zün­den ge­lip çy­kyp, «sa­za gö­rä saz­la­şyk­ly he­re­ket et­mek» diý­mek­dir. Ýa­po­ni­ýa­ly alym­la­ryň ge­çi­ren bar­lag­la­ry­na gö­rä, tans di­ňe bir fi­zi­ki taý­dan däl, psi­ho­lo­gi­ki taý­dan hem sag­ly­gy­my­zy sak­la­ma­ga kö­mek ed­ýän peý­da­ly maşk­dyr. Hü­när­men­ler se­kiz ýyl bä­ri ýo­ga, py­ýa­da ýö­re­mek, gim­nas­ti­ka we sport bi­len meş­gul­lan­ýan 1000 ze­nan­lar­da bar­lag ge­çir­di­ler. Tans eden­le­riň 73 göteriminiň beý­le­ki sport gör­nüş­le­ri­ni saý­lan gat­na­şy­jy­la­ra ga­ran­da ýo­ka­ry sag­lyk gör­ke­zi­ji­le­ri­ne eýe bo­lan­dy­gy­ny anyk­la­dy­lar. Tans et­me­giň esa­sy ar­tyk­maç­ly­gy-da ony is­len­dik ýaş­da­ky adam ýe­ri­ne ýe­ti­rip bi­ler. Tans saý­la­nyp al­nan­da fi­zi­ki iş­jeň­lik hem na­zar­da tu­tul­ma­ly, or­ta­ça bir adam tans eden­de sa­gat­da 250-400 kkal ener­gi­ýa harç­lap bil­ýär, em­ma bu gör­ke­zi­ji tan­syň sti­li­ne we in­ten­siw­li­gi­ne bag­ly­dyr.

Sebitleriň abraýly sport ýaryşlary

«Türkmenistan Sport», № 4 (16), 2022 Ys­lam Raý­daş­ly­gy

Sport žurnalistlerine

«Türkmenistan Sport», № 4 (16), 2022 Gö­zege­lüw­li­lik

Aziýanyň iri ýaryşlary

«Türkmenistan Sport», № 4 (16), 2022 «Da­kar» ral­li

Sport – bagtly geljegiň güwäsi

«Türkmenistan Sport», № 4 (16), 2022 Bi­ze mek­dep­de ýur­du­myz­da sport­da ga­za­ny­lan üs­tün­lik­ler, tä­ze­lik­ler ba­ra­da düz­me ýaz­mak tab­şy­ryl­dy. Me­niň pa­ýy­ma Gah­ry­man Arkadagymy­zyň be­ýik baş­lan­gyç­la­ry bi­len paý­tag­ty­myz­da gur­lan «Olim­pi­ýa» şä­her­ji­gi ba­ra­da ýaz­mak dü­şüp­di.

Täze ýyly sport bilen garşylaň!

«Türkmenistan Sport», № 4 (16), 2022 Tä­ze ýyl ― tä­ze baş­lan­gyç. Tä­ze ýy­lyň dynç alyş möw­sü­mi şat­lyk-şow­hun bilen maş­ga­laň, dost­la­ryň arasynda wagtyňy hoş ge­çir­mek üçin iň oňat müm­kin­çi­likdir.

Olimpiýa oýunlarynyň taryhy

«Türkmenistan Sport», № 4 (16), 2022 Il­kin­ji olim­pi­ýa oýun­la­ry ga­dy­my Gre­si­ýa­nyň çä­gin­de to­mus pas­lyn­da ge­çi­ri­lip baş­la­nyp­dyr. Şol dö­wür­de bu oýun­la­ryň yl­ga­mak, uzak­ly­ga bök­mek, gö­reş, da­şy uzak­ly­ga zyň­mak, boks, ata tir­ke­len iki ti­gir­li ara­ba­la­ry sür­mek ýa­ly gör­nüş­le­ri bo­lup­dyr.

Ildeşimiziň üstünligi

Gyrgyzystanyň «Abdyş-Ata» futbol toparynyň derwezeçisi ildeşimiz Rahat Japarow 2022-nji ýyldaky möwsümiň «Iň gowy derwezeçisi» diýlip yglan edildi. Bu barada liganyň metbugat gullugy habar berýär. Geçen ýylyň futbol möwsüminiň iň gowy wekillerini saýlamak üçin toparlaryň tälimçileriniň, kapitanlarynyň, gözegçileriň, sport žurnalistleriniň we sport jemgyýetçiliginiň beýleki käbir wekilleriniň gatnaşmagynda ses berlişik geçirildi. Ses berenler geçen möwsümiň iň gowy derwezeçisi hökmünde türkmenistanly derwezeçini saýladylar.

Rejepbaý Rejepow: – Hormat münberinde özüňi görmeli

 «7/24. tm», № 01 (136), 02.01.2022       Re­jep­baý Re­je­po­wyň 2022-nji ýyl­da Ko­lum­bi­ýa­nyň Bo­go­ta şä­he­rin­de ge­çi­ri­len agyr at­le­ti­ka bo­ýun­ça dün­ýä çem­pio­na­tyn­da 81 ki­log­ram ag­ram­da çy­kyş edip, itek­läp gö­ter­mek­de 202 ki­log­ram, sil­ter­läp gö­ter­mek­de 164 ki­log­ram, umu­my­lyk­da 366 ki­log­ram ag­ra­my gal­dyr­mak bi­len, ýur­du­my­zyň sport ab­ra­ýy­ny be­lent bas­gan­çak­la­ra çy­kar­ma­gy äh­li il­deş­le­ri­mi­zi buý­san­dyr­dy. Tür­gen türk­men spor­tu­nyň dün­ýä re­kord­la­ry­na go­laý­laş­ýan­dy­gy­ny aý­dyň gör­kez­di. Diý­mek, ýe­ňiş­ler en­tek do­wam­ly.

Ýeňişler beýgeldýär Watan şöhratyn

«Türkmenistan Sport», № 4 (16), 2022 Tä­ze ta­ry­hy dö­wür­de ber­ka­rar döw­le­ti­miz barha ös­ýär, öz­ger­ýär, ýur­du­my­zyň äh­li ugur­la­ryn­da uly üs­tün­lik­ler ga­za­nyl­ýar. Bu gün sport ul­ga­myn­da ýe­til­ýän sep­git­ler hem aý­ra­tyn gu­wan­dy­ry­jy­dyr. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ta­ra­pyn­dan gö­zel Di­ýa­ry­myz­da olim­pi­ýa he­re­ke­ti­niň, ýo­ka­ry ne­ti­je­li spor­tuň we bu ugur­da­ky hal­ka­ra hyz­mat­daş­ly­gyň ös­dü­ril­me­gi, şeý­le-de döw­re­bap sport dü­zü­mi­niň we spor­tuň mad­dy-en­jam­la­ýyn bin­ýa­dy­nyň dö­re­dil­me­gi ul­ga­myň tä­ze be­lent­lik­le­re çyk­ma­gy­ny şert­len­dir­di. Di­ýa­ry­myz­da dün­ýä ül­ňü­le­ri­ne la­ýyk gel­ýän sport des­ga­la­ry­nyň, şol san­da sta­dion­la­ryň, se­bit­de de­ňi-­ta­ýy bol­ma­dyk Olim­pi­ýa şä­her­çe­si­niň, at­çy­lyk sport top­lum­la­ry­nyň, ýö­ri­te­leş­di­ri­len sport mek­dep­le­ri­niň gur­lup ula­nyl­ma­ga be­ril­me­gi türk­men spor­tu­nyň şöh­ra­ty­ny art­dyr­jak tür­gen­le­riň tä­ze nes­li­niň ke­ma­la gel­me­gi­ne ýar­dam ber­ýär. Mu­nuň özi ýaş­la­ry­my­zyň spor­tuň hö­wes ed­ýän gör­nüş­le­ri bi­len meş­gul­la­nyp, bar­ha tap­lan­ma­gy­na we dür­li de­re­je­dä­ki sport ýa­ryş­la­ry­na gat­naş­ma­gy­na giň müm­kin­çi­lik­le­ri aç­dy. Şeý­le aja­ýyp müm­kin­çi­lik­ler­den ne­ti­je­li peý­da­lan­ýan tür­gen­le­ri­mi­ziň bu gün ga­zan­ýan sport üs­tün­lik­le­ri bel­le­nil­mä­ge my­na­sy

Senenamanyň 13-nji aýy

«Türkmenistan Sport», № 4 (16), 2022 Ita­lýan bank­la­ry­nyň bi­ri Os­man­ly döw­le­ti bi­len bag­ly aýt­gy­ny ula­nyp, «Bi­ziň ofis­le­ri­miz­de hiç ha­çan Gün bat­ma­ýar» di­ýen jüm­lä­ni şy­gar edi­nip­dir. Ka­tar­da ta­mam­la­nan fut­bol bo­ýun­ça dün­ýä çem­pio­na­ty hem jan­kö­ýer­le­riň aňyn­da tä­ze dü­şün­je bi­len orun al­dy. Se­bä­bi bir aý­lap, jan­kö­ýer­ler sö­züň gö­ni hem göç­me ma­ny­syn­da Gün ba­ta­ny­ny we Gün do­ga­ny­ny duý­ma­dy­lar.

Mundialy näme üçin söýýäris?

«Türkmenistan Sport», № 4 (16), 2022 «Bidert ýarymy» (aýdym) diňlemedik türkmen ýok bolsa gerek:

Welosiped

«Türkmenistan Sport», № 4 (16), 2022 Gü­nüň her bir mi­nu­dy al­ty­na ba­ra­bar. Ýi­tir­seň, gaý­dyp ta­pyp bo­la­nok. Şo­nuň üçin ony tyg­şyt­ly ulan­ma­ly. Şon­da utuş se­niň ta­ra­pyň­da bol­ýar. Go­wu­sy, bu ba­bat­da ba­şym­dan ge­çi­ren­le­ri­mi gür­rüň be­re­ýin.

Küşt. Türkmenistanyň çempionaty

«Türkmenistan Sport», № 4 (16), 2022 Paý­tag­ty­myz­da­ky Ýö­ri­te­leş­di­ri­len küşt we şaş­ka mek­de­bin­de er­kek­le­riň we ze­nan­la­ryň ara­syn­da küş­di çalt (ra­pid) hem-de ça­la­syn (blits) oý­na­mak bo­ýun­ça Türk­me­nis­ta­nyň çem­pio­na­ty ge­çi­ril­di.

Tennis sporty ösüş ýolunda

«Türkmenistan Sport», № 4 (16), 2022 Türk­me­nis­tan­da ten­ni­si ös­dür­mek ba­bat­da yzy­gi­der­li iş­ler al­nyp ba­ryl­ýar. Spor­tuň bu gör­nü­şi bü­tin dün­ýä­de giň­den ýaý­ran­dyr.