Sapaly durmuşyň sakasy

1 Dekabr 2022
60

Arkadagly Serdarymyzyň tagallalary netijesinde ýurdumyzyň ilatynyň saglygyny goramakda, sagdyn durmuş ýörelgelerini işjeň ornaşdyrmakda uly işler durmuşa geçirilýär.

Hormatly Prezidentimiziň Karary bilen Türkmenistanda D witamini bilen bagly öňüni alyş çärelerini ýokarlandyrmak boýunça 2023 — 2028-nji ýyllar üçin Strategiýa we ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň meýilnamasynyň tassyklanylmagy Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň saglygyny goramakda yzygiderli durmuşa geçirilýän işleriň aýdyň subutnamasydyr. Adamlaryň saglygyny goramakda, keselçiligiň öňüni almakda lukman nesihatlarynyň ähmiýetiniň uludygyny nazarda tutup, ildeşlerimize öz maslahatlarymyzy ýetirýäris.

Gurbangeldi GARAWOW,
Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň mugallymy.
Beýleki habarlar