Hormatly adamlar!

30 Noýabr 2022
54

Döräp biläýjek möwsümleýin ýiti respirator ýokanç keselleriň öňüni almak maksady bilen, paslyň aýratynlyklaryna laýyklykda geýniň! Ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arassaçylyk düzgünlerini doly we dogry berjaý ediň!

Beýleki habarlar