"Garagum" žurnaly

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-61-83, 39-96-05, 39-96-07
Email: garagum-zurnaly@online.tm

Habarlar

Gyzykly maglumatlar

Meşhur fransuz ýazyjysy Wiktor Gýugo 1862-nji ýylda «Ýekirlenler» romany çapdan çykandan soň dynç almaga gidipdir. Elbetde, ýazyjyny täze eserini okyjylaryň nähili kabul edendigi gyzyklandyrjakdygy düşnükli. Wiktor Gýugo hem täze kitabynyň satuwynyň gidişi bilen gyzyklanyp, neşirýatyň ýolbaşçysyna sorag belgisini ýazyp, telegramma ýollapdyr. Olam ýazyjynyň näme diýjek bolýandygyna düşünip, ýüzlenme belgili telegramma ugradyp, kitabyň satuwynyň erbet gitmeýändigini düşündiripdir. Belki, bu iň gysga hat alyş bolan bolmagy mümkin. * * *

Durmuşyň tylla täji

Hereket et,                  eger saglyk isleseň,Şat durmuşy ýüregiňden besleseň,Sport bilen saglygyňy berkle sen,Saglyk bu durmuşyň tylla täjidir. Sagdyn bolsaň,               kesel senden daş bolar,Arassaçylyk ähli zada baş bolar,Saglyk bolsa hemmäň göwni hoş bolar,Saglyk bu durmuşyň tylla täjidir.

Gün şöhlesiniň peýdaly täsiri

Güneşli diýarymyzda Gün şöhlesiniň bahasyna ýetip bolmaýan uly baýlykdygyny biziň her birimiz bilýäris. Çünki Gün şöhlesi janly-jandar üçin egsilmez güýç berýär. Ýöne ýylyň yssy pasyllarynda howanyň aşa gyzýan günlerinde ozümizi Günüň göni şöhlesinden goramalydyrys. Günüň şöhlesinden dogry peýdalanylsa onuň saglyga hem täsiri bardyr. Şol sebäpden Günüň şöhlesinden dogry pedalanmagymyz hem-de ondan dogry goranmagymyz zerur bolup durýar. Onuň üçin her bir raýat ýa-da çagalara ideg edýän terbiýeçiler we ene-atalar arassa howada gezelenç etmek üçin irden sagat 10.00 çenli, öýlän 18.00-dan soň pasla görä geýnüwli gezelenç etmelidirler. Şeýle ýagdaýda alnan Gün şöhlesi bedenimiziň goragyny güýçlendirýär, gan aýlanyşygyny gowulandyryp oňaýly täsir edýär. Günüň ultramelewşe şöhleleri öýjüklerde diş we süňk üçin, çaganyň dogry ösmegine ýardam berýär. D witaminiň işlenilip çykmagyna öz täsirini ýetirýär we çagalarda igleme (rahit) keseliniň, ulularda bolsa osteoparoz keseliniň, alyş-çalyş hadysalarynyň bozulmalarynyň birnäçesiniň D witamin ýetmezçiligi esasynda döremeginiň öňüni alýar.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Habarlar

1-nji aprel. Hindistan Respublikasynyň Prezidenti Ram Nath Kowind Türkmenistana döwlet sapary bilen geldi. Iki dostlukly ýurduň Döwlet baýdaklary bilen bezelen paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinde belent mertebeli myhmany garşylamak dabarasy boldy. Soňra belent mertebeli myhmanyň awtoulag kerweni motosikletçileriň hormat kerweniniň ugratmagynda «Ýyldyz» myhmanhanasyna tarap ugrady. 2-nji aprel. Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Hindistan Respublikasynyň Prezidenti Ram Nath Kowindiň arasynda gepleşikler geçirildi. Soňra gepleşikler giňişleýin düzümde — iki döwletiň resmi wekiliýetleriniň agzalarynyň gatnaşmagynda dowam etdi. Işjeň, netijeli ýagdaýda geçirilen duşuşygyň dowamynda taraplar türkmen-hindi gatnaşyklarynyň giň toplumyny ara alyp maslahatlaşdylar. Giňişleýin düzümdäki gepleşikler tamamlanandan soň, ikitaraplaýyn resminamalara gol çekmek dabarasy boldy. Soňra iki döwletiň Baştutanlary köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerine ýüzlenme bilen çykyş etdiler. Günüň ikinji ýarymynda dostlukly döwletiň Baştutany Gypjaga baryp, Türkmenistanyň ilkinji Prezidentini hatyralady we kümmede gül dessesini goýdy. Soňra belent mertebeli myhman Türkmenistanyň Garaşsyzlyk binasyna gül goýdy. Ýola goýlan asylly däbe görä, Hormatly myhmanlaryň seýilbagynda Prezident Ram Nath Kowind mizemez türkme

Şygryýet bossany

Türkmeniň medeniýeti Gözellik nuruna taý, görseň kalby joşdurar,Türkmen medeniýeti, türkmeniň baý sungaty.Aýdyň maksat waspyny iň belent heňde gurar,Türkmen medeniýeti, türkmeniň baý sungaty.

Şygryýet bossany

Bagtyýar zamanda Günler gülşenli Watan, goýnuň mydam toý munda,Aýdym-sazlar ýaňlansyn Watanymyň goýnunda,Dosta giň gujak açyp, myhmany garşylanda,Halk, Watan, Prezident jebisdir bu bagtyýar zamanda.

Şygryýet bossany

Döneýin Täze eýýam ak ýollara rowana,Döwür täze ykballara rowana,Pederleň paýhasy baky dowamat,Asuda, abadan ýurda döneýin.

Şygryýet bossany

Arkadagly Serdarymyz Gözelleşýär ajap döwür,Arkadagly Serdarymyz.Hak bersin uzak ömür,Arkadagly Serdarymyz.

Agzybirlik — Watanyň, döwletiň synmaz sütüni

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe her bir mukaddes ojakdan başlanýan agzybirlik döwletimiz tarapyndan öňe sürülýän syýasatlaryň ählisinde rowaçlanýar. «Watan diňe halky bilen Watandyr!Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» —

Söz sungatynyň bossany

Söz sungaty! Bu ynsanyň kalbynda ýugrup, ýüreginden yşk berip, soň halkyň aňyna siňip, seri nurlandyrýan, durmuşda ruhy güýç berýän keremli kelamdyr. Söz sungaty hakyndaky bu teswirlemelerim Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň dürdäne eserlerini okanymda aňymda şöhlelendi. Söz sungatynyň beýik ussady Gahryman Arkadagymyzyň özi sözüň aşygy. Ony biz «Döwlet guşy» romanyny okanymyzda-da aýdyň göz ýetirýäris: «Men çagalyk ýyllarymdan bäri öň eşitmedik, gabat gelmedik sözlerimi, olaryň aňladýan manylaryny depderime belläp almagy we şol belläp alan sözlerimi mahal-mahal okamagy, ýeri gelende ulanmagy endik etdim». Gahryman Arkadagymyzyň «Ömrümiň manysy» atly ajaýyp eserinde-de milli söz sungatymyzy baýlaşdyrýan ajaýyp maglumatlar ýeterlik.

Işjeň hyzmatdaşlygyň oňyn netijesi

Türkmenistan dünýä ýurtlary we halkara guramalary bilen işjeň hyzmatdaşlyk edýär. Ýurdumyz Garaşsyzlygyny alandan soňra dünýäniň abraýly halkara guramalarynyň biri bolan Birleşen Milletler Guramasy we onuň bölümleri bilen hem hyzmatdaşlygyny giň gerim bilen ösdürip başlady. Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasy (ÝUNISEF) bilen hyzmatdaşlygy-da ýylsaýyn işjeňleşýär. Ol 1946-njy ýylyň 11-nji dekabrynda döredildi. ÝUNISEF-iň işi bütin dünýäniň çagalarynyň hukuklaryny goramaga we olary goldamaga bagyşlanandyr. Onuň esasy maksady çagalaryň jynsyna, dini ynanjyna garamazdan olaryň durmuş şertlerini gowulandyrmak bolup durýar. ÝUNISEF şeýle hem hökümetlere çagalaryň talaplaryny hemme taraplaýyn kanagatlandyrmak boýunça meýilnamalary we maksatnamalary işläp taýýarlamaga kömek berýär. ÝUNISEF onlarça milli komitetler we 190-a golaý hökümete degişli däl guramalar bilen özara hyzmatdaşlyk edýär. ÝUNISEF-iň serişdeleriniň çeşmesi hökümetleriň, şeýle hem şahsy donorlaryň meýletin tölegleridir.

Tebigat bilen jemgyýetiň sazlaşygy

Tebigat — ynsanyň Zeminiň üstünde ömrüni ötürýän örüsidir, ahlak — adam ömrüni mertebeli we mynasyp geçirmegiň wyždan ýörelgeleri, kanun — adamzadyň jemgyýetçilik ýaşaýşynyň kadasy. Müňlerçe ýylyň dowamynda adam tebigaty diňe bir özüne tabyn etmek däl-de, eýsem, ony rejeli peýdalanmaga, ondan özüni gaýra tutman onuň bilen sazlaşykda bolmaga çalşypdyr. Müsürdäki Heops piramidasynyň diwarynda şeýle setirler ýazylypdyr: «Adamlar tebigatyň parasatly güýjüni rejeli ulanyp bilmeseler, onda ynsanyň geljekde çekjek zeperi ägirtdir». Bu jümleler adamzadyň gadymy taryhyndan başlap tebigat bilen sazlaşygyna üns berendiginiň mysalydyr. Ýöne, ahlak ýörelgelerinden ugur alýan parasatlylyk, tebigatyň ruhy baýlyk çeşmesini onuň maddy gymmatlylyk hazynasyndan ileri tutupdyr.

Ajaýyp desgalar — rowaçlygyň nyşany

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň öňde goýan strategiki durmuş-ykdysady wezipelerini çözmekde Türkmenistanyň gurluşykdyr elektrik energetikasynyň, himiýa senagatynyň, gurluşyk önümçiliginiň, umuman senagat ulgamynyň kuwwatyny artdyrmak möhüm bolup durýar. Arkadagly Serdarymyz ýurdumyzda milli ykdysadyýetimizi ösdürmäge aýratyn ähmiýet berýär. Bu ugra ägirt uly maýa goýumlarynyň goýulmagy, pudaklaryň netijeli işlemegi üçin göwnejaý şertleriň döredilmegi, kuwwatlyklarynyň yzygiderli artdyrylmagy, maddy-enjamlaýyn binýadynyň pugtalandyrylmagy bolsa tutuş halk hojalygynyň okgunly we sazlaşykly ösmegine ýardam edýär. Döwlet Baştutanymyz tarapyndan yzygiderli durmuşa geçirilýän bu strategiýanyň netijesinde daşyndan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan hem-de eksport ugurly önümleriň dürli görnüşlerini öndürýän senagat kärhanalary gurulýar, häzirki zaman ulag we durmuş düzümleri kemala getirilýär, giň gerimli ýaşaýyş jaý gurluşygy alnyp barylýar. Ýurdumyzyň gurluşyk senagatynyň kuwwatlyklary, şol sanda ýerli çig maldan öndürilýän gurluşyk serişdeleriniň önümçilik binýadynyň kuwwatlyklary artdyrylýar.

Şygryýet bossany

Dag gerçegi(Magtymguly Pyragy hakda hyýaly oýlanma) «Magtymguly ýansam, bişsem,Ynanmazlar oda düşsem».

Şygryýet bossany

Watanym Bu beýik daglaryň kemerlerinde,Arçabiliň sergin säherlerinde,Mertlik, edermenlik kalbynda bekänGerçek galasynda gadym Gökdepäň,Aşgabadyň göm-gök baýyrlarynda,Mermere beslenen binalarynda,Gyzlaň gülküsinde, bakyşlarynda,Ýigitleň merdemsi basyşlarynda,Ak sakgal gojalaň öwüt berşinde,Çagalaryň gamsyz ösüp barşynda,Eneleriň wepasynda, mährinde,Ýaýlalaňda, her obaňda, şähriňde,Köz deýin narynda Hojagalanyň,Änewiň, Nusaýyň, gadymy Merwiň,Abiwerdiň köne harabasynda,Ürgenjiň oklaw deý minarasynda,Ahalda, Lebapda, Balkanda, Wasda,Sährada, tokaýda, ýakyn-alysda,Jeýhunyň, Sumbaryň, Etrek, Murgabyň,Täsin towlanşynda Tejen derýanyň,Hazaryň çarp urýan balyklarynda,Ýerasty, ýerüsti baýlyklaryňda,Garagumuň sazagynda, selninde,Her bir öýde, ogul-gyzda, gelninde,Görýän beýikligiň, bagta ýetenim — Eziz Watanym!

Şygryýet bossany

Halkyň Arkadagly zamanasy Watana sowulmaz bahar-ýaz geldi,Halkyň Arkadagly zamanasy bu.Ruhuma öçmejek aýdym-saz doldy,Halkyň Arkadagly zamanasy bu.

Şygryýet bossany

Pyragy Beýiklerden-beýik, danadan-dana,Golun berip, hakdan içen, Pyragy.Parahatlyk diläp külli ynsana,Erkin ýurt arzuwlap geçen, Pyragy.

Şygryýet bossany

Sähralar Synlap dursam süýt deý agaran daňyň,Mährini çar ýana sepen, sähralar.Güýjüme güýç goşýar mylaýym demiň, Medet tapan ýeri köpüň, sähralar.

Şygryýet bossany

Daýhan we ýer hakynda hekaýat Bir bikär ýaş ýigit bolan bir zaman,Gollary hünärsiz, kalbynda duman.Birden Ýer oňa söz gatypdyr şu hal,«Meni bejerip ek, taparsyň rysgal!

Şygryýet bossany

Watan Ýüregimde tutdy mekan,Mukaddesdir adyň, Watan.Jahanda taýyň barmykan?Gowşamasyn badyň, Watan.